بازار اوراق قرضه

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 10Y 10.549 10.549 10.549 10.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
Kazakhstan 1Y 8.823 8.823 8.823 8.823 0.13 1.43% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۳۶
Kazakhstan 2Y 8.44 8.44 8.44 8.44 0.21 2.45% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۳۶
Kazakhstan 3Y 9.498 9.498 9.498 9.498 0.02 0.25% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۳۶
Kazakhstan 4Y 9.81 9.81 9.81 9.81 0.06 0.66% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۳۶
Kazakhstan 5Y 10.039 10.039 10.039 10.039 0.05 0.47% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۳۶
Kazakhstan 6Y 10.189 10.189 10.189 10.189 0.01 0.12% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۳۶
Kazakhstan 7Y 10.293 10.293 10.293 10.293 0.02 0.20% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۳۶
Kazakhstan 8Y 9.699 10.33 10.33 9.699 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۶
Kazakhstan 9Y 10.417 10.417 10.417 10.417 0.06 0.58% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۳۶
Kazakhstan 10Y 9.859 10.431 10.431 9.859 0.63 6.38% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۶
Kazakhstan 15Y 10.516 10.516 10.516 10.516 0.01 0.07% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۳۶
Kazakhstan 25Y 10.571 10.571 10.571 10.571 0.18 1.72% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۳۶
بیشتر

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 2Y 40.78 40.78 40.78 40.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۰:۳۲
Argentina 1Y 39.36 39.36 39.36 39.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Argentina 4Y 44.07 44.07 39.36 44.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ساعت ۲۳:۳۸
Argentina 3Y 37.07 37.07 37.07 37.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۵:۰۱
Argentina 5Y 83.54 83.54 83.54 83.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Argentina 9Y 51.918 51.918 51.918 51.918 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Argentina 10Y 45.531 45.531 45.531 45.531 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۶:۰۸
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 3M 5.09 5.09 5.09 5.09 0.19 3.88% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
South Africa 2Y 5.295 5.29 5.29 5.295 0.02 0.38% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
South Africa 5Y 7.45 7.47 7.45 7.47 0.03 0.34% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
South Africa 10Y 9.075 9.08 9.075 9.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Souht Africa 12Y 9.71 9.715 9.7 9.715 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
South Africa 20Y 10.655 10.65 10.635 10.655 0.01 0.09% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
South Africa 25Y 10.7 10.695 10.68 10.7 0.02 0.14% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
South Africa 30Y 10.615 10.61 10.595 10.615 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 3M 0.662 0.667 0.662 0.667 0.01 1.06% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Germany 6M 0.643 0.63 0.63 0.643 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Germany 9M 0.649 0.649 0.649 0.649 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۶
Germany 1Y 0.645 0.645 0.645 0.645 0.00 0.31% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۶
Germany 2Y 0.656 0.658 0.654 0.658 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Germany 3Y 0.678 0.677 0.621 0.678 0.00 0.29% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Germany 4Y 0.618 0.619 0.579 0.62 0.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Germany 5Y 0.557 0.56 0.557 0.561 0.00 0.54% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Germany 6Y 0.484 0.487 0.465 0.487 0.01 1.43% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Germany 7Y 0.367 0.371 0.367 0.373 0.01 1.34% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Germany 8Y 0.334 0.338 0.329 0.342 0.01 1.76% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Germany 9Y 0.314 0.318 0.314 0.318 0.01 2.79% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Germany 15Y 0.082 0.075 0.072 0.082 0.01 9.33% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Germany 10Y 0.1685 0.1735 0.1685 0.1735 0.01 2.88% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Germany 20Y 0.061 0.055 0.054 0.061 0.01 10.91% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Germany 25Y 0.219 0.212 0.21 0.219 0.01 3.79% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Germany 30Y 0.313 0.307 0.307 0.313 0.01 3.30% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 40Y 0.754 0.75 0.75 0.756 0.01 0.80% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Austria 1Y 0.655 0.656 0.652 0.656 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Austria 2Y 0.599 0.601 0.599 0.601 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Austria 3Y 0.562 0.563 0.559 0.563 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Austria 4Y 0.495 0.499 0.495 0.5 0.00 0.80% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Austria 5Y 0.397 0.397 0.397 0.397 0.00 0.75% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Austria 6Y 0.354 0.357 0.354 0.359 0.00 1.12% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Austria 7Y 0.263 0.263 0.263 0.263 0.01 1.87% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Austria 8Y 0.16 0.164 0.154 0.164 0.01 3.03% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Austria 9Y 0.053 0.059 0.053 0.062 0.01 13.11% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Austria 10Y 0.041 0.036 0.032 0.041 0.01 20.59% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Austria 15Y 0.291 0.287 0.286 0.291 0.01 3.19% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Austria 20Y 0.493 0.487 0.483 0.493 0.01 1.02% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Austria 25Y 0.586 0.58 0.58 0.588 0.01 0.86% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Austria 30Y 0.667 0.662 0.656 0.667 0.01 0.91% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Austria 50Y 0.299 0.299 0.274 0.307 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ساعت ۲۲:۳۱
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 3M 2.299 2.299 2.299 2.299 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲:۰۹
Jordan 6M 2.253 2.253 2.253 2.253 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۴:۰۹
Jordan 1Y 2.453 2.453 2.453 2.453 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۰:۱۵
Jordan 2Y 3.054 3.054 3.054 3.054 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۰:۱۵
Jordan 3Y 3.254 3.254 3.254 3.254 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۰:۱۵
Jordan 5Y 3.659 3.659 3.659 3.659 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۰:۱۵
Jordan 7Y 3.863 3.863 3.863 3.863 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۰:۱۵
Jordan 10Y 4.68 4.68 4.68 4.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۰:۱۵
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M 0.598 0.563 0.563 0.598 0.04 6.19% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Spain 3M 0.589 0.568 0.568 0.589 0.01 1.67% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Spain 6M 0.592 0.592 0.592 0.592 0.00 0.68% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Spain 9M 0.53 0.531 0.53 0.531 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Spain 1Y 0.543 0.543 0.542 0.544 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۱۰
Spain 2Y 0.506 0.508 0.477 0.508 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Spain 3Y 0.408 0.415 0.408 0.415 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Spain 4Y 0.362 0.364 0.341 0.371 0.01 2.16% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Spain 5Y 0.219 0.223 0.219 0.224 0.00 1.35% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Spain 6Y 0.031 0.034 0.024 0.034 0.01 13.89% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Spain 7Y 0.056 0.053 0.053 0.064 0.01 9.80% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Spain 8Y 0.257 0.25 0.249 0.257 0.01 2.80% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Spain 9Y 0.385 0.379 0.379 0.385 0.01 2.39% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Spain 10Y 0.461 0.454 0.454 0.461 0.01 1.99% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Spain 15Y 0.811 0.807 0.801 0.814 0.01 1.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Spain 20Y 1.141 1.135 1.132 1.143 0.01 0.71% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Spain 25Y 1.2 1.193 1.188 1.211 0.01 0.84% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Spain 30Y 1.421 1.416 1.408 1.423 0.01 0.78% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 0.015 0.016 0.01 0.025 0.00 6.67% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Australia 2Y 0.083 0.086 0.078 0.105 0.02 20.48% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Australia 3Y 0.475 0.477 0.459 0.483 0.01 1.05% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Australia 4Y 0.736 0.727 0.711 0.743 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Australia 5Y 0.898 0.888 0.874 0.899 0.01 0.56% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Australia 6Y 1.07 1.069 1.051 1.072 0.01 0.85% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Australia 7Y 1.223 1.224 1.203 1.243 0.01 1.16% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Australia 8Y 1.366 1.364 1.341 1.374 0.02 1.41% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Australia 9Y 1.516 1.515 1.495 1.519 0.01 0.93% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Australia 10Y 1.553 1.556 1.53 1.557 0.02 0.98% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Australia 10Y 10.549 10.549 10.549 10.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
Australia 12Y 1.652 1.656 1.631 1.656 0.02 1.04% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Australia 15Y 1.988 1.983 1.974 1.993 0.01 0.66% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Australia 20Y 2.236 2.233 2.212 2.238 0.03 1.27% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Australia 30Y 2.411 2.409 2.379 2.411 0.04 1.52% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y 27.679 27.679 12.096 30.767 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Slovakia 2Y 0.69 0.682 0.682 0.692 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Slovakia 5Y 0.411 0.412 0.411 0.421 0.01 2.92% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Slovakia 6Y 0.35 0.34 0.34 0.35 0.01 2.78% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Slovakia 8Y 0.145 0.209 0.145 0.209 0.06 30.29% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Slovakia 9Y 0.204 0.224 0.204 0.224 0.04 17.07% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Slovakia 10Y 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 200.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Slovakia 13Y 0.076 0.07 0.04 0.076 0.04 85.37% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Slovakia 18Y 0.502 0.494 0.468 0.528 0.02 3.51% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Slovakia 30Y 0.934 0.924 0.908 0.942 0.03 2.75% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Slovakia 50Y 1.047 1.045 1.044 1.047 0.02 1.45% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y 0.761 0.757 0.753 0.768 0.01 1.45% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Slovenia 2Y 0.7 0.702 0.696 0.707 0.01 0.71% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Slovenia 3Y 0.584 0.588 0.578 0.594 0.01 1.20% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Slovenia 5Y 0.418 0.441 0.398 0.441 0.01 1.18% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Slovenia 7Y 0.173 0.172 0.168 0.174 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Slovenia 8Y 0.052 0.056 0.051 0.057 0.00 7.14% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Slovenia 10Y 0.124 0.12 0.11 0.124 0.00 2.48% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Slovenia 15Y 0.479 0.471 0.462 0.479 0.01 3.01% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Slovenia 20Y 0.681 0.68 0.68 0.681 0.01 0.74% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Slovenia 25Y 0.811 0.807 0.807 0.811 0.01 0.62% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 11.22 11.22 11.22 11.525 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۸
Ukraine 2Y 12.99 12.99 12.99 12.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۱:۰۹
Ukraine 3Y 13.07 13.07 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۱:۰۹
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 3.121 3.083 3.083 3.121 0.03 0.84% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۶
Indonesia 3M 3.163 3.163 3.163 3.163 0.01 0.16% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۶:۰۸
Indonesia 6M 3.277 3.277 3.277 3.277 0.01 0.21% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۶:۰۸
Indonesia 1Y 3.371 3.294 3.294 3.371 0.05 1.54% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۶:۳۶
Indonesia 3Y 4.626 4.631 4.626 4.727 0.09 1.97% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Indonesia 5Y 5.431 5.435 5.429 5.435 0.01 0.09% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۳۶
Indonesia 10Y 6.694 6.69 6.683 6.694 0.03 0.50% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Indonesia 15Y 6.463 6.463 6.463 6.463 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۶
Indonesia 20Y 7.32 7.321 7.313 7.328 0.01 0.15% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Indonesia 25Y 7.391 7.391 7.391 7.391 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۶:۳۶
Indonesia 30Y 7.231 7.232 7.219 7.232 0.03 0.39% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۷
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 3M 7.011 7.011 7.011 7.011 1.09 15.56% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Uganda 6M 9.712 10.628 10.626 9.712 1.20 12.35% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Uganda 1Y 9.684 9.684 10.528 9.684 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۳۹
Uganda 2Y 11.585 11.585 11.585 11.585 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
Uganda 3Y 12.654 12.654 12.494 12.654 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
Uganda 5Y 13.787 13.787 13.68 14.162 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
Uganda 10Y 14.322 14.322 14.269 14.591 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
Uganda 15Y 14.861 14.861 14.754 15.023 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۰۸
بیشتر

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
U.S. 20Y 2.046 2.049 2.03 2.054 0.01 0.44% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Australia 10Y 10.549 10.549 10.549 10.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
US 1M 0.048 0.043 0.043 0.048 0.01 17.07% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۵:۳۶
US 3M 0.048 0.051 0.043 0.056 0.01 17.07% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
US 6M 0.056 0.061 0.051 0.061 0.01 16.67% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
US 1Y 0.086 0.094 0.086 0.094 0.00 3.49% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
US 2Y 0.2524 0.2545 0.2524 0.2583 0.00 0.75% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
US 3Y 0.472 0.469 0.469 0.472 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۶:۰۸
US 5Y 0.891 0.8975 0.8763 0.8975 0.00 0.19% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
US 7Y 1.241 1.248 1.226 1.248 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
US 10Y 1.489 1.497 1.473 1.497 0.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
US 30Y 2.111 2.114 2.097 2.121 0.01 0.43% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M 0.566 0.565 0.565 0.566 0.00 0.70% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Italy 3M 0.557 0.556 0.556 0.557 0.00 0.54% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Italy 6M 0.54 0.54 0.54 0.54 0.00 0.19% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Italy 9M 0.525 0.526 0.525 0.526 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Italy 1Y 0.449 0.449 0.449 0.449 0.02 3.23% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Italy 2Y 0.324 0.328 0.324 0.328 0.00 0.31% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Italy 3Y 0.156 0.165 0.156 0.165 0.01 5.45% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Italy 4Y 0.035 0.031 0.031 0.035 0.01 16.67% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Italy 5Y 0.16 0.155 0.155 0.16 0.01 4.58% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Italy 6Y 0.387 0.379 0.379 0.389 0.01 2.93% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Italy 7Y 0.47 0.46 0.46 0.47 0.01 2.40% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Italy 8Y 0.631 0.62 0.62 0.631 0.01 1.94% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Italy 9Y 0.81 0.799 0.798 0.81 0.01 1.63% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Italy 10Y 0.889 0.879 0.877 0.889 0.01 1.25% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Italy 15Y 1.341 1.331 1.329 1.341 0.01 1.06% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Italy 20Y 1.583 1.573 1.571 1.583 0.01 0.70% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Italy 30Y 1.874 1.865 1.865 1.874 0.01 0.70% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Italy 50Y 2.191 2.181 2.181 2.201 0.01 0.41% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 3M 0.598 0.598 0.598 0.598 0.01 1.67% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Ireland 6M 0.569 0.569 0.569 0.569 0.02 4.05% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Ireland 1Y 0.607 0.592 0.592 0.607 0.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Ireland 3Y 0.52 0.525 0.461 0.525 0.01 0.95% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Ireland 4Y 0.438 0.439 0.393 0.439 0.01 1.13% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Ireland 5Y 0.348 0.354 0.319 0.354 0.01 1.42% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Ireland 6Y 0.237 0.243 0.218 0.243 0.01 5.58% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Ireland 7Y 0.135 0.146 0.123 0.146 0.03 16.15% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Ireland 8Y 0.024 0.028 0.019 0.028 0.01 33.33% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Ireland 9Y 0.187 0.187 0.193 0.158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Ireland 10Y 0.203 0.198 0.198 0.203 0.01 3.05% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Ireland 15Y 0.409 0.406 0.406 0.409 0.00 0.49% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Ireland 20Y 0.498 0.494 0.494 0.498 0.01 2.21% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Ireland 30Y 0.894 0.886 0.886 0.894 0.01 1.59% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 2.433 2.433 2.433 2.433 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۳۷
Iceland 3Y 1.4 1.4 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۳۱
Iceland 5Y 2.938 2.938 2.938 2.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸:۳۸
Iceland 6Y 1.96 1.96 1.95 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Iceland 10Y 3.602 3.602 3.602 3.603 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸:۳۸
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 3M 1.673 1.673 1.673 1.673 0.02 1.09% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۷
Bahrain 6M 1.733 1.733 1.733 1.733 0.01 0.58% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۷
Bahrain 9M 1.769 1.769 1.769 1.769 0.01 0.40% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۷
Bahrain 1Y 1.795 1.795 1.795 1.795 0.01 0.28% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۷
Bahrain 2Y 2.203 2.203 2.203 2.203 0.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۷
Bahrain 5Y 3.604 3.604 3.604 3.604 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 3M 4.246 4.333 4.246 4.333 0.09 2.17% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۹:۳۶
Brazil 6M 4.807 4.888 4.807 4.888 0.10 2.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۹:۳۶
Brazil 9M 5.662 5.662 5.662 5.662 0.05 0.90% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۵
Brazil 1Y 6.276 6.276 6.276 6.276 0.06 0.97% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۵
Brazil 2Y 7.767 7.686 7.433 7.767 0.20 2.66% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۹:۳۶
Brazil 3Y 7.546 7.546 7.546 7.546 0.14 1.83% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۵
Brazil 5Y 8.238 8.233 8.233 8.238 0.16 1.88% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۶:۰۸
Brazil 8Y 9.005 9.002 9.002 9.005 0.18 2.01% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۶:۰۸
Brazil 10Y 9.288 9.288 9.288 9.288 0.18 1.93% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۵
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 10Y 10.549 10.549 10.549 10.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
UK 1M 0.035 0.035 0.017 0.035 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۳۷
UK 3M 0.017 0.017 0.017 0.017 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۶:۱۱
UK 6M 0.014 0.014 0.014 0.014 0.00 7.14% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۷
UK 1Y 0.0225 0.0915 0.0225 0.0915 0.08 346.67% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
UK 2Y 0.1275 0.1275 0.1275 0.1275 0.00 3.24% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۵
UK 3Y 0.2275 0.2275 0.2275 0.2275 0.00 0.22% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۰۹
UK 4Y 0.283 0.283 0.283 0.283 0.00 1.59% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۵
UK 5Y 0.3825 0.3825 0.3825 0.3825 0.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۰۹
UK 6Y 0.4905 0.4905 0.4905 0.4905 0.01 1.22% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۵
UK 7Y 0.575 0.573 0.573 0.575 0.00 0.78% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۰۹
UK 8Y 0.7105 0.7105 0.7105 0.7105 0.01 0.91% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۵
UK 9Y 0.806 0.806 0.806 0.806 0.00 0.43% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۰۹
UK 10Y 0.764 0.7685 0.764 0.7685 0.01 1.18% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
UK 12Y 0.882 0.887 0.882 0.887 0.01 0.91% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
UK 15Y 1.093 1.093 1.093 1.093 0.01 0.59% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۵
UK 20Y 1.221 1.221 1.221 1.221 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۰۹
UK 25Y 1.245 1.245 1.245 1.245 0.01 0.64% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۵
UK 30Y 1.229 1.229 1.192 1.247 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
UK 40Y 1.126 1.124 1.124 1.126 0.01 0.44% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۰۹
UK 50Y 1.047 1.046 1.046 1.047 0.01 0.57% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۰۹
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M 0.632 0.649 0.632 0.66 0.02 2.62% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Belgium 3M 0.639 0.638 0.638 0.641 0.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Belgium 6M 0.655 0.656 0.655 0.656 0.00 0.31% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Belgium 9M 0.646 0.65 0.646 0.65 0.01 0.77% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Belgium 1Y 0.644 0.641 0.641 0.644 0.00 0.62% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Belgium 2Y 0.65 0.582 0.582 0.65 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Belgium 3Y 0.59 0.592 0.536 0.593 0.00 0.34% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Belgium 4Y 0.506 0.509 0.465 0.51 0.00 0.59% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Belgium 5Y 0.404 0.409 0.404 0.409 0.00 0.74% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Belgium 6Y 0.304 0.309 0.284 0.309 0.01 1.62% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Belgium 7Y 0.214 0.22 0.203 0.22 0.01 2.28% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Belgium 8Y 0.095 0.102 0.09 0.102 0.01 5.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Belgium 9Y 0.003 0.009 0.003 0.011 0.01 66.67% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Belgium 10Y 0.144 0.137 0.135 0.144 0.01 5.88% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Belgium 15Y 0.296 0.29 0.29 0.296 0.01 1.72% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Belgium 20Y 0.633 0.626 0.621 0.634 0.01 1.77% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 2Y 0.2 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ساعت ۱۹:۱۰
Australia 10Y 10.549 10.549 10.549 10.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
Bulgaria 1M 0.72 0.72 0.5 0.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۰۲
Bulgaria 1Y 0.301 0.301 0.301 0.301 0.00 0.66% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۰۷
Bulgaria 3Y 0.275 0.275 0.275 0.275 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Bulgaria 5Y 0.018 0.018 0.015 0.018 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۳
Bulgaria 7Y 0.2 0.2 0.075 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۰۲
Bulgaria 10Y 0.15 0.15 0.117 0.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 3M 0.54 0.54 0.54 0.54 0.26 47.22% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Bangladesh 6M 0.53 0.53 0.53 0.53 0.25 46.23% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Bangladesh 1Y 1.25 1.25 1.25 1.25 0.06 4.40% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Bangladesh 2Y 2.46 2.46 2.46 2.46 0.06 2.24% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Bangladesh 5Y 3.87 3.87 3.87 3.87 0.06 1.42% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Bangladesh 10Y 5.83 5.83 5.83 5.83 0.06 0.94% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Bangladesh 15Y 6.11 6.11 6.11 6.11 0.06 0.90% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Bangladesh 20Y 6.7 6.7 6.7 6.7 0.06 0.82% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 20Y 6.813 6.813 6.813 6.854 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۲:۳۶
Australia 10Y 10.549 10.549 10.549 10.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
Botswana 6M 1.558 1.558 1.558 1.558 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۱:۰۸
Botswana 3Y 4.81 4.81 4.81 4.892 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۲:۳۶
Botswana 5Y 5.171 5.171 5.171 5.469 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۲:۳۶
Botswana 7Y 3.534 3.534 3.534 3.534 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Botswana 13Y 4.971 4.971 4.971 4.971 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۱
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 3M 7.32 7.32 7.32 7.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۱۱
Pakistan 6M 7.55 7.55 7.55 7.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۱۱
Pakistan 1Y 7.75 7.75 7.75 7.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۰۹
Pakistan 3Y 7.793 7.793 7.793 7.793 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۱۱
Pakistan 5Y 9.143 9.139 9.139 9.143 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۵:۰۷
Pakistan 10Y 9.927 9.927 9.927 9.927 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۵:۰۷
Pakistan 15Y 10.13 10.13 10.13 10.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۱۱
Pakistan 20Y 10.502 10.502 10.502 10.502 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۰۷
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 3M 0.57 0.57 0.57 0.57 0.00 0.35% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Portugal 6M 0.553 0.553 0.553 0.553 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۳۹
Portugal 1Y 0.669 0.675 0.669 0.68 0.01 0.89% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Portugal 2Y 0.584 0.585 0.582 0.59 0.00 0.51% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Portugal 3Y 0.545 0.546 0.545 0.546 0.00 0.55% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Portugal 4Y 0.381 0.384 0.333 0.388 0.00 1.04% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Portugal 5Y 0.283 0.287 0.283 0.287 0.01 2.08% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Portugal 6Y 0.092 0.096 0.092 0.096 0.01 5.15% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Portugal 7Y 0.021 0.014 0.014 0.021 0.01 61.54% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Portugal 8Y 0.116 0.11 0.108 0.116 0.01 6.42% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Portugal 9Y 0.315 0.309 0.305 0.315 0.01 2.94% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Portugal 10Y 0.439 0.433 0.428 0.439 0.01 2.33% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Portugal 15Y 0.75 0.744 0.74 0.75 0.01 1.21% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Portugal 20Y 0.782 0.776 0.771 0.791 0.01 1.30% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Portugal 30Y 1.377 1.372 1.364 1.377 0.01 0.88% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 2Y 0.79 0.79 0.79 0.79 0.19 23.42% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۵:۳۶
Peru 5Y 3.442 3.442 3.442 3.442 0.29 9.17% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۵:۳۶
Peru 10Y 5.828 5.828 5.828 5.828 0.31 5.58% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۵:۳۶
Peru 15Y 6.735 6.735 6.735 6.735 0.28 4.32% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۵:۳۶
Peru 20Y 6.85 6.85 6.85 6.85 0.29 4.45% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۵:۳۶
Peru 30Y 6.933 6.933 6.933 6.933 0.20 2.94% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۵:۳۶
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 0.446 0.446 0.446 0.446 0.01 2.24% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۶
Thailand 2Y 0.551 0.551 0.551 0.551 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۸:۰۷
Thailand 5Y 0.631 0.636 0.631 0.646 0.01 0.79% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۷
Thailand 7Y 1.517 1.527 1.517 1.527 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۷
Thailand 10Y 1.637 1.632 1.622 1.637 0.02 0.92% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Thailand 12Y 1.814 1.814 1.814 1.814 0.02 1.11% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۶:۳۶
Thailand 14Y 1.965 1.955 1.955 1.965 0.01 0.51% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۹:۰۶
Thailand 16Y 2.496 2.496 2.496 2.496 0.02 0.81% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۶:۳۶
Thailand 3Y 0.516 0.516 0.516 0.516 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۷:۰۶
Thailand 15Y 2.152 2.162 2.152 2.162 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۷
Thailand 20Y 2.39 2.385 2.385 2.405 0.01 0.21% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۰۹
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.17 0.17 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۱۰
Taiwan 5Y 0.265 0.265 0.265 0.265 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۱۰
Taiwan 10Y 0.374 0.374 0.374 0.374 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۱۰
Taiwan 20Y 0.57 0.57 0.57 0.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۱۰
Taiwan 30Y 0.705 0.705 0.705 0.705 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۴۴
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 3M 17.539 17.539 17.239 17.643 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۱:۳۶
Turkey 6M 17.387 17.387 17.387 17.387 0.02 0.13% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۶:۳۶
Turkey 9M 17.557 17.557 17.557 17.557 0.03 0.19% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۶:۳۶
Turkey 1Y 18 18 18 18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۳۷
Turkey 2Y 18.61 18.61 18.415 18.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸:۰۹
Turkey 3Y 18.54 18.54 18.455 18.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۱۶:۳۹
Turkey 5Y 19.01 19.01 18.17 19.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
Turkey 10Y 18.065 18.065 17.995 18.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۱:۰۸
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 2M 0.733 0.937 0.733 0.937 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۶
Mauritius 4M 1.032 1.233 1.032 1.233 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۰۹
Mauritius 6M 1.13 1.331 1.13 1.331 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۰۹
Mauritius 8M 1.179 1.43 1.179 1.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۰۹
Mauritius 1Y 1.346 1.627 1.346 1.627 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۶
Mauritius 2Y 1.509 1.509 1.509 1.509 0.00 0.27% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۷
Mauritius 3Y 1.675 1.675 1.675 1.675 0.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۷
Mauritius 4Y 2.084 2.084 2.013 2.084 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
Mauritius 5Y 2.23 2.23 2.168 2.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
Mauritius 10Y 2.997 2.997 2.974 2.997 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
Mauritius 15Y 4.158 4.158 4.158 4.158 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
Mauritius 20Y 4.981 4.981 4.981 4.981 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۶:۰۸
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 0.476 0.476 0.476 0.476 0.02 4.41% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۶
Czech Republic 2Y 0.218 0.218 0.218 0.218 0.01 4.13% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Czech Republic 3Y 1.034 0.91 0.91 1.034 0.09 8.32% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Czech Republic 4Y 1.512 1.522 1.512 1.522 0.01 0.47% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Czech Republic 5Y 1.573 1.583 1.568 1.583 0.01 0.64% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Czech Republic 6Y 1.607 1.599 1.599 1.607 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Czech Republic 7Y 1.663 1.64 1.64 1.663 0.03 1.84% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Czech Republic 8Y 1.688 1.689 1.688 1.689 0.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Czech Republic 9Y 1.695 1.686 1.686 1.695 0.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Czech Republic 10Y 1.717 1.719 1.71 1.719 0.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Czech Republic 15Y 1.784 1.785 1.784 1.785 0.00 0.22% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Czech Republic 20Y 2.069 2.069 2.069 2.069 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Czech Republic 50Y 2.764 2.764 2.764 2.764 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۱۱
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.454 2.45 2.45 2.46 0.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۰۹
China 2Y 2.706 2.708 2.704 2.712 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
China 3Y 2.814 2.813 2.809 2.814 0.01 0.18% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
China 5Y 2.951 2.954 2.95 2.954 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
China 7Y 3.085 3.087 3.085 3.092 0.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
China 10Y 3.118 3.123 3.118 3.127 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
China 15Y 3.448 3.449 3.447 3.45 0.01 0.29% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۰۹
China 20Y 3.74 3.74 3.74 3.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۳۷
China 30Y 3.697 3.701 3.697 3.707 0.01 0.30% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M 0.59 0.59 0.64 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M 0.85 0.85 0.85 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 3M 0.791 0.791 0.781 0.791 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۰۳
Denmark 6M 0.788 0.788 0.788 0.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Denmark 1Y 0.55 0.55 0.65 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y 0.742 0.742 0.741 0.756 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Denmark 3Y 0.702 0.702 0.7 0.716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Denmark 5Y 0.616 0.616 0.614 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Denmark 8Y 0.488 0.488 0.483 0.504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Denmark 10Y 0.343 0.343 0.337 0.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Denmark 20Y 0.14 0.14 0.14 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Denmark 30Y 1.016 1.016 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia Overnight 5.35 5.35 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۶:۱۱
Russia 1W 5.26 5.26 5.26 5.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۷
Russia 2W 5.3 5.3 5.3 5.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۷
Russia 1M 5.38 5.38 5.38 5.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۷
Russia 2M 5.63 5.63 5.63 5.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۷
Russia 3M 5.75 5.75 5.75 5.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۷
Russia 6M 6.2 6.2 6.2 6.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۷
Russia 1Y 6.245 6.245 6.245 6.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۱۰
Russia 2Y 6.66 6.66 6.58 6.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
Russia 3Y 6.825 6.825 6.76 6.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
Russia 5Y 6.94 6.94 6.905 6.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
Russia 7Y 6.98 6.98 6.97 6.995 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۰۹
Russia 10Y 7.145 7.145 7.14 7.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۳۷
Russia 15Y 7.165 7.165 7.16 7.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
Russia 20Y 7.205 7.205 7.19 7.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 6M 1.659 1.659 1.659 1.659 0.17 11.49% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Romania 1Y 1.802 1.802 1.802 1.802 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۴۱
Romania 2Y 2.02 2.02 2.02 2.02 0.02 0.74% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Romania 3Y 2.32 2.29 2.29 2.32 0.02 0.65% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۶
Romania 4Y 2.37 2.375 2.36 2.375 0.01 0.21% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Romania 5Y 2.62 2.625 2.62 2.625 0.03 0.95% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Romania 7Y 2.81 2.825 2.81 2.825 0.01 0.18% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Romania 10Y 3.305 3.305 3.275 3.305 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۳۸
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M 0.094 0.094 0.094 0.094 0.10 51.04% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۶:۳۶
Japan 3M 0.099 0.099 0.099 0.099 0.00 3.03% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۶:۳۶
Japan 6M 0.104 0.104 0.104 0.104 0.01 4.81% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۶:۳۶
Japan 9M 0.114 0.114 0.114 0.114 0.10 45.45% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۶:۳۶
Japan 1Y 0.12 0.119 0.118 0.12 0.00 3.23% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Japan 2Y 0.112 0.111 0.111 0.112 0.01 4.27% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Japan 3Y 0.122 0.12 0.117 0.122 0.01 5.43% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Japan 4Y 0.115 0.121 0.115 0.121 0.01 8.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۶
Japan 5Y 0.097 0.102 0.097 0.102 0.01 10.19% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۶
Japan 6Y 0.086 0.083 0.081 0.086 0.01 11.34% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Japan 7Y 0.064 0.062 0.062 0.068 0.02 18.99% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Japan 8Y 0.022 0.021 0.021 0.027 0.02 43.59% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Japan 9Y 0.023 0.026 0.023 0.027 0.00 9.52% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Japan 10Y 0.052 0.048 0.048 0.052 0.01 26.83% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۶
Japan 15Y 0.266 0.269 0.265 0.269 0.01 3.91% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Japan 20Y 0.431 0.43 0.43 0.437 0.01 1.65% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Japan 30Y 0.675 0.676 0.673 0.678 0.01 1.05% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Japan 40Y 0.734 0.739 0.733 0.741 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 3M 5.15 5.15 5.15 5.15 0.02 0.39% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Sri Lanka 6M 5.2 5.2 5.2 5.2 0.02 0.39% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Sri Lanka 1Y 5.439 5.439 5.439 5.439 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Sri Lanka 2Y 6.344 6.344 6.344 6.344 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۸
Sri Lanka 3Y 6.707 6.707 6.707 6.707 0.13 1.92% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Sri Lanka 4Y 7.072 7.072 7.072 7.072 0.03 0.37% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Sri Lanka 5Y 7.48 7.48 7.48 7.48 0.10 1.40% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Sri Lanka 6Y 7.797 7.797 7.797 7.797 0.10 1.35% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Sri Lanka 7Y 8.055 8.055 8.055 8.055 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۱:۳۶
Sri Lanka 8Y 8.263 8.263 8.159 8.263 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۳۹
Sri Lanka 9Y 8.394 8.394 8.264 8.394 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۳۹
Sri Lanka 10Y 8.5 8.5 8.37 8.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۳۹
Sri Lanka 15Y 8.68 8.68 8.576 8.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۳۹
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 0.267 0.267 0.267 0.267 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۳۹
Singapore 3M 0.277 0.277 0.277 0.277 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۳۹
Singapore 6M 0.295 0.295 0.266 0.295 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۹:۰۹
Singapore 1Y 0.295 0.295 0.266 0.295 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۹:۰۹
Singapore 2Y 0.419 0.407 0.395 0.419 0.00 0.96% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۶
Singapore 5Y 0.897 0.887 0.867 0.897 0.05 6.15% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Singapore 10Y 1.516 1.52 1.465 1.52 0.05 3.62% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Singapore 15Y 1.853 1.842 1.802 1.853 0.05 2.77% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Singapore 20Y 1.878 1.848 1.813 1.878 0.06 3.07% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Singapore 30Y 1.847 1.827 1.797 1.847 0.07 3.94% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M 0.201 0.201 0.201 0.201 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
Sweden 2M 0.453 0.453 0.453 0.453 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 3M 0.502 0.502 0.502 0.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 6M 0.538 0.538 0.538 0.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Sweden 2Y 0.409 0.409 0.404 0.421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 5Y 0.3 0.3 0.288 0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 7Y 0.222 0.222 0.218 0.239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sweden 10Y 0.346 0.346 0.346 0.346 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
Sweden 15Y 0.09 0.09 0.08 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 20Y 0.342 0.342 0.336 0.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 10Y 10.549 10.549 10.549 10.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
Switzerland Overnight 0.84 0.88 0.75 0.88 0.08 9.52% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Switzerland 1W 0.79 1.06 0.75 1.16 0.02 2.53% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Switzerland 1M 0.8 0.85 0.8 0.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Switzerland 2M 0.85 0.83 0.82 0.87 0.05 5.88% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Switzerland 3M 0.84 0.87 0.75 0.9 0.04 4.76% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Switzerland 6M 0.85 0.84 0.79 0.85 0.05 5.88% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Switzerland 1Y 0.76 0.75 0.72 0.76 0.05 6.58% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Switzerland 2Y 0.761 0.75 0.75 0.761 0.00 0.52% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Switzerland 3Y 0.719 0.716 0.716 0.719 0.00 0.42% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Switzerland 4Y 0.631 0.622 0.622 0.631 0.00 0.63% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Switzerland 5Y 0.546 0.532 0.532 0.546 0.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Switzerland 6Y 0.456 0.452 0.452 0.456 0.01 1.72% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Switzerland 7Y 0.432 0.433 0.432 0.433 0.01 1.14% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Switzerland 8Y 0.338 0.336 0.336 0.338 0.01 3.70% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Switzerland 9Y 0.28 0.269 0.269 0.28 0.01 2.14% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Switzerland 10Y 0.217 0.21 0.21 0.217 0.01 5.65% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Switzerland 15Y 0.044 0.032 0.032 0.044 0.00 4.35% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Switzerland 20Y 0.031 0.034 0.031 0.034 0.01 34.78% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Switzerland 30Y 0.008 0.008 0.008 0.008 0.01 166.67% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Switzerland 50Y 0.024 0.024 0.024 0.055 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1Y 0.78 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Chile 2Y 1.5 1.5 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Chile 3Y 2.05 2.05 2.05 2.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Chile 4Y 2.74 2.74 2.74 2.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Chile 5Y 3.07 3.07 3.07 3.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۴:۰۷
Chile 8Y 4.26 4.26 4.26 4.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۴:۰۷
Chile 10Y 4.41 4.41 4.41 4.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۴:۰۸
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 3Y 1.71 1.71 1.653 1.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۰۹
Serbia 1Y 0.842 1.103 0.842 1.103 0.01 1.19% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Serbia 2Y 1.35 1.35 1.35 1.35 0.01 0.74% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۰۷
Serbia 4Y 1.94 1.94 1.94 1.989 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ساعت ۱۱:۰۱
Serbia 5Y 2.212 2.204 2.204 2.212 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Serbia 7Y 2.36 2.25 2.25 2.372 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Serbia 10Y 2.6 2.425 2.424 2.676 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 10Y 10.549 10.549 10.549 10.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
France 1M 0.665 0.661 0.661 0.669 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
France 3M 0.642 0.642 0.642 0.642 0.01 0.78% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۶
France 6M 0.637 0.637 0.633 0.651 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
France 9M 0.644 0.643 0.643 0.644 0.00 0.62% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
France 1Y 0.635 0.635 0.635 0.635 0.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۶
France 2Y 0.616 0.618 0.549 0.618 0.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
France 3Y 0.579 0.581 0.528 0.582 0.00 0.34% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
France 4Y 0.479 0.485 0.439 0.485 0.00 0.83% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
France 5Y 0.384 0.387 0.358 0.39 0.01 1.29% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
France 6Y 0.28 0.286 0.26 0.286 0.00 1.06% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
France 7Y 0.1805 0.186 0.168 0.1875 0.01 3.22% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
France 8Y 0.073 0.08 0.067 0.08 0.01 7.59% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
France 9Y 0.076 0.069 0.066 0.076 0.01 13.43% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
France 10Y 0.174 0.165 0.163 0.174 0.01 6.10% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
France 15Y 0.446 0.44 0.44 0.446 0.01 2.06% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
France 20Y 0.601 0.595 0.59 0.604 0.01 1.69% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
France 25Y 0.738 0.731 0.731 0.738 0.01 1.65% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
France 30Y 0.952 0.946 0.939 0.956 0.01 1.28% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
France 50Y 1.121 1.113 1.113 1.124 0.01 0.99% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y 0.623 0.623 0.616 0.637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Finland 3Y 0.6 0.6 0.591 0.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 4Y 0.53 0.53 0.524 0.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 5Y 0.503 0.503 0.501 0.521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 6Y 0.394 0.394 0.389 0.414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 8Y 0.262 0.262 0.256 0.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 10Y 0.138 0.138 0.131 0.168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 15Y 0.083 0.083 0.05 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 30Y 0.382 0.382 0.337 0.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus 2Y 0.607 0.523 0.523 0.607 0.14 22.41% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Cyprus 3Y 0.459 0.439 0.439 0.528 0.14 23.12% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Cyprus 5Y 0.177 0.18 0.167 0.18 0.01 6.21% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Cyprus 7Y 0.033 0.024 0.024 0.052 0.00 9.09% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Cyprus 10Y 0.334 0.332 0.332 0.334 0.05 13.77% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 0.719 0.719 0.719 0.719 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۳۹
Philippines 3M 1.204 1.204 1.204 1.204 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۳۹
Philippines 6M 1.414 1.414 1.414 1.414 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۳۹
Philippines 1Y 1.566 1.566 1.566 1.566 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۳۹
Philippines 2Y 2.093 2.093 2.093 2.093 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۳۹
Philippines 3Y 2.463 2.463 2.463 2.463 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۳۹
Philippines 4Y 2.643 2.643 2.643 2.643 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۳۹
Philippines 5Y 2.883 2.883 2.883 2.883 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۳۹
Philippines 7Y 3.452 3.452 3.452 3.452 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۳۹
Philippines 10Y 3.71 3.71 3.71 3.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۳۹
Philippines 20Y 4.798 4.798 4.798 4.798 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۳۹
Philippines 25Y 3.772 3.772 3.772 3.772 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 2Y 0.335 0.342 0.335 0.342 0.01 1.49% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Qatar 3Y 0.597 0.594 0.594 0.611 0.02 3.18% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Qatar 5Y 0.939 0.943 0.933 0.951 0.01 0.64% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Qatar 7Y 1.734 1.734 1.682 1.744 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
Qatar 10Y 2.097 2.1 2.097 2.123 0.02 0.76% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Qatar 30Y 3.247 3.25 3.247 3.273 0.01 0.34% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 0.118 0.118 0.118 0.118 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۱۰
Canada 2M 0.126 0.126 0.126 0.126 0.00 3.17% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۳۹
Canada 3M 0.124 0.124 0.124 0.124 0.01 6.90% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۳۹
Canada 6M 0.172 0.172 0.172 0.174 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۱۱
Canada 1Y 0.238 0.238 0.238 0.238 0.00 0.84% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۸
Canada 2Y 0.445 0.443 0.443 0.445 0.00 0.22% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۳۹
Canada 3Y 0.63 0.627 0.627 0.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۳۹
Canada 4Y 0.868 0.87 0.868 0.87 0.01 1.04% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۳۹
Canada 5Y 0.977 0.976 0.975 0.977 0.00 0.31% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۳۹
Canada 7Y 1.171 1.169 1.169 1.171 0.01 0.94% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۳۹
Canada 10Y 1.417 1.418 1.417 1.421 0.01 0.92% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۸
Canada 20Y 1.744 1.749 1.744 1.749 0.01 0.75% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۳۹
Canada 30Y 1.865 1.866 1.863 1.866 0.01 0.43% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۳۹
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 0.885 0.885 0.885 0.885 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۷
South Korea 2Y 1.176 1.173 1.169 1.187 0.01 1.19% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
South Korea 3Y 1.331 1.335 1.325 1.354 0.02 1.50% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
South Korea 4Y 1.54 1.54 1.54 1.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۷
South Korea 5Y 1.684 1.693 1.67 1.695 0.01 0.60% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
South Korea 10Y 2.05 2.056 2.032 2.056 0.04 2.19% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
South Korea 20Y 2.147 2.152 2.125 2.152 0.06 2.63% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
South Korea 30Y 2.137 2.136 2.11 2.137 0.06 3.04% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
South Korea 50Y 2.077 2.077 2.077 2.077 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۷
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 9M 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Croatia 1Y 0.105 0.199 0.105 0.199 0.01 9.52% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Croatia 3Y 0.119 0.158 0.119 0.158 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Croatia 5Y 0.169 0.169 0.169 0.169 0.00 1.78% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۶
Croatia 10Y 0.52 0.52 0.52 0.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۰۹
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 2.621 2.551 2.551 2.621 0.03 1.03% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۱۱
Colombia 4Y 5.56 5.577 5.56 5.577 0.03 0.54% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۱۱
Colombia 5Y 5.905 5.905 5.905 5.905 0.02 0.25% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۱۱
Colombia 10Y 7.061 7.068 7.061 7.068 0.01 0.16% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۱۱
Colombia 15Y 7.71 7.73 7.71 7.73 0.01 0.13% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۱۱
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya Overnight 4.422 4.422 4.422 4.422 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۶
Kenya 3M 7.104 7.104 7.104 7.104 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۳:۳۷
Kenya 6M 7.731 7.731 7.731 7.731 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۳:۳۷
Kenya 1Y 8.648 8.648 8.648 8.648 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۳:۳۷
Kenya 2Y 9.637 9.593 9.593 9.637 0.01 0.07% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Kenya 3Y 10.272 10.15 10.15 10.272 0.04 0.34% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Kenya 4Y 10.861 10.861 10.861 10.861 0.02 0.22% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۶
Kenya 5Y 11.555 11.555 11.555 11.555 0.16 1.38% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۶
Kenya 6Y 11.762 12.129 11.762 12.129 0.53 4.47% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Kenya 7Y 12.079 12.358 12.079 12.358 0.44 3.63% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Kenya 8Y 12.401 12.614 12.401 12.614 0.37 3.01% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Kenya 9Y 12.559 12.762 12.559 12.762 0.36 2.88% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Kenya 10Y 13.003 13.003 13.003 13.003 0.16 1.22% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۶
Kenya 12Y 13.1 13.1 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 13.282 13.515 13.282 13.515 0.39 2.96% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Kenya 20Y 13.629 13.804 13.629 13.804 0.34 2.47% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Kenya 25Y 13.812 13.916 13.812 13.916 0.27 1.92% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y 0.11 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Latvia 3Y 0.085 0.085 0.085 0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Latvia 5Y 0.025 0.025 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 7Y 1.46 1.46 1.46 1.46 0.01 0.48% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Poland Overnight 0.09 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸:۰۹
Poland 1M 0.11 0.11 0.11 0.11 0.01 9.09% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Poland 2M 0.07 0.07 0.07 0.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۳۹
Poland 1Y 0.023 0.023 0.023 0.023 0.00 4.35% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Poland 2Y 0.356 0.356 0.321 0.359 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۱۰
Poland 3Y 0.614 0.627 0.614 0.627 0.02 2.61% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Poland 4Y 1.017 1.017 1.017 1.017 0.01 0.88% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۶
Poland 5Y 1.311 1.311 1.256 1.311 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۱۰
Poland 7Y 1.424 1.424 1.389 1.445 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۱۰
Poland 6Y 1.029 1.029 0.98 1.039 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Poland 10Y 1.753 1.753 1.717 1.767 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۱۰
Poland 15Y 1.618 1.618 1.618 1.618 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y 0.085 0.085 0.085 0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Lithuania 5Y 0.026 0.026 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
Lithuania 10Y 0.283 0.283 0.283 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1M 0.523 0.523 0.523 0.523 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۷
Malta 3M 0.496 0.496 0.496 0.496 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۱۰
Malta 6M 0.476 0.476 0.476 0.476 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۱۰
Malta 1Y 0.399 0.399 0.399 0.399 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۱۰
Malta 3Y 0.243 0.243 0.243 0.243 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۱۰
Malta 5Y 0.063 0.063 0.063 0.063 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۱۰
Malta 10Y 0.548 0.548 0.548 0.548 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۱۰
Malta 20Y 1.213 1.213 1.213 1.213 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۱۰
Malta 25Y 1.397 1.397 1.397 1.397 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۱۰
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 3W 1.79 1.79 1.79 1.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
Malaysia 3M 1.81 1.81 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ساعت ۱۳:۱۴
Malaysia 7M 1.82 1.82 1.82 1.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ساعت ۱۳:۱۴
Malaysia 1Y 1.86 1.86 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ساعت ۱۳:۱۴
Malaysia 3Y 1.942 1.935 1.935 1.942 0.01 0.26% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Malaysia 5Y 2.533 2.533 2.533 2.533 0.01 0.48% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۶
Malaysia 10Y 3.288 3.288 3.288 3.288 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۶:۰۸
Malaysia 20Y 4.208 4.208 4.208 4.208 0.01 0.19% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۶
Malaysia 7Y 3.001 3.001 3.001 3.001 0.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Malaysia 15Y 3.86 3.86 3.85 3.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸:۳۸
Malaysia 30Y 4.279 4.279 4.279 4.346 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۳۹
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 3M 0.642 0.642 0.642 0.642 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۱۱
Hungary 6M 0.772 0.772 0.772 0.772 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۱۱
Hungary 1Y 0.816 0.816 0.816 0.816 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۱۱
Hungary 3Y 1.765 1.765 1.765 1.765 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۱۱
Hungary 5Y 2.105 2.105 2.105 2.105 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۱۱
Hungary 10Y 2.875 2.875 2.875 2.875 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۱۱
Hungary 15Y 3.285 3.285 3.285 3.285 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۱۱
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 3M 1.385 1.385 1.385 1.385 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۱:۰۹
Morocco 6M 1.368 1.368 1.368 1.368 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۱:۰۹
Morocco 2Y 1.638 1.638 1.638 1.638 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۷
Morocco 5Y 1.95 1.95 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۳۸
Morocco 10Y 2.28 2.28 2.28 2.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۹:۱۲
Morocco 15Y 2.618 2.618 2.618 2.618 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۳۸
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt Overnight 9.317 9.317 9.317 9.317 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۱۰
Egypt 3M 13.827 13.827 13.827 13.827 0.15 1.08% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۷
Egypt 6M 13.722 13.722 13.722 13.722 0.08 0.56% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۷
Egypt 9M 13.437 13.437 13.437 13.437 0.05 0.38% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۷
Egypt 1Y 13.504 13.504 13.504 13.504 0.01 0.07% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۷
Egypt 2Y 14.034 14.034 14.034 14.034 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۹:۳۶
Egypt 3Y 14.595 14.595 14.595 14.595 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۷
Egypt 5Y 14.954 14.954 14.954 14.954 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۹:۳۶
Egypt 7Y 15.046 15.046 15.046 15.046 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
Egypt 10Y 15.445 15.445 15.445 15.445 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 4.149 4.149 4.149 4.149 0.04 0.97% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۱۱
Mexico 3M 4.198 4.198 4.198 4.198 0.04 1.01% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۱۱
Mexico 6M 4.521 4.521 4.521 4.521 0.06 1.30% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۱۱
Mexico 9M 4.67 4.65 4.65 4.67 0.07 1.54% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۷
Mexico 1Y 4.955 4.935 4.935 4.955 0.05 1.02% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۷
Mexico 3Y 5.238 5.212 5.212 5.238 0.02 0.40% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۷
Mexico 5Y 6.121 6.09 6.09 6.121 0.07 1.21% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۷
Mexico 7Y 6.675 6.654 6.654 6.675 0.07 1.11% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۷
Mexico 10Y 7.048 7.048 7.048 7.048 0.05 0.74% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۱۱
Mexico 15Y 7.2 7.206 7.2 7.206 0.03 0.43% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۷
Mexico 20Y 7.632 7.59 7.59 7.632 0.06 0.83% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۷
Mexico 30Y 7.717 7.717 7.717 7.717 0.03 0.42% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۱۱
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 3M 4.367 4.367 4.367 4.367 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
Namibia 6M 4.568 4.568 4.568 4.568 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
Namibia 9M 4.778 4.778 4.778 4.781 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
Namibia 1Y 4.877 4.877 4.741 4.877 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۲
Namibia 3Y 7.532 7.553 7.532 7.558 0.44 6.13% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Namibia 7Y 6.084 6.084 6.084 6.084 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۰۸
Namibia 10Y 11.015 11.009 10.993 11.015 0.72 6.95% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Namibia 15Y 7.582 7.582 7.582 7.582 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۰۸
Namibia 20Y 12.998 12.998 12.998 12.998 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 3M 0.021 0.021 0.006 0.021 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۷
Norway 6M 0.117 0.117 0.117 0.117 0.01 11.43% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Norway 9M 0.213 0.213 0.213 0.213 0.02 10.36% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Norway 1Y 0.365 0.365 0.365 0.365 0.01 3.84% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Norway 2Y 0.115 0.115 0.11 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
Norway 3Y 0.835 0.835 0.835 0.835 0.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Norway 5Y 1.15 1.15 1.134 1.159 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸:۳۸
Norway 10Y 1.48 1.48 1.48 1.48 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 3M 4.773 4.773 4.773 4.773 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۳۹
Nigeria 6M 7.423 7.423 7.423 7.423 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
Nigeria 1Y 9.889 9.889 9.889 9.889 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
Nigeria 2Y 11.498 11.498 11.498 11.498 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
Nigeria 4Y 12.206 12.206 12.206 12.206 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
Nigeria 7Y 12.515 12.515 12.515 12.515 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
Nigeria 10Y 12.471 12.471 12.471 12.471 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
Nigeria 20Y 13.202 13.202 13.202 13.202 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 0.3 0.3 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۳:۰۸
New Zealand 2M 0.34 0.34 0.34 0.34 0.01 3.03% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۰۷
New Zealand 3M 0.37 0.37 0.37 0.37 0.01 2.78% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۰۷
New Zealand 4M 0.37 0.37 0.37 0.37 0.01 2.78% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۱۱
New Zealand 5M 0.38 0.38 0.38 0.38 0.01 2.70% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۰۷
New Zealand 6M 0.38 0.38 0.38 0.38 0.01 2.70% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۱۱
New Zealand 1Y 0.237 0.237 0.237 0.237 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۷:۰۱
New Zealand 2Y 0.476 0.471 0.456 0.504 0.03 7.21% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۹:۰۶
New Zealand 5Y 1.133 1.128 1.113 1.133 0.06 5.59% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۹:۰۶
New Zealand 7Y 1.511 1.506 1.491 1.511 0.08 5.22% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۹:۰۶
New Zealand 10Y 1.834 1.829 1.808 1.834 0.09 4.92% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۹:۰۶
New Zealand 15Y 2.005 2 1.978 2.005 0.09 4.59% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۹:۰۶
New Zealand 20Y 2.637 2.633 2.61 2.637 0.09 3.45% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۹:۰۶
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M 0.634 0.628 0.628 0.692 0.01 0.95% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Netherlands 3M 0.624 0.639 0.624 0.639 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Netherlands 6M 0.649 0.669 0.649 0.669 0.01 1.67% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Netherlands 2Y 0.686 0.685 0.616 0.686 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Netherlands 3Y 0.633 0.637 0.577 0.637 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Netherlands 4Y 0.556 0.559 0.516 0.56 0.00 0.54% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Netherlands 5Y 0.479 0.481 0.452 0.483 0.00 0.62% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Netherlands 6Y 0.389 0.394 0.369 0.394 0.00 1.02% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Netherlands 7Y 0.305 0.309 0.305 0.312 0.01 1.93% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Netherlands 8Y 0.214 0.218 0.214 0.218 0.01 2.28% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Netherlands 9Y 0.132 0.136 0.132 0.14 0.01 4.35% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Netherlands 10Y 0.05 0.054 0.05 0.058 0.01 10.71% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Netherlands 15Y 0.132 0.13 0.116 0.132 0.01 6.45% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Netherlands 20Y 0.233 0.228 0.225 0.233 0.01 3.56% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Netherlands 25Y 0.303 0.298 0.298 0.305 0.01 2.02% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Netherlands 30Y 0.403 0.396 0.391 0.403 0.01 1.51% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 3M 3.46 3.47 3.46 3.47 0.01 0.29% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
India 6M 3.69 3.68 3.67 3.7 0.01 0.27% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
India 1Y 4.015 4.046 4.015 4.046 0.04 1.01% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
India 2Y 4.547 4.53 4.53 4.547 0.12 2.71% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۰۹
India 3Y 4.787 4.771 4.771 4.791 0.07 1.55% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
India 4Y 5.568 5.565 5.565 5.584 0.02 0.34% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
India 5Y 5.655 5.666 5.655 5.671 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
India 6Y 6.123 6.125 6.113 6.141 0.02 0.33% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
India 7Y 6.273 6.282 6.273 6.282 0.03 0.42% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۰۹
India 8Y 6.378 6.38 6.373 6.383 0.01 0.20% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
India 9Y 6.224 6.224 6.224 6.224 0.01 0.11% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۹:۳۶
India 10Y 6.029 6.034 6.029 6.038 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
India 11Y 6.613 6.613 6.575 6.613 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸:۰۹
India 12Y 6.64 6.646 6.64 6.663 0.01 0.17% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
India 13Y 6.682 6.688 6.682 6.723 0.02 0.27% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
India 14Y 6.678 6.68 6.678 6.682 0.01 0.15% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
India 15Y 6.716 6.716 6.716 6.716 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸:۰۹
India 19Y 6.836 6.836 6.836 6.836 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸:۰۹
India 24Y 6.949 6.949 6.949 6.949 0.04 0.50% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
India 30Y 7.032 7.033 7.021 7.034 0.02 0.33% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1W 0.052 0.052 0.052 0.052 0.01 13.04% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۵:۰۷
Hong Kong 1M 0.007 0.007 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۶:۰۷
Hong Kong 3M 0.009 0.009 0.009 0.013 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۰۹
Hong Kong 6M 0.06 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۱:۰۸
Hong Kong 9M 0.06 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۱:۰۸
Hong Kong 1Y 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۱:۰۸
Hong Kong 2Y 0.146 0.146 0.14 0.146 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۳۹
Hong Kong 3Y 0.129 0.129 0.129 0.129 0.00 0.78% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۵:۰۷
Hong Kong 5Y 0.637 0.637 0.637 0.637 0.01 1.76% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Hong Kong 7Y 0.854 0.854 0.854 0.854 0.02 1.79% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Hong Kong 10Y 1.151 1.151 1.151 1.151 0.03 2.40% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Hong Kong 15Y 1.48 1.48 1.48 1.48 0.03 2.07% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 1Y 92571.43 92571.43 88137.93 92571.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Venezuela 5Y 81.706 81.706 81.706 81.706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
Venezuela 15Y 11.458 11.458 11.458 11.583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Venezuela 20Y 7.894 7.894 7.894 7.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 0.384 0.384 0.384 0.384 0.01 3.13% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Vietnam 2Y 0.564 0.564 0.564 0.564 0.00 0.71% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Vietnam 3Y 0.812 0.812 0.812 0.812 0.01 1.50% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Vietnam 5Y 1.059 1.059 1.059 1.059 0.01 0.76% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۹:۳۶
Vietnam 7Y 1.275 1.275 1.275 1.275 0.03 1.96% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Vietnam 10Y 2.108 2.125 2.108 2.125 0.02 0.85% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۹:۳۶
Vietnam 15Y 2.471 2.471 2.471 2.471 0.01 0.41% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۹:۳۶
Vietnam 20Y 2.964 2.964 2.964 2.964 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
Vietnam 25Y 3.154 3.154 3.154 3.154 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۰:۱۱
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 0.325 0.325 0.325 0.325 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۲۰
Greece 3M 0.337 0.337 0.337 0.337 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۱۱
Greece 6M 0.305 0.305 0.305 0.315 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۸:۰۹
Greece 3Y 0.026 0.025 0.025 0.028 0.01 46.15% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Greece 10Y 0.813 0.811 0.811 0.816 0.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Greece 15Y 0.936 0.936 0.936 0.936 0.00 0.32% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Greece 20Y 0.988 0.977 0.977 0.995 0.01 0.61% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Greece 25Y 1.155 1.153 1.138 1.155 0.01 0.52% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی