شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار اوراق قرضه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 2Y 20.86 - 20.86 79.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
Argentina 1Y 20.86 - 20.86 20.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۶:۰۱
Argentina 4Y 54.12 - 54.12 54.12 0.94 1.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۴:۳۰
Argentina 3Y 37.07 - 37.07 37.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۵:۰۱
Argentina 5Y 83.54 - 83.54 83.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Argentina 9Y 51.918 - 51.918 51.918 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 3M 5.35 6 3.5 6 0.85 18.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
South Africa 2Y 7.26 7.32 7.12 7.32 0.12 1.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
South Africa 5Y 10.29 10.34 10.145 10.34 0.15 1.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
South Africa 10Y 11.29 11.36 11.175 11.36 0.10 0.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Souht Africa 12Y 11.7 11.78 11.595 11.78 0.09 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
South Africa 20Y 12.04 12.11 11.92 12.11 0.11 0.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
South Africa 25Y 12.08 12.15 11.96 12.15 0.11 0.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
South Africa 30Y 12.04 12.11 11.925 12.11 0.11 0.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 3M -0.659 -0.684 -0.659 -0.684 0.00 -0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Germany 6M -0.69 -0.691 -0.69 -0.706 0.00 -0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Germany 9M -0.665 -0.687 -0.665 -0.687 0.01 -0.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Germany 1Y -0.659 -0.655 -0.648 -0.659 0.00 -0.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Germany 2Y -0.67 -0.669 -0.65 -0.67 0.02 -2.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Germany 3Y -0.672 -0.671 -0.66 -0.672 0.01 -1.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Germany 4Y -0.641 -0.645 -0.63 -0.645 0.01 -0.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Germany 5Y -0.609 -0.606 -0.589 -0.609 0.02 -2.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Germany 6Y -0.605 -0.602 -0.59 -0.605 0.01 -1.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Germany 7Y -0.578 -0.577 -0.566 -0.584 0.01 -1.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Germany 8Y -0.539 -0.525 -0.498 -0.54 0.02 -2.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Germany 9Y -0.503 -0.502 -0.486 -0.504 0.02 -3.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Germany 15Y -0.376 -0.373 -0.356 -0.376 0.02 -3.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Germany 10Y -0.451 -0.449 -0.434 -0.451 0.02 -3.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Germany 20Y -0.25 -0.247 -0.224 -0.25 0.04 -16.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Germany 25Y -0.151 -0.148 -0.125 -0.151 0.03 -20.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Germany 30Y -0.066 -0.058 -0.036 -0.066 0.03 -46.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.527 -0.53 -0.522 -0.53 0.00 -0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Austria 2Y -0.515 -0.504 -0.504 -0.517 0.01 -0.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Austria 3Y -0.389 -0.373 -0.366 -0.39 0.01 -2.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Austria 4Y -0.323 -0.314 -0.298 -0.323 0.02 -6.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Austria 5Y -0.24 -0.236 -0.227 -0.247 0.01 -2.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Austria 6Y -0.154 -0.15 -0.143 -0.157 0.00 -0.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Austria 7Y -0.1 -0.097 -0.084 -0.102 0.01 -12.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Austria 8Y -0.039 -0.043 -0.03 -0.045 0.01 -17.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Austria 9Y 0.002 0.005 -0.006 0.005 0.00 200.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Austria 10Y 0.046 0.048 0.046 0.05 0.03 71.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Austria 15Y 0.207 0.209 0.206 0.225 0.01 4.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Austria 20Y 0.218 0.23 0.218 0.25 0.03 15.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Austria 25Y 0.328 0.332 0.328 0.373 0.03 10.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Austria 30Y 0.428 0.431 0.428 0.463 0.02 4.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Austria 50Y 0.561 0.563 0.561 0.593 0.03 4.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 3M 3.432 - 3.432 3.432 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Jordan 6M 3.577 - 3.577 3.577 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۱
Jordan 1Y 3.726 - 3.726 3.726 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۰:۳۰
Jordan 2Y 4.048 - 4.048 4.048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۰:۳۰
Jordan 3Y 4.133 - 4.133 4.133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۰:۳۰
Jordan 5Y 4.535 - 4.535 4.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۲:۰۱
Jordan 7Y 4.873 - 4.873 4.873 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۰:۳۰
Jordan 10Y 5.578 - 5.578 5.578 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۵:۰۰
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.288 -0.252 -0.252 -0.288 0.01 -2.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Spain 3M -0.256 -0.259 -0.256 -0.259 0.00 -0.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 6M -0.263 -0.284 -0.23 -0.284 0.01 -3.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 9M -0.189 -0.173 -0.173 -0.202 0.01 -5.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 1Y -0.195 -0.184 -0.184 -0.195 0.00 -2.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 2Y -0.16 -0.188 -0.16 -0.201 0.01 -3.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 3Y -0.176 -0.174 -0.165 -0.178 0.01 -3.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 4Y 0.058 0.06 0.056 0.066 0.00 5.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 5Y 0.199 0.2 0.199 0.209 0.01 2.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 6Y 0.352 0.349 0.349 0.355 0.01 1.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 7Y 0.49 0.486 0.486 0.495 0.02 4.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 8Y 0.549 0.546 0.546 0.553 0.02 3.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 9Y 0.617 0.612 0.612 0.64 0.01 2.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 10Y 0.694 0.691 0.691 0.704 0.01 1.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 15Y 1.026 1.025 1.025 1.049 0.02 2.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 20Y 1.214 1.212 1.212 1.229 0.02 1.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 25Y 1.373 1.37 1.37 1.38 0.02 1.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Spain 30Y 1.513 1.509 1.509 1.534 0.02 1.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 0.214 0.22 0.186 0.244 0.01 5.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Australia 2Y 0.221 0.222 0.213 0.228 0.00 1.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Australia 3Y 0.234 0.232 0.224 0.244 0.01 3.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
Australia 4Y 0.304 0.306 0.296 0.321 0.01 3.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Australia 5Y 0.401 0.405 0.387 0.444 0.01 3.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Australia 6Y 0.478 0.479 0.425 0.501 0.02 3.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Australia 7Y 0.556 0.557 0.55 0.619 0.02 4.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Australia 8Y 0.646 0.642 0.641 0.684 0.02 2.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
Australia 9Y 0.711 0.71 0.69 0.756 0.00 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Australia 10Y 0.776 0.772 0.751 0.807 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Australia 12Y 0.856 0.857 0.843 0.895 0.01 1.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Australia 15Y 1.1 1.095 1.076 1.116 0.01 1.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Australia 20Y 1.427 1.43 1.363 1.432 0.09 6.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۳۰
Australia 30Y 1.619 1.609 1.511 1.619 0.06 3.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y 9.947 9.772 -3.988 9.947 1.72 20.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Slovakia 5Y -0.084 -0.033 -0.013 -0.087 0.02 -28.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Slovakia 6Y -0.03 0.06 -0.03 0.07 0.20 -666.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Slovakia 8Y 0.271 0.269 0.249 0.271 0.00 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Slovakia 9Y 0.311 0.308 0.248 0.316 0.02 7.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Slovakia 10Y 0.3 0.37 0.29 0.37 0.08 26.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Slovakia 13Y 0.553 0.557 0.548 0.567 0.02 3.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Slovakia 18Y 0.673 - 0.673 0.733 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Slovakia 30Y 0.836 - 0.836 0.836 0.01 1.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Slovakia 50Y 1.026 0.962 0.962 1.026 0.01 1.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -0.378 - -0.378 -0.378 0.04 -9.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۳۰
Slovenia 2Y -0.292 -0.265 -0.265 -0.292 0.01 -4.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۳۰
Slovenia 3Y -0.63 - -0.617 -0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۸:۴۶
Slovenia 5Y 0.04 0.036 0.036 0.052 0.01 33.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Slovenia 7Y 0.191 0.186 0.186 0.204 0.04 20.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Slovenia 8Y 0.365 0.371 0.357 0.388 0.01 1.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Slovenia 10Y 0.465 - 0.367 0.474 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Slovenia 15Y 0.739 0.743 0.739 0.756 0.00 0.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Slovenia 20Y 1.012 1.021 1.012 1.021 0.02 1.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Slovenia 25Y 1.245 - 1.243 1.245 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 19.29 - 19.29 19.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۰۱
Ukraine 2Y 20.845 - 20.845 20.845 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰
Ukraine 3Y 20.97 - 20.97 20.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 3.132 - 3.132 3.132 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۶:۳۰
Indonesia 3M 3.215 - 3.215 3.215 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۶:۳۰
Indonesia 6M 3.34 - 3.34 3.34 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۶:۳۰
Indonesia 1Y 5.672 5.649 5.607 5.672 0.05 0.87% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۳۰
Indonesia 3Y 6.898 6.863 6.787 6.898 0.11 1.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۳۰
Indonesia 5Y 7.498 7.477 7.434 7.503 0.02 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Indonesia 10Y 8.189 8.186 8.169 8.189 0.04 0.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۳۰
Indonesia 15Y 8.374 8.368 8.364 8.375 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Indonesia 20Y 8.398 8.373 8.373 8.473 0.09 1.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Indonesia 25Y 8.899 8.893 8.893 8.899 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۳۰
Indonesia 30Y 8.497 8.505 8.497 8.505 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۳۰
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 3M 11.115 - 11.115 9.383 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
Uganda 6M 11.601 - 10.542 11.601 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
Uganda 1Y 13.201 - 13.201 13.201 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۳۰
Uganda 2Y 14.85 - 14.85 14.85 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۰۰
Uganda 3Y 16.417 - 16.417 16.417 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۱:۰۰
Uganda 5Y 17.18 - 17.18 17.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۱:۰۰
Uganda 10Y 16.747 - 16.747 16.747 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۱:۰۰
Uganda 15Y 16.748 - 16.748 16.748 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۱:۰۰
بیشتر

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
US 1M 0.089 0.142 0.051 0.142 0.03 45.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
US 3M 0.158 0.092 0.089 0.158 0.06 62.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
US 6M 0.218 0.145 0.142 0.218 0.07 43.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
US 1Y 0.213 0.145 0.145 0.213 0.06 37.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
US 2Y 0.229 0.221 0.221 0.229 0.01 4.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
US 3Y 0.276 0.278 0.27 0.287 0.00 1.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
US 5Y 0.37 0.372 0.364 0.392 0.02 4.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
US 7Y 0.511 0.516 0.501 0.529 0.02 4.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
US 10Y 0.596 0.598 0.584 0.624 0.02 4.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
US 30Y 1.242 1.247 1.229 1.269 0.03 2.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.082 -0.08 -0.08 -0.113 0.02 -16.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Italy 3M -0.029 -0.025 -0.025 -0.047 0.01 -23.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Italy 6M 0.089 0.088 0.088 0.095 0.02 21.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Italy 9M 0.081 - 0.081 0.081 0.00 1.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۳۰
Italy 1Y 0.132 0.13 0.107 0.132 0.00 2.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Italy 2Y 0.377 0.343 0.327 0.377 0.05 13.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Italy 3Y 0.472 0.44 0.419 0.472 0.05 11.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Italy 4Y 0.688 0.65 0.638 0.688 0.04 5.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Italy 5Y 0.856 0.827 0.802 0.856 0.03 3.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Italy 6Y 1.033 1.002 0.986 1.033 0.03 3.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Italy 7Y 1.097 1.072 1.054 1.097 0.02 1.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Italy 8Y 1.218 1.187 1.166 1.218 0.03 2.87% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Italy 9Y 1.371 1.342 1.331 1.371 0.03 2.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Italy 10Y 1.5 1.472 1.46 1.5 0.04 2.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Italy 15Y 1.912 1.886 1.879 1.912 0.01 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Italy 20Y 2.123 2.094 2.094 2.123 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Italy 30Y 2.4 2.383 2.383 2.4 0.02 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Italy 50Y 2.567 2.562 2.553 2.567 0.01 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 3M -0.445 - -0.445 -0.445 0.03 -6.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Ireland 6M -0.308 - -0.308 -0.308 0.01 -3.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Ireland 1Y -0.232 -0.235 -0.212 -0.235 0.05 -21.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Ireland 3Y -0.293 -0.295 -0.233 -0.308 0.01 -3.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Ireland 4Y -0.173 -0.177 -0.131 -0.177 0.03 -16.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Ireland 5Y -0.087 -0.078 -0.035 -0.087 0.04 -42.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Ireland 6Y -0.019 -0.025 -0.004 -0.025 0.01 -47.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Ireland 7Y -0.311 - -0.322 -0.293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Ireland 9Y -0.187 - -0.193 -0.158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Ireland 10Y 0.17 0.177 0.168 0.185 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Ireland 15Y 0.518 0.533 0.518 0.533 0.02 4.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
Ireland 20Y 0.574 0.578 0.574 0.583 0.01 2.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Ireland 30Y 0.841 0.84 0.84 0.854 0.02 2.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 3Y 2.11 - 2 2.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۳۰
Iceland 6Y 2.45 - 2.43 2.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Iceland 10Y 2.668 - 2.668 2.668 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 3M 1.763 - 1.763 1.763 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۵:۰۰
Bahrain 6M 2.015 - 2.015 2.015 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۵:۰۰
Bahrain 9M 2.028 - 2.028 2.028 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۵:۰۰
Bahrain 1Y 2.037 - 2.037 2.037 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۵:۰۰
Bahrain 2Y 1.889 - 1.889 1.889 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۵:۰۰
Bahrain 5Y 4.355 - 4.355 4.355 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۱:۰۰
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 3M 3.403 3.39 3.39 3.403 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۴:۳۰
Brazil 6M 3.25 3.258 3.25 3.258 0.02 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۴:۳۰
Brazil 9M 3.298 3.308 3.298 3.308 0.01 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۴:۳۰
Brazil 1Y 3.541 3.533 3.533 3.541 0.02 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۴:۳۰
Brazil 2Y 4.48 - 4.48 4.48 0.02 0.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۴:۰۰
Brazil 3Y 5.973 6.017 5.973 6.017 0.02 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۴:۳۰
Brazil 5Y 6.859 6.866 6.859 6.866 0.02 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۴:۳۰
Brazil 8Y 7.565 7.53 7.53 7.565 0.07 0.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۴:۳۰
Brazil 10Y 7.877 7.832 7.832 7.877 0.10 1.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۴:۳۰
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 1M 0.16 - 0.16 0.16 0.01 5.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
UK 3M 0.173 - 0.173 0.173 0.01 3.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
UK 6M 0.106 - 0.106 0.106 0.00 1.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
UK 1Y 0.074 0.068 0.068 0.086 0.02 29.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
UK 2Y 0.083 0.079 0.079 0.083 0.02 24.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
UK 3Y 0.107 0.103 0.103 0.124 0.03 25.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
UK 4Y 0.108 0.104 0.104 0.127 0.03 25.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
UK 5Y 0.155 0.151 0.151 0.172 0.03 18.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
UK 6Y 0.134 0.129 0.129 0.151 0.03 20.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
UK 7Y 0.148 0.143 0.143 0.166 0.03 18.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
UK 8Y 0.197 0.195 0.195 0.197 0.02 7.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
UK 9Y 0.27 0.266 0.266 0.289 0.03 10.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
UK 10Y 0.313 0.31 0.31 0.33 0.03 8.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
UK 12Y 0.455 0.45 0.45 0.472 0.03 5.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
UK 15Y 0.544 0.537 0.537 0.558 0.02 4.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
UK 20Y 0.702 0.694 0.694 0.72 0.02 3.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
UK 25Y 0.788 0.781 0.781 0.802 0.02 2.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
UK 30Y 0.776 0.767 0.767 0.79 0.02 2.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
UK 40Y 0.678 0.67 0.67 0.691 0.02 3.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
UK 50Y 0.566 0.558 0.558 0.566 0.02 4.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.485 - -0.485 -0.485 0.00 -0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Belgium 3M -0.486 -0.484 -0.473 -0.498 0.00 -0.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Belgium 6M -0.535 -0.534 -0.534 -0.543 0.00 -0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Belgium 9M -0.498 -0.496 -0.496 -0.506 0.01 -1.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Belgium 1Y -0.506 -0.508 -0.506 -0.513 0.00 -0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Belgium 2Y -0.482 -0.481 -0.481 -0.487 0.01 -1.87% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Belgium 3Y -0.39 -0.396 -0.379 -0.396 0.01 -3.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Belgium 4Y -0.295 -0.291 -0.28 -0.295 0.01 -4.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Belgium 5Y -0.199 -0.201 -0.19 -0.201 0.02 -8.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Belgium 6Y -0.151 -0.155 -0.128 -0.155 0.02 -11.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Belgium 7Y -0.055 -0.057 -0.05 -0.057 0.01 -23.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Belgium 8Y -0.051 -0.052 -0.031 -0.052 0.02 -45.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Belgium 9Y 0.035 0.041 0.035 0.041 0.02 65.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Belgium 10Y 0.1 0.098 0.098 0.108 0.03 26.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Belgium 15Y 0.295 0.308 0.295 0.322 0.03 9.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Belgium 20Y 0.589 0.601 0.589 0.617 0.03 4.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.66 - -0.66 -0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۱
Bulgaria 1Y -0.212 - -0.212 -0.212 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۳:۰۰
Bulgaria 3Y -0.267 - -0.267 -0.267 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲:۳۰
Bulgaria 5Y -0.207 - -0.207 -0.207 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۳:۰۰
Bulgaria 7Y 0.026 - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۲:۰۱
Bulgaria 10Y 0.215 - 0.215 0.215 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 3M 7.375 - 7.375 7.375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰
Bangladesh 6M 7.675 - 7.675 7.675 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰
Bangladesh 1Y 7.605 - 7.605 7.605 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۰۰
Bangladesh 2Y 7.995 - 7.995 7.995 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۰۰
Bangladesh 5Y 8.29 - 8.29 8.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۰۰
Bangladesh 10Y 8.835 - 8.835 8.835 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۰۰
Bangladesh 15Y 9.095 - 9.095 9.095 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۰۰
Bangladesh 20Y 9.315 - 9.315 9.315 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۰۰
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 6M 1.657 - 1.657 1.657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Botswana 3Y 1.911 - 1.911 1.911 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
Botswana 5Y 3.287 - 3.287 3.287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱
Botswana 7Y 3.585 - 3.585 3.585 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۵:۰۰
Botswana 13Y 5.043 - 5.012 5.043 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 3M 13.4 - 13.4 13.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۱۳:۰۱
Pakistan 6M 13.3 - 13.3 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۱۳:۰۱
Pakistan 1Y 13.1 - 13.1 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۱۳:۰۱
Pakistan 3Y 10.685 - 10.685 10.685 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۵:۰۰
Pakistan 5Y 9.364 - 9.364 9.364 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۶:۰۱
Pakistan 10Y 9.232 - 9.232 9.232 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۶:۰۱
Pakistan 15Y 9.778 - 9.778 9.778 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
Pakistan 20Y 11.301 - 11.301 11.301 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 3M -0.161 - -0.161 -0.161 0.01 -8.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Portugal 6M -0.236 - -0.236 -0.236 0.00 -1.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
Portugal 1Y -0.201 - -0.201 -0.201 0.02 -6.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Portugal 2Y -0.059 -0.054 -0.054 -0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
Portugal 3Y 0.064 0.063 0.063 0.069 0.01 7.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Portugal 4Y 0.18 0.174 0.169 0.18 0.00 1.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Portugal 5Y 0.407 0.403 0.401 0.41 0.01 3.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Portugal 6Y 0.484 0.485 0.484 0.49 0.02 3.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Portugal 7Y 0.557 0.558 0.557 0.569 0.03 4.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Portugal 8Y 0.698 0.695 0.695 0.705 0.01 1.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Portugal 9Y 0.754 0.751 0.751 0.76 0.01 1.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Portugal 10Y 0.809 0.804 0.804 0.826 0.02 1.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Portugal 15Y 1.049 1.055 1.049 1.06 0.02 2.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Portugal 20Y 1.21 1.216 1.21 1.231 0.02 1.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Portugal 30Y 1.547 1.542 1.542 1.55 0.02 1.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 2Y 1.25 - 1.25 1.25 0.02 1.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۰۰
Peru 5Y 2.35 - 2.35 2.35 0.01 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۰۰
Peru 10Y 5.057 - 5.057 5.057 0.48 10.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۰۰
Peru 15Y 5.6 - 5.6 5.6 0.38 7.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۰۰
Peru 20Y 5.618 - 5.618 5.618 0.22 4.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۰۰
Peru 30Y 5.6 - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۶:۰۰
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 0.803 0.813 0.803 0.843 0.06 7.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Thailand 2Y 0.731 0.751 0.731 0.826 0.09 11.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Thailand 5Y 1.033 1.003 1.003 1.113 0.09 8.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Thailand 7Y 1.335 1.325 1.325 1.385 0.07 5.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Thailand 10Y 1.476 1.456 1.456 1.556 0.13 8.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Thailand 12Y 1.738 1.758 1.738 1.909 0.07 4.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۳۰
Thailand 14Y 1.713 1.682 1.682 1.803 0.08 4.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Thailand 16Y 1.985 2.036 1.985 2.086 0.07 3.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۳۰
Thailand 3Y 0.974 0.954 0.954 1.095 0.14 14.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Thailand 15Y 1.713 1.763 1.713 1.844 0.09 5.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۳۰
Thailand 20Y 2.01 2.061 2.01 2.091 0.05 2.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۳۰
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Taiwan 5Y 0.325 - 0.325 0.325 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Taiwan 10Y 0.45 - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Taiwan 20Y 0.645 - 0.645 0.645 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Taiwan 30Y 0.675 - 0.675 0.675 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 11.18 - 11.18 11.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۰۱
Turkey 2Y 12.26 - 12.17 12.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
Turkey 3Y 11.97 - 11.69 11.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۰
Turkey 5Y 13.69 - 13.39 13.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
Turkey 10Y 14.27 - 13.89 14.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۰
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 2M 1.035 - 1.035 1.035 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۱
Mauritius 4M 0.896 - 0.896 0.896 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۳۰
Mauritius 6M 0.853 - 0.853 0.853 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۳۰
Mauritius 8M 1.053 - 1.053 1.053 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۳۰
Mauritius 1Y 1.441 - 1.441 1.441 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۳۰
Mauritius 2Y 1.376 - 1.376 1.376 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۰۰
Mauritius 3Y 1.774 - 1.774 1.774 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۰۰
Mauritius 4Y 2.2 - 2.2 2.2 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۰۰
Mauritius 5Y 2.531 - 2.531 2.531 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Mauritius 10Y 3.396 - 3.396 3.396 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۰۰
Mauritius 15Y 3.965 - 3.965 3.965 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۰۰
Mauritius 20Y 4.327 - 4.327 4.327 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۵:۰۰
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 0.912 - 0.912 0.912 0.09 9.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Czech Republic 2Y 0.728 0.833 0.679 0.833 0.05 7.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Czech Republic 3Y 0.761 0.92 0.761 0.93 0.10 12.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Czech Republic 4Y 0.954 0.952 0.85 0.954 0.01 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Czech Republic 5Y 0.997 0.887 0.887 0.997 0.04 4.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Czech Republic 6Y 1.18 1.28 1.099 1.28 0.02 1.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Czech Republic 7Y 1.177 1.286 1.159 1.286 0.07 5.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Czech Republic 8Y 1.247 1.158 1.158 1.247 0.05 4.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Czech Republic 9Y 1.176 1.174 1.174 1.176 0.00 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Czech Republic 10Y 1.28 1.371 1.152 1.373 0.09 7.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Czech Republic 15Y 1.384 - 1.384 1.384 0.07 4.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۳۰
Czech Republic 20Y 1.61 1.668 1.46 1.668 0.03 2.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Czech Republic 50Y 2.373 2.198 2.198 2.373 0.06 2.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 1.692 - 1.69 1.692 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۸:۳۰
China 2Y 1.95 - 1.95 1.95 0.03 1.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۶:۰۱
China 3Y 2.045 - 2.035 2.045 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۱
China 5Y 2.19 2.14 2.135 2.205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
China 7Y 2.577 2.575 2.56 2.577 0.03 1.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
China 10Y 2.709 2.712 2.673 2.712 0.03 1.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
China 15Y 2.99 - 2.982 2.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۳۰
China 20Y 3.079 - 3.074 3.079 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۳۰
China 30Y 3.325 3.333 3.282 3.333 0.04 1.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 3M -0.791 - -0.781 -0.791 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۰۳
Denmark 6M -0.788 - -0.788 -0.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.742 - -0.741 -0.756 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Denmark 3Y -0.702 - -0.7 -0.716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Denmark 5Y -0.616 - -0.614 -0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Denmark 8Y -0.488 - -0.483 -0.504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Denmark 10Y -0.343 - -0.337 -0.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Denmark 20Y -0.14 - -0.14 -0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia Overnight 5.91 - 5.91 5.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۰
Russia 1W 5.87 - 5.87 5.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۰
Russia 2W 5.86 - 5.86 5.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۰
Russia 1M 5.87 - 5.87 5.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۰
Russia 2M 5.88 - 5.88 5.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۰
Russia 3M 5.94 - 5.94 5.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۰
Russia 6M 6.38 - 6.38 6.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۰
Russia 1Y 5.83 5.97 5.83 5.97 0.07 1.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Russia 2Y 6.41 6.345 6.345 6.41 0.05 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Russia 3Y 6.485 6.435 6.415 6.485 0.04 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Russia 5Y 6.755 6.675 6.675 6.755 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Russia 7Y 6.73 6.605 6.605 6.73 0.06 0.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Russia 10Y 6.875 6.835 6.835 6.875 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Russia 15Y 6.98 6.965 6.965 6.98 0.02 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Russia 20Y 7.245 7.25 7.245 7.25 0.01 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 6M 3.154 - 3.154 3.154 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
Romania 1Y 3.005 - 3.005 3.005 0.05 1.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Romania 2Y 3.575 - 3.575 3.575 0.03 0.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Romania 3Y 3.77 - 3.77 3.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Romania 4Y 3.885 - 3.885 3.885 0.02 0.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Romania 5Y 3.975 3.902 3.902 3.975 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Romania 7Y 4.075 - 4.022 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Romania 10Y 5.025 - 5.025 5.025 0.53 11.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.168 - -0.168 -0.168 0.07 -27.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۶:۳۰
Japan 3M -0.184 - -0.184 -0.199 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
Japan 6M -0.169 - -0.169 -0.169 0.07 -27.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۶:۳۰
Japan 9M -0.159 - -0.159 -0.159 0.07 -30.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۶:۳۰
Japan 1Y -0.131 -0.129 -0.124 -0.131 0.02 -16.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Japan 2Y -0.135 -0.134 -0.122 -0.135 0.01 -3.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Japan 3Y -0.149 -0.153 -0.148 -0.156 0.01 -6.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Japan 4Y -0.116 -0.123 -0.116 -0.128 0.01 -10.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Japan 5Y -0.115 -0.114 -0.108 -0.117 0.01 -4.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Japan 6Y -0.132 -0.144 -0.13 -0.147 0.01 -9.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Japan 7Y -0.145 -0.155 -0.145 -0.159 0.02 -9.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Japan 8Y -0.114 -0.12 -0.11 -0.121 0.00 -0.87% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Japan 9Y -0.047 -0.052 -0.038 -0.052 0.00 -4.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Japan 10Y -0.004 -0.005 -0.004 -0.005 0.00 -33.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۰۰
Japan 15Y 0.21 0.202 0.201 0.21 0.00 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Japan 20Y 0.274 0.264 0.263 0.274 0.00 1.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Japan 30Y 0.389 0.383 0.379 0.39 0.00 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Japan 40Y 0.405 0.398 0.397 0.407 0.00 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 3M 7 6.75 6.75 7 0.10 1.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Sri Lanka 6M 7.3 - 7.3 7.3 0.10 1.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Sri Lanka 1Y 7.725 7.543 7.543 7.725 0.31 4.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Sri Lanka 2Y 8.995 9.047 8.995 9.047 0.44 5.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Sri Lanka 3Y 9.465 9.308 9.256 9.465 0.11 1.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Sri Lanka 4Y 9.569 9.517 9.517 9.569 0.21 2.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Sri Lanka 5Y 9.778 9.674 9.674 9.778 0.11 1.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Sri Lanka 6Y 9.781 9.755 9.755 9.833 0.05 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Sri Lanka 7Y 9.908 9.83 9.83 9.908 0.13 1.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Sri Lanka 8Y 9.907 9.959 9.907 9.959 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Sri Lanka 9Y 10.093 9.936 10.041 9.936 0.16 1.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Sri Lanka 10Y 10.172 10.041 10.041 10.172 0.13 1.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Sri Lanka 15Y 10.248 10.039 10.039 10.248 0.21 2.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 0.692 - 0.692 0.692 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۳۰
Singapore 3M 0.722 - 0.722 0.722 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۳۰
Singapore 6M 0.526 - 0.526 0.741 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
Singapore 1Y 0.746 - 0.746 0.771 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
Singapore 2Y 0.575 0.585 0.544 0.595 0.03 5.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۸:۳۰
Singapore 5Y 0.67 0.675 0.659 0.76 0.10 15.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Singapore 10Y 1.036 1.056 1.036 1.085 0.06 5.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Singapore 15Y 1.285 1.275 1.275 1.325 0.02 1.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Singapore 20Y 1.423 1.433 1.403 1.453 0.03 2.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Singapore 30Y 1.461 1.481 1.461 1.491 0.04 2.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.506 - -0.506 -0.506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 2M -0.453 - -0.453 -0.453 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 3M -0.502 - -0.502 -0.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 6M -0.538 - -0.538 -0.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Sweden 2Y -0.409 - -0.404 -0.421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 5Y -0.3 - -0.288 -0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 7Y -0.222 - -0.218 -0.239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sweden 10Y -0.036 - -0.035 -0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 15Y 0.09 - 0.08 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 20Y 0.342 - 0.336 0.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland Overnight -0.9 -1.05 -0.75 -1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Switzerland 1W -0.73 -0.55 -0.55 -0.88 0.06 -8.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Switzerland 1M -0.58 -0.55 -0.55 -0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Switzerland 2M -0.51 -0.53 -0.5 -0.75 0.12 -19.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Switzerland 3M -0.5 -0.47 -0.46 -0.9 0.05 -10.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Switzerland 6M -0.8 -0.82 -0.5 -0.82 0.36 -45.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Switzerland 1Y -0.32 -0.31 -0.31 -0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Switzerland 2Y -0.609 -0.607 -0.604 -0.667 0.05 -8.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Switzerland 3Y -0.605 -0.616 -0.605 -0.616 0.04 -5.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
Switzerland 4Y -0.591 -0.585 -0.581 -0.591 0.02 -3.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Switzerland 5Y -0.571 - -0.571 -0.571 0.03 -4.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Switzerland 6Y -0.544 - -0.544 -0.544 0.01 -2.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Switzerland 7Y -0.505 - -0.505 -0.505 0.00 -0.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Switzerland 8Y -0.459 - -0.425 -0.459 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Switzerland 9Y -0.404 -0.395 -0.395 -0.441 0.02 -3.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Switzerland 10Y -0.356 - -0.356 -0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
Switzerland 15Y -0.236 - -0.236 -0.236 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۱:۳۰
Switzerland 20Y -0.196 - -0.196 -0.196 0.05 -24.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Switzerland 30Y -0.157 -0.147 -0.147 -0.157 0.00 -1.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Switzerland 50Y -0.197 -0.193 -0.193 -0.197 0.03 -16.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1Y 0.6 - 0.6 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۱:۳۰
Chile 2Y 0.61 - 0.61 0.61 0.01 1.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
Chile 3Y 0.63 - 0.63 0.63 0.53 84.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۰
Chile 4Y 0.63 - 0.63 0.63 1.01 160.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۰
Chile 5Y 1.51 - 1.51 1.51 0.29 19.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۰
Chile 8Y 2.56 - 2.55 2.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۳۰
Chile 10Y 3.61 - 3.61 3.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۲:۳۰
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 1.61 - 1.61 1.61 0.01 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۴:۰۰
Serbia 2Y 1.94 2 1.94 2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۳۰
Serbia 4Y 2.44 2.3 2.2 2.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Serbia 5Y 2.55 2.4 2.4 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Serbia 7Y 2.73 2.675 2.675 2.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Serbia 10Y 2.9 2.875 2.875 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.524 -0.539 -0.524 -0.588 0.01 -0.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
France 3M -0.534 -0.523 -0.523 -0.534 0.01 -2.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
France 6M -0.529 -0.534 -0.529 -0.534 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
France 9M -0.527 -0.538 -0.516 -0.543 0.01 -2.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
France 1Y -0.521 -0.526 -0.521 -0.528 0.00 -0.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
France 2Y -0.525 -0.531 -0.523 -0.531 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
France 3Y -0.441 -0.435 -0.416 -0.441 0.02 -4.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
France 4Y -0.397 -0.398 -0.381 -0.398 0.02 -4.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
France 5Y -0.301 -0.292 -0.278 -0.303 0.02 -6.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
France 6Y -0.217 -0.219 -0.195 -0.219 0.02 -9.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
France 7Y -0.125 -0.1265 -0.108 -0.1265 0.02 -14.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
France 8Y -0.082 -0.087 -0.073 -0.087 0.02 -20.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
France 9Y -0.013 -0.007 -0.002 -0.013 0.02 -153.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
France 10Y 0.032 0.029 0.029 0.05 0.02 65.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
France 15Y 0.278 0.276 0.276 0.288 0.02 6.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
France 20Y 0.503 0.515 0.503 0.524 0.04 7.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
France 25Y 0.621 0.624 0.621 0.646 0.04 5.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
France 30Y 0.76 0.761 0.76 0.784 0.03 4.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
France 50Y 0.818 0.82 0.818 0.847 0.03 3.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.623 - -0.616 -0.637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Finland 3Y -0.6 - -0.591 -0.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 4Y -0.53 - -0.524 -0.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 5Y -0.503 - -0.501 -0.521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 6Y -0.394 - -0.389 -0.414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 8Y -0.262 - -0.256 -0.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 10Y -0.138 - -0.131 -0.168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 15Y 0.083 - 0.05 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 30Y 0.382 - 0.337 0.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 3.181 - 3.181 3.181 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۶:۳۰
Philippines 3M 3.321 - 3.321 3.321 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۰۰
Philippines 6M 3.504 - 3.504 3.504 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
Philippines 1Y 3.595 - 3.595 3.595 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۰۰
Philippines 2Y 4.473 - 4.473 4.473 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
Philippines 3Y 4.583 - 4.583 4.597 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
Philippines 4Y 4.666 - 4.666 4.666 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۳۰
Philippines 5Y 4.745 - 4.745 4.745 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
Philippines 7Y 4.842 - 4.842 4.842 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
Philippines 10Y 5.077 - 5.077 5.077 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
Philippines 20Y 5.162 - 5.162 5.162 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
Philippines 25Y 5.417 - 5.417 5.417 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 3Y 2.812 2.81 2.807 2.829 0.04 1.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Qatar 5Y 2.874 2.877 2.874 2.994 0.17 5.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Qatar 7Y 3.067 3.065 3.05 3.096 0.09 2.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Qatar 10Y 3.234 3.232 3.218 3.263 0.10 3.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Qatar 30Y 3.972 3.974 3.958 3.997 0.06 1.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 0.131 - 0.131 0.236 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Canada 2M 0.205 - 0.205 0.205 0.04 26.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Canada 3M 0.198 0.187 0.187 0.198 0.01 7.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Canada 6M 0.307 - 0.297 0.326 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
Canada 1Y 0.346 - 0.346 0.346 0.01 4.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Canada 2Y 0.42 0.422 0.42 0.422 0.00 0.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۳۰
Canada 3Y 0.49 0.492 0.49 0.494 0.00 0.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Canada 4Y 0.56 0.566 0.56 0.57 0.01 1.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۳۰
Canada 5Y 0.58 0.586 0.58 0.593 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۳۰
Canada 7Y 0.581 0.583 0.581 0.587 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۳۰
Canada 10Y 0.648 0.658 0.648 0.667 0.01 0.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۳۰
Canada 20Y 1.04 1.046 1.04 1.069 0.03 2.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Canada 30Y 1.232 1.235 1.232 1.235 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۳۰
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 0.95 - 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
South Korea 2Y 1.042 - 1.042 1.042 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
South Korea 3Y 1.066 1.07 1.062 1.072 0.01 0.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
South Korea 4Y 1.256 - 1.256 1.256 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۶:۳۰
South Korea 5Y 1.329 1.326 1.291 1.338 0.02 1.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
South Korea 10Y 1.547 1.557 1.497 1.561 0.03 1.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
South Korea 20Y 1.651 1.649 1.635 1.661 0.01 0.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
South Korea 30Y 1.67 1.675 1.64 1.688 0.03 1.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
South Korea 50Y 1.65 - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 9M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Croatia 1Y 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Croatia 3Y 0.325 0.572 0.325 0.572 0.01 1.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Croatia 5Y 0.539 0.706 0.539 0.706 0.01 1.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Croatia 10Y 1.198 - 1.198 1.198 0.05 4.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۳۰
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 3.951 - 3.951 3.951 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Colombia 4Y 5.35 5.335 5.335 5.35 0.04 0.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
Colombia 5Y 6.33 6.35 6.33 6.35 0.07 1.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
Colombia 10Y 7.4 7.42 7.4 7.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
Colombia 15Y 7.75 - 7.75 7.75 0.10 1.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya Overnight 5.321 - 5.321 5.321 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۳۰
Kenya 3M 7.24 - 7.24 7.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۰
Kenya 6M 8.118 - 8.118 8.118 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۰
Kenya 1Y 9.045 - 9.045 9.045 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۰
Kenya 2Y 10.611 - 10.611 10.611 0.03 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Kenya 3Y 11.223 - 11.223 11.223 0.37 3.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Kenya 4Y 11.475 11.277 11.277 11.475 0.20 1.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Kenya 5Y 11.583 - 11.583 11.583 0.04 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Kenya 6Y 11.601 - 11.601 11.601 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
Kenya 7Y 11.654 - 11.654 11.654 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
Kenya 8Y 12.072 12.028 12.028 12.072 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Kenya 9Y 12.708 12.377 12.377 12.708 0.33 2.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Kenya 10Y 12.88 - 12.88 12.88 0.27 2.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 13.2 - 13.2 13.2 0.11 0.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Kenya 20Y 13.67 - 13.67 13.67 0.04 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Kenya 25Y 13.788 14.163 13.788 14.163 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y -0.11 - -0.11 -0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Latvia 3Y -0.085 - -0.085 -0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Latvia 5Y 0.025 - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland Overnight 0.5 - 0.5 0.5 0.05 10.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
Poland 1M 0.95 - 0.95 0.95 0.01 1.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Poland 2M 0.83 - 0.83 0.83 0.01 1.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Poland 1Y 0.87 0.845 0.789 0.87 0.08 9.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Poland 2Y 0.948 1.028 0.948 1.386 0.08 8.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Poland 3Y 0.998 0.984 0.938 0.998 0.06 6.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Poland 4Y 1.123 1.124 1.123 1.124 0.01 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Poland 5Y 1.366 1.34 1.334 1.366 0.03 2.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Poland 6Y 1.731 1.751 1.731 1.751 0.05 2.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Poland 10Y 1.741 - 1.741 1.741 0.02 1.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Poland 15Y 2.151 - 2.151 2.152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y -0.085 - -0.085 -0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Lithuania 5Y 0.026 - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
Lithuania 10Y 0.283 - 0.283 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1M -0.363 - -0.363 -0.363 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
Malta 3M -0.334 - -0.334 -0.334 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
Malta 6M -0.307 - -0.307 -0.307 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
Malta 1Y -0.273 - -0.273 -0.273 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
Malta 3Y -0.144 - -0.144 -0.144 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
Malta 5Y 0.054 - 0.054 0.054 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
Malta 10Y 0.518 - 0.518 0.518 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
Malta 20Y 0.99 - 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
Malta 25Y 1.229 - 1.229 1.229 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 3W 2.65 - 2.65 2.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۳:۰۱
Malaysia 3M 2.65 - 2.65 2.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۳:۰۱
Malaysia 7M 2.65 - 2.65 2.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۳:۰۱
Malaysia 1Y 2.65 - 2.65 2.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
Malaysia 3Y 2.595 2.644 2.595 2.737 0.15 5.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Malaysia 5Y 2.957 3.036 2.957 3.084 0.14 4.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Malaysia 10Y 3.364 3.385 3.364 3.412 0.05 1.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Malaysia 20Y 3.996 - 3.966 3.996 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۳۰
Malaysia 7Y 3.204 - 3.204 3.204 0.11 3.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Malaysia 15Y 3.657 - 3.657 3.657 0.07 2.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Malaysia 30Y 4.101 - 4.101 4.112 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 3M 0.947 - 0.947 0.947 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Hungary 6M 0.812 - 0.812 0.812 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Hungary 1Y 1.101 - 1.101 1.101 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Hungary 3Y 1.41 - 1.41 1.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Hungary 5Y 1.565 - 1.565 1.565 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Hungary 10Y 2.71 - 2.71 2.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Hungary 15Y 3.33 - 3.33 3.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 3M 2.16 - 2.16 2.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۱
Morocco 6M 2.185 - 2.185 2.185 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Morocco 2Y 2.278 - 2.278 2.278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۱
Morocco 5Y 2.536 - 2.536 2.536 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۱
Morocco 10Y 2.725 - 2.725 2.725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۱
Morocco 15Y 3.081 - 3.081 3.081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۱
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt Overnight 9.639 - 9.639 9.639 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
Egypt 3M 13.959 - 13.959 13.959 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۰۰
Egypt 6M 14.197 - 14.197 14.197 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۰۰
Egypt 9M 13.745 - 13.745 13.745 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۰۰
Egypt 1Y 13.695 - 13.695 13.695 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۰۰
Egypt 2Y 14.616 - 14.616 14.694 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Egypt 3Y 14.929 - 14.929 14.929 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Egypt 5Y 15.137 - 15.137 15.137 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Egypt 7Y 15.243 - 15.243 15.243 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Egypt 10Y 15.371 - 15.371 15.437 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 6.504 - 6.504 6.504 0.04 0.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۰
Mexico 3M 6.419 6.461 6.419 6.461 0.04 0.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۰
Mexico 6M 6.255 - 6.255 6.255 0.03 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
Mexico 9M 6.186 - 6.186 6.186 0.02 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۳۰
Mexico 1Y 6.061 6.092 6.051 6.092 0.06 1.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۰
Mexico 3Y 6.303 6.356 6.303 6.356 0.01 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۰
Mexico 5Y 6.482 6.451 6.451 6.482 0.10 1.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۰
Mexico 7Y 7.064 7.075 7.023 7.075 0.11 1.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۳۰
Mexico 10Y 7.37 7.359 7.318 7.381 0.10 1.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۳۰
Mexico 15Y 7.863 7.79 7.727 7.863 0.22 2.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۳۰
Mexico 20Y 8.307 8.286 8.223 8.328 0.15 1.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۳۰
Mexico 30Y 8.488 8.403 8.361 8.488 0.20 2.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۳۰
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 3M 7.44 - 7.44 7.44 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۰۰
Namibia 6M 7.44 - 7.44 7.44 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۰۰
Namibia 9M 7.445 - 7.445 7.445 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۰۰
Namibia 1Y 7.447 - 7.447 7.447 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۰۰
Namibia 3Y 8.027 - 8.027 8.027 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
Namibia 7Y 10.921 - 10.921 10.921 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
Namibia 10Y 12.959 12.842 12.778 12.959 0.22 1.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Namibia 15Y 13.942 13.894 13.819 13.942 0.49 3.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Namibia 20Y 13.704 - 13.704 13.704 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 3M 0.117 - 0.087 0.137 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
Norway 6M 0.132 - 0.102 0.138 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
Norway 9M 0.193 - 0.163 0.193 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
Norway 1Y 0.208 0.213 0.208 0.865 0.00 0.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Norway 2Y 0.233 0.232 0.22 0.233 0.01 2.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Norway 5Y 0.326 0.319 0.3 0.326 0.00 1.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Norway 10Y 0.637 0.623 0.623 0.637 0.01 1.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 3M 3.273 - 3.273 3.273 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
Nigeria 6M 3.343 - 3.343 3.343 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
Nigeria 1Y 4.76 - 4.76 4.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
Nigeria 2Y 7.465 - 7.465 7.465 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
Nigeria 4Y 11.144 - 11.144 11.144 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
Nigeria 7Y 12.606 - 12.606 12.606 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
Nigeria 10Y 12.634 - 12.634 12.634 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
Nigeria 20Y 12.819 - 12.819 12.819 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۳۰
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 0.38 - 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲:۰۰
New Zealand 2M 0.45 - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲:۰۰
New Zealand 3M 0.51 - 0.51 0.51 0.01 1.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
New Zealand 4M 0.53 - 0.53 0.53 0.01 1.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
New Zealand 5M 0.55 - 0.55 0.55 0.01 1.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
New Zealand 6M 0.56 - 0.56 0.56 0.02 3.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
New Zealand 1Y 0.265 - 0.265 0.265 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۶:۰۱
New Zealand 5Y 0.624 0.634 0.624 0.706 0.07 11.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۸:۰۰
New Zealand 7Y 0.832 0.845 0.832 0.92 0.07 8.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۸:۰۰
New Zealand 10Y 1.028 1.043 1.028 1.118 0.07 6.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۸:۰۰
New Zealand 15Y 1.38 1.395 1.38 1.501 0.09 6.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۸:۰۰
New Zealand 20Y 1.64 1.637 1.637 1.753 0.08 5.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۸:۳۰
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.611 -0.626 -0.608 -0.635 0.01 -1.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Netherlands 3M -0.496 - -0.496 -0.633 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Netherlands 6M -0.567 -0.555 -0.555 -0.576 0.01 -1.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
Netherlands 2Y -0.613 -0.616 -0.606 -0.616 0.00 -0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Netherlands 3Y -0.58 -0.578 -0.566 -0.581 0.01 -1.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Netherlands 4Y -0.513 -0.517 -0.502 -0.519 0.01 -1.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Netherlands 5Y -0.462 -0.456 -0.447 -0.465 0.01 -2.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Netherlands 6Y -0.395 -0.385 -0.38 -0.4 0.01 -2.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Netherlands 7Y -0.34 -0.341 -0.328 -0.344 0.02 -4.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Netherlands 8Y -0.281 -0.282 -0.262 -0.286 0.02 -6.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Netherlands 9Y -0.239 -0.238 -0.224 -0.242 0.02 -7.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Netherlands 10Y -0.179 -0.165 -0.165 -0.179 0.02 -8.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Netherlands 15Y -0.144 -0.141 -0.12 -0.144 0.02 -11.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Netherlands 20Y 0.015 0.024 0.015 0.046 0.02 160.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Netherlands 25Y 0.011 0.017 0.011 0.039 0.03 290.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Netherlands 30Y 0.076 0.085 0.076 0.107 0.02 31.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 3M 4.25 4.27 4.25 4.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
India 6M 4.5 4.52 4.5 4.55 0.10 2.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
India 1Y 4.83 4.856 4.74 4.869 0.07 1.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
India 2Y 5.008 5.024 5.008 5.079 0.03 0.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
India 3Y 5.53 5.551 5.48 5.675 0.13 2.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
India 4Y 5.701 5.723 5.701 5.891 0.12 2.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
India 5Y 5.746 5.763 5.746 5.876 0.17 3.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
India 6Y 6.406 6.436 6.406 6.465 0.09 1.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
India 7Y 6.565 6.583 6.565 6.654 0.07 1.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
India 8Y 6.608 6.617 6.6 6.641 0.06 0.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
India 9Y 6.626 6.635 6.604 6.663 0.11 1.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
India 10Y 6.286 6.291 6.286 6.301 0.15 2.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
India 11Y 6.717 6.72 6.717 6.794 0.07 1.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
India 12Y 6.604 - 6.566 6.616 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۹:۳۰
India 13Y 6.778 6.803 6.778 6.806 0.09 1.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
India 14Y 6.718 6.727 6.718 6.75 0.08 1.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
India 15Y 6.856 - 6.856 6.856 0.09 1.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
India 19Y 6.8 - 6.762 6.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۹:۳۰
India 24Y 6.798 - 6.798 6.798 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۹:۳۰
India 30Y 6.76 - 6.76 6.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۹:۳۰
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1W 1.009 0.825 0.825 1.009 0.20 25.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۰۰
Hong Kong 1M 0.725 0.677 0.677 0.725 0.06 8.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۰۰
Hong Kong 3M 0.628 0.607 0.607 0.628 0.02 3.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۰۰
Hong Kong 6M 0.526 - 0.517 0.526 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۸:۳۰
Hong Kong 9M 0.545 - 0.505 0.555 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Hong Kong 1Y 0.575 - 0.575 0.575 0.01 1.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۰۰
Hong Kong 2Y 0.59 - 0.59 0.59 0.06 10.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۰۰
Hong Kong 3Y 0.585 - 0.585 0.585 0.00 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۰۰
Hong Kong 5Y 0.632 - 0.565 0.632 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
Hong Kong 7Y 0.686 - 0.622 0.686 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
Hong Kong 10Y 0.757 - 0.69 0.757 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
Hong Kong 15Y 0.833 - 0.833 0.833 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 1Y 92571.43 - 88137.93 92571.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Venezuela 5Y 81.706 - 81.706 81.706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
Venezuela 15Y 11.458 - 11.458 11.583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Venezuela 20Y 7.894 - 7.894 7.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 2.587 2.622 2.587 2.622 0.04 1.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۳۰
Vietnam 2Y 2.668 2.696 2.668 2.696 0.03 1.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۳۰
Vietnam 3Y 2.797 2.818 2.797 2.818 0.02 0.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۳۰
Vietnam 5Y 2.973 2.95 2.95 2.973 0.02 0.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۳۰
Vietnam 7Y 3.32 3.353 3.32 3.353 0.04 1.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۳۰
Vietnam 10Y 3.451 3.546 3.451 3.546 0.10 2.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۳۰
Vietnam 15Y 3.613 - 3.613 3.613 0.06 1.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۳۰
Vietnam 20Y 3.7 - 3.7 3.7 0.01 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۳۰
Vietnam 25Y 3.836 - 3.836 3.836 0.01 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۳۰
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 3.39 - 3.39 3.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۳۰
Greece 3M 1.04 - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۳۰
Greece 6M 0.4 - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۳۰
Greece 3Y 1.386 1.403 1.348 1.403 0.02 1.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Greece 10Y 1.785 1.767 1.744 1.785 0.04 2.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Greece 15Y 1.836 1.824 1.81 1.836 0.03 1.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Greece 20Y 1.927 1.913 1.881 1.927 0.04 2.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Greece 25Y 2.113 2.105 2.078 2.113 0.04 1.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

Cyprus

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus 3Y 0.952 - 0.952 0.952 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
Cyprus 5Y 0.937 - 0.937 0.937 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
Cyprus 10Y 1.303 - 1.303 1.303 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
بیشتر

Czech

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 0.912 - 0.912 0.912 0.09 9.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Czech Republic 2Y 0.728 0.833 0.679 0.833 0.05 7.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Czech Republic 3Y 0.761 0.92 0.761 0.93 0.10 12.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Czech Republic 4Y 0.954 0.952 0.85 0.954 0.01 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Czech Republic 5Y 0.997 0.887 0.887 0.997 0.04 4.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Czech Republic 6Y 1.18 1.28 1.099 1.28 0.02 1.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Czech Republic 7Y 1.177 1.286 1.159 1.286 0.07 5.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Czech Republic 8Y 1.247 1.158 1.158 1.247 0.05 4.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Czech Republic 9Y 1.176 1.174 1.174 1.176 0.00 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Czech Republic 10Y 1.28 1.371 1.152 1.373 0.09 7.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Czech Republic 15Y 1.384 - 1.384 1.384 0.07 4.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۳۰
Czech Republic 20Y 1.61 1.668 1.46 1.668 0.03 2.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Czech Republic 50Y 2.373 2.198 2.198 2.373 0.06 2.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

Hong

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1W 1.009 0.825 0.825 1.009 0.20 25.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۰۰
Hong Kong 1M 0.725 0.677 0.677 0.725 0.06 8.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۰۰
Hong Kong 3M 0.628 0.607 0.607 0.628 0.02 3.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۰۰
Hong Kong 6M 0.526 - 0.517 0.526 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۸:۳۰
Hong Kong 9M 0.545 - 0.505 0.555 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Hong Kong 1Y 0.575 - 0.575 0.575 0.01 1.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۰۰
Hong Kong 2Y 0.59 - 0.59 0.59 0.06 10.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۰۰
Hong Kong 3Y 0.585 - 0.585 0.585 0.00 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۰۰
Hong Kong 5Y 0.632 - 0.565 0.632 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
Hong Kong 7Y 0.686 - 0.622 0.686 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
Hong Kong 10Y 0.757 - 0.69 0.757 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
Hong Kong 15Y 0.833 - 0.833 0.833 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
بیشتر

New

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 0.38 - 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲:۰۰
New Zealand 2M 0.45 - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲:۰۰
New Zealand 3M 0.51 - 0.51 0.51 0.01 1.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
New Zealand 4M 0.53 - 0.53 0.53 0.01 1.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
New Zealand 5M 0.55 - 0.55 0.55 0.01 1.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
New Zealand 6M 0.56 - 0.56 0.56 0.02 3.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
New Zealand 1Y 0.265 - 0.265 0.265 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۶:۰۱
New Zealand 5Y 0.624 0.634 0.624 0.706 0.07 11.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۸:۰۰
New Zealand 7Y 0.832 0.845 0.832 0.92 0.07 8.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۸:۰۰
New Zealand 10Y 1.028 1.043 1.028 1.118 0.07 6.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۸:۰۰
New Zealand 15Y 1.38 1.395 1.38 1.501 0.09 6.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۸:۰۰
New Zealand 20Y 1.64 1.637 1.637 1.753 0.08 5.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۸:۳۰
بیشتر

Souht

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Souht Africa 12Y 11.7 11.78 11.595 11.78 0.09 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

Souht Africa

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Souht Africa 12Y 11.7 11.78 11.595 11.78 0.09 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

South

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 0.95 - 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
South Africa 3M 5.35 6 3.5 6 0.85 18.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
South Korea 2Y 1.042 - 1.042 1.042 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
South Africa 2Y 7.26 7.32 7.12 7.32 0.12 1.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
South Korea 3Y 1.066 1.07 1.062 1.072 0.01 0.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
South Korea 4Y 1.256 - 1.256 1.256 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۶:۳۰
South Africa 5Y 10.29 10.34 10.145 10.34 0.15 1.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
South Korea 5Y 1.329 1.326 1.291 1.338 0.02 1.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
South Korea 10Y 1.547 1.557 1.497 1.561 0.03 1.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
South Africa 10Y 11.29 11.36 11.175 11.36 0.10 0.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
South Korea 20Y 1.651 1.649 1.635 1.661 0.01 0.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
South Korea 30Y 1.67 1.675 1.64 1.688 0.03 1.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
South Korea 50Y 1.65 - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
South Africa 20Y 12.04 12.11 11.92 12.11 0.11 0.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
South Africa 25Y 12.08 12.15 11.96 12.15 0.11 0.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
South Africa 30Y 12.04 12.11 11.925 12.11 0.11 0.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

Sri

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 3M 7 6.75 6.75 7 0.10 1.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Sri Lanka 6M 7.3 - 7.3 7.3 0.10 1.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Sri Lanka 1Y 7.725 7.543 7.543 7.725 0.31 4.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Sri Lanka 2Y 8.995 9.047 8.995 9.047 0.44 5.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Sri Lanka 3Y 9.465 9.308 9.256 9.465 0.11 1.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Sri Lanka 4Y 9.569 9.517 9.517 9.569 0.21 2.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Sri Lanka 5Y 9.778 9.674 9.674 9.778 0.11 1.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Sri Lanka 6Y 9.781 9.755 9.755 9.833 0.05 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Sri Lanka 7Y 9.908 9.83 9.83 9.908 0.13 1.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Sri Lanka 8Y 9.907 9.959 9.907 9.959 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Sri Lanka 9Y 10.093 9.936 10.041 9.936 0.16 1.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Sri Lanka 10Y 10.172 10.041 10.041 10.172 0.13 1.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Sri Lanka 15Y 10.248 10.039 10.039 10.248 0.21 2.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
بیشتر
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی