بازار اوراق قرضه

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 10Y 10.549 10.549 10.549 10.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
Kazakhstan 1Y 9.776 9.776 9.776 9.776 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Kazakhstan 2Y 9.881 9.881 9.881 9.881 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Kazakhstan 3Y 9.949 9.949 9.949 9.949 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Kazakhstan 4Y 9.96 9.96 9.96 9.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Kazakhstan 5Y 10.017 10.017 10.017 10.017 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Kazakhstan 6Y 9.983 9.983 9.983 9.983 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Kazakhstan 7Y 9.996 9.996 9.996 9.996 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Kazakhstan 8Y 9.668 9.669 9.668 9.884 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۹:۳۴
Kazakhstan 9Y 10.144 10.144 10.144 10.144 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Kazakhstan 10Y 9.67 9.67 9.67 9.969 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۶:۰۵
Kazakhstan 15Y 10.004 10.004 10.004 10.004 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Kazakhstan 25Y 10.012 10.012 10.012 10.012 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
بیشتر

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 2Y 40.78 40.78 40.78 40.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۰:۳۲
Argentina 1Y 44.49 44.88 44.49 44.49 0.39 0.88% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۳:۰۶
Argentina 4Y 50.69 50.59 50.69 50.69 0.10 0.20% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۳:۰۶
Argentina 3Y 37.07 37.07 37.07 37.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۵:۰۱
Argentina 5Y 83.54 83.54 83.54 83.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Argentina 9Y 51.918 51.918 51.918 51.918 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Argentina 10Y 49.515 49.473 49.515 49.515 0.04 0.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۳:۰۶
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 3M 4.99 4.03 4.99 4.99 0.96 23.82% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۳:۰۶
South Africa 2Y 5.06 5.055 5.005 5.08 0.01 0.10% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۸:۳۵
South Africa 5Y 7.625 7.515 7.465 7.625 0.13 1.67% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
South Africa 10Y 9.205 9.11 9.015 9.205 0.14 1.49% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
Souht Africa 12Y 9.875 9.78 9.7 9.875 0.12 1.23% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
South Africa 20Y 10.73 10.625 10.575 10.73 0.10 0.94% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
South Africa 25Y 10.765 10.66 10.615 10.765 0.10 0.89% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
South Africa 30Y 10.695 10.59 10.54 10.695 0.10 0.90% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 3M 0.657 0.655 0.655 0.667 0.00 0.45% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۰۷
Germany 6M 0.692 0.693 0.674 0.695 0.00 0.58% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۳۶
Germany 9M 0.679 0.706 0.674 0.71 0.01 0.74% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۵
Germany 1Y 0.682 0.683 0.674 0.688 0.00 0.58% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Germany 2Y 0.697 0.696 0.697 0.697 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Germany 3Y 0.721 0.72 0.721 0.721 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Germany 4Y 0.66 0.657 0.66 0.66 0.00 0.45% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Germany 5Y 0.571 0.57 0.57 0.571 0.00 0.70% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Germany 6Y 0.526 0.53 0.526 0.526 0.00 0.75% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Germany 7Y 0.421 0.417 0.421 0.421 0.00 0.95% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Germany 8Y 0.387 0.384 0.387 0.387 0.00 0.78% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Germany 9Y 0.315 0.312 0.315 0.315 0.00 0.95% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Germany 15Y 0.038 0.041 0.038 0.038 0.00 7.89% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Germany 10Y 0.2285 0.229 0.2285 0.229 0.00 1.53% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Germany 20Y 0.008 0.013 0.008 0.008 0.01 62.50% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Germany 25Y 0.149 0.153 0.149 0.149 0.00 2.68% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Germany 30Y 0.285 0.289 0.285 0.285 0.00 1.40% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 40Y 0.7 0.704 0.7 0.7 0.00 0.57% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Austria 1Y 0.629 0.628 0.623 0.637 0.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Austria 2Y 0.763 0.764 0.74 0.785 0.01 1.42% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
Austria 3Y 0.675 0.677 0.668 0.723 0.04 5.06% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
Austria 4Y 0.598 0.596 0.59 0.665 0.05 8.14% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۰۶
Austria 5Y 0.482 0.484 0.481 0.561 0.06 11.40% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
Austria 6Y 0.43 0.437 0.43 0.43 0.01 1.60% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Austria 7Y 0.336 0.341 0.336 0.341 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Austria 8Y 0.203 0.204 0.199 0.305 0.08 28.77% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
Austria 9Y 0.101 0.103 0.101 0.103 0.00 1.98% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Austria 10Y 0.014 0.006 0.014 0.014 0.01 57.14% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Austria 15Y 0.236 0.234 0.138 0.243 0.09 58.39% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
Austria 20Y 0.452 0.455 0.452 0.452 0.00 0.66% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Austria 25Y 0.526 0.531 0.526 0.526 0.01 0.95% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Austria 30Y 0.605 0.607 0.605 0.607 0.01 1.16% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Austria 50Y 0.299 0.299 0.274 0.307 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ساعت ۲۲:۳۱
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 3M 2.276 2.277 2.276 2.277 0.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱:۰۵
Jordan 6M 2.346 2.345 2.346 2.346 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۰۵
Jordan 1Y 2.744 2.744 2.744 2.744 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ساعت ۱۹:۳۴
Jordan 2Y 2.979 2.979 2.979 2.979 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۰۵
Jordan 3Y 3.31 3.311 3.307 3.311 0.04 1.06% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
Jordan 5Y 3.737 3.736 3.734 3.738 0.10 2.54% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۰۷
Jordan 7Y 4.122 4.124 4.122 4.124 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۵:۰۶
Jordan 10Y 4.804 4.804 4.784 4.804 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۰۷
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M 0.539 0.557 0.521 0.693 0.07 11.64% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۰۷
Spain 3M 0.597 0.595 0.591 0.621 0.02 2.77% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
Spain 6M 0.605 0.608 0.605 0.623 0.01 0.82% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Spain 9M 0.592 0.59 0.588 0.597 0.00 0.50% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Spain 1Y 0.586 0.548 0.548 0.595 0.01 2.05% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۵
Spain 2Y 0.592 0.61 0.592 0.592 0.02 2.95% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Spain 3Y 0.492 0.499 0.492 0.492 0.01 1.40% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Spain 4Y 0.461 0.468 0.461 0.461 0.01 1.50% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Spain 5Y 0.321 0.322 0.321 0.322 0.00 0.62% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Spain 6Y 0.136 0.14 0.129 0.218 0.07 34.62% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۶
Spain 7Y 0.058 0.057 0.058 0.058 0.00 1.72% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Spain 8Y 0.129 0.131 0.129 0.131 0.00 3.10% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Spain 9Y 0.262 0.266 0.262 0.262 0.00 1.53% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Spain 10Y 0.408 0.412 0.408 0.408 0.00 0.98% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Spain 15Y 0.862 0.863 0.862 0.863 0.00 0.35% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Spain 20Y 0.996 0.997 0.996 0.996 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Spain 25Y 1.048 1.051 1.048 1.048 0.00 0.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Spain 30Y 1.297 1.295 1.295 1.297 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 0.01 0.03 0.01 0.01 0.02 200.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۳۵
Australia 2Y 0.013 0.016 0.013 0.013 0.00 23.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۳۵
Australia 3Y 0.305 0.305 0.305 0.305 0.01 1.97% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Australia 4Y 0.553 0.553 0.553 0.553 0.00 0.73% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Australia 5Y 0.736 0.735 0.736 0.736 0.01 0.96% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Australia 6Y 0.924 0.923 0.924 0.924 0.01 0.54% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Australia 7Y 1.058 1.057 1.058 1.058 0.01 0.66% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Australia 8Y 1.19 1.193 1.19 1.19 0.00 0.34% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۳۵
Australia 9Y 1.32 1.324 1.32 1.324 0.01 0.38% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۳۵
Australia 10Y 1.395 1.393 1.395 1.395 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Australia 10Y 10.549 10.549 10.549 10.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
Australia 12Y 1.436 1.441 1.436 1.441 0.01 0.42% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۳۵
Australia 15Y 1.822 1.826 1.822 1.826 0.01 0.27% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۳۵
Australia 20Y 2.089 2.095 2.089 2.095 0.01 0.34% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۳۵
Australia 30Y 2.274 2.277 2.274 2.277 0.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۳۵
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y 27.679 27.679 12.096 30.767 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Slovakia 2Y 0.9 0.895 0.804 0.939 0.06 7.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
Slovakia 5Y 0.452 0.482 0.452 0.559 0.07 14.07% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Slovakia 6Y 0.46 0.47 0.45 0.53 0.07 13.21% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Slovakia 8Y 0.302 0.243 0.243 0.302 0.03 10.26% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Slovakia 9Y 0.308 0.291 0.308 0.308 0.02 5.52% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Slovakia 10Y 0.08 0.09 0.08 0.18 0.08 50.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
Slovakia 13Y 0.009 0.007 0.009 0.009 0.00 28.57% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Slovakia 18Y 0.466 0.482 0.466 0.482 0.01 3.10% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۳۵
Slovakia 30Y 0.834 0.844 0.834 0.834 0.01 1.20% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Slovakia 50Y 1.013 1.026 0.924 1.038 0.06 6.07% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y 1.264 0.957 0.892 1.264 0.34 26.74% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Slovenia 2Y 0.804 0.763 0.804 0.804 0.04 5.10% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Slovenia 3Y 0.592 0.637 0.592 0.592 0.05 7.06% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Slovenia 5Y 0.408 0.409 0.407 0.498 0.07 13.74% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۳۸
Slovenia 7Y 0.177 0.178 0.174 0.267 0.08 30.59% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
Slovenia 8Y 0.037 0.039 0.037 0.037 0.00 5.13% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Slovenia 10Y 0.169 0.164 0.169 0.169 0.01 3.05% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Slovenia 15Y 0.449 0.452 0.449 0.449 0.00 0.67% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Slovenia 20Y 0.642 0.643 0.529 0.646 0.10 18.23% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
Slovenia 25Y 0.75 0.755 0.639 0.757 0.09 13.64% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 11 11.25 11 11.375 0.10 0.91% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
Ukraine 2Y 12.645 12.55 12.55 12.645 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۵:۳۴
Ukraine 3Y 13.15 12.825 12.825 13.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 3.076 3.079 3.049 3.079 0.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۷:۳۷
Indonesia 3M 3.039 3.114 3.03 3.114 0.03 1.06% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۸:۰۸
Indonesia 6M 3.161 3.144 3.144 3.161 0.01 0.35% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۱:۰۶
Indonesia 1Y 2.929 2.919 2.881 2.952 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۶:۰۶
Indonesia 3Y 4.558 4.571 4.558 4.585 0.02 0.44% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۶:۰۶
Indonesia 5Y 5.222 5.218 5.169 5.225 0.06 1.18% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
Indonesia 10Y 6.299 6.312 6.256 6.312 0.07 1.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
Indonesia 15Y 6.388 6.369 6.351 6.388 0.04 0.66% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
Indonesia 20Y 7.048 7.05 6.972 7.05 0.08 1.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۶:۰۶
Indonesia 25Y 7.299 7.305 7.286 7.305 0.02 0.21% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۶:۰۶
Indonesia 30Y 7.211 7.208 7.17 7.211 0.04 0.53% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 3M 8.106 7.574 6.937 8.106 0.54 7.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۳۵
Uganda 6M 9.021 8.184 10.652 9.021 0.90 11.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۵
Uganda 1Y 9.431 9.481 9.427 9.632 0.02 0.20% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۵
Uganda 2Y 9.849 9.743 10.005 9.849 0.16 1.59% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Uganda 3Y 10.96 11.276 10.96 11.276 0.11 0.96% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۷
Uganda 5Y 11.918 11.812 11.812 12.928 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Uganda 10Y 13.95 13.95 13.95 13.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲:۳۳
Uganda 15Y 14.056 14.271 14.056 14.271 0.21 1.52% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
بیشتر

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
U.S. 20Y 1.9276 1.9285 1.9276 1.9276 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Australia 10Y 10.549 10.549 10.549 10.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
US 1M 0.0583 0.0583 0.0583 0.0583 0.00 4.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
US 3M 0.0355 0.038 0.0253 0.0431 0.01 16.78% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۰۷
US 6M 0.0507 0.0532 0.0406 0.0558 0.01 11.18% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
US 1Y 0.0761 0.0786 0.0685 0.0837 0.00 3.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۳۸
US 2Y 0.2715 0.2715 0.2715 0.2715 0.00 1.51% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
US 3Y 0.5425 0.5425 0.5425 0.5425 0.00 0.48% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
US 5Y 0.9485 0.9518 0.9485 0.9485 0.01 1.03% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
US 7Y 1.2525 1.2549 1.2525 1.2525 0.01 0.76% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
US 10Y 1.453 1.454 1.453 1.453 0.01 0.34% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
US 30Y 1.985 1.985 1.985 1.985 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M 0.549 0.548 0.548 0.584 0.03 4.85% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Italy 3M 0.569 0.577 0.563 0.589 0.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
Italy 6M 0.567 0.568 0.562 0.572 0.00 0.35% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
Italy 9M 0.573 0.574 0.556 0.576 0.01 1.05% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
Italy 1Y 0.516 0.519 0.51 0.527 0.00 0.58% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Italy 2Y 0.479 0.477 0.479 0.479 0.00 0.42% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Italy 3Y 0.295 0.294 0.294 0.295 0.00 1.34% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Italy 4Y 0.115 0.114 0.115 0.115 0.00 0.87% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Italy 5Y 0.023 0.021 0.005 0.037 0.05 176.67% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۰۷
Italy 6Y 0.245 0.246 0.245 0.245 0.00 0.41% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Italy 7Y 0.332 0.333 0.332 0.332 0.00 0.30% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Italy 8Y 0.495 0.496 0.495 0.496 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Italy 9Y 0.696 0.697 0.696 0.696 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Italy 10Y 0.78 0.781 0.78 0.78 0.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Italy 15Y 1.24 1.243 1.24 1.24 0.00 0.24% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Italy 20Y 1.464 1.469 1.464 1.464 0.01 0.34% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Italy 30Y 1.738 1.734 1.646 1.75 0.05 2.96% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
Italy 50Y 2.131 2.136 2.131 2.136 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 3M 0.604 0.576 0.576 0.604 0.03 5.63% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۹:۳۵
Ireland 6M 0.6 0.589 0.589 0.6 0.01 1.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۳۵
Ireland 1Y 0.632 0.629 0.626 0.655 0.02 3.07% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Ireland 3Y 0.6 0.596 0.6 0.6 0.00 0.67% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Ireland 4Y 0.54 0.538 0.54 0.54 0.00 0.37% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Ireland 5Y 0.449 0.444 0.449 0.449 0.01 1.11% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Ireland 6Y 0.35 0.349 0.35 0.35 0.00 0.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Ireland 7Y 0.248 0.25 0.248 0.248 0.00 0.80% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Ireland 8Y 0.132 0.131 0.131 0.132 0.01 6.82% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Ireland 9Y 0.187 0.187 0.193 0.158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Ireland 10Y 0.14 0.132 0.14 0.14 0.01 6.06% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Ireland 15Y 0.371 0.372 0.371 0.372 0.02 5.70% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Ireland 20Y 0.628 0.631 0.628 0.628 0.00 0.48% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Ireland 30Y 0.865 0.864 0.753 0.867 0.09 11.61% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 2.643 2.622 2.549 2.643 0.11 4.51% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۵
Iceland 3Y 1.4 1.4 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۳۱
Iceland 5Y 3.21 3.213 3.139 3.253 0.08 2.43% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۵
Iceland 6Y 1.96 1.96 1.95 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Iceland 10Y 3.915 3.916 3.872 3.952 0.27 7.26% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۰۷
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 3M 1.446 1.464 1.446 1.499 0.01 0.41% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
Bahrain 6M 1.456 1.464 1.456 1.527 0.06 4.40% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
Bahrain 9M 1.571 1.576 1.57 1.61 0.06 3.76% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
Bahrain 1Y 1.651 1.655 1.65 1.667 0.06 3.33% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
Bahrain 2Y 1.997 1.992 1.984 1.999 0.04 1.95% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۰۷
Bahrain 5Y 3.519 3.519 3.503 3.519 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ساعت ۱۴:۳۴
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 3M 6.378 6.759 6.378 6.759 0.04 0.55% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۵:۰۵
Brazil 6M 7.431 7.28 7.28 7.431 0.05 0.64% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۵:۰۵
Brazil 9M 8.175 8.108 8.108 8.175 0.05 0.60% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۵:۰۵
Brazil 1Y 8.697 8.529 8.529 8.697 0.02 0.21% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۵:۰۵
Brazil 2Y 9.302 9.153 9.153 9.302 0.04 0.43% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۵:۰۵
Brazil 3Y 9.328 9.24 9.24 9.328 0.07 0.71% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۵:۰۵
Brazil 5Y 9.797 10.021 10.021 9.797 0.32 3.31% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۵:۰۵
Brazil 8Y 10.44 10.679 10.44 10.679 0.43 4.15% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۵:۰۵
Brazil 10Y 10.945 10.856 10.945 10.945 0.09 0.82% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۳۴
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 10Y 10.549 10.549 10.549 10.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
UK 1M 0.038 0.037 0.021 0.038 0.00 10.53% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
UK 3M 0.027 0.009 0.002 0.027 0.03 1450.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
UK 6M 0.028 0.047 0.001 0.047 0.01 35.71% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
UK 1Y 0.226 0.232 0.226 0.226 0.01 2.65% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۰۷
UK 2Y 0.3775 0.38 0.255 0.4115 0.11 39.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۰۷
UK 3Y 0.4585 0.4605 0.3375 0.491 0.10 29.52% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۰۷
UK 4Y 0.504 0.503 0.383 0.539 0.10 25.06% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
UK 5Y 0.5845 0.584 0.46 0.619 0.10 21.14% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
UK 6Y 0.5915 0.595 0.5915 0.5915 0.00 0.59% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۰۷
UK 7Y 0.66 0.6635 0.66 0.66 0.00 0.53% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۰۷
UK 8Y 0.764 0.7675 0.764 0.764 0.00 0.46% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۰۷
UK 9Y 0.8575 0.86 0.7135 0.8765 0.12 16.83% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۰۷
UK 10Y 0.906 0.9055 0.7835 0.9495 0.10 12.55% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۶
UK 12Y 0.931 0.932 0.931 0.932 0.00 0.21% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۰:۰۹
UK 15Y 1.1225 1.1325 0.9855 1.1435 0.11 11.25% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۰۷
UK 20Y 1.239 1.237 1.094 1.248 0.12 10.63% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
UK 25Y 1.263 1.273 1.121 1.281 0.11 9.92% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۰۷
UK 30Y 1.236 1.235 1.091 1.248 0.12 10.26% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
UK 40Y 1.135 1.134 0.975 1.137 0.14 13.73% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
UK 50Y 1.038 1.041 1.038 1.038 0.00 0.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۰۷
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M 0.66 0.661 0.656 0.669 0.00 0.45% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۳۵
Belgium 3M 0.69 0.691 0.684 0.695 0.01 0.72% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۳۵
Belgium 6M 0.685 0.684 0.679 0.69 0.00 0.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۷
Belgium 9M 0.697 0.696 0.681 0.697 0.02 2.15% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۷
Belgium 1Y 0.649 0.65 0.646 0.652 0.00 0.31% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۰۷
Belgium 2Y 0.701 0.702 0.701 0.701 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Belgium 3Y 0.669 0.67 0.663 0.716 0.03 4.84% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۳۸
Belgium 4Y 0.587 0.586 0.587 0.587 0.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Belgium 5Y 0.487 0.484 0.487 0.487 0.00 0.62% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Belgium 6Y 0.411 0.41 0.41 0.411 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Belgium 7Y 0.301 0.298 0.301 0.301 0.00 1.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Belgium 8Y 0.184 0.181 0.184 0.184 0.00 1.63% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Belgium 9Y 0.074 0.072 0.074 0.074 0.00 2.70% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Belgium 10Y 0.083 0.084 0.083 0.084 0.01 6.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Belgium 15Y 0.23 0.233 0.23 0.23 0.00 1.30% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Belgium 20Y 0.58 0.584 0.58 0.58 0.00 0.69% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 2Y 0.2 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
Bulgaria 4Y 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۶:۳۳
Australia 10Y 10.549 10.549 10.549 10.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
Bulgaria 1M 0.7 0.7 0.7 0.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ساعت ۱۳:۰۵
Bulgaria 1Y 0.276 0.276 0.276 0.276 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۳:۰۵
Bulgaria 3Y 0.145 0.145 0.145 0.145 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۶:۳۳
Bulgaria 5Y 0.058 0.058 0.058 0.058 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۱۵:۳۳
Bulgaria 7Y 0.18 0.18 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
Bulgaria 10Y 0.2 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 3M 2.16 2.215 2.16 2.16 0.06 2.55% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۹:۳۴
Bangladesh 6M 2.2 2.255 2.2 2.2 0.06 2.50% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۹:۳۴
Bangladesh 1Y 3 3.055 3 3 0.06 1.83% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۹:۳۴
Bangladesh 2Y 2.29 2.35 2.29 2.29 0.06 2.62% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۹:۳۴
Bangladesh 5Y 4.98 5.035 4.98 4.98 0.06 1.10% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۹:۳۴
Bangladesh 10Y 6.025 6.085 6.025 6.025 0.06 1.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۹:۳۴
Bangladesh 15Y 5.68 5.735 5.68 5.68 0.06 0.97% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۹:۳۴
Bangladesh 20Y 6.08 6.135 6.08 6.08 0.06 0.90% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۹:۳۴
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 20Y 8.514 8.514 8.514 8.515 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۶
Australia 10Y 10.549 10.549 10.549 10.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
Botswana 6M 1.558 1.556 1.556 1.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
Botswana 3Y 4.759 5.231 4.759 5.231 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Botswana 5Y 5.883 6.151 5.883 6.151 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Botswana 7Y 3.534 3.534 3.534 3.534 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Botswana 13Y 4.971 4.971 4.971 4.971 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۱
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 3M 7.3 7.3 7.3 7.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ ساعت ۱۰:۰۴
Pakistan 6M 7.5 7.5 7.5 7.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ساعت ۱۴:۳۴
Pakistan 1Y 7.7 7.7 7.7 7.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ساعت ۱۴:۳۴
Pakistan 3Y 8.398 8.396 8.398 8.398 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۳۵
Pakistan 5Y 9.584 9.583 9.584 9.584 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۳۵
Pakistan 10Y 10.191 10.149 10.095 9.96 0.23 2.30% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Pakistan 15Y 10.321 10.33 10.266 10.33 0.26 2.58% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Pakistan 20Y 10.705 10.695 10.535 10.705 0.16 1.53% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 3M 0.715 0.693 0.686 0.715 0.01 0.84% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۰۷
Portugal 6M 0.686 0.688 0.686 0.689 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۰۶
Portugal 1Y 0.66 0.661 0.658 0.739 0.07 10.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Portugal 2Y 0.696 0.695 0.696 0.696 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Portugal 3Y 0.662 0.66 0.656 0.733 0.04 6.23% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Portugal 4Y 0.519 0.525 0.519 0.519 0.01 1.14% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Portugal 5Y 0.407 0.406 0.4 0.493 0.06 13.03% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۰۷
Portugal 6Y 0.212 0.21 0.212 0.212 0.00 0.94% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Portugal 7Y 0.119 0.121 0.119 0.119 0.00 1.65% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Portugal 8Y 0.024 0.025 0.024 0.024 0.00 4.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Portugal 9Y 0.163 0.161 0.161 0.163 0.00 2.52% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Portugal 10Y 0.315 0.318 0.315 0.315 0.00 0.95% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Portugal 15Y 0.624 0.626 0.624 0.624 0.00 0.32% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
Portugal 20Y 0.643 0.644 0.534 0.644 0.07 11.25% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۳۸
Portugal 30Y 1.248 1.255 1.248 1.248 0.01 0.56% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 2Y 3.219 3.221 3.219 3.219 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۵:۰۵
Peru 5Y 5.15 5.135 5.15 5.15 0.02 0.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۵:۰۵
Peru 10Y 6.286 6.258 6.286 6.286 0.03 0.45% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۵:۰۵
Peru 15Y 7.198 7.211 7.187 7.211 0.01 0.18% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
Peru 20Y 7.25 7.2 7.25 7.25 0.05 0.69% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۵:۰۵
Peru 30Y 7.307 7.323 7.307 7.307 0.02 0.22% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۵:۰۵
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 0.611 0.611 0.611 0.621 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۳۴
Thailand 2Y 0.496 0.496 0.496 0.516 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۳۴
Thailand 5Y 0.732 0.721 0.721 0.732 0.02 2.23% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۸:۳۴
Thailand 7Y 1.495 1.485 1.485 1.495 0.02 1.36% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۸:۳۴
Thailand 10Y 1.778 1.778 1.778 1.778 0.02 0.85% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۸:۳۴
Thailand 12Y 1.869 1.869 1.869 1.869 0.01 0.54% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۸:۳۴
Thailand 14Y 2.192 2.192 2.192 2.192 0.01 0.46% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۸:۳۴
Thailand 16Y 2.414 2.414 2.414 2.414 0.01 0.42% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۸:۳۴
Thailand 3Y 0.586 0.586 0.586 0.596 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۳۴
Thailand 15Y 2.167 2.167 2.167 2.167 0.02 1.07% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۸:۳۴
Thailand 20Y 2.475 2.475 2.299 2.475 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۳۴
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.225 0.215 0.215 0.225 0.01 2.27% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
Taiwan 5Y 0.295 0.28 0.28 0.295 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
Taiwan 10Y 0.415 0.4 0.4 0.415 0.01 2.47% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
Taiwan 20Y 0.56 0.569 0.51 0.569 0.05 8.74% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۷
Taiwan 30Y 0.68 0.68 0.68 0.68 0.01 0.74% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 3M 17.568 17.235 17.568 17.568 0.33 1.93% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۰۷
Turkey 6M 17.55 17.519 17.55 17.55 0.03 0.18% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۰۷
Turkey 9M 18.018 17.961 18.018 18.018 0.06 0.32% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۰۷
Turkey 1Y 18.225 18.12 18.065 18.335 0.10 0.55% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۰۶
Turkey 2Y 18.385 18.16 17.82 18.385 0.68 3.81% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۷
Turkey 3Y 18.35 18.425 17.895 18.425 0.55 3.06% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۰۶
Turkey 5Y 18.78 18.85 17.755 18.85 0.93 5.18% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۷
Turkey 10Y 18.555 18.535 17.25 18.555 1.15 6.61% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۶
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 2M 0.481 0.481 0.481 0.481 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ساعت ۸:۰۴
Mauritius 4M 0.578 0.678 0.578 0.678 0.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۷:۳۵
Mauritius 6M 0.728 0.778 0.728 0.778 0.05 6.73% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
Mauritius 8M 0.827 0.827 0.747 0.827 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ ساعت ۱۳:۳۵
Mauritius 1Y 0.876 0.976 0.876 0.976 0.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۷:۰۶
Mauritius 2Y 0.893 0.905 0.893 0.905 0.01 0.78% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
Mauritius 3Y 1.203 1.207 1.203 1.207 0.00 0.33% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
Mauritius 4Y 2.153 2.151 1.837 2.153 0.31 17.07% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
Mauritius 5Y 2.395 2.394 2.394 2.395 0.36 17.40% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۰۷
Mauritius 10Y 3.748 3.758 3.739 3.759 0.01 0.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
Mauritius 15Y 4.415 4.414 4.404 4.415 0.01 0.27% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
Mauritius 20Y 4.899 4.899 4.899 4.899 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۴
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 1.217 1.195 1.179 1.217 0.33 37.05% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۹:۳۵
Czech Republic 2Y 1.822 1.825 1.779 1.825 0.01 0.28% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
Czech Republic 3Y 1.747 1.711 1.614 1.759 0.02 1.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
Czech Republic 4Y 1.943 1.949 1.901 1.962 0.01 0.31% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Czech Republic 5Y 1.959 1.952 1.911 1.973 0.01 0.26% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Czech Republic 6Y 1.968 1.965 1.923 1.968 0.01 0.46% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
Czech Republic 7Y 1.98 1.983 1.913 1.983 0.01 0.51% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
Czech Republic 8Y 1.982 1.98 1.942 1.984 0.01 0.25% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
Czech Republic 9Y 1.99 1.992 1.94 1.993 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Czech Republic 10Y 2.004 2.006 1.956 2.01 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
Czech Republic 15Y 2.02 2.017 1.99 2.037 0.02 0.79% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
Czech Republic 20Y 2.159 2.158 2.155 2.188 0.02 0.83% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
Czech Republic 50Y 2.687 2.691 2.617 2.758 0.03 1.15% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.305 2.309 2.3 2.31 0.01 0.43% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۳۴
China 2Y 2.479 2.477 2.477 2.485 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
China 3Y 2.531 2.533 2.525 2.533 0.01 0.28% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۳۴
China 5Y 2.68 2.684 2.68 2.684 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
China 7Y 2.846 2.845 2.845 2.846 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۶:۰۶
China 10Y 2.891 2.892 2.889 2.893 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۷
China 15Y 3.147 3.172 3.147 3.147 0.03 0.79% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۳۵
China 20Y 3.454 3.444 3.454 3.454 0.01 0.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۰۵
China 30Y 3.45 3.448 3.434 3.457 0.01 0.17% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M 0.59 0.59 0.64 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M 0.85 0.85 0.85 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 3M 0.791 0.791 0.781 0.791 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۰۳
Denmark 6M 0.788 0.788 0.788 0.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Denmark 1Y 0.55 0.55 0.65 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y 0.742 0.742 0.741 0.756 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Denmark 3Y 0.702 0.702 0.7 0.716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Denmark 5Y 0.616 0.616 0.614 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Denmark 8Y 0.488 0.488 0.483 0.504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Denmark 10Y 0.343 0.343 0.337 0.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Denmark 20Y 0.14 0.14 0.14 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Denmark 30Y 1.016 1.016 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia Overnight 5.35 5.35 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۶:۱۱
Russia 1W 6.65 6.66 6.64 6.66 0.03 0.45% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۵
Russia 2W 6.66 6.65 6.62 6.66 0.03 0.45% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۵
Russia 1M 6.69 6.66 6.64 6.69 0.03 0.45% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۵
Russia 2M 6.77 6.77 6.77 6.77 0.03 0.44% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۳:۳۶
Russia 3M 6.85 6.84 6.84 6.89 0.02 0.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۵
Russia 6M 7.1 7.09 7.09 7.14 0.01 0.14% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۵
Russia 1Y 7.105 7.1 6.875 7.135 0.14 1.94% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۳۶
Russia 2Y 7.11 7.095 7.01 7.12 0.07 0.92% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Russia 3Y 7.2 7.175 7.035 7.2 0.14 1.98% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
Russia 5Y 7.215 7.205 7.03 7.215 0.14 1.98% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
Russia 7Y 7.305 7.295 7.305 7.305 0.01 0.14% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۳۵
Russia 10Y 7.29 7.285 7.115 7.29 0.13 1.74% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Russia 15Y 7.445 7.44 7.28 7.445 0.13 1.71% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
Russia 20Y 7.515 7.52 7.345 7.52 0.13 1.76% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 6M 2.326 2.331 2.326 2.326 0.01 0.21% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۳۵
Romania 1Y 2.454 2.454 2.103 2.454 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ساعت ۱۴:۳۴
Romania 2Y 2.51 2.48 2.474 2.579 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۳۶
Romania 3Y 3.085 3.065 3.05 3.085 0.01 0.33% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
Romania 4Y 3.175 3.165 3.12 3.205 0.02 0.47% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۳۶
Romania 5Y 3.545 3.535 3.475 3.545 0.06 1.72% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۳۶
Romania 7Y 3.665 3.65 3.595 3.665 0.07 1.81% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۳۶
Romania 10Y 4.01 4 3.86 4.01 0.13 3.35% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۰۷
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M 0.196 0.114 0.114 0.196 0.08 41.84% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Japan 3M 0.206 0.114 0.107 0.206 0.09 44.66% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Japan 6M 0.119 0.114 0.114 0.119 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۴:۳۵
Japan 9M 0.213 0.119 0.119 0.213 0.09 44.13% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Japan 1Y 0.127 0.135 0.127 0.139 0.01 6.62% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Japan 2Y 0.129 0.128 0.128 0.135 0.00 1.53% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۰۷
Japan 3Y 0.113 0.114 0.113 0.126 0.01 8.87% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Japan 4Y 0.104 0.105 0.103 0.117 0.01 7.96% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Japan 5Y 0.094 0.093 0.093 0.11 0.01 8.74% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۰۷
Japan 6Y 0.072 0.074 0.072 0.096 0.02 17.24% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Japan 7Y 0.054 0.056 0.053 0.083 0.02 28.95% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Japan 8Y 0.022 0.023 0.022 0.053 0.03 53.19% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Japan 9Y 0.027 0.025 0.001 0.028 0.02 350.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Japan 10Y 0.056 0.054 0.03 0.057 0.02 51.35% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Japan 15Y 0.273 0.271 0.247 0.274 0.02 7.06% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Japan 20Y 0.449 0.447 0.421 0.451 0.02 5.40% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Japan 30Y 0.682 0.679 0.651 0.682 0.03 4.12% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Japan 40Y 0.752 0.75 0.724 0.752 0.02 3.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 3M 6.5 6.4 6.15 6.5 0.30 4.84% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۴:۰۶
Sri Lanka 6M 6.6 6.7 6.2 6.7 0.35 5.60% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Sri Lanka 1Y 7.016 6.861 6.448 7.016 0.31 4.62% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Sri Lanka 2Y 8.286 8.104 7.274 8.286 1.04 14.32% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Sri Lanka 3Y 8.575 8.471 8.315 8.627 0.44 5.43% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۶
Sri Lanka 4Y 9.412 9.098 8.785 9.412 0.58 6.51% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
Sri Lanka 5Y 9.57 9.517 9.308 9.595 0.26 2.83% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Sri Lanka 6Y 9.778 9.569 9.569 9.831 0.05 0.53% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Sri Lanka 7Y 9.989 10.146 10.12 9.989 0.26 2.69% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Sri Lanka 8Y 10.095 10.278 10.042 10.278 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Sri Lanka 9Y 10.2 10.463 10.2 10.463 0.37 3.61% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Sri Lanka 10Y 10.307 10.465 10.281 10.518 0.37 3.57% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Sri Lanka 15Y 10.462 10.515 10.41 10.778 0.53 5.03% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 0.256 0.255 0.255 0.256 0.01 1.99% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
Singapore 3M 0.276 0.255 0.255 0.276 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۳:۰۶
Singapore 6M 0.274 0.275 0.255 0.276 0.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
Singapore 1Y 0.305 0.276 0.276 0.305 0.00 0.33% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۳:۰۶
Singapore 2Y 0.384 0.377 0.343 0.385 0.03 8.47% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۷:۰۵
Singapore 5Y 0.823 0.819 0.777 0.827 0.04 5.65% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
Singapore 10Y 1.487 1.49 1.425 1.49 0.06 3.84% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
Singapore 15Y 1.766 1.764 1.729 1.79 0.03 1.90% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
Singapore 20Y 1.895 1.898 1.863 1.908 0.02 1.17% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
Singapore 30Y 1.916 1.896 1.864 1.916 0.04 2.19% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M 0.201 0.201 0.201 0.201 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
Sweden 2M 0.453 0.453 0.453 0.453 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 3M 0.502 0.502 0.502 0.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 6M 0.538 0.538 0.538 0.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Sweden 2Y 0.409 0.409 0.404 0.421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 5Y 0.3 0.3 0.288 0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 7Y 0.222 0.222 0.218 0.239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sweden 10Y 0.346 0.346 0.346 0.346 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
Sweden 15Y 0.09 0.09 0.08 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 20Y 0.342 0.342 0.336 0.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 10Y 10.549 10.549 10.549 10.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
Switzerland Overnight 0.76 0.96 0.76 0.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۴:۰۶
Switzerland 1W 0.77 1 0.77 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Switzerland 1M 0.8 0.79 0.74 0.9 0.01 1.25% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۰۷
Switzerland 2M 0.8 0.77 0.77 0.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۰۷
Switzerland 3M 0.8 0.95 0.77 0.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
Switzerland 6M 0.8 0.76 0.76 0.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۰۷
Switzerland 1Y 0.71 0.73 0.71 0.71 0.02 2.74% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۰۵
Switzerland 2Y 0.766 0.753 0.749 0.775 0.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Switzerland 3Y 0.682 0.672 0.67 0.724 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Switzerland 4Y 0.587 0.589 0.587 0.661 0.07 10.38% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۳۶
Switzerland 5Y 0.515 0.517 0.514 0.6 0.08 13.59% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Switzerland 6Y 0.538 0.538 0.538 0.538 0.09 16.54% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Switzerland 7Y 0.41 0.403 0.4 0.535 0.12 23.22% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Switzerland 8Y 0.305 0.306 0.305 0.408 0.09 22.39% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۳۶
Switzerland 9Y 0.255 0.25 0.245 0.34 0.08 23.88% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Switzerland 10Y 0.194 0.189 0.188 0.286 0.08 28.15% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Switzerland 15Y 0.035 0.022 0.021 0.122 0.06 64.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Switzerland 20Y 0.028 0.027 0.01 0.05 0.06 190.32% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۳۶
Switzerland 30Y 0.035 0.03 0.001 0.048 0.06 275.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Switzerland 50Y 0.024 0.024 0.024 0.055 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1Y 2.65 2.63 2.65 2.65 0.02 0.76% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۰۸
Chile 2Y 3.83 3.77 3.83 3.83 0.06 1.59% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۰۸
Chile 3Y 4.28 4.2 4.28 4.28 0.08 1.90% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۰۸
Chile 4Y 4.71 4.62 4.71 4.71 0.09 1.95% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۰۸
Chile 5Y 4.85 4.7 4.85 4.85 0.15 3.19% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۰۸
Chile 8Y 5.24 5.15 5.24 5.24 0.09 1.75% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۰۸
Chile 10Y 5.34 5.22 5.34 5.34 0.12 2.30% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۰۸
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 3Y 1.37 1.45 1.37 1.48 0.01 0.73% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۰۷
Serbia 1Y 0.692 0.993 0.692 0.993 0.03 4.19% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
Serbia 2Y 1.03 1.04 1.03 1.03 0.01 0.97% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۲:۰۶
Serbia 4Y 1.94 1.94 1.94 1.989 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ساعت ۱۱:۰۱
Serbia 5Y 2.06 1.964 1.964 2.263 0.01 0.49% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
Serbia 7Y 2.19 2.25 2.15 2.43 0.06 2.74% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۰۷
Serbia 10Y 2.39 2.625 2.36 2.625 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 10Y 10.549 10.549 10.549 10.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
France 1M 0.642 0.651 0.642 0.656 0.01 1.83% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۵
France 3M 0.636 0.638 0.636 0.651 0.00 0.63% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۳۵
France 6M 0.677 0.673 0.672 0.681 0.00 0.59% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
France 9M 0.664 0.665 0.664 0.67 0.00 0.60% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
France 1Y 0.646 0.644 0.644 0.652 0.00 0.46% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
France 2Y 0.683 0.682 0.677 0.711 0.02 2.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
France 3Y 0.638 0.637 0.638 0.638 0.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
France 4Y 0.554 0.555 0.549 0.615 0.05 7.67% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
France 5Y 0.453 0.454 0.45 0.534 0.06 12.38% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۳۸
France 6Y 0.357 0.355 0.357 0.357 0.00 0.56% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
France 7Y 0.259 0.2585 0.2585 0.259 0.00 1.54% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
France 8Y 0.152 0.149 0.152 0.152 0.00 1.97% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
France 9Y 0.012 0.017 0.012 0.012 0.01 41.67% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
France 10Y 0.111 0.115 0.111 0.111 0.00 3.60% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
France 15Y 0.392 0.393 0.392 0.392 0.00 0.26% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
France 20Y 0.545 0.547 0.432 0.548 0.09 20.31% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۳۸
France 25Y 0.671 0.673 0.671 0.671 0.00 0.30% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
France 30Y 0.925 0.927 0.925 0.927 0.01 0.54% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۶
France 50Y 1.058 1.061 1.058 1.058 0.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۷
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y 0.623 0.623 0.616 0.637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Finland 3Y 0.6 0.6 0.591 0.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 4Y 0.53 0.53 0.524 0.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 5Y 0.503 0.503 0.501 0.521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 6Y 0.394 0.394 0.389 0.414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 8Y 0.262 0.262 0.256 0.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 10Y 0.138 0.138 0.131 0.168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 15Y 0.083 0.083 0.05 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 30Y 0.382 0.382 0.337 0.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus 2Y 0.545 0.522 0.486 0.731 0.19 25.44% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Cyprus 3Y 0.384 0.386 0.384 0.849 0.04 9.22% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Cyprus 5Y 0.205 0.206 0.204 0.247 0.02 9.69% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Cyprus 7Y 0.063 0.062 0.001 0.063 0.07 1000.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۰۹
Cyprus 10Y 0.262 0.271 0.165 0.271 0.08 40.11% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۰۷
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 1.06 1.068 1.06 1.068 0.01 0.57% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 3M 1.077 1.058 1.058 1.094 0.01 1.22% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 6M 1.398 1.39 1.388 1.398 0.01 0.43% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۰۷
Philippines 1Y 1.57 1.591 1.398 1.591 0.03 1.59% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Philippines 2Y 2.025 2.05 2.025 2.056 0.03 1.48% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 3Y 2.423 2.358 2.358 2.425 0.04 1.65% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 4Y 2.575 2.494 2.494 2.575 0.06 2.47% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 5Y 2.866 2.82 2.805 2.866 0.08 2.98% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 7Y 3.941 3.865 3.848 3.941 0.15 3.85% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 10Y 4.554 4.407 4.361 4.554 0.21 4.79% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 20Y 5.042 4.991 4.991 5.042 0.05 1.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 25Y 3.772 3.772 3.772 3.772 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 2Y 0.408 0.41 0.408 0.408 0.00 0.49% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۳۵
Qatar 3Y 0.663 0.666 0.663 0.663 0.00 0.45% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۴:۰۶
Qatar 5Y 1.082 1.074 0.979 1.091 0.09 8.53% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
Qatar 7Y 1.734 1.734 1.682 1.744 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
Qatar 10Y 2.008 2.011 2.008 2.008 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Qatar 30Y 3.22 3.219 3.22 3.22 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 0.244 0.213 0.203 0.244 0.04 21.39% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۳۶
Canada 2M 0.135 0.14 0.081 0.193 0.01 8.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Canada 3M 0.112 0.114 0.112 0.112 0.00 1.79% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Canada 6M 0.152 0.157 0.148 0.172 0.02 12.50% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
Canada 1Y 0.255 0.269 0.255 0.255 0.02 6.27% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Canada 2Y 0.498 0.497 0.438 0.5 0.05 11.91% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۰۹
Canada 3Y 0.637 0.637 0.637 0.637 0.01 0.78% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Canada 4Y 0.887 0.887 0.887 0.887 0.00 0.34% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Canada 5Y 1.033 1.033 1.033 1.033 0.01 0.48% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Canada 7Y 1.16 1.16 1.16 1.16 0.01 1.03% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Canada 10Y 1.378 1.378 1.378 1.378 0.01 0.51% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Canada 20Y 1.771 1.771 1.771 1.771 0.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Canada 30Y 1.91 1.91 1.91 1.91 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.042 1.042 1.041 1.042 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۵
South Korea 2Y 1.425 1.424 1.425 1.425 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۸:۳۵
South Korea 3Y 1.577 1.574 1.577 1.577 0.00 0.19% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۸:۳۵
South Korea 4Y 1.797 1.756 1.756 1.797 0.08 4.36% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۵
South Korea 5Y 1.867 1.857 1.867 1.867 0.01 0.54% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۸:۳۵
South Korea 10Y 2.157 2.151 2.157 2.157 0.01 0.28% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۸:۳۵
South Korea 20Y 2.166 2.152 2.166 2.166 0.01 0.65% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۸:۳۵
South Korea 30Y 2.155 2.144 2.155 2.155 0.01 0.51% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۸:۳۵
South Korea 50Y 2.145 2.082 2.082 2.145 0.08 4.03% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 9M 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Croatia 1Y 0.145 0.158 0.145 0.424 0.01 3.97% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
Croatia 3Y 0.086 0.092 0.086 0.093 0.00 4.65% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۵
Croatia 5Y 0.102 0.12 0.036 0.12 0.06 117.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۰۶
Croatia 10Y 0.419 0.426 0.414 0.452 0.00 0.48% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۷
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 2.2 2.185 1.976 2.2 0.20 9.95% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۰۹
Colombia 4Y 6.348 6.348 6.348 6.348 0.02 0.28% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Colombia 5Y 6.699 6.68 6.483 6.73 0.14 2.17% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۳۸
Colombia 10Y 7.49 7.49 7.49 7.49 0.01 0.13% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Colombia 15Y 8.17 8.17 8.17 8.17 0.01 0.06% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya Overnight 6.269 6.052 5.855 6.269 0.80 14.61% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
Kenya 3M 6.87 6.87 6.87 6.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۰۵
Kenya 6M 7.25 7.25 7.25 7.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۰۵
Kenya 1Y 7.845 7.845 7.845 7.845 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۰۵
Kenya 2Y 8.854 8.606 8.524 8.854 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Kenya 3Y 10.116 9.622 10.116 9.632 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Kenya 4Y 10.757 10.203 10.203 10.757 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Kenya 5Y 11.017 10.981 10.981 11.017 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Kenya 6Y 11.759 11.582 11.582 11.759 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Kenya 7Y 12.08 11.896 11.896 12.08 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Kenya 8Y 12.403 12.571 12.403 12.571 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Kenya 9Y 12.507 12.665 12.507 12.665 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Kenya 10Y 12.563 12.766 12.563 12.766 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Kenya 12Y 13.1 13.1 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 13.253 13.339 13.253 13.339 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Kenya 20Y 13.735 13.8 13.735 13.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Kenya 25Y 13.992 13.993 13.992 13.993 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۵:۳۴
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y 0.11 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Latvia 3Y 0.085 0.085 0.085 0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Latvia 5Y 0.025 0.025 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 7Y 1.566 1.564 1.474 1.604 0.07 4.54% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Poland Overnight 0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۰۶
Poland 1M 0.02 0.01 0.01 0.05 0.03 60.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۰۷
Poland 2M 0.1 0.01 0.01 0.1 0.09 900.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۱:۰۶
Poland 1Y 0.083 0.079 0.016 0.102 0.01 9.21% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Poland 2Y 0.59 0.582 0.451 0.59 0.09 17.76% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Poland 3Y 0.91 0.907 0.83 0.98 0.08 9.51% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Poland 4Y 1.061 1.059 0.994 1.105 0.06 5.89% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Poland 5Y 1.479 1.48 1.394 1.51 0.07 4.67% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۰۷
Poland 7Y 1.478 1.475 1.406 1.523 0.07 4.60% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Poland 6Y 1.029 1.029 0.98 1.039 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Poland 10Y 2.044 2.042 1.949 2.056 0.09 4.50% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۷
Poland 15Y 1.908 1.916 1.809 1.927 0.10 5.36% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y 0.085 0.085 0.085 0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Lithuania 5Y 0.026 0.026 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
Lithuania 10Y 0.283 0.283 0.283 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1M 0.528 0.558 0.528 0.561 0.03 4.69% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
Malta 3M 0.51 0.535 0.51 0.539 0.03 6.25% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
Malta 6M 0.488 0.507 0.488 0.513 0.03 6.51% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
Malta 1Y 0.424 0.434 0.424 0.451 0.00 0.70% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۰۷
Malta 3Y 0.247 0.273 0.247 0.273 0.01 5.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۰۷
Malta 5Y 0.054 0.096 0.054 0.096 0.03 36.47% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۰۷
Malta 10Y 0.647 0.591 0.591 0.647 0.04 6.94% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۰۷
Malta 20Y 1.439 1.382 1.382 1.439 0.04 2.49% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۰۷
Malta 25Y 1.625 1.577 1.577 1.625 0.03 1.75% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۰۷
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 3W 1.78 1.78 1.78 1.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
Malaysia 3M 1.78 1.78 1.78 1.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
Malaysia 7M 1.78 1.78 1.78 1.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
Malaysia 1Y 1.8 1.8 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
Malaysia 3Y 2.507 2.491 2.387 2.507 0.12 4.85% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
Malaysia 5Y 2.909 2.862 2.821 2.909 0.08 2.83% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
Malaysia 10Y 3.433 3.414 3.361 3.433 0.06 1.63% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
Malaysia 20Y 4.135 4.121 4.094 4.135 0.05 1.17% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
Malaysia 7Y 3.25 3.217 3.171 3.25 0.10 3.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
Malaysia 15Y 3.917 3.888 3.869 3.917 0.05 1.16% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
Malaysia 30Y 4.295 4.277 4.248 4.295 0.04 0.94% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 3M 1.105 1.099 1.099 1.115 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۰۶
Hungary 6M 1.148 1.148 1.148 1.148 0.01 0.87% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۰۶
Hungary 1Y 1.501 1.496 1.491 1.501 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۰۶
Hungary 3Y 2.215 2.185 2.185 2.215 0.05 2.26% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۰۶
Hungary 5Y 2.585 2.545 2.545 2.655 0.06 2.32% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۰۶
Hungary 10Y 3.125 3.07 3.07 3.125 0.01 0.32% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۰۶
Hungary 15Y 3.58 3.535 3.535 3.585 0.01 0.28% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۰۶
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 3M 1.25 1.199 1.199 1.291 0.06 4.88% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
Morocco 6M 1.34 1.34 1.34 1.34 0.04 2.99% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۵:۰۶
Morocco 2Y 1.671 1.671 1.671 1.671 0.01 0.30% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۵:۰۶
Morocco 5Y 1.96 1.96 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۱:۰۶
Morocco 10Y 2.268 2.268 2.268 2.268 0.02 0.80% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۵:۰۶
Morocco 15Y 2.527 2.527 2.527 2.527 0.01 0.51% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۵:۰۶
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt Overnight 9.365 9.572 9.365 9.365 0.21 2.21% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۰۷
Egypt 3M 12.874 13.307 12.804 13.307 0.07 0.52% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
Egypt 6M 12.902 13.119 12.816 13.119 0.09 0.69% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
Egypt 9M 12.807 12.946 12.719 12.946 0.09 0.67% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
Egypt 1Y 13.257 13.256 13.25 13.368 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
Egypt 2Y 14.193 14.194 14.181 14.198 0.02 0.13% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
Egypt 3Y 15.045 15.048 15.045 15.048 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۰۷
Egypt 5Y 14.941 14.943 14.941 14.944 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
Egypt 7Y 15.094 15.092 15.092 15.094 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۰۷
Egypt 10Y 15.222 15.222 15.222 15.222 0.02 0.11% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۳۶
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 4.742 4.723 4.742 4.742 0.02 0.40% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Mexico 3M 5.096 5.088 5.096 5.096 0.01 0.16% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Mexico 6M 5.279 5.294 5.279 5.279 0.02 0.28% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Mexico 9M 5.41 5.399 5.41 5.41 0.01 0.20% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Mexico 1Y 5.58 5.582 5.58 5.58 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Mexico 3Y 5.898 5.805 5.898 5.898 0.09 1.60% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Mexico 5Y 6.674 6.611 6.674 6.674 0.06 0.95% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Mexico 7Y 7.203 7.141 7.203 7.203 0.06 0.87% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Mexico 10Y 7.419 7.387 7.419 7.419 0.03 0.43% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Mexico 15Y 7.582 7.561 7.582 7.582 0.02 0.28% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Mexico 20Y 7.918 7.898 7.918 7.918 0.02 0.25% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Mexico 30Y 8.056 8.014 8.056 8.056 0.04 0.52% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 3M 4.471 4.465 4.465 4.482 0.04 0.81% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
Namibia 6M 4.981 4.938 4.938 4.981 0.03 0.61% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
Namibia 9M 5.161 5.13 5.13 5.161 0.02 0.47% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
Namibia 1Y 5.168 5.174 5.168 5.178 0.02 0.31% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
Namibia 3Y 7.553 7.149 7.553 7.553 0.40 5.65% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۰۸
Namibia 7Y 6.161 6.161 6.121 6.161 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ساعت ۱۳:۰۵
Namibia 10Y 10.73 10.662 10.651 10.73 0.09 0.83% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
Namibia 15Y 7.712 7.712 7.595 7.712 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ساعت ۱۳:۰۵
Namibia 20Y 13.509 13.418 13.418 13.509 0.08 0.63% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 3M 0.119 0.113 0.119 0.119 0.01 5.31% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۴:۰۶
Norway 6M 0.217 0.215 0.046 0.217 0.03 16.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۰۷
Norway 9M 0.377 0.365 0.377 0.377 0.01 3.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۴:۰۶
Norway 1Y 0.5 0.489 0.5 0.5 0.01 2.25% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۴:۰۶
Norway 2Y 0.115 0.115 0.11 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
Norway 3Y 1.017 1.013 1.017 1.017 0.00 0.39% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۴:۰۶
Norway 5Y 1.241 1.235 1.15 1.245 0.07 5.98% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۰۷
Norway 10Y 1.44 1.455 1.44 1.44 0.02 1.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۴:۰۶
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 3M 2.802 2.802 2.802 2.841 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ساعت ۱۴:۳۴
Nigeria 6M 4.381 4.381 4.381 4.381 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
Nigeria 1Y 7.47 7.476 7.47 7.477 0.81 10.79% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵ <