شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار اوراق قرضه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 2Y 40.78 - 40.78 41.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۷:۰۱
Argentina 1Y 43.03 - 43.03 43.03 1.23 2.94% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۰۰
Argentina 4Y 42.44 - 42.44 42.44 1.93 4.76% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۰۰
Argentina 3Y 37.07 - 37.07 37.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۵:۰۱
Argentina 5Y 83.54 - 83.54 83.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Argentina 9Y 51.918 - 51.918 51.918 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 3M 4.31 - 4.31 4.31 0.09 2.09% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۳۰
South Africa 2Y 4.58 4.57 4.55 4.6 0.01 0.22% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
South Africa 5Y 7.27 7.26 7.25 7.29 0.02 0.21% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
South Africa 10Y 9.47 9.455 9.445 9.5 0.02 0.21% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Souht Africa 12Y 10.41 10.415 10.41 10.45 0.03 0.24% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
South Africa 20Y 11.555 11.545 11.545 11.585 0.02 0.17% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
South Africa 25Y 11.605 11.595 11.59 11.63 0.01 0.09% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
South Africa 30Y 11.56 11.565 11.55 11.59 0.02 0.13% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 3M -0.599 -0.596 -0.579 -0.599 0.00 -0.67% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۳۱
Germany 6M -0.605 -0.606 -0.591 -0.606 0.00 -0.33% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Germany 9M -0.607 -0.608 -0.593 -0.608 0.01 -0.82% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
Germany 1Y -0.613 -0.606 -0.585 -0.613 0.00 -0.65% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
Germany 2Y -0.711 -0.708 -0.698 -0.711 0.01 -1.27% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Germany 3Y -0.752 -0.749 -0.735 -0.752 0.01 -0.93% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Germany 4Y -0.746 -0.744 -0.728 -0.746 0.01 -1.07% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Germany 5Y -0.717 -0.715 -0.699 -0.717 0.01 -1.39% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Germany 6Y -0.717 -0.715 -0.698 -0.717 0.01 -1.81% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Germany 7Y -0.652 -0.649 -0.633 -0.652 0.01 -1.99% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Germany 8Y -0.641 -0.639 -0.619 -0.641 0.02 -2.34% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Germany 9Y -0.59 -0.588 -0.567 -0.59 0.01 -2.37% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Germany 15Y -0.327 -0.321 -0.299 -0.327 0.02 -7.34% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Germany 10Y -0.524 -0.521 -0.501 -0.524 0.02 -3.24% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Germany 20Y -0.297 -0.292 -0.269 -0.297 0.03 -9.09% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Germany 25Y -0.201 -0.196 -0.175 -0.201 0.02 -10.95% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Germany 30Y -0.088 -0.082 -0.062 -0.088 0.02 -22.73% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.625 -0.623 -0.618 -0.631 0.01 -1.88% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Austria 2Y -0.681 -0.678 -0.667 -0.681 0.00 -0.59% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Austria 3Y -0.665 -0.659 -0.652 -0.665 0.01 -1.65% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Austria 4Y -0.654 -0.651 -0.638 -0.654 0.01 -1.53% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Austria 5Y -0.638 -0.639 -0.619 -0.639 0.01 -0.94% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Austria 6Y -0.581 -0.579 -0.564 -0.581 0.01 -1.72% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Austria 7Y -0.539 -0.537 -0.518 -0.539 0.01 -2.41% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Austria 8Y -0.505 -0.502 -0.483 -0.505 0.02 -4.55% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Austria 9Y -0.444 -0.44 -0.421 -0.444 0.02 -4.73% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Austria 10Y -0.364 -0.362 -0.342 -0.364 0.02 -4.12% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Austria 15Y -0.11 -0.106 -0.086 -0.11 0.02 -14.55% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Austria 20Y 0.035 0.041 0.035 0.062 0.02 57.14% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Austria 25Y 0.114 0.12 0.114 0.141 0.02 17.54% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Austria 30Y 0.173 0.179 0.173 0.199 0.02 11.56% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Austria 50Y 0.299 - 0.274 0.307 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ساعت ۲۲:۳۱
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 3M 2.44 - 2.44 2.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۰:۰۴
Jordan 6M 2.526 - 2.526 2.526 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۲:۰۱
Jordan 1Y 3.677 - 3.677 3.677 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲:۰۱
Jordan 2Y 3.104 - 3.104 3.104 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
Jordan 3Y 3.46 - 3.46 3.779 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Jordan 5Y 4.22 - 4.22 4.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۲:۳۳
Jordan 7Y 4.426 - 4.426 4.426 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۰:۰۴
Jordan 10Y 4.681 - 4.681 4.681 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.521 -0.485 -0.467 -0.646 0.00 -0.19% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Spain 3M -0.503 -0.509 -0.503 -0.576 0.00 -0.40% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۳۱
Spain 6M -0.489 -0.494 -0.457 -0.494 0.00 -0.41% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Spain 9M -0.491 -0.487 -0.487 -0.494 0.00 -0.81% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Spain 1Y -0.492 -0.491 -0.491 -0.494 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Spain 2Y -0.509 -0.51 -0.506 -0.51 0.00 -0.20% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Spain 3Y -0.453 -0.454 -0.447 -0.456 0.00 -0.66% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Spain 4Y -0.371 -0.374 -0.363 -0.374 0.00 -0.54% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Spain 5Y -0.302 -0.308 -0.297 -0.308 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Spain 6Y -0.219 -0.222 -0.211 -0.222 0.01 -2.74% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Spain 7Y -0.056 -0.058 -0.05 -0.058 0.00 -5.36% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Spain 8Y -0.007 -0.008 -0.006 0.002 0.01 -71.43% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Spain 9Y 0.094 0.093 0.091 0.104 0.01 8.51% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Spain 10Y 0.237 0.236 0.235 0.246 0.01 4.22% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Spain 15Y 0.55 0.547 0.546 0.558 0.01 1.09% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Spain 20Y 0.803 0.804 0.801 0.81 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Spain 25Y 0.874 0.873 0.873 0.884 0.01 0.92% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Spain 30Y 1.045 1.047 1.045 1.056 0.01 0.86% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 0.145 0.144 0.143 0.147 0.00 1.40% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۳۰
Australia 2Y 0.177 0.178 0.163 0.183 0.00 2.31% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
Australia 3Y 0.176 0.177 0.173 0.185 0.01 2.84% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Australia 4Y 0.264 0.261 0.26 0.264 0.00 0.76% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
Australia 5Y 0.374 0.372 0.366 0.378 0.00 0.81% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۰۱
Australia 6Y 0.392 0.396 0.392 0.412 0.01 2.81% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Australia 7Y 0.575 0.58 0.575 0.601 0.01 0.87% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Australia 8Y 0.677 0.682 0.677 0.707 0.01 1.48% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Australia 9Y 0.761 0.765 0.761 0.789 0.00 0.53% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Australia 10Y 0.857 0.865 0.848 0.872 0.01 0.58% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۰۱
Australia 12Y 0.936 0.939 0.936 0.956 0.01 1.50% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Australia 15Y 1.136 1.139 1.136 1.159 0.00 0.35% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Australia 20Y 1.436 1.446 1.409 1.462 0.00 0.14% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Australia 30Y 1.74 1.742 1.74 1.775 0.01 0.57% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y 27.679 - -12.096 30.767 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Slovakia 5Y -0.595 -0.597 -0.578 -0.597 0.03 -5.38% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Slovakia 6Y -0.54 -0.53 -0.52 -0.54 0.03 -5.56% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
Slovakia 8Y -0.453 -0.45 -0.411 -0.453 0.04 -9.05% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Slovakia 9Y -0.348 -0.349 -0.31 -0.361 0.01 -2.25% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۱
Slovakia 10Y -0.3 -0.29 -0.28 -0.3 0.01 -3.33% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Slovakia 13Y -0.101 -0.099 -0.082 -0.101 0.01 -8.91% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Slovakia 18Y 0.113 0.115 0.113 0.138 0.01 9.73% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Slovakia 30Y 0.445 0.448 0.445 0.465 0.02 5.17% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Slovakia 50Y 0.552 0.557 0.552 0.572 0.02 2.90% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -0.383 -0.385 -0.376 -0.418 0.01 -1.83% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Slovenia 2Y -0.433 -0.432 -0.432 -0.492 0.08 -14.76% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Slovenia 3Y -0.437 -0.435 -0.428 -0.439 0.01 -2.75% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Slovenia 5Y -0.356 -0.353 -0.339 -0.39 0.01 -1.97% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Slovenia 7Y -0.213 -0.211 -0.193 -0.213 0.01 -2.35% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Slovenia 8Y -0.185 -0.184 -0.149 -0.185 0.02 -11.89% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Slovenia 10Y -0.022 -0.025 -0.006 0.015 0.02 -77.27% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Slovenia 15Y 0.221 0.219 0.219 0.242 0.01 5.88% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Slovenia 20Y 0.42 0.424 0.42 0.442 0.02 4.76% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Slovenia 25Y 0.448 0.453 0.448 0.475 0.02 3.79% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 10.2 10.175 10.175 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۰۱
Ukraine 2Y 10.7 - 10.7 10.7 0.18 1.68% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۰۱
Ukraine 3Y 11.2 - 11.2 11.2 0.66 5.89% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۰۱
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 3.336 - 3.336 3.336 0.02 0.51% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۳۰
Indonesia 3M 3.438 - 3.438 3.438 0.01 0.26% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۳۰
Indonesia 6M 3.534 - 3.534 3.534 0.01 0.17% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۳۰
Indonesia 1Y 3.522 3.532 3.444 3.577 0.10 2.75% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Indonesia 3Y 5.146 5.144 5.144 5.146 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۶:۰۱
Indonesia 5Y 5.717 5.723 5.685 5.723 0.04 0.63% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۸:۳۰
Indonesia 10Y 7.011 7.014 7.004 7.021 0.01 0.14% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Indonesia 15Y 7.547 7.546 7.546 7.556 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Indonesia 20Y 7.56 7.563 7.56 7.566 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Indonesia 25Y 7.841 7.839 7.839 7.841 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۸:۰۱
Indonesia 30Y 7.556 7.555 7.548 7.556 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۸:۳۰
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 3M 8.631 - 7.781 9.597 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۱
Uganda 6M 9.915 - 9.168 9.915 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۰۱
Uganda 1Y 11.176 - 10.725 11.176 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۰۱
Uganda 2Y 14.363 - 14.363 14.363 0.04 0.28% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۱
Uganda 3Y 15.71 - 15.494 15.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۰۱
Uganda 5Y 15.877 - 15.553 15.931 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۳۱
Uganda 10Y 14.75 14.589 14.589 14.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۱
Uganda 15Y 14.86 14.698 14.698 14.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۱
بیشتر

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
U.S. 20Y 1.177 1.182 1.177 1.2 0.01 0.59% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
US 1M 0.086 0.089 0.076 0.089 0.01 8.86% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۸:۰۱
US 3M 0.107 0.101 0.101 0.107 0.01 8.08% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۱
US 6M 0.117 0.112 0.109 0.117 0.01 7.34% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۱
US 1Y 0.129 - 0.129 0.129 0.01 5.74% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۱
US 2Y 0.133 0.135 0.133 0.135 0.00 3.01% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
US 3Y 0.154 0.157 0.154 0.159 0.01 3.25% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
US 5Y 0.271 0.275 0.271 0.28 0.00 1.48% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
US 7Y 0.457 0.461 0.456 0.47 0.00 0.66% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
US 10Y 0.659 0.664 0.659 0.676 0.01 1.06% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
US 30Y 1.396 1.399 1.396 1.419 0.01 0.50% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.58 -0.579 -0.548 -0.58 0.00 -0.17% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Italy 3M -0.476 -0.477 -0.475 -0.478 0.00 -0.21% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Italy 6M -0.383 -0.374 -0.369 -0.383 0.01 -3.13% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Italy 9M -0.406 -0.405 -0.404 -0.409 0.00 -0.73% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Italy 1Y -0.307 -0.306 -0.304 -0.307 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Italy 2Y -0.226 -0.227 -0.218 -0.23 0.00 -1.31% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Italy 3Y -0.118 -0.115 -0.112 -0.121 0.00 -1.67% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Italy 4Y 0.079 0.078 0.078 0.09 0.01 6.33% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Italy 5Y 0.254 0.253 0.253 0.267 0.01 3.54% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Italy 6Y 0.399 0.398 0.398 0.413 0.01 3.01% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Italy 7Y 0.463 0.468 0.463 0.478 0.01 2.59% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Italy 8Y 0.651 0.65 0.65 0.667 0.01 2.15% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Italy 9Y 0.71 0.709 0.709 0.724 0.01 1.69% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Italy 10Y 0.866 0.871 0.866 0.878 0.01 1.50% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Italy 15Y 1.188 1.189 1.188 1.203 0.01 1.18% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Italy 20Y 1.385 1.389 1.385 1.398 0.01 0.87% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Italy 30Y 1.767 1.771 1.767 1.778 0.01 0.57% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Italy 50Y 2.011 2.01 2.01 2.022 0.02 1.09% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 3M -1.021 - -1.021 -1.021 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۳۱
Ireland 6M -0.597 - -0.597 -0.599 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۷:۰۱
Ireland 1Y -0.832 -0.852 -0.409 -2.423 0.17 -20.91% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Ireland 3Y -0.601 -0.6 -0.589 -0.602 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Ireland 4Y -0.594 -0.591 -0.57 -0.594 0.02 -2.86% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Ireland 5Y -0.541 -0.539 -0.516 -0.541 0.01 -2.59% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Ireland 6Y -0.481 -0.479 -0.467 -0.481 0.01 -1.25% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Ireland 7Y -0.385 -0.384 -0.366 -0.385 0.02 -4.68% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Ireland 9Y -0.187 - -0.193 -0.158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Ireland 10Y -0.17 -0.167 -0.146 -0.17 0.02 -12.94% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Ireland 15Y 0.064 0.066 0.064 0.086 0.02 31.25% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Ireland 20Y 0.13 0.134 0.13 0.153 0.01 10.77% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Ireland 30Y 0.433 0.437 0.433 0.457 0.02 4.62% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 3Y 1.4 - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۳۱
Iceland 6Y 1.96 - 1.95 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Iceland 10Y 2.659 - 2.659 2.659 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 3M 1.455 - 1.455 1.455 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۴:۰۱
Bahrain 6M 1.555 - 1.555 1.555 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۰۱
Bahrain 9M 1.668 - 1.668 1.668 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۰۱
Bahrain 1Y 1.591 - 1.591 1.591 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۰۰
Bahrain 2Y 1.522 - 1.522 1.523 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۳۱
Bahrain 5Y 2.137 - 2.137 2.137 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 3M 2.01 2.23 2.01 2.23 0.21 10.45% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۶:۰۱
Brazil 6M 2.17 2.173 2.17 2.173 0.03 1.29% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۳:۳۰
Brazil 9M 2.31 2.313 2.31 2.313 0.06 2.38% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۳:۳۰
Brazil 1Y 2.637 - 2.637 2.637 0.08 3.11% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۳:۳۰
Brazil 2Y 3.298 3.288 3.288 3.298 0.13 3.94% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۳:۳۰
Brazil 3Y 5.038 5.043 5.038 5.043 0.17 3.35% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۳:۳۰
Brazil 5Y 5.98 5.962 5.962 5.98 0.15 2.49% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۳:۳۰
Brazil 8Y 6.849 6.95 6.849 6.98 0.29 4.25% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۳:۰۰
Brazil 10Y 7.124 7.119 7.119 7.124 0.14 1.95% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۳:۳۰
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 1M -0.038 - -0.038 -0.038 0.00 -2.63% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۰۱
UK 3M -0.046 - -0.046 -0.046 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۱
UK 6M -0.003 - -0.003 -0.003 0.04 -93.48% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۱
UK 1Y -0.034 -0.04 -0.034 -0.062 0.05 -144.12% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
UK 2Y -0.074 -0.071 -0.062 -0.074 0.01 -13.51% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
UK 3Y -0.12 -0.116 -0.106 -0.12 0.02 -19.17% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
UK 4Y -0.128 -0.125 -0.111 -0.128 0.03 -19.53% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
UK 5Y -0.094 -0.09 -0.071 -0.094 0.02 -19.15% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
UK 6Y -0.074 -0.07 -0.06 -0.074 0.03 -33.78% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
UK 7Y 0.008 0.012 0.008 0.019 0.02 275.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
UK 8Y 0.069 0.072 0.069 0.083 0.01 18.84% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
UK 9Y 0.156 0.159 0.156 0.169 0.01 7.69% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
UK 10Y 0.197 0.2 0.197 0.211 0.01 6.09% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
UK 12Y 0.314 0.317 0.314 0.323 0.01 4.14% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
UK 15Y 0.419 0.423 0.419 0.436 0.02 3.58% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
UK 20Y 0.703 0.706 0.703 0.722 0.03 3.98% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
UK 25Y 0.725 0.727 0.725 0.746 0.02 2.76% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
UK 30Y 0.741 0.745 0.741 0.763 0.04 5.13% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
UK 40Y 0.668 0.671 0.668 0.689 0.03 3.74% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
UK 50Y 0.591 0.594 0.591 0.612 0.02 3.38% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.62 -0.618 -0.609 -0.631 0.01 -0.81% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Belgium 3M -0.59 -0.593 -0.59 -0.593 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۳۱
Belgium 6M -0.598 -0.597 -0.591 -0.601 0.01 -1.48% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Belgium 9M -0.594 -0.598 -0.594 -0.598 0.00 -0.17% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Belgium 1Y -0.592 -0.596 -0.591 -0.596 0.00 -0.17% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۱
Belgium 2Y -0.704 -0.7 -0.662 -0.704 0.02 -2.70% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Belgium 3Y -0.678 -0.68 -0.657 -0.68 0.01 -1.62% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Belgium 4Y -0.656 -0.653 -0.635 -0.656 0.02 -2.90% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Belgium 5Y -0.617 -0.614 -0.594 -0.617 0.02 -2.92% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Belgium 6Y -0.572 -0.57 -0.55 -0.572 0.01 -2.10% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Belgium 7Y -0.467 -0.465 -0.447 -0.467 0.02 -3.21% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Belgium 8Y -0.455 -0.453 -0.433 -0.455 0.01 -3.08% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Belgium 9Y -0.366 -0.364 -0.342 -0.366 0.02 -5.74% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Belgium 10Y -0.292 -0.29 -0.268 -0.292 0.02 -7.19% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Belgium 15Y -0.1 -0.098 -0.076 -0.1 0.02 -22.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Belgium 20Y 0.201 0.205 0.201 0.226 0.01 6.97% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.5 - -0.5 -0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۱
Bulgaria 1Y -0.296 - -0.296 -0.296 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۸:۳۱
Bulgaria 3Y -0.125 - -0.125 -0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۷:۰۱
Bulgaria 5Y 0.036 - 0.036 0.036 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ساعت ۲۰:۰۳
Bulgaria 7Y 0.175 - 0.175 0.175 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ساعت ۱۶:۳۲
Bulgaria 10Y 0.275 - 0.275 0.275 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ساعت ۲۰:۰۳
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 3M 3.05 - 2.99 3.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۰۱
Bangladesh 6M 3.285 - 3.23 3.285 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۰۱
Bangladesh 1Y 5.195 - 5.14 5.195 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۰۱
Bangladesh 2Y 4.765 - 4.71 4.765 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۰۱
Bangladesh 5Y 5.775 - 5.72 5.775 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۰۱
Bangladesh 10Y 6.7 - 6.7 6.755 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۳۱
Bangladesh 15Y 8.135 - 8.08 8.135 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۰۱
Bangladesh 20Y 8.315 - 8.255 8.315 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۰۱
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 6M 1.307 1.359 1.307 1.359 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Botswana 3Y 3.106 - 3.106 3.106 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰
Botswana 5Y 3.469 - 3.469 3.469 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۴:۰۱
Botswana 7Y 3.534 - 3.534 3.534 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Botswana 13Y 4.971 - 4.971 4.971 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۱
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 3M 7.15 - 7.15 7.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۱
Pakistan 6M 7.2 - 7.2 7.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۱
Pakistan 1Y 7.4 - 7.4 7.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۲:۰۸
Pakistan 3Y 7.873 - 7.873 7.873 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۴:۰۱
Pakistan 5Y 8.849 - 8.849 8.849 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۰۱
Pakistan 10Y 9.664 - 9.664 9.664 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۴:۰۱
Pakistan 15Y 9.836 - 9.836 9.836 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۰۱
Pakistan 20Y 10.293 - 10.293 10.293 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۳۰
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 3M -0.508 -0.501 -0.501 -0.508 0.51 -100.79% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۱
Portugal 6M -0.529 -0.53 -0.529 -0.532 0.00 -0.19% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Portugal 1Y -0.519 -0.52 -0.509 -0.52 0.01 -2.31% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Portugal 2Y -0.591 -0.593 -0.584 -0.594 0.00 -0.67% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Portugal 3Y -0.417 -0.418 -0.407 -0.418 0.01 -1.20% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Portugal 4Y -0.378 -0.379 -0.37 -0.379 0.01 -1.59% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Portugal 5Y -0.22 -0.222 -0.207 -0.222 0.01 -4.55% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Portugal 6Y -0.142 -0.143 -0.136 -0.146 0.01 -3.52% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Portugal 7Y -0.008 -0.011 -0.001 -0.013 0.01 -62.50% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Portugal 8Y 0.064 0.06 0.06 0.074 0.01 14.06% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Portugal 9Y 0.127 0.125 0.121 0.132 0.00 0.79% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Portugal 10Y 0.265 0.261 0.261 0.274 0.00 1.13% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Portugal 15Y 0.618 0.616 0.613 0.618 0.00 0.32% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Portugal 20Y 0.644 0.642 0.639 0.651 0.00 0.62% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Portugal 30Y 0.972 0.97 0.968 0.98 0.01 0.51% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 2Y 0.65 - 0.65 0.65 0.02 3.17% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۳۰
Peru 5Y 2.213 2.222 2.213 2.222 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۱
Peru 10Y 4.293 4.298 4.293 4.298 0.03 0.65% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۱
Peru 15Y 5.203 - 5.203 5.203 0.04 0.85% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۳۰
Peru 20Y 5.37 - 5.37 5.37 0.02 0.35% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۳۰
Peru 30Y 5.621 5.54 5.54 5.621 0.04 0.76% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۱
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 0.516 0.526 0.516 0.526 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۰۱
Thailand 2Y 0.661 - 0.661 0.671 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۱
Thailand 5Y 0.777 0.787 0.777 0.787 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۰۱
Thailand 7Y 1.179 1.169 1.169 1.179 0.02 1.73% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۸:۳۰
Thailand 10Y 1.325 1.33 1.325 1.33 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
Thailand 12Y 1.43 1.441 1.43 1.441 0.01 0.77% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۸:۰۱
Thailand 14Y 1.456 1.461 1.456 1.461 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۰۱
Thailand 16Y 1.703 1.723 1.703 1.723 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۰۱
Thailand 3Y 0.647 0.637 0.637 0.652 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۸:۳۰
Thailand 15Y 1.546 1.552 1.526 1.552 0.01 0.65% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۸:۰۱
Thailand 20Y 1.864 1.874 1.864 1.874 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۰۱
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.13 - 0.13 0.13 0.01 8.33% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Taiwan 5Y 0.315 - 0.315 0.315 0.02 6.78% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Taiwan 10Y 0.41 - 0.41 0.41 0.01 1.22% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Taiwan 20Y 0.51 - 0.51 0.51 0.01 1.96% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Taiwan 30Y 0.605 - 0.605 0.605 0.02 3.42% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 12.33 12.355 12.33 12.355 0.13 1.01% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
Turkey 2Y 13.25 13.42 13.25 13.42 0.71 5.32% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
Turkey 3Y 13.935 - 13.45 13.935 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۷:۰۱
Turkey 5Y 13.08 - 13.08 13.08 0.44 3.36% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Turkey 10Y 12.97 13.335 12.97 13.335 0.54 4.12% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 2M 0.73 - 0.73 0.73 0.00 0.14% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۰:۳۰
Mauritius 4M 0.678 0.829 0.678 0.829 0.15 22.42% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۱
Mauritius 6M 0.748 0.828 0.748 0.879 0.13 17.38% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۳۱
Mauritius 8M 0.897 - 0.897 0.897 0.03 3.34% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۹:۰۱
Mauritius 1Y 1.296 1.326 1.296 1.326 0.02 1.57% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۳۱
Mauritius 2Y 1.524 - 1.524 1.524 0.00 0.20% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۰۱
Mauritius 3Y 1.645 - 1.645 1.645 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۰۱
Mauritius 4Y 1.96 - 1.96 1.96 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۰۱
Mauritius 5Y 2.021 - 2.021 2.021 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۴:۰۱
Mauritius 10Y 2.45 - 2.45 2.45 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۰۱
Mauritius 15Y 2.9 - 2.9 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۴:۰۱
Mauritius 20Y 3.127 - 3.127 3.128 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 0.019 0.024 0.014 0.029 0.01 52.63% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Czech Republic 2Y -0.014 -0.012 -0.012 0.01 0.01 -30.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Czech Republic 3Y 0.27 0.245 0.238 0.27 0.01 2.27% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Czech Republic 4Y 0.196 0.084 0.075 0.196 0.01 5.38% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Czech Republic 5Y 0.438 0.439 0.438 0.466 0.06 13.93% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Czech Republic 6Y 0.508 0.544 0.508 0.548 0.02 4.13% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Czech Republic 7Y 0.604 0.646 0.604 0.653 0.01 1.99% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Czech Republic 8Y 0.698 0.69 0.69 0.736 0.00 0.14% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Czech Republic 9Y 0.753 0.759 0.753 0.807 0.03 3.59% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Czech Republic 10Y 0.828 0.792 0.792 0.828 0.02 2.10% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Czech Republic 15Y 0.979 0.964 0.964 0.979 0.00 0.20% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۳۱
Czech Republic 20Y 1.34 - 1.34 1.34 0.03 2.37% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۱
Czech Republic 50Y 2.001 1.964 1.954 2.001 0.01 0.60% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.583 2.578 2.565 2.583 0.02 0.58% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
China 2Y 2.746 2.745 2.723 2.746 0.03 0.99% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
China 3Y 2.827 2.834 2.818 2.834 0.01 0.39% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
China 5Y 2.943 2.939 2.92 2.943 0.03 1.06% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
China 7Y 3.162 3.154 3.125 3.162 0.03 1.05% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
China 10Y 3.129 3.13 3.112 3.13 0.02 0.77% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
China 15Y 3.592 - 3.592 3.592 0.01 0.25% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۳۱
China 20Y 3.781 - 3.781 3.781 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۰۱
China 30Y 3.861 3.858 3.855 3.861 0.01 0.34% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 3M -0.791 - -0.781 -0.791 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۰۳
Denmark 6M -0.788 - -0.788 -0.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.742 - -0.741 -0.756 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Denmark 3Y -0.702 - -0.7 -0.716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Denmark 5Y -0.616 - -0.614 -0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Denmark 8Y -0.488 - -0.483 -0.504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Denmark 10Y -0.343 - -0.337 -0.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Denmark 20Y -0.14 - -0.14 -0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia Overnight 4.2 - 4.2 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۱
Russia 1W 4.16 - 4.16 4.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۱
Russia 2W 4.16 - 4.16 4.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۱
Russia 1M 4.16 - 4.16 4.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
Russia 2M 4.17 - 4.17 4.17 0.01 0.24% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Russia 3M 4.17 - 4.17 4.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۳:۳۱
Russia 6M 4.19 - 4.19 4.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۱
Russia 1Y 4.055 4.05 4.045 4.055 0.01 0.12% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Russia 2Y 4.69 4.72 4.68 4.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Russia 3Y 4.74 4.775 4.7 4.775 0.01 0.11% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Russia 5Y 5.515 5.51 5.505 5.52 0.02 0.36% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Russia 7Y 5.975 - 5.975 5.975 0.02 0.33% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۳۱
Russia 10Y 6.265 6.26 6.26 6.285 0.02 0.24% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Russia 15Y 6.51 - 6.51 6.51 0.03 0.38% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۱
Russia 20Y 6.65 6.63 6.63 6.65 0.01 0.15% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 6M 2.539 2.534 2.499 2.539 0.04 1.40% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Romania 1Y 2.452 2.622 2.452 2.622 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Romania 2Y 3 2.86 2.86 3 0.01 0.33% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Romania 3Y 3.09 3.07 3.07 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Romania 4Y 3.19 3.185 3.14 3.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Romania 5Y 3.28 3.22 3.22 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Romania 7Y 3.35 3.4 3.29 3.4 0.01 0.15% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۱
Romania 10Y 3.49 3.485 3.39 3.49 0.04 1.16% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.114 - -0.114 -0.114 0.08 -41.24% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۳۰
Japan 3M -0.129 - -0.129 -0.129 0.09 -39.72% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۳۰
Japan 6M -0.159 - -0.159 -0.159 0.09 -35.63% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۳۰
Japan 9M -0.149 - -0.149 -0.149 0.09 -37.66% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۳۰
Japan 1Y -0.165 -0.166 -0.162 -0.166 0.00 -1.82% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Japan 2Y -0.158 -0.157 -0.152 -0.158 0.01 -3.80% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Japan 3Y -0.151 -0.152 -0.15 -0.152 0.00 -0.66% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Japan 4Y -0.146 -0.147 -0.144 -0.15 0.00 -1.35% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Japan 5Y -0.122 -0.124 -0.118 -0.125 0.00 -2.40% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Japan 6Y -0.12 -0.119 -0.115 -0.123 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۳۱
Japan 7Y -0.106 -0.107 -0.101 -0.108 0.00 -0.94% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Japan 8Y -0.069 -0.068 -0.062 -0.07 0.00 -4.35% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Japan 9Y -0.018 -0.017 -0.014 -0.022 0.00 -11.11% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۳۱
Japan 10Y 0.005 0.007 0.005 0.012 0.00 40.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Japan 15Y 0.249 0.248 0.247 0.254 0.00 0.40% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Japan 20Y 0.392 0.391 0.39 0.397 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Japan 30Y 0.602 0.6 0.591 0.606 0.01 2.03% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Japan 40Y 0.622 0.623 0.614 0.627 0.01 1.97% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 3M 4.6 4.55 4.55 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۹:۳۰
Sri Lanka 6M 4.7 4.65 4.65 4.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
Sri Lanka 1Y 5.012 4.858 4.858 5.012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
Sri Lanka 2Y 5.73 5.679 5.653 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
Sri Lanka 3Y 5.987 5.73 5.73 6.002 0.05 0.86% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
Sri Lanka 4Y 6.246 6.194 6.168 6.256 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
Sri Lanka 5Y 6.559 6.508 6.508 6.559 0.03 0.40% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
Sri Lanka 6Y 6.813 6.762 6.762 6.865 0.05 0.75% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
Sri Lanka 7Y 7.123 7.071 7.071 7.123 0.05 0.74% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
Sri Lanka 8Y 7.279 7.176 7.176 7.279 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
Sri Lanka 9Y 7.383 7.306 7.28 7.383 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
Sri Lanka 10Y 7.487 7.435 7.435 7.513 0.03 0.35% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
Sri Lanka 15Y 7.538 7.59 7.538 7.694 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 0.216 - 0.216 0.216 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۲:۳۱
Singapore 3M 0.215 - 0.215 0.215 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Singapore 6M 0.225 - 0.225 0.225 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۲:۳۱
Singapore 1Y 0.241 - 0.241 0.241 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۲:۳۱
Singapore 2Y 0.199 0.204 0.199 0.219 0.01 6.03% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Singapore 5Y 0.404 0.409 0.4 0.415 0.00 0.50% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Singapore 10Y 0.83 0.827 0.824 0.83 0.00 0.24% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Singapore 15Y 1.111 1.116 1.106 1.116 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Singapore 20Y 1.206 1.2 1.2 1.209 0.00 0.25% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Singapore 30Y 1.191 1.185 1.18 1.191 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.506 - -0.506 -0.506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 2M -0.453 - -0.453 -0.453 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 3M -0.502 - -0.502 -0.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 6M -0.538 - -0.538 -0.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Sweden 2Y -0.409 - -0.404 -0.421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 5Y -0.3 - -0.288 -0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 7Y -0.222 - -0.218 -0.239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sweden 10Y -0.036 - -0.035 -0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 15Y 0.09 - 0.08 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 20Y 0.342 - 0.336 0.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland Overnight -0.9 -1.1 -0.75 -1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۱
Switzerland 1W -0.83 -0.67 -0.67 -0.92 0.16 -19.28% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Switzerland 1M -0.8 -0.75 -0.75 -0.95 0.05 -6.25% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Switzerland 2M -0.79 -0.75 -0.75 -0.8 0.04 -5.06% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Switzerland 3M -0.8 -0.81 -0.75 -0.9 0.05 -6.25% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Switzerland 6M -0.79 -0.77 -0.7 -0.92 0.01 -1.25% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Switzerland 1Y -0.72 -0.69 -0.67 -0.72 0.07 -9.72% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Switzerland 2Y -0.836 -0.833 -0.833 -0.836 0.01 -1.56% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Switzerland 3Y -0.816 -0.814 -0.814 -0.816 0.00 -0.37% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
Switzerland 4Y -0.789 -0.787 -0.778 -0.789 0.01 -1.27% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Switzerland 5Y -0.748 -0.745 -0.735 -0.748 0.02 -2.67% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Switzerland 6Y -0.705 -0.703 -0.693 -0.705 0.02 -2.41% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Switzerland 7Y -0.653 -0.65 -0.64 -0.653 0.01 -1.07% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Switzerland 8Y -0.613 -0.607 -0.598 -0.613 0.00 -0.65% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Switzerland 9Y -0.558 -0.547 -0.541 -0.558 0.17 -23.03% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Switzerland 10Y -0.517 -0.508 -0.498 -0.517 0.03 -6.58% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Switzerland 15Y -0.348 -0.344 -0.331 -0.348 0.01 -3.06% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Switzerland 20Y -0.324 -0.321 -0.309 -0.324 0.01 -1.85% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Switzerland 30Y -0.339 -0.335 -0.306 -0.339 0.02 -4.51% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Switzerland 50Y -0.398 -0.394 -0.376 -0.398 0.00 -0.50% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1Y 0.22 - 0.22 0.22 0.02 10.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲:۰۱
Chile 2Y 0.49 - 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۰۱
Chile 3Y 0.84 - 0.84 0.84 0.02 2.44% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲:۰۱
Chile 4Y 1.3 - 1.3 1.3 0.03 2.36% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲:۰۱
Chile 5Y 1.54 - 1.54 1.54 0.04 2.67% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲:۰۱
Chile 8Y 2.65 - 2.65 2.65 0.05 1.92% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲:۰۱
Chile 10Y 2.77 - 2.77 2.77 0.06 2.21% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲:۰۱
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 1.701 1.794 1.701 1.794 0.05 2.94% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۱
Serbia 2Y 1.8 - 1.75 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
Serbia 4Y 2.43 2.3 2.3 2.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۰۱
Serbia 5Y 2.607 2.668 2.607 2.668 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۰۱
Serbia 7Y 2.7 2.75 2.7 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۰۱
Serbia 10Y 3.025 3.103 3.025 3.103 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۰۱
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.594 -0.6 -0.594 -0.613 0.02 -3.37% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
France 3M -0.591 -0.586 -0.584 -0.591 0.01 -0.84% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
France 6M -0.598 -0.609 -0.596 -0.609 0.00 -0.50% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
France 9M -0.589 -0.597 -0.584 -0.597 0.01 -0.85% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
France 1Y -0.584 -0.583 -0.583 -0.595 0.00 -0.51% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
France 2Y -0.661 -0.657 -0.645 -0.661 0.01 -1.51% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
France 3Y -0.667 -0.668 -0.648 -0.668 0.01 -1.95% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
France 4Y -0.644 -0.643 -0.629 -0.644 0.01 -1.71% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
France 5Y -0.613 -0.611 -0.594 -0.613 0.01 -1.79% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
France 6Y -0.578 -0.575 -0.558 -0.578 0.01 -2.25% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
France 7Y -0.496 -0.494 -0.478 -0.496 0.01 -2.42% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
France 8Y -0.432 -0.43 -0.413 -0.432 0.02 -4.17% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
France 9Y -0.326 -0.325 -0.304 -0.326 0.02 -5.83% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
France 10Y -0.254 -0.251 -0.23 -0.254 0.02 -7.48% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
France 15Y -0.088 -0.085 -0.066 -0.088 0.02 -22.73% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
France 20Y 0.17 0.174 0.17 0.19 0.02 10.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
France 25Y 0.272 0.276 0.272 0.297 0.02 6.25% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
France 30Y 0.433 0.439 0.433 0.458 0.02 4.85% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
France 50Y 0.509 0.513 0.509 0.533 0.02 3.73% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.623 - -0.616 -0.637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Finland 3Y -0.6 - -0.591 -0.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 4Y -0.53 - -0.524 -0.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 5Y -0.503 - -0.501 -0.521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 6Y -0.394 - -0.389 -0.414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 8Y -0.262 - -0.256 -0.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 10Y -0.138 - -0.131 -0.168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 15Y 0.083 - 0.05 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 30Y 0.382 - 0.337 0.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus 3Y 0.133 0.134 0.133 0.147 0.01 8.13% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
Cyprus 5Y 0.157 0.153 0.153 0.199 0.08 49.04% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Cyprus 7Y 0.286 0.285 0.281 0.286 0.01 2.45% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Cyprus 10Y 0.581 0.573 0.571 0.582 0.02 2.83% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 1.106 - 1.106 1.106 0.05 4.44% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 3M 1.137 - 1.137 1.137 0.07 6.56% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 6M 1.594 - 1.594 1.594 0.03 2.18% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 1Y 1.835 - 1.835 1.835 0.02 1.33% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 2Y 2.182 - 2.182 2.182 0.01 0.28% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 3Y 2.353 - 2.353 2.353 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 4Y 2.505 - 2.505 2.505 0.01 0.32% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 5Y 2.796 - 2.796 2.796 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 7Y 2.96 - 2.96 2.96 0.06 2.07% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 10Y 3.095 - 3.095 3.095 0.04 1.24% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 20Y 4.062 - 4.062 4.062 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۲:۳۱
Philippines 25Y 3.772 - 3.772 3.772 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 3Y 0.977 0.982 0.977 0.988 0.01 0.92% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Qatar 5Y 1.299 1.303 1.235 1.311 0.01 0.38% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Qatar 7Y 1.734 - 1.682 1.744 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
Qatar 10Y 1.993 1.999 1.993 2.011 0.01 0.50% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Qatar 30Y 3 3.008 3 3.024 0.01 0.40% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 0.157 - 0.157 0.157 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۱
Canada 2M 0.136 - 0.136 0.136 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۴:۰۱
Canada 3M 0.147 - 0.147 0.147 0.00 1.38% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۰۰
Canada 6M 0.166 - 0.166 0.177 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۰۱
Canada 1Y 0.215 0.216 0.215 0.216 0.00 0.94% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۳۰
Canada 2Y 0.253 - 0.253 0.253 0.00 0.40% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۰:۳۰
Canada 3Y 0.263 - 0.263 0.263 0.00 0.38% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۰۰
Canada 4Y 0.292 - 0.284 0.296 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۰:۰۱
Canada 5Y 0.355 - 0.355 0.355 0.00 0.28% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۰:۳۰
Canada 7Y 0.334 - 0.332 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۰:۰۱
Canada 10Y 0.556 - 0.556 0.556 0.00 0.36% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۰۰
Canada 20Y 0.81 0.812 0.81 0.821 0.01 1.11% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
Canada 30Y 1.079 1.078 1.078 1.079 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۰۰
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 0.655 - 0.655 0.655 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
South Korea 2Y 0.805 - 0.805 0.805 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۳:۳۱
South Korea 3Y 0.855 0.859 0.855 0.861 0.00 0.35% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۳۰
South Korea 4Y 1.005 - 1.005 1.005 0.00 0.30% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
South Korea 5Y 1.126 1.132 1.12 1.133 0.01 0.62% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۳۰
South Korea 10Y 1.423 1.431 1.423 1.443 0.02 1.34% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۳۰
South Korea 20Y 1.573 1.587 1.573 1.599 0.02 1.53% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۳۰
South Korea 30Y 1.585 1.595 1.585 1.605 0.01 0.76% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۳۰
South Korea 50Y 1.617 - 1.617 1.617 0.00 0.19% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 9M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Croatia 1Y 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Croatia 3Y 0.244 0.241 0.241 0.257 0.00 0.41% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Croatia 5Y 0.397 - 0.397 0.397 0.00 0.76% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۳۱
Croatia 10Y 0.833 - 0.833 0.833 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۳۱
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 2.469 - 2.469 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۳:۳۱
Colombia 4Y 3.53 - 3.53 3.53 0.01 0.28% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۰:۳۰
Colombia 5Y 4.17 - 4.17 4.17 0.02 0.43% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۰:۳۰
Colombia 10Y 5.085 - 5.085 5.085 0.05 0.88% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۰:۳۰
Colombia 15Y 6 - 6 6 0.02 0.32% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۰:۳۰
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya Overnight 3.338 - 3.338 3.338 0.01 0.27% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۹:۳۰
Kenya 3M 6.309 - 6.309 6.309 0.04 0.57% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۱
Kenya 6M 6.773 - 6.773 6.773 0.05 0.79% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۱
Kenya 1Y 7.69 - 7.69 7.69 0.12 1.57% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۱
Kenya 2Y 9.164 - 9.164 9.425 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰:۰۱
Kenya 3Y 9.432 9.439 9.432 9.439 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۳۰
Kenya 4Y 10.387 10.293 10.293 10.387 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۳۰
Kenya 5Y 10.651 - 10.537 10.651 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۳۱
Kenya 6Y 10.859 - 10.859 10.859 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰:۰۱
Kenya 7Y 11.177 - 11.177 11.177 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰:۰۱
Kenya 8Y 11.496 11.537 11.496 11.537 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۳۰
Kenya 9Y 11.87 11.805 11.805 11.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۳۰
Kenya 10Y 12.028 - 11.869 12.103 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۳۱
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 12.88 - 12.667 12.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۳۱
Kenya 20Y 13.254 13.237 13.237 13.254 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۳۰
Kenya 25Y 13.414 13.45 13.414 13.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۳۰
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y -0.11 - -0.11 -0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Latvia 3Y -0.085 - -0.085 -0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Latvia 5Y 0.025 - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland Overnight -0.05 - -0.05 -0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۳۱
Poland 1M 0.05 - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۸:۳۱
Poland 2M 0.05 - 0.03 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۸:۳۱
Poland 1Y -0.02 -0.014 -0.014 -0.02 0.01 -25.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Poland 2Y 0.048 0.039 0.031 0.05 0.01 23.08% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Poland 3Y 0.207 0.206 0.206 0.234 0.03 14.49% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Poland 4Y 0.428 0.436 0.428 0.442 0.02 3.50% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
Poland 5Y 0.609 0.613 0.607 0.621 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Poland 6Y 1.131 1.13 1.13 1.154 0.03 2.39% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Poland 10Y 1.303 1.31 1.303 1.32 0.03 2.15% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Poland 15Y 1.248 1.246 1.246 1.262 0.02 1.84% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y -0.085 - -0.085 -0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Lithuania 5Y 0.026 - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
Lithuania 10Y 0.283 - 0.283 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1M -0.308 - -0.308 -0.308 0.01 -1.60% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Malta 3M -0.276 - -0.276 -0.276 0.01 -1.78% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Malta 6M -0.256 - -0.256 -0.256 0.00 -1.54% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Malta 1Y -0.19 - -0.19 -0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۱
Malta 3Y -0.181 - -0.181 -0.181 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۱
Malta 5Y -0.038 - -0.038 -0.038 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۱
Malta 10Y 0.366 - 0.366 0.366 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۱
Malta 20Y 1.301 - 1.301 1.301 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۱
Malta 25Y 1.585 - 1.585 1.585 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۰۱
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 3W 2.15 - 2.15 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۳۰
Malaysia 3M 2.15 - 2.15 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۳۰
Malaysia 7M 2.15 - 2.15 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۱۵:۰۱
Malaysia 1Y 2.15 - 2.15 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۳۰
Malaysia 3Y 1.979 1.973 1.95 1.979 0.02 1.23% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
Malaysia 5Y 2.333 2.327 2.278 2.333 0.05 2.37% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Malaysia 10Y 2.777 2.772 2.761 2.777 0.02 0.54% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۳۱
Malaysia 20Y 3.459 3.443 3.44 3.459 0.02 0.64% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
Malaysia 7Y 2.507 2.482 2.481 2.507 0.03 1.01% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
Malaysia 15Y 3.142 3.137 3.131 3.142 0.01 0.32% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
Malaysia 30Y 3.948 3.937 3.937 3.948 0.01 0.13% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 3M 0.508 - 0.508 0.508 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۰۱
Hungary 6M 0.506 - 0.506 0.506 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۰۱
Hungary 1Y 0.815 - 0.815 0.815 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۰۱
Hungary 3Y 1.325 - 1.325 1.325 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۰۱
Hungary 5Y 1.8 - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۰۱
Hungary 10Y 2.515 - 2.515 2.515 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۰۱
Hungary 15Y 2.845 - 2.845 2.845 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۰۱
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 3M 1.436 - 1.436 1.436 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۳۱
Morocco 6M 1.479 - 1.479 1.479 0.02 1.02% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۰۱
Morocco 2Y 1.735 - 1.735 1.735 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۳۱
Morocco 5Y 1.98 - 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۳۱
Morocco 10Y 2.356 - 2.356 2.356 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۳۱
Morocco 15Y 2.642 - 2.642 2.642 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt Overnight 10.441 - 10.441 10.441 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۳:۰۱
Egypt 3M 14.055 - 14.055 14.055 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۰۱
Egypt 6M 13.904 - 13.904 13.904 0.01 0.07% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۰۱
Egypt 9M 13.743 - 13.743 13.743 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۰۱
Egypt 1Y 13.682 - 13.682 13.682 0.01 0.07% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۰۱
Egypt 2Y 14.429 - 14.429 14.429 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۳۱
Egypt 3Y 14.606 - 14.546 14.606 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۳۱
Egypt 5Y 14.909 - 14.909 14.909 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۳۱
Egypt 7Y 14.955 - 14.955 15.027 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۱
Egypt 10Y 15.073 - 15.073 15.073 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 4.394 - 4.394 4.394 0.04 0.99% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۰:۳۰
Mexico 3M 4.418 - 4.418 4.418 0.06 1.42% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۰:۳۰
Mexico 6M 4.375 - 4.344 4.375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۳۱
Mexico 9M 4.401 - 4.401 4.401 0.02 0.48% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۰:۳۰
Mexico 1Y 4.397 - 4.397 4.397 0.02 0.45% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۰:۳۰
Mexico 3Y 4.57 4.602 4.57 4.602 0.06 1.36% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۳۰
Mexico 5Y 4.922 4.912 4.912 4.922 0.03 0.63% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۳۰
Mexico 7Y 5.513 - 5.513 5.513 0.04 0.74% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۰:۳۰
Mexico 10Y 5.818 - 5.818 5.818 0.05 0.89% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۰:۳۰
Mexico 15Y 6.427 6.406 6.406 6.427 0.03 0.50% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۳:۰۰
Mexico 20Y 6.857 6.815 6.815 6.878 0.05 0.76% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۳:۰۰
Mexico 30Y 7.162 7.172 7.162 7.172 0.04 0.59% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۳۰
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 3M 3.952 - 3.952 3.952 0.01 0.33% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۰۱
Namibia 6M 4.083 - 4.083 4.083 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
Namibia 9M 4.118 - 4.118 4.118 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۰۱
Namibia 1Y 4.123 - 4.123 4.123 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
Namibia 3Y 5.086 - 5.086 5.086 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۰۱
Namibia 7Y 8.354 - 8.354 8.354 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۰۱
Namibia 10Y 10.967 - 10.952 10.989 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۱
Namibia 15Y 12.964 12.959 12.959 12.98 0.82 6.77% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Namibia 20Y 13.477 - 13.477 13.477 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۴:۰۱
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 3M -0.081 -0.094 -0.081 -0.111 0.04 -30.77% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Norway 6M -0.102 -0.09 -0.09 -0.107 0.01 -8.93% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Norway 9M -0.092 -0.075 -0.068 -0.102 0.01 -13.04% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Norway 1Y -0.082 -0.06 -0.06 -0.087 0.02 -25.61% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Norway 2Y 0.115 - 0.11 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
Norway 5Y 0.27 0.267 0.265 0.286 0.01 4.44% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Norway 10Y 0.596 0.606 0.596 0.63 0.03 4.36% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 3M 1.132 - 1.132 1.132 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۰۱
Nigeria 6M 2.073 - 2.073 2.073 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۰۱
Nigeria 1Y 2.049 - 2.049 2.049 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Nigeria 2Y 3.84 - 3.84 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۰۱
Nigeria 4Y 3.944 - 3.944 3.944 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
Nigeria 7Y 6.771 - 6.771 6.771 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۰۱
Nigeria 10Y 8.999 - 8.999 8.999 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۰۱
Nigeria 20Y 8.75 - 8.75 8.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۰۱
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 0.31 - 0.31 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۳:۳۰
New Zealand 2M 0.32 - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲:۳۰
New Zealand 3M 0.33 - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲:۳۰
New Zealand 4M 0.33 - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲:۳۰
New Zealand 5M 0.32 - 0.32 0.32 0.01 3.13% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۸:۳۰
New Zealand 6M 0.32 - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۰۱
New Zealand 1Y 0.196 - 0.196 0.196 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۴:۳۱
New Zealand 5Y -0.037 -0.047 -0.037 -0.052 0.01 -17.78% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۳۰
New Zealand 7Y 0.118 0.108 0.103 0.118 0.01 4.42% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۳۰
New Zealand 10Y 0.466 0.456 0.451 0.466 0.00 0.43% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۳۰
New Zealand 15Y 0.644 0.634 0.629 0.644 0.01 0.78% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۳۰
New Zealand 20Y 0.892 0.882 0.877 0.895 0.01 1.12% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۳۰
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.603 -0.604 -0.603 -0.606 0.00 -0.17% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۱
Netherlands 3M -0.6 -0.597 -0.582 -0.6 0.02 -3.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Netherlands 6M -0.579 -0.581 -0.579 -0.581 0.00 -0.17% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Netherlands 2Y -0.669 -0.662 -0.653 -0.669 0.00 -0.15% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Netherlands 3Y -0.683 -0.679 -0.664 -0.683 0.01 -1.90% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Netherlands 4Y -0.683 -0.676 -0.665 -0.683 0.01 -1.76% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Netherlands 5Y -0.652 -0.649 -0.632 -0.652 0.01 -1.69% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Netherlands 6Y -0.618 -0.615 -0.601 -0.618 0.01 -1.46% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Netherlands 7Y -0.559 -0.557 -0.539 -0.559 0.02 -2.86% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Netherlands 8Y -0.52 -0.519 -0.497 -0.52 0.02 -3.08% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Netherlands 9Y -0.475 -0.472 -0.452 -0.475 0.02 -3.58% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Netherlands 10Y -0.409 -0.408 -0.387 -0.409 0.01 -3.18% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Netherlands 15Y -0.326 -0.323 -0.303 -0.326 0.02 -4.60% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Netherlands 20Y -0.142 -0.137 -0.116 -0.142 0.02 -13.38% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Netherlands 25Y -0.146 -0.142 -0.121 -0.146 0.02 -13.01% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Netherlands 30Y -0.084 -0.078 -0.052 -0.084 0.02 -28.57% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 3M 3.37 3.38 3.37 3.39 0.02 0.59% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
India 6M 3.57 3.58 3.56 3.58 0.01 0.28% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
India 1Y 3.796 3.809 3.771 3.91 0.05 1.36% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
India 2Y 4.464 4.446 4.446 4.497 0.03 0.74% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
India 3Y 4.978 4.979 4.978 5.009 0.01 0.14% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
India 4Y 5.293 5.284 5.284 5.31 0.04 0.67% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
India 5Y 5.386 5.38 5.379 5.393 0.03 0.54% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
India 6Y 5.711 5.69 5.69 5.772 0.03 0.51% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
India 7Y 6.113 6.09 6.09 6.127 0.02 0.31% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
India 8Y 6.22 6.19 6.187 6.22 0.03 0.53% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
India 9Y 6.143 6.122 6.111 6.154 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
India 10Y 6.035 6.011 6.006 6.035 0.04 0.72% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
India 11Y 6.318 6.302 6.284 6.36 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
India 12Y 6.438 6.453 6.438 6.453 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
India 13Y 6.443 6.432 6.427 6.443 0.02 0.33% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
India 14Y 6.405 6.387 6.381 6.405 0.04 0.60% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
India 15Y 6.55 6.552 6.542 6.552 0.09 1.36% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
India 19Y 6.594 - 6.594 6.594 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۷:۰۱
India 24Y 6.695 - 6.695 6.695 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۷:۰۱
India 30Y 6.749 6.753 6.749 6.753 0.05 0.72% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1W 0.073 - 0.073 0.073 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۵:۰۰
Hong Kong 1M -0.013 - -0.013 -0.013 0.02 -153.85% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Hong Kong 3M 0.009 - 0.009 0.009 0.00 44.44% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۰۱
Hong Kong 6M 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۰۱
Hong Kong 9M 0.051 - 0.051 0.051 0.00 2.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۴:۰۱
Hong Kong 1Y 0.06 - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۲:۳۱
Hong Kong 2Y 0.106 0.117 0.106 0.117 0.02 15.09% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Hong Kong 3Y 0.045 - 0.045 0.045 0.01 12.50% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۹:۳۰
Hong Kong 5Y 0.21 0.217 0.21 0.217 0.01 2.94% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Hong Kong 7Y 0.279 0.273 0.273 0.279 0.01 4.49% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Hong Kong 10Y 0.439 - 0.439 0.439 0.02 4.77% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Hong Kong 15Y 0.708 - 0.708 0.708 0.02 3.06% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 1Y 92571.43 - 88137.93 92571.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Venezuela 5Y 81.706 - 81.706 81.706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
Venezuela 15Y 11.458 - 11.458 11.583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Venezuela 20Y 7.894 - 7.894 7.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 0.291 - 0.291 0.291 0.00 1.39% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۸:۳۰
Vietnam 2Y 0.42 0.424 0.42 0.424 0.01 2.38% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۸:۳۰
Vietnam 3Y 0.656 0.669 0.656 0.669 0.02 2.44% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۸:۳۰
Vietnam 5Y 1.296 1.286 1.286 1.296 0.01 0.54% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۸:۳۰
Vietnam 7Y 1.697 1.69 1.69 1.697 0.01 0.35% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۸:۳۰
Vietnam 10Y 2.721 2.74 2.721 2.74 0.02 0.81% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۸:۳۰
Vietnam 15Y 2.997 2.988 2.988 2.997 0.01 0.27% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۸:۳۰
Vietnam 20Y 3.268 3.266 3.266 3.268 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۸:۳۰
Vietnam 25Y 3.538 - 3.538 3.538 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۳۰
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M -0.325 - -0.325 -0.325 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۱
Greece 3M -0.123 - -0.123 -0.123 0.00 -1.63% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۱
Greece 6M -0.077 - -0.077 -0.077 0.02 -28.57% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
Greece 3Y 0.237 0.235 0.229 0.237 0.02 7.17% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Greece 10Y 1.012 1.011 1.011 1.025 0.01 0.59% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Greece 15Y 1.152 1.147 1.147 1.152 0.00 0.35% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Greece 20Y 1.264 1.269 1.257 1.269 0.01 0.40% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Greece 25Y 1.429 1.428 1.413 1.429 0.01 0.78% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی