شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار اوراق قرضه

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 0.774 - 0.774 0.774 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UK 1M Yield 0.664 - 0.664 0.664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UK 1Y Yield 0.486 - 0.486 0.486 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UK 2Y Yield 0.424 - 0.424 0.424 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UK 3M Yield 0.516 - 0.516 0.516 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UK 3Y Yield 0.372 - 0.372 0.372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UK 4Y Yield 0.403 - 0.403 0.403 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UK 5Y Yield 0.411 - 0.411 0.411 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UK 6M Yield 0.598 - 0.598 0.598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UK 6Y Yield 0.38 - 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UK 7Y Yield 0.426 - 0.426 0.426 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UK 8Y Yield 0.488 - 0.488 0.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UK 9Y Yield 0.547 - 0.547 0.547 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UK 10Y Yield 0.628 - 0.628 0.628 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UK 15Y Yield 0.886 - 0.886 0.886 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UK 20Y Yield 1.062 - 1.062 1.062 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UK 25Y Yield 1.152 - 1.152 1.152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UK 30Y Yield 1.16 - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UK 40Y Yield 1.077 - 1.077 1.077 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UK 50Y Yield 1.07 - 1.07 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.24 - 1.24 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۲
New Zealand 1Y 1.024 - 1.024 1.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
New Zealand 2M 1.28 - 1.28 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۲
New Zealand 2Y 1.028 - 0.957 1.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۱
New Zealand 3M 1.32 - 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۲
New Zealand 4M 1.31 - 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
New Zealand 5M 1.31 - 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱:۰۲
New Zealand 5Y 1.257 - 1.257 1.257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
New Zealand 6M 1.3 - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱:۰۲
New Zealand 7Y 1.423 - 1.423 1.423 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
New Zealand 10Y 1.549 - 1.549 1.549 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
New Zealand 15Y 1.786 - 1.786 1.786 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
New Zealand 20Y 1.965 - 1.965 1.965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 30.53 - 30.53 30.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Argentina 4Y 41.641 - 41.641 41.641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Argentina 6Y 23.328 - 23.328 23.328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Argentina 9Y 51.918 - 51.918 51.918 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۲:۳۱
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 30.53 - 30.53 30.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 6.59 - 6.59 6.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
South Africa 3M 6 - 5.5 6.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
South Africa 3Y 7.045 - 7.045 7.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
South Africa 5Y 7.055 - 7.055 7.055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
South Africa 6Y 8.715 - 8.7 8.765 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 10Y 8.18 - 8.18 8.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
South Africa 15Y 9.96 - 9.94 10 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 20Y 10.075 - 10.075 10.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
South Africa 25Y 10.175 - 10.175 10.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
South Africa 30Y 10.155 - 10.155 10.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.579 - -0.579 -0.579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Germany 2Y -0.596 - -0.596 -0.596 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Germany 3M -0.587 - -0.587 -0.587 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Germany 3Y -0.596 - -0.596 -0.596 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Germany 4Y -0.583 - -0.583 -0.583 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Germany 5Y -0.519 - -0.504 -0.519 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Germany 6M -0.606 - -0.606 -0.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Germany 6Y -0.463 - -0.463 -0.463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Germany 7Y -0.41 - -0.41 -0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Germany 8Y -0.36 - -0.36 -0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Germany 9M -0.643 - -0.643 -0.643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Germany 9Y -0.295 - -0.277 -0.295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Germany 10Y -0.219 - -0.219 -0.219 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Germany 15Y -0.094 - -0.094 -0.094 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Germany 20Y 0.069 - 0.069 0.069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Germany 25Y 0.192 - 0.192 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Germany 30Y 0.294 - 0.294 0.294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.578 - -0.578 -0.578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Austria 2Y -0.587 - -0.587 -0.587 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Austria 3Y -0.557 - -0.557 -0.557 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Austria 4Y -0.498 - -0.498 -0.498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Austria 5Y -0.4 - -0.4 -0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Austria 6Y -0.322 - -0.322 -0.322 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Austria 7Y -0.246 - -0.246 -0.246 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Austria 8Y -0.196 - -0.196 -0.196 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Austria 9Y -0.124 - -0.124 -0.124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Austria 10Y -0.05 - -0.05 -0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Austria 15Y 0.224 - 0.224 0.224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Austria 20Y 0.296 - 0.296 0.296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Austria 25Y 0.47 - 0.47 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Austria 30Y 0.564 - 0.564 0.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Austria 50Y 0.714 - 0.714 0.714 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 4.163 - 4.163 4.163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۱
Jordan 2Y 4.037 - 4.037 4.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ساعت ۹:۰۲
Jordan 3M 3.93 - 3.93 3.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ساعت ۹:۳۲
Jordan 3Y 4.125 - 4.125 4.125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ساعت ۹:۳۲
Jordan 5Y 5.084 - 5.084 5.084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۱
Jordan 6M 3.598 - 3.598 3.598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱:۰۱
Jordan 7Y 5.601 - 5.601 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۷:۳۲
Jordan 9M 3.741 - 3.741 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Jordan 10Y 6.213 - 6.213 6.213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۱
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.494 - -0.494 -0.494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Spain 1Y -0.429 - -0.429 -0.429 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Spain 2Y -0.433 - -0.433 -0.433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Spain 3M -0.471 - -0.471 -0.471 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Spain 3Y -0.343 - -0.343 -0.343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Spain 4Y -0.232 - -0.232 -0.232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Spain 5Y -0.07 - -0.07 -0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Spain 6M -0.433 - -0.433 -0.433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Spain 6Y 0.014 - 0.014 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Spain 7Y 0.126 - 0.126 0.126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Spain 8Y 0.226 - 0.226 0.226 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Spain 9M -0.466 - -0.466 -0.466 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Spain 9Y 0.326 - 0.326 0.326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Spain 10Y 0.458 - 0.458 0.458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Spain 15Y 0.877 - 0.877 0.877 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Spain 20Y 0.898 - 0.898 0.898 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Spain 25Y 1.229 - 1.229 1.229 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Spain 30Y 1.383 - 1.383 1.383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 0.807 - 0.804 0.807 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۷:۰۵
Australia 2Y 0.766 - 0.762 0.766 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۷:۰۵
Australia 3Y 0.737 - 0.735 0.737 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۷:۰۵
Australia 4Y 0.758 - 0.756 0.758 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۷:۰۵
Australia 5Y 0.808 - 0.806 0.808 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۷:۰۵
Australia 6Y 0.878 - 0.873 0.878 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Australia 7Y 0.954 - 0.948 0.954 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۷:۰۵
Australia 8Y 1.077 - 1.074 1.077 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Australia 9Y 1.148 - 1.144 1.148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۷:۰۶
Australia 10Y 1.182 - 1.182 1.182 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۷:۰۶
Australia 12Y 1.234 - 1.229 1.234 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۷:۰۶
Australia 15Y 1.286 - 1.282 1.286 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۷:۰۶
Australia 20Y 1.605 - 1.605 1.605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Australia 30Y 1.798 - 1.792 1.798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۷:۰۶
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y -0.825 - -0.825 -0.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Slovakia 3Y -0.28 - -0.28 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Slovakia 6Y -0.31 - -0.31 -0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Slovakia 7Y 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Slovakia 9Y 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Slovakia 10Y 0.06 - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Slovakia 12Y 1.004 - 1 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 14Y 1.231 - 1.231 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 20Y 1.446 - 1.446 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
Slovakia 2-Year -0.249 - -0.149 -0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۴:۵۲
Slovakia 5-Year -0.176 - -0.164 -0.183 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Slovakia 8-Year -0.021 - -0.021 -0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y 7.616 - 7.616 7.616 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Slovenia 2Y -0.52 - -0.52 -0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Slovenia 5Y -0.336 - -0.336 -0.336 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Slovenia 7Y -0.129 - -0.129 -0.129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 10Y 0.201 - 0.201 0.201 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 10.235 - 10.235 10.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Ukraine 2Y 10.66 - 10.66 10.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Ukraine 3-Year 10.03 - 10.03 10.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 4.702 - 4.702 4.702 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Indonesia 1Y 5.082 - 5.082 5.082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Indonesia 3M 4.728 - 4.728 4.728 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Indonesia 3Y 5.926 - 5.926 5.926 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Indonesia 5Y 6.229 - 6.229 6.229 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Indonesia 6M 4.983 - 4.983 4.983 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Indonesia 10Y 6.928 - 6.928 6.928 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Indonesia 15Y 7.472 - 7.472 7.472 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Indonesia 20Y 7.559 - 7.559 7.559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Indonesia 25Y 8.08 - 8.08 8.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Indonesia 30Y 7.755 - 7.755 7.755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 13.191 - 11.984 13.191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Uganda 2Y 14.846 - 14.846 14.846 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Uganda 3M 10.353 - 10.353 10.353 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Uganda 3Y 16.63 - 16.63 16.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۵
Uganda 4Y 16 - 16 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۶:۳۳
Uganda 5Y 17.237 - 17.074 17.237 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
Uganda 6M 11.28 - 11.28 11.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Uganda 10Y 16.37 - 16.37 16.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Uganda 15Y 16.53 - 16.476 16.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
US 1M Yield 1.532 - 1.532 1.532 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
US 1Y Yield 1.56 - 1.56 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
US 2Y Yield 1.565 - 1.565 1.565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
US 3M Yield 1.561 - 1.561 1.561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
US 3Y Yield 1.575 - 1.575 1.575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
US 5Y Yield 1.623 - 1.623 1.623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
US 6M Yield 1.567 - 1.567 1.567 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
US 7Y Yield 1.736 - 1.736 1.736 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
US 10Y Yield 1.825 - 1.825 1.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
US 30Y Yield 2.285 - 2.285 2.285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.419 - -0.419 -0.419 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Italy 1Y -0.259 - -0.259 -0.259 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Italy 2Y -0.018 - -0.018 -0.018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Italy 3M -0.371 - -0.371 -0.371 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Italy 3Y 0.083 - 0.083 0.083 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Italy 4Y 0.425 - 0.425 0.425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Italy 5Y 0.582 - 0.582 0.582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Italy 6M -0.31 - -0.31 -0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Italy 6Y 0.847 - 0.847 0.847 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Italy 7Y 0.944 - 0.944 0.944 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Italy 8Y 1.073 - 1.073 1.073 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Italy 9M -0.296 - -0.296 -0.296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Italy 9Y 1.204 - 1.204 1.204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Italy 10Y 1.37 - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Italy 15Y 1.851 - 1.851 1.851 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Italy 20Y 2.057 - 2.057 2.057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Italy 30Y 2.428 - 2.428 2.428 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Italy 50Y 2.634 - 2.634 2.634 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.528 - -0.528 -0.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Ireland 2Y -0.45 - -0.422 -0.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 3M -0.457 - -0.457 -0.457 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Ireland 3Y -0.463 - -0.463 -0.463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Ireland 4Y -0.439 - -0.439 -0.439 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Ireland 5Y -0.367 - -0.367 -0.367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Ireland 6M -0.117 - -0.117 -0.117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Ireland 6Y -0.27 - -0.27 -0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Ireland 7Y -0.175 - -0.175 -0.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Ireland 8Y 0.453 - 0.45 0.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 10Y 0.052 - 0.052 0.052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Ireland 15Y 0.332 - 0.332 0.332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Ireland 20Y 0.536 - 0.536 0.536 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Ireland 30Y 0.89 - 0.89 0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 3.852 - 3.745 3.852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۳۲
Iceland 5Y 3.768 - 3.768 3.806 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۵:۳۲
Iceland 10Y 3.325 - 3.325 3.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 1Y 2.595 2.606 2.595 2.606 0.20 7.63% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
Bahrain 2Y 2.868 - 2.868 2.868 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۲۰:۳۳
Bahrain 3M 2.001 3.202 2.001 3.202 0.83 41.43% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
Bahrain 5Y 4.524 - 4.524 4.524 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Bahrain 6M 2.635 2.663 2.635 2.663 0.19 7.13% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
Bahrain 9M 2.588 2.601 2.588 2.601 0.22 8.35% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 4.544 - 4.544 4.544 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Brazil 2Y 4.911 - 4.911 4.911 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Brazil 3M 4.283 - 4.283 4.283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Brazil 3Y 5.239 - 5.239 5.239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Brazil 5Y 6.296 - 6.296 6.296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Brazil 6M 4.25 - 4.25 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Brazil 8Y 6.603 - 6.603 6.603 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Brazil 9M 4.32 - 4.32 4.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Brazil 10Y 6.817 - 6.817 6.817 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.609 - -0.607 -0.614 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Belgium 1Y -0.59 - -0.59 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Belgium 2Y -0.571 - -0.571 -0.571 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Belgium 3M -0.58 - -0.58 -0.582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Belgium 3Y -0.558 - -0.558 -0.558 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Belgium 4Y -0.457 - -0.457 -0.457 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Belgium 5Y -0.36 - -0.36 -0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Belgium 6M -0.591 - -0.591 -0.591 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Belgium 6Y -0.312 - -0.312 -0.312 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Belgium 7Y -0.231 - -0.231 -0.231 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Belgium 8Y -0.137 - -0.137 -0.137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Belgium 9M -0.59 - -0.59 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Belgium 9Y -0.111 - -0.111 -0.111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Belgium 10Y 0.023 - 0.023 0.023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Belgium 15Y 0.309 - 0.309 0.309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Belgium 20Y 0.548 - 0.548 0.548 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.56 - -0.5 -0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ساعت ۱۱:۰۲
Bulgaria 1Y -0.489 - -0.489 -0.489 0.03 -5.78% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۴
Bulgaria 3Y -0.247 - -0.247 -0.247 0.01 -1.98% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۴
Bulgaria 5Y -0.112 - -0.112 -0.112 0.00 -1.75% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۴
Bulgaria 7Y 0.06 - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Bulgaria 10Y 0.275 - 0.275 0.311 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 8.18 - 8.18 8.18 0.05 0.55% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Bangladesh 2Y 8.39 - 8.39 8.39 0.06 0.66% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Bangladesh 3M 7.38 - 7.38 7.38 0.36 5.13% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Bangladesh 5Y 9.12 - 9.12 9.12 0.06 0.60% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Bangladesh 6M 8.05 - 8.05 8.05 0.06 0.68% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Bangladesh 10Y 9.39 - 9.39 9.39 0.06 0.59% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Bangladesh 15Y 9.495 - 9.495 9.495 0.06 0.63% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Bangladesh 20Y 9.6 - 9.6 9.6 0.06 0.57% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 2.6 - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Botswana 5Y 3.53 - 3.53 3.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Botswana 6M 1.405 - 1.405 1.405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Botswana 5Y 3.52 - 3.52 3.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Botswana 13Y 5.246 - 5.246 5.246 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 13.15 - 13.15 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ساعت ۱۶:۰۳
Pakistan 3M 13.4 - 13.4 13.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Pakistan 3Y 12.233 - 12.233 12.233 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Pakistan 5Y 11.522 - 11.522 11.522 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Pakistan 6M 13.45 - 13.45 13.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Pakistan 10Y 11.294 - 11.294 11.294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Pakistan 15Y 11.636 - 11.636 11.636 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Pakistan 20Y 12.495 - 12.495 12.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.497 - -0.497 -0.497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Portugal 2Y -0.499 - -0.499 -0.499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Portugal 3M -0.514 - -0.514 -0.514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Portugal 3Y -0.357 - -0.357 -0.357 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Portugal 4Y -0.187 - -0.187 -0.187 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Portugal 5Y -0.131 - -0.131 -0.131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Portugal 6M -0.499 - -0.499 -0.499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Portugal 6Y 0.036 - 0.036 0.036 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Portugal 7Y 0.127 - 0.127 0.127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Portugal 8Y 0.205 - 0.205 0.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Portugal 9Y 0.336 - 0.336 0.336 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Portugal 10Y 0.389 - 0.389 0.389 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Portugal 15Y 0.774 - 0.774 0.774 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Portugal 20Y 0.97 - 0.97 0.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Portugal 30Y 1.319 - 1.319 1.319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 2.825 - 2.825 2.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Peru 9Y 5.425 - 5.397 5.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۳
Peru 15Y 4.802 - 4.802 4.802 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Peru 20Y 5.03 - 5.03 5.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Peru 30Y 5.24 - 5.24 5.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۲
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.204 - 1.204 1.204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Thailand 2Y 1.148 - 1.148 1.148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Thailand 3Y 1.218 - 1.218 1.218 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Thailand 5Y 1.259 - 1.259 1.259 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Thailand 7Y 1.329 - 1.329 1.329 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Thailand 10Y 1.445 - 1.445 1.445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Thailand 12Y 1.592 - 1.592 1.592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Thailand 14Y 1.662 - 1.662 1.662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Thailand 15Y 1.692 - 1.692 1.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Thailand 16Y 1.718 - 1.718 1.718 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Thailand 20Y 1.798 - 1.798 1.798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.43 - 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Taiwan 5Y 0.5 - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Taiwan 10Y 0.588 - 0.588 0.588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Taiwan 20Y 0.765 - 0.765 0.765 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Taiwan 30Y 0.895 - 0.895 0.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 10.16 - 10.16 10.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Turkey 2Y 10.275 - 10.275 10.275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Turkey 3Y 10.2 - 10.2 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Turkey 5Y 10.47 - 10.47 10.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Turkey 10Y 11.055 - 11.055 11.055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 2.343 - 2.343 2.343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Mauritius 2M 2.147 - 2.147 2.147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Mauritius 2Y 2.687 - 2.687 2.687 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Mauritius 3Y 3.044 - 3.044 3.044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Mauritius 4M 2.243 - 2.243 2.243 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۰۳
Mauritius 4Y 3.349 - 3.349 3.349 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Mauritius 5Y 3.529 - 3.529 3.529 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Mauritius 6M 2.29 - 2.29 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Mauritius 8M 2.305 - 2.305 2.315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۳
Mauritius 10Y 4.261 - 4.261 4.261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Mauritius 15Y 4.887 - 4.887 4.887 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Mauritius 20Y 5.238 - 5.238 5.238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 1.778 - 1.778 1.778 0.12 6.98% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Czech Republic 2Y 1.717 - 1.717 1.717 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Czech Republic 3Y 1.618 - 1.618 1.618 0.02 0.94% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Czech Republic 4Y 1.646 - 1.646 1.646 0.01 0.67% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Czech Republic 5Y 1.453 - 1.453 1.453 0.01 0.89% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Czech Republic 6Y 1.644 - 1.644 1.644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Czech Republic 7Y 1.598 - 1.598 1.598 0.01 0.75% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Czech Republic 8Y 1.678 - 1.678 1.678 0.02 0.95% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Czech Republic 9Y 1.643 - 1.643 1.643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Czech Republic 10Y 1.686 - 1.686 1.686 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Czech Republic 15Y 1.803 - 1.803 1.803 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Czech Republic 20Y 1.828 - 1.828 1.828 0.02 0.93% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Czech Republic 50Y 2.367 - 2.367 2.367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.363 - 2.363 2.363 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
China 2Y 2.558 2.58 2.558 2.58 0.02 0.94% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۵:۳۲
China 3Y 2.612 2.613 2.612 2.615 0.01 0.54% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۳۳
China 5Y 2.826 - 2.826 2.826 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
China 7Y 2.99 2.975 2.975 2.99 0.04 1.20% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۵:۰۲
China 10Y 3.132 3.133 3.118 3.134 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
China 15Y 3.423 - 3.423 3.423 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
China 20Y 3.449 - 3.449 3.449 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
China 30Y 3.701 - 3.7 3.704 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۳
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.742 - -0.741 -0.756 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Denmark 3M -0.791 - -0.781 -0.791 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۰۳
Denmark 3Y -0.702 - -0.7 -0.716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Denmark 5Y -0.616 - -0.614 -0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Denmark 6M -0.788 - -0.788 -0.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Denmark 8Y -0.488 - -0.483 -0.504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Denmark 10Y -0.343 - -0.337 -0.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 6.08 - 6.08 6.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Russia 1W 6.08 - 6.08 6.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Russia 1Y 5.35 - 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Russia 2M 6.04 - 6.04 6.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Russia 2W 6.11 - 6.11 6.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Russia 2Y 5.63 - 5.63 5.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Russia 3M 6.01 - 6.01 6.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Russia 3Y 5.64 - 5.64 5.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Russia 5Y 5.96 - 5.96 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Russia 6M 5.98 - 5.98 5.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Russia 7Y 6.095 - 6.095 6.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Russia 10Y 6.185 - 6.185 6.185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Russia 15Y 6.315 - 6.315 6.315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Russia 20-Year 6.625 - 6.625 6.625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Russia Overnight 5.95 - 5.95 5.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 3.271 - 3.271 3.271 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Romania 2Y 3.41 - 3.41 3.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Romania 3Y 3.69 - 3.69 3.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Romania 4Y 3.765 - 3.765 3.765 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Romania 5Y 3.926 - 3.926 3.926 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Romania 6M 3.534 - 3.534 3.534 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Romania 7Y 3.91 - 3.91 3.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Romania 10Y 4.275 - 4.26 4.275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۸
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.178 - -0.178 -0.178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Japan 1Y -0.122 - -0.122 -0.122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Japan 2Y -0.119 - -0.119 -0.127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Japan 3M -0.112 - -0.112 -0.112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Japan 3Y -0.129 - -0.129 -0.129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Japan 4Y -0.12 - -0.12 -0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Japan 5Y -0.096 - -0.096 -0.096 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Japan 6M -0.144 - -0.144 -0.144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Japan 6Y -0.105 - -0.105 -0.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Japan 7Y -0.09 - -0.09 -0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Japan 8Y -0.07 - -0.07 -0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Japan 9M -0.225 - -0.225 -0.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Japan 9Y -0.03 - -0.03 -0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Japan 10Y 0.004 - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Japan 15Y 0.171 - 0.171 0.171 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Japan 20Y 0.305 - 0.305 0.305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Japan 30Y 0.452 - 0.445 0.454 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Japan 40Y 0.487 - 0.482 0.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 8.592 - 8.592 8.592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Sri Lanka 2Y 8.917 - 8.917 8.917 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Sri Lanka 3M 7.65 - 7.65 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Sri Lanka 3Y 9.125 - 9.125 9.255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Sri Lanka 4Y 9.445 - 9.445 9.445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Sri Lanka 5Y 9.796 - 9.796 9.796 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Sri Lanka 6M 8.25 - 8.15 8.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Sri Lanka 6Y 9.836 - 9.836 9.836 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Sri Lanka 7Y 9.94 - 9.94 9.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
Sri Lanka 8Y 10.014 - 10.014 10.014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Sri Lanka 9Y 10.143 - 10.143 10.143 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Sri Lanka 10Y 10.174 - 10.174 10.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Sri Lanka 15Y 10.354 - 10.354 10.354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.531 - 1.531 1.531 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Singapore 1Y 1.543 - 1.543 1.543 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Singapore 2Y 1.459 - 1.459 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Singapore 3M 1.529 - 1.529 1.529 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Singapore 5Y 1.507 - 1.507 1.507 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Singapore 6M 1.597 - 1.597 1.597 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱۲:۳۳
Singapore 10Y 1.726 - 1.726 1.726 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Singapore 15Y 1.842 - 1.842 1.842 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Singapore 20Y 1.915 - 1.915 1.915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Singapore 30Y 2.088 - 2.088 2.088 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.506 - -0.506 -0.506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 2M -0.453 - -0.453 -0.453 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 2Y -0.409 - -0.404 -0.421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 3M -0.502 - -0.502 -0.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 5Y -0.3 - -0.288 -0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 6M -0.538 - -0.538 -0.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Sweden 7Y -0.222 - -0.218 -0.239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sweden 10Y -0.036 - -0.035 -0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 15Y 0.09 - 0.08 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 20-Year 0.342 - 0.336 0.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -0.95 -0.85 -0.85 -0.95 0.18 -18.95% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
Switzerland 1W -0.77 -0.82 -0.77 -0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
Switzerland 1Y -0.68 - -0.68 -0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Switzerland 2M -0.85 - -0.85 -0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Switzerland 2Y -0.771 - -0.771 -0.771 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Switzerland 3M -0.85 -0.74 -0.74 -0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
Switzerland 3Y -0.778 - -0.778 -0.778 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Switzerland 4Y -0.773 - -0.773 -0.773 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Switzerland 5Y -0.74 - -0.74 -0.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Switzerland 6M -0.72 - -0.72 -0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Switzerland 6Y -0.711 - -0.711 -0.711 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Switzerland 7Y -0.708 - -0.708 -0.708 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Switzerland 8Y -0.65 - -0.65 -0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Switzerland 9Y -0.663 - -0.663 -0.663 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Switzerland 10Y -0.623 - -0.623 -0.623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Switzerland 15Y -0.419 - -0.419 -0.419 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Switzerland 20Y -0.327 - -0.327 -0.327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Switzerland 30Y -0.237 - -0.237 -0.237 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Switzerland 50Y -0.139 - -0.139 -0.139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Switzerland Overnight -0.71 -0.85 -0.71 -0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵:۰۴
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Chile 1Y 1.88 - 1.88 1.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Chile 2Y 1.85 - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Chile 3Y 2.04 - 2.04 2.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Chile 4Y 2.29 - 2.29 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Chile 5Y 2.4 - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Chile 8Y 2.87 - 2.87 2.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Chile 10Y 3.24 - 3.24 3.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 1.858 - 1.858 1.858 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Serbia 2Y 2.065 - 1.885 2.065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 2.385 - 2.375 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Serbia 5Y 2.6 - 2.497 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 3.35 - 3.17 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲۰:۰۲
Serbia 7Y 2.855 - 2.75 2.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.579 - -0.579 -0.579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
France 1Y -0.578 - -0.578 -0.578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
France 2Y -0.578 - -0.578 -0.578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
France 3M -0.584 - -0.584 -0.584 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
France 3Y -0.542 - -0.542 -0.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
France 4Y -0.487 - -0.487 -0.487 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
France 5Y -0.384 - -0.384 -0.384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
France 6M -0.591 - -0.591 -0.591 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
France 6Y -0.292 - -0.292 -0.292 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
France 7Y -0.208 - -0.208 -0.208 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
France 8Y -0.166 - -0.166 -0.166 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
France 9M -0.601 - -0.601 -0.601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
France 9Y -0.05 - -0.05 -0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
France 10Y 0.042 - 0.042 0.042 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
France 15Y 0.316 - 0.316 0.316 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
France 20Y 0.542 - 0.542 0.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
France 25Y 0.725 - 0.725 0.725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
France 30Y 0.871 - 0.871 0.871 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
France 50Y 1.012 - 1.012 1.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.623 - -0.616 -0.637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Finland 3Y -0.6 - -0.591 -0.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 4Y -0.53 - -0.524 -0.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 5Y -0.503 - -0.501 -0.521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 6Y -0.394 - -0.389 -0.414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 8Y -0.262 - -0.256 -0.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 10Y -0.138 - -0.131 -0.168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 15Y 0.083 - 0.05 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 30Y 0.382 - 0.337 0.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 3.243 - 3.243 3.243 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Philippines 1Y 3.855 - 3.855 3.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Philippines 2Y 4.216 - 4.216 4.216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Philippines 3M 3.357 - 3.357 3.357 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Philippines 3Y 4.34 - 4.34 4.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Philippines 4Y 4.423 - 4.423 4.423 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Philippines 5Y 4.482 - 4.482 4.482 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Philippines 6M 3.63 - 3.63 3.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Philippines 7Y 4.746 - 4.746 4.746 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Philippines 10Y 4.821 - 4.821 4.821 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Philippines 20Y 5.35 - 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 25Y 5.397 - 5.397 5.397 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 5-Year 2.174 - 2.174 2.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Qatar 10-Year 2.602 - 2.602 2.602 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Qatar 15-Year 3.772 - 3.746 3.793 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۱
Qatar 30-Year 3.536 - 3.536 3.536 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.657 - 1.657 1.657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Canada 1Y 1.696 - 1.696 1.696 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Canada 2M 1.647 - 1.647 1.647 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Canada 2Y 1.652 - 1.652 1.652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Canada 3M 1.648 - 1.648 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
Canada 3Y 1.634 - 1.634 1.634 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Canada 4Y 1.606 - 1.606 1.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Canada 5Y 1.581 - 1.581 1.581 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Canada 6M 1.671 - 1.671 1.671 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Canada 7Y 1.582 - 1.582 1.582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Canada 10Y 1.566 - 1.566 1.566 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Canada 20Y 1.672 - 1.672 1.672 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Canada 30Y 1.685 - 1.685 1.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.33 - 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
South Korea 2Y 1.412 - 1.412 1.412 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
South Korea 3Y 1.422 - 1.422 1.437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۴
South Korea 4Y 1.545 - 1.545 1.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
South Korea 5Y 1.545 - 1.545 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۴
South Korea 10Y 1.74 - 1.74 1.745 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۴
South Korea 20Y 1.734 - 1.722 1.734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۴
South Korea 30Y 1.685 - 1.675 1.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۴
South Korea 50Y 1.635 - 1.635 1.635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 1Y 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۴:۰۱
Croatia 3Y 0.113 - 0.113 0.113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Croatia 5Y 0.204 - 0.203 0.204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۸
Croatia 6M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Croatia 9M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۵
Croatia 10Y 0.591 - 0.591 0.591 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 4.001 - 4.001 4.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Colombia 4Y 4.799 - 4.799 4.799 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Colombia 5Y 5.131 - 5.131 5.131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Colombia 10Y 5.835 - 5.835 5.835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Colombia 15Y 6.2 - 6.2 6.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.842 - 9.842 9.842 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Kenya 2Y 10.748 - 10.748 10.748 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Kenya 3M 7.232 - 7.232 7.232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Kenya 3Y 11.121 - 11.121 11.121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Kenya 4Y 11.444 - 11.444 11.444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Kenya 5Y 11.604 - 11.604 11.604 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Kenya 6M 8.167 - 8.167 8.167 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Kenya 6Y 11.762 - 11.762 11.762 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Kenya 7Y 11.814 - 11.814 11.814 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Kenya 8Y 11.977 - 11.977 11.977 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Kenya 9Y 12.135 - 12.135 12.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Kenya 10Y 12.293 - 12.293 12.293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 12.879 - 12.879 12.879 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Kenya 20Y 13.253 - 13.253 13.456 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۹:۰۳
Kenya 25Y 13.626 - 13.413 13.626 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
Kenya Overnight 3.796 - 3.796 3.796 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y -0.11 - -0.11 -0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Latvia 3Y -0.085 - -0.085 -0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Latvia 5Y 0.025 - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 1M 1.46 - 1.46 1.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Poland 1Y 1.288 - 1.288 1.288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Poland 2M 1.53 - 1.53 1.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Poland 2Y 1.564 - 1.564 1.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Poland 3Y 1.748 - 1.748 1.748 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Poland 4Y 1.832 - 1.832 1.832 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Poland 5Y 1.994 - 1.994 1.994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Poland 7Y 2.555 - 2.555 2.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Poland 10Y 2.325 - 2.325 2.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Poland 12Y 2.591 - 2.591 2.643 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Poland 15Y 2.314 - 2.314 2.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Poland 6-Year 2.278 - 2.278 2.278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Poland Overnight 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y -0.085 - -0.085 -0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Lithuania 5Y 0.026 - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
Lithuania 10Y 0.283 - 0.283 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year -0.262 - -0.262 -0.262 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Malta 3-Year -0.158 - -0.158 -0.158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Malta 5-Year -0.015 - -0.015 -0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Malta 1-Month -0.334 - -0.334 -0.334 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Malta 10-Year 0.409 - 0.409 0.409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Malta 20-Year 0.934 - 0.934 0.934 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Malta 25-Year 0.957 - 0.957 0.957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۳۱
Malta 3-Month -0.314 - -0.314 -0.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Malta 6-Month -0.291 - -0.291 -0.291 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3.08 - 3.08 3.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia 3M 3.07 - 3.07 3.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia 3W 3.07 - 3.07 3.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia 3Y 3.044 - 3.044 3.044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Malaysia 5Y 3.194 - 3.194 3.194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Malaysia 7M 3.08 - 3.08 3.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia 7Y 3.286 - 3.286 3.286 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Malaysia 10Y 3.312 - 3.312 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Malaysia 15Y 3.512 - 3.512 3.512 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Malaysia 20Y 3.615 - 3.615 3.615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Malaysia 30Y 3.989 - 3.989 3.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y 0.025 - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Hungary 3M 0.005 - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Hungary 3Y 0.285 - 0.285 0.285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Hungary 5Y 1.28 - 1.28 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Hungary 6M 0.005 - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۰۲
Hungary 10Y 2.155 - 2.155 2.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Hungary 15Y 2.815 - 2.815 2.815 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.308 - 2.308 2.308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Morocco 3M 2.235 - 2.235 2.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Morocco 5Y 2.391 - 2.391 2.391 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Morocco 6M 2.257 - 2.257 2.257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Morocco 10Y 2.763 - 2.763 2.763 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Morocco 15Y 2.943 - 2.943 2.943 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 13.672 - 13.672 13.672 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Egypt 2Y 14.225 - 14.225 14.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۵
Egypt 3M 14.625 - 14.625 14.625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Egypt 3Y 14.01 - 14.01 14.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۴
Egypt 5Y 14.011 - 14.011 14.011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
Egypt 6M 14.209 - 14.209 14.209 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Egypt 7Y 14.009 - 14.009 14.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۴
Egypt 9M 13.895 - 13.895 13.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Egypt 10Y 14.078 - 14.078 14.078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۴
Egypt Overnight 12.474 - 12.474 12.474 0.07 0.58% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 7.432 - 7.432 7.432 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Mexico 1Y 7.069 - 7.069 7.069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Mexico 3M 7.353 - 7.353 7.353 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Mexico 3Y 6.966 - 6.966 6.966 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Mexico 5Y 6.941 - 6.941 6.941 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Mexico 6M 7.239 - 7.239 7.239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Mexico 7Y 6.987 - 6.987 6.987 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۲
Mexico 9M 7.188 - 7.188 7.188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Mexico 10Y 7.021 - 7.021 7.021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۲
Mexico 20Y 7.3 - 7.3 7.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Mexico 30Y 7.354 - 7.354 7.354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Mexico 15-Year 7.126 - 7.126 7.126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 7.795 - 7.795 7.795 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۲
Namibia 3M 7.664 - 7.664 7.664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Namibia 3Y 7.827 - 7.827 7.827 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Namibia 6M 7.773 - 7.773 7.773 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Namibia 7Y 9.275 - 9.275 9.275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Namibia 9M 7.775 - 7.775 7.775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۰۲
Namibia 10Y 9.921 - 9.921 9.921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Namibia 15Y 11.131 - 11.131 11.131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Namibia 20Y 11.665 - 11.665 11.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 1M 0.69 - 0.64 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 1Y 1.312 - 1.13 1.312 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۲:۳۶
Norway 2M 0.73 - 0.73 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 2Y 1.388 - 1.388 1.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Norway 3M 1.3 - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Norway 5Y 1.314 - 1.314 1.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Norway 6M 1.279 - 1.279 1.279 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Norway 9M 1.307 - 1.307 1.307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Norway 10Y 1.41 - 1.41 1.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Norway 3Y 1.165 - 1.16 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 4.433 - 4.433 4.433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Nigeria 2Y 8.497 - 8.497 8.497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Nigeria 3M 13.258 - 13.258 13.258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Nigeria 4Y 9.768 - 9.768 9.768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 13.067 - 13.067 13.067 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Nigeria 7Y 10.444 - 10.444 10.444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Nigeria 10Y 11.369 - 11.369 11.369 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 11.578 - 11.578 11.578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.592 - -0.592 -0.592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Netherlands 2Y -0.599 - -0.599 -0.599 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Netherlands 3M -0.601 - -0.601 -0.601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Netherlands 3Y -0.6 - -0.6 -0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Netherlands 4Y -0.55 - -0.55 -0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Netherlands 5Y -0.474 - -0.474 -0.474 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Netherlands 6M -0.586 - -0.586 -0.586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Netherlands 6Y -0.405 - -0.405 -0.405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Netherlands 7Y -0.346 - -0.346 -0.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Netherlands 8Y -0.263 - -0.263 -0.263 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Netherlands 9Y -0.206 - -0.206 -0.206 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Netherlands 10Y -0.129 - -0.129 -0.129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Netherlands 15Y 0.013 - 0.013 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Netherlands 20Y 0.248 - 0.248 0.248 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Netherlands 25Y 0.217 - 0.217 0.217 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Netherlands 30Y 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 5.479 - 5.479 5.479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
India 2Y 5.747 - 5.747 5.747 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
India 3M 5.1 - 5.1 5.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
India 3Y 6.269 - 6.269 6.269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
India 4Y 6.401 - 6.401 6.401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
India 5Y 6.389 - 6.389 6.389 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
India 6M 5.2 - 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
India 6Y 6.624 - 6.624 6.624 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
India 7Y 6.857 - 6.857 6.857 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
India 8Y 6.872 - 6.872 6.872 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
India 9Y 6.848 - 6.848 6.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
India 10Y 6.622 - 6.622 6.622 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
India 11Y 7.029 - 7.029 7.029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
India 12Y 6.93 - 6.93 6.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
India 13Y 7.096 - 7.096 7.096 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
India 14Y 7.026 - 7.026 7.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
India 15Y 7.1 - 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
India 19Y 7.128 - 7.128 7.128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
India 24Y 7.155 - 7.155 7.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
India 30Y 7.146 - 7.146 7.146 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1M 1.658 - 1.658 1.658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Hong Kong 1W 1.512 - 1.512 1.512 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Hong Kong 1Y 1.781 - 1.781 1.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Hong Kong 2Y 1.555 - 1.555 1.555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Hong Kong 3M 1.822 - 1.822 1.822 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Hong Kong 3Y 1.496 - 1.496 1.496 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Hong Kong 5Y 1.496 - 1.496 1.496 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Hong Kong 6M 1.818 - 1.818 1.818 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Hong Kong 7Y 1.533 - 1.533 1.533 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Hong Kong 9M 1.805 - 1.805 1.805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Hong Kong 10Y 1.565 - 1.565 1.565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Hong Kong 15Y 1.628 - 1.628 1.628 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 1Y 92571.43 - 88137.93 92571.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Venezuela 5Y 81.706 - 81.706 81.706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
Venezuela 15Y 11.458 - 11.458 11.583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Venezuela 20Y 7.894 - 7.894 7.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 1.044 - 1.044 1.044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Vietnam 2Y 1.158 - 1.158 1.158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Vietnam 3Y 1.189 - 1.189 1.189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Vietnam 5Y 1.607 - 1.607 1.607 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Vietnam 7Y 2.274 - 2.274 2.274 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Vietnam 10Y 2.796 - 2.796 2.796 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 2.76 - 2.76 2.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 1.04 - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Greece 3Y 0.528 - 0.528 0.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Greece 6M 0.33 - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Greece 10Y 1.407 - 1.407 1.407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Greece 15Y 1.877 - 1.877 1.877 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Greece 20Y 2.159 - 2.159 2.159 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Greece 25Y 2.33 - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر