بازار اوراق قرضه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 2Y 53.53 40.78 40.78 53.53 0.46 0.86% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Argentina 1Y 53.53 - 53.53 53.53 0.46 0.86% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲:۳۱
Argentina 4Y 55.15 - 55.15 55.15 0.10 0.18% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲:۳۱
Argentina 3Y 37.07 - 37.07 37.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۵:۰۱
Argentina 5Y 83.54 - 83.54 83.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Argentina 9Y 51.918 - 51.918 51.918 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 3M 4.7 4.36 4.36 4.75 0.15 3.19% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۰۳
South Africa 2Y 4.53 4.45 4.415 4.53 0.12 2.60% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
South Africa 5Y 7.055 7.05 7.04 7.09 0.02 0.28% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
South Africa 10Y 9.015 9.005 9.005 9.045 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Souht Africa 12Y 9.985 9.98 10 9.995 0.01 0.10% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
South Africa 20Y 11.155 11.145 11.095 11.19 0.06 0.50% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
South Africa 25Y 11.24 11.245 11.2 11.28 0.02 0.18% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۰۳
South Africa 30Y 11.155 11.15 11.11 11.19 0.04 0.36% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 3M -0.743 -0.747 -0.737 -0.747 0.01 -0.81% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
Germany 6M -0.731 -0.736 -0.731 -0.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Germany 9M -0.715 -0.714 -0.707 -0.719 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Germany 1Y -0.675 -0.691 -0.675 -0.697 0.01 -1.04% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Germany 2Y -0.719 -0.72 -0.719 -0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Germany 3Y -0.756 -0.757 -0.753 -0.759 0.01 -0.66% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Germany 4Y -0.753 -0.751 -0.746 -0.756 0.00 -0.53% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Germany 5Y -0.72 -0.719 -0.71 -0.723 0.01 -0.69% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Germany 6Y -0.711 -0.713 -0.704 -0.716 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Germany 7Y -0.651 -0.65 -0.642 -0.655 0.00 -0.61% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Germany 8Y -0.633 -0.634 -0.626 -0.64 0.00 -0.32% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Germany 9Y -0.585 -0.586 -0.576 -0.592 0.00 -0.34% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Germany 15Y -0.325 -0.326 -0.317 -0.333 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Germany 10Y -0.522 -0.521 -0.513 -0.53 0.00 -0.38% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Germany 20Y -0.3 -0.301 -0.292 -0.31 0.01 -2.28% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Germany 25Y -0.224 -0.223 -0.214 -0.232 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Germany 30Y -0.109 -0.11 -0.1 -0.118 0.00 -2.68% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.595 -0.593 -0.593 -0.63 0.02 -3.57% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Austria 2Y -0.696 -0.697 -0.692 -0.701 0.01 -0.72% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Austria 3Y -0.682 -0.683 -0.676 -0.685 0.00 -0.44% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Austria 4Y -0.667 -0.668 -0.657 -0.67 0.01 -0.75% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Austria 5Y -0.646 -0.639 -0.639 -0.653 0.01 -0.77% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Austria 6Y -0.586 -0.584 -0.575 -0.59 0.00 -0.51% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Austria 7Y -0.57 -0.568 -0.556 -0.573 0.01 -0.88% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Austria 8Y -0.512 -0.513 -0.504 -0.52 0.01 -1.16% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Austria 9Y -0.448 -0.449 -0.439 -0.456 0.01 -1.32% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Austria 10Y -0.372 -0.371 -0.362 -0.377 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Austria 15Y -0.128 -0.127 -0.117 -0.137 0.00 -3.03% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Austria 20Y 0.009 0.01 -0.003 0.018 0.00 11.11% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Austria 25Y 0.084 0.086 0.069 0.094 0.00 1.19% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Austria 30Y 0.147 0.146 0.136 0.166 0.00 0.68% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Austria 50Y 0.299 - 0.274 0.307 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ساعت ۲۲:۳۱
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 3M 2.426 - 2.426 2.426 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۱
Jordan 6M 2.526 - 2.526 2.526 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۱
Jordan 1Y 2.831 - 2.831 2.833 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۴:۰۷
Jordan 2Y 3.091 - 3.091 3.091 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۱۴:۳۱
Jordan 3Y 3.455 - 3.455 3.455 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲:۰۱
Jordan 5Y 4.219 - 4.219 4.219 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Jordan 7Y 4.421 - 4.421 4.421 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۱
Jordan 10Y 4.678 - 4.678 4.678 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۰۱
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.466 - -0.466 -0.466 0.11 -22.96% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Spain 3M -0.587 -0.551 -0.551 -0.587 0.00 -0.34% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۳
Spain 6M -0.553 -0.55 -0.548 -0.553 0.01 -1.63% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Spain 9M -0.572 -0.571 -0.571 -0.58 0.00 -0.52% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Spain 1Y -0.617 -0.616 -0.592 -0.617 0.02 -3.57% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Spain 2Y -0.575 -0.574 -0.573 -0.592 0.01 -2.38% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Spain 3Y -0.545 -0.544 -0.543 -0.562 0.02 -3.20% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Spain 4Y -0.5 -0.501 -0.495 -0.506 0.00 -0.60% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Spain 5Y -0.438 -0.437 -0.429 -0.44 0.01 -1.83% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Spain 6Y -0.355 -0.357 -0.34 -0.357 0.02 -4.23% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Spain 7Y -0.21 -0.209 -0.195 -0.21 0.01 -5.71% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Spain 8Y -0.146 -0.147 -0.129 -0.147 0.01 -7.53% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Spain 9Y -0.05 -0.051 -0.032 -0.051 0.01 -28.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Spain 10Y 0.105 0.104 0.101 0.121 0.01 10.48% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Spain 15Y 0.418 0.417 0.416 0.443 0.02 3.83% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Spain 20Y 0.675 0.674 0.673 0.697 0.02 2.67% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Spain 25Y 0.754 0.758 0.754 0.781 0.02 2.92% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Spain 30Y 0.922 0.921 0.92 0.941 0.02 1.74% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 0.057 0.058 0.052 0.06 0.02 54.05% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Australia 2Y 0.103 0.104 0.103 0.107 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۰۴
Australia 3Y 0.13 0.129 0.125 0.134 0.00 2.36% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Australia 4Y 0.207 0.208 0.201 0.208 0.01 3.50% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۰۵
Australia 5Y 0.34 0.341 0.327 0.341 0.01 2.72% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Australia 6Y 0.386 0.385 0.362 0.386 0.02 6.04% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Australia 7Y 0.632 0.631 0.593 0.632 0.03 5.16% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Australia 8Y 0.771 0.777 0.726 0.777 0.04 5.33% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Australia 9Y 0.914 0.912 0.862 0.914 0.04 4.94% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Australia 10Y 1.029 1.036 0.973 1.036 0.05 4.68% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Australia 12Y 1.149 1.148 1.094 1.149 0.05 4.17% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Australia 15Y 1.391 1.387 1.332 1.391 0.05 3.88% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Australia 20Y 1.687 1.693 1.636 1.693 0.04 2.62% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Australia 30Y 2.027 2.022 1.973 2.027 0.05 2.27% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y 27.679 - -12.096 30.767 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Slovakia 5Y -0.632 -0.633 -0.624 -0.642 0.01 -2.06% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Slovakia 6Y -0.64 -0.63 -0.63 -0.67 0.01 -1.56% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Slovakia 8Y -0.52 -0.513 -0.51 -0.552 0.01 -2.12% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Slovakia 9Y -0.517 -0.518 -0.517 -0.571 0.00 -0.39% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Slovakia 10Y -0.47 -0.46 -0.46 -0.48 0.02 -4.26% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Slovakia 13Y -0.306 -0.305 -0.301 -0.312 0.00 -0.65% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Slovakia 18Y -0.078 -0.073 -0.056 -0.078 0.02 -23.08% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Slovakia 30Y 0.254 0.252 0.227 0.263 0.00 0.79% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Slovakia 50Y 0.444 0.443 0.433 0.466 0.02 3.60% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -0.643 -0.64 -0.616 -0.648 0.01 -1.71% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Slovenia 2Y -0.498 -0.501 -0.491 -0.609 0.03 -5.32% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Slovenia 3Y -0.487 -0.49 -0.47 -0.49 0.01 -2.87% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Slovenia 5Y -0.44 -0.436 -0.425 -0.465 0.02 -3.64% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Slovenia 7Y -0.322 -0.323 -0.318 -0.33 0.00 -0.92% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Slovenia 8Y -0.286 -0.28 -0.273 -0.286 0.00 -1.05% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Slovenia 10Y -0.12 -0.121 -0.113 -0.129 0.00 -2.50% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Slovenia 15Y 0.107 0.106 0.079 0.116 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Slovenia 20Y 0.281 0.283 0.272 0.288 0.00 1.08% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Slovenia 25Y 0.328 0.33 0.319 0.334 0.01 2.50% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 10.955 - 10.955 10.955 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۳۱
Ukraine 2Y 12.255 11.99 11.86 12.255 0.29 2.42% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Ukraine 3Y 12.395 12.215 12.15 12.395 0.27 2.18% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 3.198 - 3.198 3.198 0.02 0.47% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۵:۳۱
Indonesia 3M 3.316 - 3.316 3.316 0.02 0.48% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۵:۳۱
Indonesia 6M 3.467 - 3.467 3.467 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۵:۳۱
Indonesia 1Y 3.792 3.786 3.786 3.909 0.09 2.43% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۰۵
Indonesia 3Y 4.786 4.806 4.786 4.859 0.05 1.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Indonesia 5Y 5.135 5.148 5.135 5.177 0.02 0.35% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Indonesia 10Y 6.248 6.246 6.239 6.272 0.01 0.11% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Indonesia 15Y 6.737 6.736 6.735 6.763 0.03 0.47% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۰۵
Indonesia 20Y 6.999 7.001 6.999 7.03 0.03 0.41% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۰۵
Indonesia 25Y 7.593 7.597 7.593 7.609 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Indonesia 30Y 7.273 7.282 7.273 7.3 0.01 0.15% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۳۱
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 3M 8.546 7.461 7.461 8.546 1.09 14.57% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۳۱
Uganda 6M 9.913 9.691 9.691 9.913 0.22 2.30% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۳۱
Uganda 1Y 11.325 11.577 11.325 11.577 0.25 2.21% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۳۱
Uganda 2Y 15.007 - 15.007 15.007 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۰۲
Uganda 3Y 16.36 - 16.36 16.36 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Uganda 5Y 16.582 - 16.582 16.582 0.16 0.99% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۰۲
Uganda 10Y 16.618 - 16.618 16.618 0.14 0.86% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۰۲
Uganda 15Y 16.642 - 16.642 16.642 0.05 0.33% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۰۲
بیشتر

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
U.S. 20Y 1.494 1.495 1.445 1.5 0.03 1.70% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
US 1M 0.071 0.068 0.068 0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
US 3M 0.081 0.084 0.081 0.096 0.01 6.17% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
US 6M 0.091 0.096 0.091 0.104 0.01 5.49% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
US 1Y 0.112 0.109 0.107 0.122 0.01 7.69% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۳۱
US 2Y 0.164 0.166 0.16 0.17 0.01 4.88% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
US 3Y 0.221 0.223 0.21 0.223 0.01 2.26% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
US 5Y 0.426 0.427 0.407 0.432 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
US 7Y 0.701 0.703 0.673 0.707 0.01 1.01% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
US 10Y 0.949 0.951 0.913 0.954 0.02 1.61% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
US 30Y 1.703 1.701 1.65 1.707 0.02 1.37% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.51 -0.509 -0.509 -0.515 0.00 -0.58% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Italy 3M -0.515 -0.513 -0.511 -0.519 0.00 -0.58% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۲
Italy 6M -0.494 -0.492 -0.491 -0.494 0.00 -0.61% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Italy 9M -0.489 -0.487 -0.475 -0.492 0.01 -1.64% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Italy 1Y -0.472 -0.47 -0.457 -0.472 0.01 -1.69% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Italy 2Y -0.466 -0.462 -0.444 -0.466 0.02 -4.51% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Italy 3Y -0.369 -0.365 -0.341 -0.369 0.04 -9.49% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Italy 4Y -0.182 -0.185 -0.16 -0.185 0.02 -12.64% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 5Y -0.039 -0.043 -0.019 -0.043 0.02 -56.41% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 6Y 0.1 0.097 0.097 0.13 0.03 29.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 7Y 0.185 0.182 0.181 0.215 0.03 16.22% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 8Y 0.384 0.38 0.38 0.43 0.04 10.94% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 9Y 0.446 0.443 0.442 0.496 0.05 10.54% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 10Y 0.594 0.589 0.589 0.643 0.05 7.58% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 15Y 0.946 0.949 0.946 0.996 0.05 5.71% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 20Y 1.141 1.138 1.138 1.192 0.05 4.38% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 30Y 1.499 1.498 1.497 1.556 0.06 3.67% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 50Y 1.817 1.818 1.817 1.859 0.04 1.93% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 3M -1.035 - -1.035 -1.035 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ساعت ۱۴:۳۱
Ireland 6M -0.642 -0.641 -0.641 -0.642 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Ireland 1Y -0.697 -0.694 -0.657 -0.699 0.02 -2.30% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Ireland 3Y -0.652 -0.65 -0.639 -0.66 0.02 -2.45% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Ireland 4Y -0.626 -0.622 -0.607 -0.626 0.01 -1.76% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Ireland 5Y -0.581 -0.582 -0.57 -0.587 0.01 -2.41% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Ireland 6Y -0.532 -0.525 -0.517 -0.532 0.00 -0.56% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Ireland 7Y -0.445 -0.446 -0.441 -0.451 0.00 -0.45% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Ireland 9Y -0.187 - -0.193 -0.158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Ireland 10Y -0.231 -0.233 -0.224 -0.238 0.01 -3.03% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Ireland 15Y -0.013 -0.014 -0.003 -0.018 0.01 -38.46% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Ireland 20Y 0.052 0.055 0.052 0.066 0.00 7.69% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Ireland 30Y 0.378 0.377 0.369 0.385 0.00 0.53% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 3Y 1.4 - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۳۱
Iceland 6Y 1.96 - 1.95 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Iceland 10Y 3.078 2.994 2.994 3.078 0.04 1.18% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 3M 2.554 2.332 2.332 2.554 0.22 9.57% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۰۳
Bahrain 6M 2.644 2.616 2.616 2.644 0.03 1.03% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۰۳
Bahrain 9M 2.733 2.706 2.706 2.733 0.03 1.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۰۳
Bahrain 1Y 2.761 2.762 2.761 2.771 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Bahrain 2Y 2.489 2.491 2.442 2.491 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Bahrain 5Y 3.809 3.805 3.805 3.809 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 3M 2.07 2.01 2.01 2.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Brazil 6M 2.09 2.12 2.09 2.13 0.05 2.39% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Brazil 9M 2.29 2.325 2.29 2.33 0.14 5.90% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Brazil 1Y 2.763 2.848 2.763 2.848 0.18 6.51% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Brazil 2Y 3.595 3.7 3.595 3.7 0.20 5.65% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Brazil 3Y 5.527 5.666 5.527 5.666 0.28 5.07% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Brazil 5Y 6.255 6.365 6.255 6.365 0.29 4.62% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Brazil 8Y 7.02 7.105 7.02 7.105 0.29 4.12% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Brazil 10Y 7.307 7.382 7.307 7.382 0.28 3.82% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 1M -0.078 - -0.078 -0.078 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۱:۰۳
UK 3M -0.139 -0.135 -0.135 -0.139 0.00 -0.71% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۳
UK 6M -0.141 - -0.141 -0.141 0.00 -1.42% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۳
UK 1Y -0.022 -0.021 -0.021 0.025 0.03 -118.18% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
UK 2Y -0.037 -0.036 -0.001 0.001 0.03 -75.68% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
UK 3Y -0.021 -0.024 -0.012 -0.034 0.01 -28.57% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
UK 4Y -0.015 -0.017 -0.006 0.001 0.01 -86.67% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
UK 5Y 0.021 0.024 0.016 0.043 0.01 66.67% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
UK 6Y 0.059 0.057 0.049 0.072 0.01 16.95% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
UK 7Y 0.149 0.146 0.137 0.162 0.00 2.68% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
UK 8Y 0.208 0.209 0.196 0.222 0.01 2.40% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
UK 9Y 0.299 0.3 0.287 0.313 0.01 1.67% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
UK 10Y 0.35 0.349 0.335 0.363 0.00 0.29% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
UK 12Y 0.461 0.462 0.411 0.474 0.00 0.22% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
UK 15Y 0.578 0.579 0.561 0.593 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
UK 20Y 0.867 0.864 0.844 0.876 0.01 0.93% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
UK 25Y 0.898 0.899 0.876 0.912 0.01 0.56% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
UK 30Y 0.919 0.917 0.892 0.929 0.01 1.32% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
UK 40Y 0.849 0.85 0.824 0.861 0.00 0.47% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
UK 50Y 0.769 0.77 0.745 0.782 0.00 0.52% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.73 -0.739 -0.722 -0.743 0.01 -0.68% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۳
Belgium 3M -0.671 -0.673 -0.663 -0.674 0.01 -1.34% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Belgium 6M -0.679 -0.675 -0.662 -0.68 0.02 -2.36% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Belgium 9M -0.65 -0.647 -0.633 -0.65 0.02 -2.31% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Belgium 1Y -0.649 -0.648 -0.636 -0.652 0.01 -1.85% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Belgium 2Y -0.699 -0.701 -0.684 -0.707 0.02 -2.58% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Belgium 3Y -0.706 -0.705 -0.693 -0.708 0.02 -2.12% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Belgium 4Y -0.675 -0.677 -0.666 -0.682 0.01 -1.63% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Belgium 5Y -0.631 -0.632 -0.624 -0.639 0.01 -1.43% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Belgium 6Y -0.589 -0.59 -0.581 -0.594 0.01 -1.02% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Belgium 7Y -0.507 -0.508 -0.499 -0.511 0.00 -0.79% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Belgium 8Y -0.493 -0.491 -0.482 -0.495 0.00 -0.81% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Belgium 9Y -0.405 -0.406 -0.393 -0.408 0.00 -0.74% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Belgium 10Y -0.334 -0.335 -0.322 -0.338 0.00 -0.30% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Belgium 15Y -0.121 -0.123 -0.113 -0.13 0.00 -2.42% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Belgium 20Y 0.178 0.177 0.17 0.189 0.00 1.14% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.72 - -0.72 -0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۱۱:۰۳
Bulgaria 1Y -0.301 - -0.301 -0.301 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۰۲
Bulgaria 3Y -0.255 - -0.255 -0.255 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷:۳۱
Bulgaria 5Y -0.075 - -0.075 -0.075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷:۳۱
Bulgaria 7Y 0.15 - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۰۲
Bulgaria 10Y 0.275 - 0.275 0.275 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 3M 0.955 - 0.9 0.955 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Bangladesh 6M 1.775 - 1.72 1.775 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Bangladesh 1Y 3.155 - 3.1 3.155 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Bangladesh 2Y 4.145 - 4.09 4.145 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Bangladesh 5Y 5.065 - 5.01 5.065 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Bangladesh 10Y 5.995 - 5.935 5.995 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Bangladesh 15Y 7.105 - 7.05 7.105 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Bangladesh 20Y 7.295 - 7.24 7.295 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 6M 1.316 1.367 1.316 1.367 0.05 3.65% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۰۵
Botswana 3Y 3.889 - 3.889 3.889 0.91 30.33% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Botswana 5Y 4.96 3.378 3.378 5.062 1.04 26.63% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳
Botswana 7Y 3.534 - 3.534 3.534 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Botswana 13Y 4.971 - 4.971 4.971 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۱
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 3M 7.15 - 7.15 7.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Pakistan 6M 7.25 - 7.25 7.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۹:۰۱
Pakistan 1Y 7.4 - 7.4 7.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Pakistan 3Y 7.91 - 7.91 7.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Pakistan 5Y 8.776 - 8.776 8.776 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲:۳۱
Pakistan 10Y 10.073 - 10.073 10.073 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۴:۳۱
Pakistan 15Y 10.211 - 10.202 10.211 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Pakistan 20Y 10.491 - 10.491 10.491 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 3M -0.607 -0.615 -0.607 -0.626 0.02 -2.41% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۲
Portugal 6M -0.567 -0.566 -0.566 -0.569 0.57 -100.35% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Portugal 1Y -0.571 -0.576 -0.568 -0.576 0.00 -0.35% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Portugal 2Y -0.71 -0.712 -0.689 -0.716 0.02 -2.54% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Portugal 3Y -0.589 -0.591 -0.577 -0.592 0.01 -1.87% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Portugal 4Y -0.546 -0.545 -0.54 -0.553 0.00 -0.18% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Portugal 5Y -0.421 -0.422 -0.409 -0.429 0.00 -0.95% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Portugal 6Y -0.35 -0.351 -0.34 -0.353 0.00 -0.28% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Portugal 7Y -0.215 -0.214 -0.206 -0.219 0.01 -3.26% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Portugal 8Y -0.144 -0.145 -0.131 -0.147 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Portugal 9Y -0.076 -0.077 -0.062 -0.079 0.00 -2.63% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Portugal 10Y 0.064 0.065 0.063 0.08 0.01 15.63% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Portugal 15Y 0.435 0.434 0.434 0.451 0.01 1.38% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Portugal 20Y 0.455 0.452 0.451 0.47 0.01 2.20% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Portugal 30Y 0.79 0.789 0.789 0.804 0.01 1.14% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 2Y 0.65 - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۵:۳۱
Peru 5Y 1.736 - 1.736 1.736 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۷:۳۱
Peru 10Y 3.923 - 3.923 3.923 0.02 0.38% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۷:۳۱
Peru 15Y 5.057 - 5.057 5.057 0.04 0.84% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۷:۳۱
Peru 20Y 5.132 - 5.132 5.132 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۶:۰۱
Peru 30Y 5.22 - 5.22 5.22 0.04 0.81% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۷:۳۱
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 0.466 0.476 0.466 0.486 0.02 3.22% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۲
Thailand 2Y 0.54 0.23 0.23 0.57 0.01 1.85% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۰۵
Thailand 5Y 0.716 0.721 0.716 0.731 0.01 0.70% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۲
Thailand 7Y 1.129 1.139 1.129 1.149 0.01 0.89% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۲
Thailand 10Y 1.33 1.325 1.325 1.335 0.01 0.38% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۸:۰۲
Thailand 12Y 1.456 1.451 1.451 1.481 0.01 0.34% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳
Thailand 14Y 1.531 1.541 1.531 1.557 0.02 0.98% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۲
Thailand 16Y 1.683 1.703 1.683 1.713 0.01 0.59% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۷:۰۱
Thailand 3Y 0.566 0.043 0.043 0.591 0.01 1.77% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۰۵
Thailand 15Y 1.612 1.622 1.612 1.637 0.01 0.31% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۷:۰۱
Thailand 20Y 1.824 1.834 1.824 1.844 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۷:۳۱
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.135 - 0.135 0.135 0.01 3.70% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳
Taiwan 5Y 0.16 - 0.16 0.16 0.01 3.13% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳
Taiwan 10Y 0.23 - 0.23 0.23 0.01 2.17% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳
Taiwan 20Y 0.29 - 0.29 0.29 0.01 1.72% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳
Taiwan 30Y 0.35 - 0.35 0.35 0.01 2.86% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 15.345 15.315 15.26 15.365 0.19 1.25% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۰۳
Turkey 2Y 13.81 13.78 13.78 13.81 0.02 0.11% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۳۱
Turkey 3Y 13.5 13.42 13.21 13.5 0.23 1.73% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Turkey 5Y 12.815 - 12.815 12.815 0.16 1.26% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳
Turkey 10Y 12.59 12.495 12.355 12.59 0.23 1.82% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 2M 0.353 0.278 0.227 0.353 0.07 26.52% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Mauritius 4M 0.514 0.428 0.428 0.514 0.09 20.37% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Mauritius 6M 0.774 0.528 0.528 0.774 0.25 47.15% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Mauritius 8M 0.742 0.576 0.546 0.742 0.17 28.82% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Mauritius 1Y 0.681 0.676 0.626 0.681 0.01 0.74% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Mauritius 2Y 0.819 0.822 0.819 0.822 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Mauritius 3Y 1.009 1.014 1.009 1.014 0.00 0.30% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Mauritius 4Y 1.356 - 1.356 1.356 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Mauritius 5Y 1.423 - 1.423 1.423 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۳۲
Mauritius 10Y 2.177 - 2.177 2.177 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Mauritius 15Y 2.674 - 2.674 2.675 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۳۲
Mauritius 20Y 2.917 - 2.917 2.917 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲:۳۱
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y -0.259 -0.264 -0.07 -0.393 0.05 -18.92% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 2Y 0.029 0.021 -0.021 0.029 0.04 -422.22% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Czech Republic 3Y 0.365 0.37 0.342 0.386 0.02 5.49% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Czech Republic 4Y 0.279 0.203 0.108 0.279 0.03 13.41% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 5Y 0.787 0.776 0.738 0.787 0.01 1.42% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 6Y 0.873 0.872 0.857 0.877 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Czech Republic 7Y 0.966 0.961 0.958 0.995 0.01 0.93% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Czech Republic 8Y 1.035 1.034 1 1.044 0.01 1.26% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 9Y 1.099 1.138 1.08 1.138 0.02 1.57% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Czech Republic 10Y 1.244 1.248 1.219 1.257 0.01 0.40% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 15Y 1.337 1.338 1.316 1.339 0.02 1.29% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Czech Republic 20Y 1.544 1.546 1.532 1.552 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Czech Republic 50Y 2.156 2.154 2.14 2.158 0.04 2.08% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۳۱
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.954 2.955 2.954 2.963 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۲
China 2Y 2.993 2.996 2.96 3.002 0.03 0.84% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۲
China 3Y 3.052 3.05 3.005 3.052 0.05 1.60% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۲
China 5Y 3.118 3.119 3.086 3.119 0.03 1.10% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۳
China 7Y 3.301 3.302 3.294 3.309 0.04 1.07% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۰۴
China 10Y 3.333 3.334 3.32 3.34 0.02 0.45% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۰۴
China 15Y 3.699 - 3.699 3.699 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۲
China 20Y 3.859 3.867 3.847 3.867 0.03 0.73% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۲
China 30Y 3.924 3.922 3.92 3.946 0.01 0.25% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 3M -0.791 - -0.781 -0.791 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۰۳
Denmark 6M -0.788 - -0.788 -0.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.742 - -0.741 -0.756 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Denmark 3Y -0.702 - -0.7 -0.716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Denmark 5Y -0.616 - -0.614 -0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Denmark 8Y -0.488 - -0.483 -0.504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Denmark 10Y -0.343 - -0.337 -0.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Denmark 20Y -0.14 - -0.14 -0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia Overnight 4.06 - 4.06 4.06 0.03 0.74% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۳
Russia 1W 4.15 - 4.15 4.15 0.01 0.24% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Russia 2W 4.16 - 4.16 4.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۰۱
Russia 1M 4.15 - 4.15 4.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۰۴
Russia 2M 4.15 - 4.15 4.15 0.01 0.24% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Russia 3M 4.15 - 4.15 4.15 0.01 0.24% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Russia 6M 4.18 - 4.18 4.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۲
Russia 1Y 4.215 4.29 4.15 4.35 0.03 0.59% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Russia 2Y 4.47 4.475 4.405 4.475 0.01 0.22% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Russia 3Y 4.565 4.56 4.555 4.585 0.01 0.11% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Russia 5Y 5.245 5.24 5.215 5.245 0.02 0.29% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Russia 7Y 5.59 5.595 5.59 5.595 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۳۳
Russia 10Y 5.85 5.865 5.835 5.865 0.01 0.17% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۰۳
Russia 15Y 6.25 6.255 6.235 6.255 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Russia 20Y 6.38 6.385 6.38 6.395 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 6M 2.264 - 2.264 2.264 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۲:۳۲
Romania 1Y 2.382 2.387 2.382 2.397 0.01 0.21% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۲
Romania 2Y 2.53 2.52 2.52 2.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۲
Romania 3Y 2.645 2.64 2.64 2.675 0.03 1.13% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۳۱
Romania 4Y 2.655 - 2.655 2.655 0.01 0.19% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Romania 5Y 2.81 2.79 2.775 2.81 0.02 0.72% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۲
Romania 7Y 2.985 - 2.985 2.985 0.02 0.51% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Romania 10Y 3.31 3.29 3.265 3.31 0.03 0.76% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.211 -0.124 -0.119 -0.211 0.09 -41.23% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۲
Japan 3M -0.082 -0.089 -0.082 -0.089 0.00 -2.44% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۲
Japan 6M -0.186 -0.099 -0.099 -0.186 0.10 -53.76% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۲
Japan 9M -0.217 -0.134 -0.134 -0.217 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۲
Japan 1Y -0.129 -0.137 -0.127 -0.137 0.00 -0.77% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Japan 2Y -0.13 -0.129 -0.126 -0.131 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Japan 3Y -0.15 -0.151 -0.149 -0.156 0.01 -3.23% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۳
Japan 4Y -0.14 -0.142 -0.134 -0.142 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۳
Japan 5Y -0.105 -0.108 -0.102 -0.111 0.01 -4.55% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۳
Japan 6Y -0.1 -0.099 -0.095 -0.104 0.01 -4.76% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
Japan 7Y -0.09 -0.089 -0.088 -0.091 0.01 -10.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۳
Japan 8Y -0.06 -0.059 -0.059 -0.068 0.01 -14.29% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۲
Japan 9Y -0.014 -0.015 -0.014 -0.018 0.01 -41.67% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Japan 10Y 0.019 0.024 0.016 0.024 0.01 35.71% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۳
Japan 15Y 0.226 0.225 0.224 0.238 0.01 2.21% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
Japan 20Y 0.391 0.39 0.387 0.398 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Japan 30Y 0.647 0.646 0.644 0.653 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Japan 40Y 0.675 0.674 0.673 0.684 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 3M 4.65 4.7 4.65 4.75 0.05 1.08% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 6M 4.75 4.8 4.75 4.8 0.05 1.05% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 1Y 5.063 5.165 5.063 5.217 0.10 2.01% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 2Y 5.885 5.936 5.885 5.936 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۳۳
Sri Lanka 3Y 6.138 6.086 6.086 6.138 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 4Y 6.603 6.577 6.552 6.603 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 5Y 6.714 6.766 6.663 6.766 0.05 0.77% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 6Y 6.971 6.919 6.867 6.971 0.05 0.75% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 7Y 7.278 7.33 7.174 7.33 0.05 0.71% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 8Y 7.437 7.281 7.281 7.437 0.05 0.70% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۰۵
Sri Lanka 9Y 7.747 7.54 7.384 7.747 0.21 2.75% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 10Y 7.851 7.825 7.799 7.851 0.10 1.32% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 15Y 8.16 8.03 8.004 8.16 0.13 1.62% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۲
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 0.343 0.353 0.343 0.353 0.05 15.10% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Singapore 3M 0.3 - 0.3 0.3 0.01 4.90% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Singapore 6M 0.286 - 0.286 0.286 0.00 0.35% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Singapore 1Y 0.285 - 0.285 0.285 0.01 3.51% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Singapore 2Y 0.248 0.265 0.248 0.265 0.01 4.03% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۲
Singapore 5Y 0.486 - 0.486 0.486 0.01 1.25% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Singapore 10Y 0.849 0.868 0.849 0.868 0.01 0.94% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۲
Singapore 15Y 1.097 1.102 1.097 1.102 0.01 0.73% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۲
Singapore 20Y 1.148 - 1.148 1.148 0.01 0.96% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۰۶
Singapore 30Y 1.097 1.13 1.097 1.13 0.03 2.64% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.506 - -0.506 -0.506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 2M -0.453 - -0.453 -0.453 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 3M -0.502 - -0.502 -0.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 6M -0.538 - -0.538 -0.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Sweden 2Y -0.409 - -0.404 -0.421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 5Y -0.3 - -0.288 -0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 7Y -0.222 - -0.218 -0.239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sweden 10Y -0.036 - -0.035 -0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 15Y 0.09 - 0.08 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 20Y 0.342 - 0.336 0.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland Overnight -0.9 -1.16 -0.75 -1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۰۶
Switzerland 1W -0.67 -0.82 -0.67 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 1M -0.75 -0.81 -0.7 -0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 2M -0.83 -0.88 -0.75 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 3M -0.75 -0.95 -0.75 -0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Switzerland 6M -0.8 -0.82 -0.8 -0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 1Y -0.76 -0.79 -0.74 -0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Switzerland 2Y -0.837 -0.796 -0.789 -0.837 0.03 -4.06% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 3Y -0.783 -0.786 -0.775 -0.79 0.01 -1.28% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 4Y -0.76 -0.761 -0.752 -0.761 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 5Y -0.78 -0.726 -0.705 -0.785 0.05 -5.77% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Switzerland 6Y -0.683 -0.664 -0.66 -0.683 0.01 -1.44% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 7Y -0.647 -0.623 -0.61 -0.647 0.01 -1.82% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 8Y -0.755 -0.6 -0.574 -0.763 0.14 -18.41% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Switzerland 9Y -0.563 -0.544 -0.526 -0.571 0.00 -0.53% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Switzerland 10Y -0.49 -0.5 -0.486 -0.5 0.02 -3.16% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 15Y -0.361 -0.359 -0.341 -0.361 0.03 -6.93% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 20Y -0.32 - -0.32 -0.32 0.00 -0.31% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۲
Switzerland 30Y -0.367 -0.359 -0.334 -0.367 0.01 -2.72% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 50Y -0.479 -0.456 -0.448 -0.479 0.03 -5.43% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1Y 0.24 - 0.24 0.24 0.11 45.83% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲:۰۱
Chile 2Y 0.5 - 0.5 0.5 0.01 2.04% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲:۰۱
Chile 3Y 0.84 - 0.84 0.84 0.01 1.20% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲:۰۱
Chile 4Y 1.31 - 1.31 1.31 0.01 0.77% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲:۰۱
Chile 5Y 1.62 - 1.62 1.62 0.05 3.18% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲:۰۱
Chile 8Y 2.79 - 2.79 2.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲:۰۱
Chile 10Y 2.97 - 2.97 2.97 0.08 2.77% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲:۰۱
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 1.312 - 1.312 1.728 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۱:۳۳
Serbia 2Y 1.8 - 1.75 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
Serbia 4Y 2.39 2.25 2.25 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Serbia 5Y 2.597 2.617 2.597 2.617 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Serbia 7Y 2.67 2.75 2.67 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Serbia 10Y 3.1 - 3.1 3.1 0.05 1.61% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۳۱
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.762 -0.776 -0.758 -0.776 0.00 -0.39% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
France 3M -0.703 -0.696 -0.684 -0.703 0.01 -1.71% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۰۴
France 6M -0.648 -0.646 -0.637 -0.648 0.01 -1.54% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
France 9M -0.674 -0.663 -0.647 -0.674 0.01 -1.48% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
France 1Y -0.66 -0.661 -0.638 -0.661 0.02 -3.03% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
France 2Y -0.702 -0.705 -0.695 -0.709 0.01 -1.42% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
France 3Y -0.692 -0.693 -0.682 -0.705 0.00 -0.14% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
France 4Y -0.656 -0.657 -0.641 -0.662 0.01 -2.13% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
France 5Y -0.615 -0.614 -0.605 -0.621 0.01 -2.28% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
France 6Y -0.553 -0.555 -0.547 -0.559 0.01 -0.90% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
France 7Y -0.516 -0.518 -0.5075 -0.5225 0.01 -0.97% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
France 8Y -0.44 -0.441 -0.43 -0.445 0.00 -0.68% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
France 9Y -0.362 -0.36 -0.349 -0.365 0.00 -0.83% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
France 10Y -0.288 -0.289 -0.276 -0.294 0.00 -0.69% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
France 15Y -0.119 -0.12 -0.108 -0.126 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
France 20Y 0.135 0.136 0.129 0.148 0.00 0.75% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
France 25Y 0.241 0.24 0.233 0.252 0.00 1.26% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
France 30Y 0.407 0.406 0.399 0.42 0.00 0.49% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
France 50Y 0.48 0.478 0.471 0.491 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.623 - -0.616 -0.637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Finland 3Y -0.6 - -0.591 -0.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 4Y -0.53 - -0.524 -0.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 5Y -0.503 - -0.501 -0.521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 6Y -0.394 - -0.389 -0.414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 8Y -0.262 - -0.256 -0.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 10Y -0.138 - -0.131 -0.168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 15Y 0.083 - 0.05 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 30Y 0.382 - 0.337 0.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus 3Y -0.06 -0.127 -0.037 -0.127 0.01 -8.33% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Cyprus 5Y -0.027 -0.028 -0.006 0.019 0.01 -15.63% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Cyprus 7Y 0.019 0.018 0.014 0.019 0.01 31.58% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Cyprus 10Y 0.203 0.2 0.194 0.207 0.00 0.50% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 0.881 - 0.881 0.881 0.02 1.82% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳
Philippines 3M 1.144 - 1.144 1.144 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳
Philippines 6M 1.461 - 1.461 1.461 0.03 1.81% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳
Philippines 1Y 1.682 - 1.682 1.682 0.01 0.54% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳
Philippines 2Y 1.939 - 1.939 1.939 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳
Philippines 3Y 2.199 - 2.199 2.199 0.02 0.96% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳
Philippines 4Y 2.494 - 2.494 2.494 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۲:۳۳
Philippines 5Y 2.823 - 2.823 2.823 0.02 0.82% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳
Philippines 7Y 2.903 - 2.903 2.903 0.04 1.54% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳
Philippines 10Y 3.151 - 3.151 3.151 0.12 3.96% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳
Philippines 20Y 3.986 - 3.986 3.986 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 25Y 3.772 - 3.772 3.772 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 3Y 0.771 0.776 0.771 0.801 0.03 3.37% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Qatar 5Y 1.024 1.025 1.015 1.052 0.01 1.37% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Qatar 7Y 1.734 - 1.682 1.744 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
Qatar 10Y 1.762 1.764 1.756 1.8 0.02 0.85% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Qatar 30Y 2.795 2.797 2.79 2.825 0.03 1.04% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 0.367 - 0.367 0.367 0.18 100.55% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۲
Canada 2M 0.114 0.108 0.101 0.114 0.02 16.33% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
Canada 3M 0.117 0.119 0.108 0.121 0.00 0.85% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Canada 6M 0.139 0.149 0.124 0.149 0.01 4.51% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Canada 1Y 0.193 0.205 0.183 0.213 0.03 14.88% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Canada 2Y 0.266 0.269 0.261 0.269 0.00 0.76% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Canada 3Y 0.306 0.303 0.3 0.306 0.01 3.03% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Canada 4Y 0.377 0.373 0.367 0.379 0.01 1.86% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Canada 5Y 0.476 0.474 0.463 0.476 0.00 0.42% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Canada 7Y 0.49 0.488 0.479 0.49 0.00 0.62% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Canada 10Y 0.769 0.764 0.727 0.769 0.02 2.12% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Canada 20Y 1.004 0.994 0.947 1.004 0.03 2.97% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Canada 30Y 1.285 1.283 1.228 1.287 0.04 3.55% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 0.599 0.595 0.595 0.599 0.01 0.83% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۰۵
South Korea 2Y 0.883 - 0.883 0.883 0.01 0.57% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۲
South Korea 3Y 0.982 0.988 0.982 0.988 0.00 0.31% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
South Korea 4Y 1.211 1.212 1.211 1.212 0.01 1.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۰۵
South Korea 5Y 1.35 1.349 1.349 1.361 0.01 0.90% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۳۱
South Korea 10Y 1.675 1.676 1.674 1.689 0.02 1.39% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۳۱
South Korea 20Y 1.757 1.754 1.754 1.761 0.03 1.62% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۳۱
South Korea 30Y 1.749 1.745 1.745 1.755 0.02 1.33% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۳۱
South Korea 50Y 1.765 1.762 1.762 1.765 0.02 1.26% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 9M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Croatia 1Y -0.229 - -0.229 -0.229 0.03 -10.89% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۳۳
Croatia 3Y 0.193 0.2 0.193 0.236 0.00 1.04% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Croatia 5Y 0.311 0.322 0.311 0.322 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Croatia 10Y 0.703 0.702 0.702 0.703 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۰۵
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 2.452 2.466 2.44 2.466 0.03 1.07% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Colombia 4Y 3.584 3.594 3.574 3.594 0.01 0.25% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Colombia 5Y 4.085 4.125 4.085 4.125 0.01 0.25% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Colombia 10Y 4.971 4.99 4.95 4.99 0.03 0.53% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Colombia 15Y 5.935 5.97 5.935 5.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya Overnight 3.888 - 3.888 3.888 0.19 5.11% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۳۱
Kenya 3M 6.73 - 6.73 6.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۹:۰۲
Kenya 6M 7.193 - 7.193 7.193 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۹:۰۲
Kenya 1Y 8.151 - 8.042 8.151 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۴:۰۷
Kenya 2Y 8.886 9.27 8.886 9.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Kenya 3Y 9.592 10.17 10.17 9.592 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Kenya 4Y 10.419 10.282 10.282 10.419 0.14 1.33% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳
Kenya 5Y 10.512 10.389 10.389 10.512 0.12 1.18% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳
Kenya 6Y 10.702 - 10.702 10.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۳۱
Kenya 7Y 11.868 - 11.868 11.868 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۳۱
Kenya 8Y 11.933 11.71 11.71 11.933 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۲
Kenya 9Y 11.984 11.976 11.976 11.984 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Kenya 10Y 12.24 12.028 12.028 12.24 0.21 1.76% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 12.998 13.04 12.998 13.041 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Kenya 20Y 13.703 13.627 13.497 13.703 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۲
Kenya 25Y 13.939 13.789 13.789 14.432 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y -0.11 - -0.11 -0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Latvia 3Y -0.085 - -0.085 -0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Latvia 5Y 0.025 - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland Overnight -0.05 - -0.05 -0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Poland 1M 0.25 - 0.25 0.25 0.03 12.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Poland 2M 0.13 0.1 0.1 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Poland 1Y -0.01 -0.012 -0.01 -0.127 0.04 -79.17% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Poland 2Y 0.049 0.045 0.044 0.066 0.00 2.08% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Poland 3Y 0.11 0.112 0.058 0.112 0.00 3.77% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Poland 4Y 0.281 0.256 0.239 0.281 0.00 1.08% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Poland 5Y 0.478 0.477 0.446 0.478 0.01 1.49% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Poland 6Y 0.963 0.962 0.944 0.963 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Poland 10Y 1.264 1.265 1.243 1.269 0.01 0.72% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Poland 15Y 1.121 1.126 1.109 1.126 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y -0.085 - -0.085 -0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Lithuania 5Y 0.026 - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
Lithuania 10Y 0.283 - 0.283 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1M -0.448 - -0.448 -0.448 0.01 -1.97% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۰۴
Malta 3M -0.42 - -0.42 -0.42 0.01 -1.87% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۰۴
Malta 6M -0.398 - -0.398 -0.398 0.01 -2.45% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۰۴
Malta 1Y -0.356 - -0.356 -0.356 0.03 -7.05% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۲
Malta 3Y -0.266 - -0.266 -0.266 0.02 -6.01% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۲
Malta 5Y -0.16 - -0.16 -0.16 0.02 -10.11% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۲
Malta 10Y 0.323 - 0.323 0.323 0.04 12.15% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۲
Malta 20Y 1.056 - 1.056 1.056 0.02 1.83% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۲
Malta 25Y 1.224 - 1.224 1.224 0.02 1.58% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۲
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 3W 1.78 - 1.78 1.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۲:۳۳
Malaysia 3M 1.74 - 1.74 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۲:۳۳
Malaysia 7M 1.74 - 1.74 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۲:۳۳
Malaysia 1Y 1.74 - 1.74 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۲:۳۳
Malaysia 3Y 1.92 1.922 1.92 1.933 0.01 0.47% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳
Malaysia 5Y 2.151 2.179 2.151 2.19 0.04 1.81% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳
Malaysia 10Y 2.754 - 2.754 2.754 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۰۶
Malaysia 20Y 3.646 3.675 3.646 3.726 0.08 2.17% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۲
Malaysia 7Y 2.556 2.578 2.556 2.586 0.03 1.17% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳
Malaysia 15Y 3.4 3.393 3.393 3.432 0.04 1.21% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳
Malaysia 30Y 4.117 4.146 4.117 4.146 0.03 0.78% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 3M 0.285 - 0.285 0.285 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۰۴
Hungary 6M 0.355 - 0.355 0.355 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 1Y 0.475 - 0.475 0.475 0.01 1.05% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 3Y 0.995 - 0.995 0.995 0.01 0.51% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 5Y 1.505 - 1.505 1.505 0.01 0.67% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 10Y 2.195 - 2.195 2.195 0.02 0.92% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 15Y 2.385 - 2.385 2.385 0.02 0.63% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 3M 1.58 - 1.58 1.58 0.01 0.89% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Morocco 6M 1.663 - 1.663 1.663 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Morocco 2Y 1.913 - 1.913 1.913 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۳۲
Morocco 5Y 2.208 - 2.208 2.208 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۰:۳۲
Morocco 10Y 2.464 - 2.464 2.464 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۳۲
Morocco 15Y 2.762 - 2.762 2.762 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt Overnight 10.26 - 10.26 10.26 1.94 23.27% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Egypt 3M 13.621 13.652 13.621 13.811 0.03 0.21% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۰۳
Egypt 6M 13.48 13.477 13.477 13.594 0.04 0.26% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Egypt 9M 13.329 13.387 13.329 13.437 0.06 0.41% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۰۳
Egypt 1Y 13.218 13.219 13.218 13.257 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Egypt 2Y 14.275 14.278 14.275 14.278 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Egypt 3Y 14.347 14.357 14.347 14.357 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Egypt 5Y 14.375 14.448 14.375 14.448 0.07 0.51% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Egypt 7Y 14.537 14.565 14.537 14.565 0.03 0.19% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Egypt 10Y 14.723 - 14.723 14.723 0.05 0.32% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 4.443 - 4.443 4.443 0.02 0.50% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۰:۳۲
Mexico 3M 4.413 - 4.413 4.413 0.01 0.25% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۰:۳۲
Mexico 6M 4.442 - 4.442 4.442 0.03 0.70% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۰:۳۲
Mexico 9M 4.413 - 4.413 4.413 0.01 0.20% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۰:۳۲
Mexico 1Y 4.423 - 4.423 4.423 0.01 0.25% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۰:۳۲
Mexico 3Y 4.59 - 4.59 4.59 0.01 0.22% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۰:۳۲
Mexico 5Y 4.858 - 4.858 4.858 0.01 0.23% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۰:۳۲
Mexico 7Y 5.406 - 5.406 5.406 0.01 0.18% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۰:۳۲
Mexico 10Y 5.679 - 5.679 5.679 0.01 0.18% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۰:۳۲
Mexico 15Y 6.294 6.262 6.262 6.294 0.05 0.83% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲:۳۱
Mexico 20Y 6.776 6.766 6.766 6.776 0.07 1.09% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲:۳۱
Mexico 30Y 7.082 - 7.082 7.082 0.05 0.73% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 3M 3.76 3.765 3.76 3.765 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Namibia 6M 3.739 - 3.739 3.739 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Namibia 9M 3.769 - 3.769 3.769 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۱
Namibia 1Y 3.758 - 3.758 3.758 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۲
Namibia 3Y 4.567 - 4.567 4.567 0.12 2.65% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Namibia 7Y 8.141 8.86 8.141 8.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Namibia 10Y 9.545 10.484 10.484 9.545 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۲
Namibia 15Y 11.608 11.567 11.567 12.449 0.04 0.37% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Namibia 20Y 13.113 13.061 13.061 13.113 0.05 0.41% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 3M 0.107 - 0.107 0.107 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۴
Norway 6M 0.036 0.011 0.011 0.036 0.02 125.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۰۴
Norway 9M 0.033 0.04 0.013 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Norway 1Y 0.033 0.03 0.016 0.033 0.00 6.06% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Norway 2Y 0.115 - 0.11 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
Norway 5Y 0.486 0.495 0.478 0.495 0.00 0.62% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Norway 10Y 0.879 0.88 0.859 0.88 0.01 0.92% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 3M 0.071 - 0.071 0.071 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Nigeria 6M 0.101 - 0.101 0.101 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
Nigeria 1Y 0.132 - 0.132 0.132 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۱۹:۳۲
Nigeria 2Y 0.473 - 0.473 0.473 0.03 6.98% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Nigeria 4Y 1.662 - 1.662 1.662 0.22 14.86% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Nigeria 7Y 3.587 - 3.587 3.587 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Nigeria 10Y 4.359 - 4.359 4.359 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Nigeria 20Y 6.312 - 6.312 6.312 1.29 25.74% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 0.3 - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۱
New Zealand 2M 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۳۱
New Zealand 3M 0.28 - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۳۱
New Zealand 4M 0.28 - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۳۱
New Zealand 5M 0.28 - 0.28 0.28 0.01 3.57% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱:۰۱
New Zealand 6M 0.28 - 0.28 0.28 0.01 3.57% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱:۰۱
New Zealand 1Y 0.237 - 0.237 0.237 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۷:۰۱
New Zealand 5Y 0.325 0.323 0.318 0.325 0.01 3.17% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۷:۳۱
New Zealand 7Y 0.514 0.511 0.501 0.514 0.02 3.01% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۷:۳۱
New Zealand 10Y 0.913 0.911 0.887 0.913 0.03 3.16% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۷:۳۱
New Zealand 15Y 1.068 1.066 1.041 1.068 0.03 2.89% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۷:۳۱
New Zealand 20Y 1.368 1.365 1.338 1.368 0.03 2.47% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۷:۳۱
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.735 -0.743 -0.734 -0.743 0.00 -0.14% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۲
Netherlands 3M -0.739 -0.755 -0.738 -0.757 0.00 -0.14% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۳
Netherlands 6M -0.726 -0.725 -0.694 -0.732 0.01 -1.10% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۳۱
Netherlands 2Y -0.698 -0.707 -0.697 -0.708 0.00 -0.43% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Netherlands 3Y -0.713 -0.714 -0.706 -0.715 0.01 -0.84% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Netherlands 4Y -0.688 -0.687 -0.685 -0.692 0.01 -0.73% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Netherlands 5Y -0.667 -0.666 -0.659 -0.671 0.01 -0.75% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Netherlands 6Y -0.633 -0.631 -0.624 -0.636 0.01 -0.79% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Netherlands 7Y -0.584 -0.585 -0.575 -0.589 0.00 -0.34% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۱
Netherlands 8Y -0.548 -0.546 -0.538 -0.553 0.01 -0.91% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Netherlands 9Y -0.502 -0.5 -0.492 -0.509 0.00 -0.40% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Netherlands 10Y -0.441 -0.437 -0.428 -0.445 0.01 -1.36% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Netherlands 15Y -0.364 -0.363 -0.354 -0.371 0.00 -0.55% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Netherlands 20Y -0.187 -0.188 -0.181 -0.198 0.00 -0.53% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Netherlands 25Y -0.194 -0.197 -0.187 -0.205 0.00 -1.02% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Netherlands 30Y -0.133 -0.134 -0.122 -0.143 0.00 -0.75% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 3M 3.02 3.03 2.96 3.03 0.06 2.03% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۰۴
India 6M 3.27 3.31 3.25 3.31 0.02 0.61% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۰۴
India 1Y 3.692 3.895 3.692 3.895 0.08 2.11% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
India 2Y 3.925 3.93 3.925 3.934 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
India 3Y 4.475 4.482 4.475 4.498 0.02 0.54% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
India 4Y 4.853 4.858 4.853 4.875 0.01 0.27% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
India 5Y 5.119 5.12 5.119 5.135 0.01 0.18% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
India 6Y 5.675 5.669 5.669 5.747 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۰۴
India 7Y 5.822 5.827 5.822 5.862 0.01 0.12% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
India 8Y 5.969 5.981 5.969 5.991 0.01 0.20% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
India 9Y 5.983 5.985 5.983 5.999 0.01 0.17% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
India 10Y 5.92 5.921 5.92 5.937 0.01 0.17% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
India 11Y 6.119 6.14 6.119 6.165 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
India 12Y 6.224 - 6.224 6.224 0.01 0.10% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
India 13Y 6.237 6.262 6.237 6.298 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
India 14Y 6.212 6.216 6.212 6.228 0.01 0.16% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
India 15Y 6.286 6.291 6.286 6.326 0.01 0.10% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
India 19Y 6.472 6.555 6.472 6.555 0.02 0.25% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
India 24Y 6.62 - 6.62 6.62 0.01 0.15% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
India 30Y 6.586 6.599 6.586 6.599 0.01 0.20% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1W 0.061 - 0.061 0.061 0.01 17.31% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۴:۳۱
Hong Kong 1M 0.014 - 0.014 0.014 0.01 100.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۴:۳۱
Hong Kong 3M -0.01 - -0.01 -0.01 0.01 -80.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Hong Kong 6M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۱:۳۳
Hong Kong 9M 0.051 - 0.051 0.051 0.01 27.50% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Hong Kong 1Y 0.061 0.051 0.051 0.061 0.01 22.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Hong Kong 2Y 0.1 - 0.1 0.1 0.01 11.11% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Hong Kong 3Y 0.138 0.125 0.124 0.138 0.01 10.40% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Hong Kong 5Y 0.338 0.333 0.309 0.338 0.03 9.03% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Hong Kong 7Y 0.435 0.428 0.428 0.435 0.03 7.41% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Hong Kong 10Y 0.655 0.639 0.639 0.655 0.04 6.85% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Hong Kong 15Y 0.934 0.928 0.928 0.934 0.04 4.83% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 1Y 92571.43 - 88137.93 92571.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Venezuela 5Y 81.706 - 81.706 81.706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
Venezuela 15Y 11.458 - 11.458 11.583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Venezuela 20Y 7.894 - 7.894 7.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 0.193 - 0.193 0.193 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲:۳۱
Vietnam 2Y 0.306 - 0.306 0.306 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۳۱
Vietnam 3Y 0.46 0.461 0.46 0.461 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Vietnam 5Y 1.166 - 1.166 1.166 0.01 0.69% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Vietnam 7Y 1.399 - 1.399 1.399 0.01 0.50% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Vietnam 10Y 2.37 - 2.37 2.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۲:۳۳
Vietnam 15Y 2.662 - 2.662 2.662 0.01 0.34% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Vietnam 20Y 3.053 - 3.053 3.053 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۴:۳۱
Vietnam 25Y 3.226 - 3.226 3.226 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M -0.353 - -0.353 -0.353 0.02 -4.53% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Greece 3M -0.278 - -0.278 -0.278 0.00 -1.08% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۰۵
Greece 6M -0.226 - -0.226 -0.226 0.00 -0.44% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۰۵
Greece 3Y 0.073 0.074 0.023 0.107 0.04 151.72% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Greece 10Y 0.656 0.653 0.646 0.692 0.01 0.77% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Greece 15Y 0.941 0.942 0.884 0.942 0.05 5.85% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Greece 20Y 0.969 0.963 0.929 0.991 0.02 1.68% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۳
Greece 25Y 1.104 1.102 1.061 1.104 0.04 3.95% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی