بازار اوراق قرضه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 40.45 40.45 40.45 40.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Argentina 4Y 48.83 48.83 40.45 48.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۲۲:۴۳
Argentina 7Y 49.255 49.255 49.255 49.255 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 5.5 5.5 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
South Africa 3M 4.9 4.9 4.9 4.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
South Africa 5Y 8.145 8.145 8.145 8.145 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
South Africa 10Y 9.775 9.775 9.775 9.775 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
South Africa 20Y 10.785 10.785 10.785 10.785 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
South Africa 25Y 10.795 10.795 10.795 10.795 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
South Africa 30Y 10.745 10.745 10.745 10.745 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1Y 0.527 0.528 0.514 0.561 0.02 4.15% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۱۴
Germany 2Y 0.937 0.938 0.886 0.974 0.06 6.24% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Germany 3M 0.495 0.498 0.484 0.517 0.01 2.17% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Germany 3Y 1.053 1.051 0.973 1.077 0.07 7.34% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Germany 4Y 1.193 1.192 1.11 1.222 0.08 7.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Germany 5Y 1.36 1.361 1.284 1.396 0.07 5.59% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Germany 6M 0.017 0.018 0.001 0.001 0.07 79.76% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Germany 6Y 1.411 1.413 1.344 1.452 0.08 5.77% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۴۰
Germany 7Y 1.45 1.451 1.377 1.485 0.08 5.84% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Germany 8Y 1.495 1.497 1.409 1.526 0.08 5.65% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
Germany 9M 0.204 0.177 0.162 0.204 0.04 25.15% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۱۴
Germany 9Y 1.548 1.549 1.459 1.576 0.08 5.59% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Germany 10Y 1.6295 1.6305 1.5385 1.6545 0.08 5.44% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
Germany 15Y 1.852 1.853 1.763 1.875 0.08 4.75% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Germany 20Y 1.824 1.821 1.742 1.847 0.08 4.77% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Germany 25Y 1.788 1.789 1.703 1.809 0.08 4.75% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
Germany 30Y 1.819 1.821 1.737 1.843 0.08 4.54% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
U.S. 1M 1.0984 1.106 1.0984 1.1746 0.06 5.33% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۴۰
U.S. 1Y 2.8773 2.8799 2.8667 2.9248 0.01 0.46% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
U.S. 2Y 3.1198 3.1259 3.0811 3.1421 0.02 0.52% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
U.S. 3M 1.7797 1.7823 1.6821 1.8079 0.10 5.97% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
U.S. 3Y 3.2175 3.2203 3.1839 3.2539 0.01 0.43% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
U.S. 5Y 3.2551 3.2602 3.2261 3.3081 0.02 0.57% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
U.S. 6M 2.5439 2.5465 2.5335 2.6089 0.00 0.06% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
U.S. 7Y 3.2733 3.2707 3.2384 3.3265 0.01 0.19% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
U.S. 10Y 3.2 3.196 3.171 3.253 0.00 0.13% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
U.S. 20Y 3.5644 3.5655 3.5565 3.6284 0.01 0.22% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
U.S. 30Y 3.307 3.304 3.294 3.361 0.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y 0.581 0.59 0.53 0.619 0.03 5.44% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Austria 2Y 0.938 0.937 0.839 0.976 0.08 8.82% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Austria 3Y 1.255 1.254 1.173 1.292 0.08 6.54% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Austria 4Y 1.548 1.543 1.441 1.556 0.10 7.13% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Austria 5Y 1.609 1.61 1.526 1.656 0.08 5.16% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Austria 6Y 1.759 1.77 1.687 1.799 0.08 4.76% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Austria 7Y 1.847 1.865 1.781 1.885 0.08 4.29% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Austria 8Y 1.947 1.949 1.852 1.975 0.09 4.79% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
Austria 9Y 2.073 2.075 1.981 2.103 0.09 4.33% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Austria 10Y 2.168 2.17 2.07 2.193 0.09 4.43% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Austria 15Y 2.382 2.383 2.281 2.399 0.10 4.20% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
Austria 20Y 2.476 2.477 2.384 2.501 0.09 3.69% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Austria 25Y 2.401 2.405 2.331 2.425 0.08 3.58% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۴۰
Austria 30Y 2.43 2.431 2.346 2.453 0.08 3.45% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Austria 40Y 2.565 2.566 2.473 2.587 0.09 3.55% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 4.094 4.095 4.092 4.095 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Jordan 2Y 4.76 4.762 4.76 4.762 0.00 0.06% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Jordan 3M 3.644 3.604 3.604 3.644 0.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۱۴
Jordan 3Y 4.241 4.241 4.241 4.241 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۱۵
Jordan 5Y 4.525 4.525 4.525 4.572 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ساعت ۱۸:۴۲
Jordan 6M 2.612 2.612 2.612 2.612 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ساعت ۱۱:۱۵
Jordan 7Y 4.832 4.832 4.832 4.832 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۴
Jordan 10Y 5.116 5.116 5.116 5.116 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۴۳
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M 0.673 0.651 0.628 0.717 0.06 8.17% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۲
Spain 1Y 0.675 0.674 0.623 0.719 0.07 10.84% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Spain 2Y 1.209 1.207 1.16 1.227 0.04 3.78% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Spain 3M 0.359 0.4 0.357 0.405 0.01 1.37% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Spain 3Y 1.548 1.546 1.457 1.548 0.05 3.48% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Spain 4Y 1.814 1.813 1.745 1.821 0.06 3.54% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Spain 5Y 2 1.998 1.923 2.023 0.07 3.73% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Spain 6M 0.007 0.009 0.003 0.046 0.01 128.57% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Spain 6Y 2.13 2.131 2.055 2.155 0.07 3.45% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Spain 7Y 2.328 2.322 2.251 2.345 0.07 2.96% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Spain 8Y 2.471 2.472 2.4 2.496 0.07 2.79% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Spain 9M 0.373 0.372 0.354 0.41 0.04 10.68% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Spain 9Y 2.637 2.638 2.563 2.669 0.07 2.77% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Spain 10Y 2.723 2.725 2.647 2.744 0.11 4.13% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Spain 15Y 3.093 3.092 2.987 3.102 0.09 3.03% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
Spain 20Y 3.103 3.105 3.017 3.122 0.08 2.75% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Spain 25Y 3.085 3.086 3.001 3.107 0.08 2.70% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Spain 30Y 3.234 3.235 3.158 3.254 0.07 2.28% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 2.471 2.467 2.467 2.493 0.02 0.73% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۵:۴۱
Australia 2Y 3.113 3.118 3.048 3.182 0.06 1.83% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
Australia 3Y 3.39 3.394 3.327 3.462 0.06 1.77% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
Australia 4Y 3.473 3.474 3.408 3.543 0.06 1.67% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Australia 5Y 3.567 3.572 3.5 3.629 0.05 1.46% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
Australia 6Y 3.596 3.599 3.531 3.648 0.04 1.06% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Australia 7Y 3.692 3.696 3.625 3.753 0.05 1.44% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Australia 8Y 3.719 3.723 3.653 3.781 0.06 1.48% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Australia 9Y 3.757 3.761 3.691 3.816 0.05 1.38% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Australia 10Y 3.78 3.784 3.716 3.837 0.05 1.35% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Australia 12Y 3.838 3.842 3.773 3.897 0.05 1.33% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Australia 15Y 3.938 3.942 3.877 4.001 0.06 1.42% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Australia 20Y 4.005 4.01 3.968 4.084 0.07 1.85% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Australia 30Y 3.952 3.956 3.871 4.002 0.04 1.04% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 2Y 1.319 1.329 1.27 1.355 0.05 4.27% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۴۰
Slovakia 5Y 1.908 1.939 1.881 1.962 0.03 1.49% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Slovakia 6Y 2.03 2.06 2.03 2.1 0.03 1.50% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Slovakia 8Y 2.428 2.43 2.345 2.466 0.09 4.03% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۴۰
Slovakia 9Y 2.598 2.599 2.506 2.607 0.09 3.51% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Slovakia 10Y 2.57 2.6 2.52 2.61 0.08 3.21% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Slovakia 13Y 3.03 3.037 2.928 3.049 0.10 3.27% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Slovakia 18Y 3.04 3.041 2.934 3.056 0.10 3.51% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Slovakia 30Y 3.148 3.147 3.064 3.158 0.08 2.61% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
Slovakia 50Y 3.042 3.055 2.918 3.079 0.12 4.14% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y 0.199 0.355 0.199 0.47 0.28 58.02% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Slovenia 2Y 0.746 0.746 0.746 0.746 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Slovenia 3Y 1.163 1.153 0.98 1.164 0.18 18.43% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Slovenia 5Y 1.664 1.661 1.593 1.681 0.07 4.65% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Slovenia 7Y 2.233 2.228 2.138 2.246 0.09 4.25% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Slovenia 8Y 2.471 2.466 2.368 2.522 0.10 4.17% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Slovenia 10Y 2.591 2.59 2.488 2.606 0.09 3.52% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
Slovenia 15Y 2.826 2.822 2.721 2.845 0.09 3.44% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Slovenia 20Y 2.971 2.97 2.833 2.973 0.10 3.63% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Slovenia 25Y 2.872 2.87 2.826 2.92 0.07 2.61% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 60.695 60.695 60.695 60.695 0.28 0.46% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۱۴
Ukraine 2Y 59.045 59.045 59.045 59.045 0.14 0.24% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۱۴
Ukraine 3Y 54.47 54.47 54.47 54.47 0.07 0.13% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۱۴
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 2.511 2.511 2.511 2.511 0.02 0.60% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۶:۳۹
Indonesia 1Y 4.455 4.444 4.345 4.455 0.09 2.06% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۴۳
Indonesia 3M 2.303 2.542 2.303 2.542 0.02 0.78% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۴۰
Indonesia 3Y 5.62 5.617 5.604 5.649 0.08 1.37% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۴۴
Indonesia 5Y 6.516 6.519 6.516 6.574 0.07 1.09% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۳:۴۴
Indonesia 6M 3.744 3.784 2.676 3.784 0.02 0.54% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۵:۱۳
Indonesia 10Y 7.403 7.405 7.399 7.412 0.02 0.20% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۴۴
Indonesia 15Y 7.424 7.422 7.415 7.424 0.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۴۴
Indonesia 20Y 7.377 7.378 7.377 7.39 0.02 0.22% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۳:۴۴
Indonesia 25Y 7.67 7.672 7.666 7.674 0.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۴۳
Indonesia 30Y 7.655 7.647 7.644 7.655 0.00 0.01% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۴۳
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 10.026 10.026 10.026 10.026 0.00 0.01% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۴۳
Uganda 2Y 13.864 13.864 13.864 13.864 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۲۱:۴۳
Uganda 3M 8.208 8.208 8.208 8.208 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۴۳
Uganda 3Y 14.431 14.431 14.431 14.431 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۲:۴۲
Uganda 5Y 15.179 15.179 15.179 15.179 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۲۱:۴۳
Uganda 6M 9.173 8.752 8.752 9.173 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۴۳
Uganda 10Y 15.617 15.294 15.294 15.617 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Uganda 15Y 16.588 16.588 16.588 16.588 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۲۱:۴۳
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M 0.706 0.697 0.67 0.767 0.04 4.85% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۴۲
Italy 1Y 0.7 0.701 0.692 0.725 0.01 1.89% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Italy 2Y 1.412 1.411 1.394 1.47 0.02 1.15% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Italy 3M 0.38 0.379 0.32 0.382 0.03 7.54% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۱۴
Italy 3Y 2.204 2.206 2.163 2.266 0.03 1.19% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Italy 4Y 2.517 2.521 2.474 2.572 0.03 1.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۴۰
Italy 5Y 2.724 2.727 2.701 2.77 0.01 0.52% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۴۰
Italy 6M 0.085 0.064 0.064 0.114 0.01 14.86% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Italy 6Y 2.909 2.911 2.832 2.957 0.04 1.29% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Italy 7Y 3.135 3.138 3.085 3.168 0.03 0.80% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۴۰
Italy 8Y 3.368 3.37 3.314 3.408 0.02 0.69% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Italy 9M 0.373 0.374 0.373 0.417 0.01 1.61% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Italy 9Y 3.5 3.506 3.446 3.539 0.05 1.36% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Italy 10Y 3.658 3.661 3.593 3.694 0.05 1.27% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Italy 15Y 3.712 3.707 3.649 3.736 0.03 0.73% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Italy 20Y 3.802 3.799 3.736 3.829 0.02 0.58% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Italy 30Y 3.773 3.769 3.716 3.793 0.02 0.53% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Italy 50Y 3.907 3.905 3.862 3.931 0.03 0.83% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y 0.271 0.269 0.213 0.389 0.10 35.79% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
Ireland 3M 0.001 0.201 0.201 0.001 0.49 100.20% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
Ireland 3Y 1.24 1.241 1.157 1.247 0.13 11.21% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Ireland 4Y 1.393 1.395 1.316 1.432 0.07 5.53% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Ireland 5Y 1.607 1.609 1.549 1.648 0.06 3.95% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Ireland 6M 0.224 0.224 0.224 0.224 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۱:۱۵
Ireland 6Y 1.776 1.794 1.696 1.803 0.08 4.53% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Ireland 7Y 1.829 1.831 1.453 1.855 0.16 9.32% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Ireland 8Y 1.878 1.874 1.761 1.899 0.11 6.04% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Ireland 10Y 2.254 2.252 2.149 2.273 0.09 4.30% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Ireland 15Y 2.395 2.417 2.304 2.434 0.05 2.13% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Ireland 20Y 2.559 2.56 2.453 2.578 0.10 4.24% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Ireland 30Y 2.638 2.639 2.557 2.688 0.10 3.74% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 6.511 6.511 6.511 6.511 0.01 0.09% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۶:۱۴
Iceland 5Y 6.619 6.619 6.619 6.619 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۶:۱۴
Iceland 10Y 5.767 5.767 5.767 5.767 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۱۵:۴۴
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 1Y 4.679 4.681 4.679 4.681 0.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Bahrain 2Y 5.327 5.327 5.327 5.327 0.01 0.17% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Bahrain 3M 3.909 3.917 3.909 3.95 0.01 0.15% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Bahrain 5Y 5.973 5.973 5.973 5.973 0.07 1.15% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Bahrain 6M 4.39 4.392 4.39 4.415 0.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Bahrain 9M 4.64 4.642 4.64 4.657 0.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 13.66 13.635 13.635 13.66 0.02 0.15% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۶:۱۰
Brazil 2Y 10.591 12.125 10.591 12.125 1.52 14.30% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Brazil 3M 14.095 14.095 14.095 14.095 0.00 0.01% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۳:۱۰
Brazil 3Y 12.712 12.682 12.682 12.712 0.04 0.28% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۴:۳۹
Brazil 5Y 12.707 12.691 12.691 12.707 0.03 0.20% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۶:۱۰
Brazil 6M 14.126 14.125 14.125 14.126 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۶:۱۰
Brazil 8Y 12.82 12.82 12.82 12.82 0.03 0.20% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۶:۱۰
Brazil 9M 14.001 14.001 14.001 14.001 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۲۳:۱۲
Brazil 10Y 12.848 12.848 12.848 12.848 0.04 0.27% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۶:۱۰
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
U.K. 1M 0.971 0.835 0.835 0.971 0.15 17.70% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۵:۱۳
U.K. 1Y 2.0955 2.0965 1.9885 2.1105 0.10 4.80% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
U.K. 2Y 2.1095 2.1125 2 2.1285 0.10 5.11% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۴۰
U.K. 3M 1.191 1.191 1.191 1.191 0.05 4.02% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۵:۱۳
U.K. 3Y 2.111 2.1105 1.9945 2.1295 0.10 5.08% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
U.K. 4Y 2.2025 2.2035 2.095 2.218 0.09 4.46% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
U.K. 5Y 2.152 2.1525 2.032 2.1725 0.10 5.10% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
U.K. 6M 1.934 1.876 1.876 1.934 0.06 2.98% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۵:۱۳
U.K. 6Y 2.182 2.183 2.0795 2.203 0.09 4.30% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
U.K. 7Y 2.3095 2.309 2.213 2.315 0.08 3.70% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
U.K. 8Y 2.336 2.3345 2.2605 2.3525 0.09 3.78% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
U.K. 9Y 2.4515 2.452 2.3575 2.465 0.09 3.61% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
U.K. 10Y 2.4835 2.484 2.3955 2.5005 0.07 3.05% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
U.K. 12Y 2.674 2.668 2.572 2.691 0.08 3.24% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۴۰
U.K. 15Y 2.762 2.7805 2.6725 2.784 0.08 2.85% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
U.K. 20Y 2.778 2.779 2.695 2.796 0.07 2.62% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۴۰
U.K. 25Y 2.78 2.781 2.693 2.794 0.07 2.66% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
U.K. 30Y 2.735 2.73 2.655 2.748 0.07 2.67% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۴۰
U.K. 40Y 2.566 2.561 2.507 2.583 0.07 2.76% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۴۰
U.K. 50Y 2.515 2.509 2.433 2.534 0.07 2.74% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۴۰
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M 0.798 0.807 0.782 0.845 0.01 1.38% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۱۴
Belgium 1Y 0.53 0.537 0.49 0.537 0.04 7.51% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Belgium 2Y 1.028 1.026 0.947 1.043 0.08 7.87% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Belgium 3M 0.474 0.476 0.472 0.528 0.05 9.37% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Belgium 3Y 1.332 1.331 1.249 1.35 0.08 6.14% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Belgium 4Y 1.471 1.473 1.388 1.492 0.08 5.60% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
Belgium 5Y 1.602 1.6 1.526 1.632 0.08 5.33% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Belgium 6M 0.091 0.093 0.09 0.118 0.03 23.53% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۱۴
Belgium 6Y 1.714 1.715 1.621 1.737 0.09 5.48% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Belgium 7Y 1.856 1.857 1.756 1.872 0.10 5.45% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Belgium 8Y 1.992 1.993 1.89 2.01 0.10 5.23% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Belgium 9M 0.249 0.251 0.238 0.254 0.01 5.06% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۱۴
Belgium 9Y 2.093 2.092 1.985 2.113 0.10 5.18% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
Belgium 10Y 2.262 2.263 2.155 2.28 0.10 4.77% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Belgium 15Y 2.558 2.559 2.493 2.583 0.10 4.24% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Belgium 20Y 2.703 2.704 2.598 2.727 0.10 3.92% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M 0.54 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۱۳
Bulgaria 1Y 0.05 0.05 0.05 0.255 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۱۳
Bulgaria 2Y 0.451 0.451 0.451 0.451 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۱۳
Bulgaria 3Y 1.506 1.506 1.506 1.506 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۱۳
Bulgaria 4Y 1.506 1.506 1.506 1.506 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۱۲
Bulgaria 5Y 1.556 1.556 1.507 1.556 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۱۳
Bulgaria 7Y 0.18 0.18 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Bulgaria 10Y 2.516 2.516 2.516 2.516 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۲۲:۱۶
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 6.665 6.61 6.61 6.665 0.01 0.15% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۴۴
Bangladesh 2Y 7.345 7.29 7.29 7.345 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۴۴
Bangladesh 3M 6.135 6.075 6.075 6.135 0.06 0.98% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۴۴
Bangladesh 5Y 7.955 7.9 7.9 7.955 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۴۴
Bangladesh 6M 6.705 6.65 6.65 6.705 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۴۴
Bangladesh 10Y 8.265 8.21 8.21 8.265 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۴۴
Bangladesh 15Y 8.425 8.37 8.37 8.425 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۴۴
Bangladesh 20Y 8.735 8.68 8.68 8.735 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۴۴
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 4.793 4.793 3.32 4.793 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۲۲:۴۲
Botswana 5Y 5.701 5.701 5.687 5.701 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۲۲:۴۲
Botswana 6M 2.478 2.478 2.478 2.478 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۱۵
Botswana 20Y 8.566 8.566 8.566 8.571 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۲۲:۴۲
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 15.25 15.25 15.25 15.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۱۵:۴۴
Pakistan 3M 14.6 14.6 14.6 14.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۱۵:۴۴
Pakistan 3Y 13.726 13.756 13.726 13.756 0.03 0.20% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۱۴
Pakistan 5Y 13.191 13.191 13.191 13.191 0.00 0.01% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۳۹
Pakistan 6M 15.15 15.15 15.15 15.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۴۳
Pakistan 10Y 13.225 13.225 13.225 13.225 0.01 0.08% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۱۴
Pakistan 14Y 13.664 13.664 13.664 13.664 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۱۴
Pakistan 20Y 13.568 13.568 13.568 13.568 0.01 0.07% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۱۴
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y 0.262 0.52 0.262 0.535 0.21 80.53% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
Portugal 2Y 1.24 1.241 1.178 1.241 0.05 4.38% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
Portugal 3M 0.283 0.285 0.271 0.299 0.02 5.98% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Portugal 3Y 1.504 1.531 1.48 1.554 0.04 2.38% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
Portugal 4Y 1.746 1.748 1.685 1.748 0.06 3.74% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
Portugal 5Y 1.988 1.989 1.9 1.99 0.07 3.70% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Portugal 6M 0.045 0.103 0.045 0.114 0.05 104.44% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Portugal 6Y 2.062 2.06 1.989 2.083 0.07 3.51% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Portugal 7Y 2.18 2.181 2.108 2.193 0.07 3.27% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Portugal 8Y 2.424 2.425 2.356 2.448 0.07 2.76% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Portugal 9Y 2.559 2.558 2.5 2.59 0.05 2.11% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Portugal 10Y 2.688 2.69 2.615 2.717 0.06 2.44% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Portugal 15Y 2.878 2.879 2.779 2.892 0.09 3.15% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Portugal 20Y 3.102 3.097 3.017 3.122 0.08 2.75% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Portugal 30Y 3.31 3.309 3.234 3.326 0.07 2.26% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 2Y 6.02 6.02 6.02 6.02 0.02 0.33% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱:۴۱
Peru 5Y 6.9 6.9 6.9 6.9 0.06 0.88% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱:۴۱
Peru 10Y 7.827 7.827 7.827 7.827 0.13 1.65% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱:۴۱
Peru 15Y 8.038 8.005 8.005 8.038 0.07 0.87% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Peru 20Y 8.01 8.01 8.01 8.01 0.02 0.21% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱:۴۱
Peru 30Y 8.04 8.04 8.04 8.04 0.04 0.50% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱:۴۱
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.059 1.059 1.059 1.059 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۷:۴۲
Thailand 2Y 1.739 1.739 1.739 1.739 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۷:۴۲
Thailand 3Y 0.726 0.726 0.726 0.726 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Thailand 5Y 2.501 2.501 2.48 2.501 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۱۵:۴۴
Thailand 7Y 2.81 2.81 2.81 2.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۱۵:۴۴
Thailand 10Y 2.905 2.905 2.865 2.905 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۱۵:۴۴
Thailand 12Y 2.972 2.972 2.942 2.972 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۱۵:۴۴
Thailand 14Y 3.429 3.429 3.328 3.429 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۱۵:۴۴
Thailand 15Y 3.409 3.409 3.327 3.409 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۱۵:۴۴
Thailand 16Y 3.664 3.664 3.562 3.664 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۱۵:۴۴
Thailand 20Y 3.786 3.786 3.734 3.786 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۱۵:۴۴
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.85 0.85 0.85 0.85 0.03 3.53% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۱۲
Taiwan 5Y 1.075 1.075 1.075 1.075 0.03 2.38% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۱۲
Taiwan 10Y 1.175 1.175 1.175 1.175 0.06 4.85% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۱۲
Taiwan 20Y 1.683 1.683 1.683 1.683 0.02 0.90% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۱۲
Taiwan 30Y 1.895 1.895 1.895 1.895 0.03 1.58% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۱۲
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 23.29 23.345 23.09 23.365 0.06 0.26% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۴۲
Turkey 2Y 24.66 24.74 24.66 24.74 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Turkey 3M 18.48 17.99 17.99 18.5 0.54 3.01% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۸:۴۴
Turkey 3Y 24.12 24.14 24.02 24.14 0.07 0.29% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۸:۱۴
Turkey 5Y 23.765 23.765 23.655 23.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۲۱:۴۳
Turkey 6M 20.209 20.384 20.209 20.426 0.13 0.66% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۴۰
Turkey 9M 22.261 22.639 22.261 23.9 0.07 0.30% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۴۰
Turkey 10Y 19.35 19.36 19.35 19.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۴۲
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 1.177 1.177 1.177 1.177 0.03 2.55% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۱۵
Mauritius 2M 0.549 0.549 0.549 0.549 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۱۶
Mauritius 2Y 0.849 0.794 0.794 0.849 0.03 3.41% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۱۴
Mauritius 3Y 1.14 1.14 1.14 1.14 0.01 0.62% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۳۹
Mauritius 4M 1.033 0.97 0.97 1.033 0.06 6.17% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۱۵
Mauritius 4Y 2.315 2.315 2.315 2.315 0.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۳۹
Mauritius 5Y 2.829 2.841 2.829 2.841 0.01 0.39% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Mauritius 6M 1.081 1.009 1.009 1.081 0.07 7.03% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۱۵
Mauritius 8M 1.109 1.109 1.109 1.109 0.03 2.78% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۱۵
Mauritius 10Y 4.104 4.104 4.104 4.104 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۴۱
Mauritius 15Y 4.926 4.926 4.926 4.926 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۳۹
Mauritius 20Y 5.622 5.622 5.622 5.622 0.11 2.05% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 6.732 6.802 6.732 6.854 0.03 0.45% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Czech Republic 2Y 6.078 6.081 6.024 6.19 0.04 0.67% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Czech Republic 3Y 5.904 5.889 5.851 5.99 0.01 0.20% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Czech Republic 4Y 5.764 5.755 5.691 5.85 0.08 1.34% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Czech Republic 5Y 5.734 5.739 5.684 5.767 0.04 0.68% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Czech Republic 6Y 5.437 5.44 5.437 5.551 0.02 0.33% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Czech Republic 7Y 5.273 5.285 5.226 5.349 0.05 0.94% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۴۲
Czech Republic 8Y 5.265 5.254 5.183 5.307 0.05 1.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Czech Republic 9Y 5.22 5.208 5.155 5.267 0.07 1.26% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Czech Republic 10Y 5.155 5.163 5.031 5.173 0.12 2.34% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۱۲
Czech Republic 15Y 5.162 5.146 5.054 5.162 0.10 2.06% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۸:۱۴
Czech Republic 20Y 5.124 5.122 5.06 5.192 0.06 1.26% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Czech Republic 50Y 5.141 5.139 5.139 5.251 0.04 0.76% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 1.964 1.962 1.957 1.97 0.01 0.41% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۴۴
China 2Y 2.283 2.279 2.272 2.283 0.01 0.44% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۳:۴۴
China 3Y 2.447 2.449 2.429 2.449 0.02 0.87% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۴۴
China 5Y 2.652 2.65 2.633 2.656 0.01 0.38% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۴۴
China 7Y 2.839 2.838 2.823 2.839 0.00 0.14% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۴۴
China 10Y 2.857 2.859 2.844 2.86 0.01 0.21% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۵:۴۱
China 15Y 3.036 3.016 3.016 3.036 0.04 1.34% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۴۳
China 20Y 3.397 3.401 3.385 3.401 0.01 0.15% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۶:۱۴
China 30Y 3.321 3.322 3.313 3.322 0.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۴۴
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 20.3 20.3 20.3 20.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Russia 1W 18.89 18.89 18.89 18.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Russia 1Y 8.63 8.655 8.63 8.84 0.09 1.04% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Russia 2M 21.43 21.43 21.43 21.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Russia 2W 19.19 19.19 19.19 19.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Russia 2Y 8.58 8.575 8.565 8.655 0.03 0.29% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۱۴
Russia 3M 22.31 22.31 22.31 22.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Russia 3Y 8.46 8.48 8.46 8.55 0.10 1.18% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Russia 5Y 8.65 8.665 8.625 8.68 0.04 0.40% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Russia 6M 23.42 23.42 23.42 23.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Russia 7Y 8.56 8.555 8.47 8.56 0.03 0.35% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Russia 10Y 8.655 8.66 8.615 8.67 0.01 0.12% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Russia 15Y 8.74 8.745 8.685 8.775 0.02 0.17% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Russia 20Y 8.755 8.75 8.66 8.76 0.04 0.40% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Russia Overnight 19.5 19.5 19.5 19.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 8.485 8.485 8.485 8.485 0.00 0.01% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۳:۱۰
Romania 2Y 8.74 8.74 8.74 8.74 0.08 0.92% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۳:۱۴
Romania 3Y 8.73 8.78 8.73 8.78 0.07 0.81% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۳:۴۴
Romania 4Y 8.575 8.84 8.575 8.84 0.07 0.76% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۵:۴۱
Romania 5Y 8.77 8.83 8.77 8.83 0.13 1.50% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۳:۴۴
Romania 6M 5.876 5.876 5.876 5.876 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۱۰:۴۳
Romania 7Y 8.88 8.87 8.87 8.89 0.02 0.23% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۱۵
Romania 10Y 8.82 8.84 8.82 8.84 0.16 1.85% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۳:۴۴
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M 0.169 0.169 0.169 0.174 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۴۶
Japan 1Y 0.119 0.094 0.094 0.119 0.02 12.61% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Japan 2Y 0.055 0.047 0.047 0.066 0.01 11.29% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Japan 3M 0.159 0.159 0.159 0.159 0.01 3.05% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۴۴
Japan 3Y 0.02 0.012 0.012 0.029 0.01 20.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Japan 4Y 0.018 0.014 0.01 0.018 0.00 12.50% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۲
Japan 5Y 0.045 0.053 0.04 0.053 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Japan 6M 0.217 0.134 0.134 0.217 0.08 35.94% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Japan 6Y 0.144 0.14 0.133 0.144 0.01 7.46% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۲
Japan 7Y 0.239 0.216 0.203 0.239 0.04 20.10% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۲
Japan 8Y 0.261 0.258 0.246 0.261 0.01 5.24% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Japan 9M 0.212 0.124 0.124 0.212 0.00 0.93% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Japan 9Y 0.248 0.243 0.243 0.254 0.01 2.06% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Japan 10Y 0.227 0.224 0.224 0.232 0.00 0.88% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Japan 15Y 0.691 0.697 0.678 0.697 0.01 1.32% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Japan 20Y 0.932 0.938 0.916 0.938 0.01 1.53% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Japan 30Y 1.263 1.259 1.25 1.268 0.02 1.28% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۱۵
Japan 40Y 1.34 1.341 1.315 1.341 0.02 1.82% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 20.637 20.643 20.637 20.645 0.01 0.03% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۱۵
Sri Lanka 2Y 21.08 21.1 21.08 21.1 0.02 0.10% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۱۵
Sri Lanka 3M 21.25 21.25 21.25 21.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۴۲
Sri Lanka 3Y 21.694 21.694 21.694 21.694 0.09 0.43% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۱۵
Sri Lanka 4Y 21.306 21.306 21.306 21.306 0.01 0.07% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۱۵
Sri Lanka 5Y 21.469 21.469 21.469 21.469 0.03 0.12% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۱۵
Sri Lanka 6M 22 22 22 22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۰:۴۱
Sri Lanka 6Y 21.117 21.117 21.117 21.117 0.03 0.12% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۱۵
Sri Lanka 7Y 21.45 21.45 21.45 21.45 0.03 0.13% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۱۵
Sri Lanka 8Y 21.445 21.445 21.445 21.445 0.03 0.13% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۱۵
Sri Lanka 9Y 22.212 22.212 22.212 22.212 0.03 0.14% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۱۵
Sri Lanka 10Y 21.413 21.413 21.413 21.413 0.04 0.16% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۱۵
Sri Lanka 15Y 21.345 21.345 21.207 21.345 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۲:۱۶
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 2.109 2.109 2.109 2.109 0.51 31.57% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۳:۴۴
Singapore 1Y 2.24 2.24 2.24 2.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۳:۴۳
Singapore 2Y 2.729 2.734 2.493 2.734 0.24 9.51% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۴۴
Singapore 3M 2.193 2.193 2.193 2.193 0.18 9.05% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۳:۴۴
Singapore 5Y 2.924 2.911 2.905 2.924 0.04 1.21% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۴۴
Singapore 6M 2.247 2.247 2.247 2.247 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۱۳:۴۳
Singapore 10Y 3.042 3.053 3.03 3.053 0.03 1.03% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۴۴
Singapore 15Y 3.141 3.153 3.129 3.153 0.04 1.16% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۴۴
Singapore 20Y 3.182 3.164 3.164 3.182 0.03 0.79% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۴۴
Singapore 30Y 2.991 3.003 2.957 3.003 0.03 1.12% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۴۴
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M 0.24 0.25 0.24 0.35 0.01 4.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Switzerland 1W 0.26 0.25 0.24 0.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۴۰
Switzerland 1Y 0.4 0.4 0.4 0.4 0.02 5.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۱۴
Switzerland 2M 0.22 0.27 0.22 0.28 0.03 12.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۱۴
Switzerland 2Y 0.285 0.324 0.268 0.382 0.02 5.95% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۴۰
Switzerland 3M 0.19 0.22 0.15 0.3 0.08 29.63% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۱۴
Switzerland 3Y 0.557 0.576 0.543 0.625 0.04 7.95% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Switzerland 4Y 0.673 0.689 0.665 0.743 0.03 5.32% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Switzerland 5Y 0.841 0.855 0.841 0.92 0.02 2.69% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Switzerland 6M 0.05 0.08 0.05 0.14 0.03 60.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۱۵
Switzerland 6Y 0.966 0.972 0.956 1.036 0.03 3.43% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Switzerland 7Y 1.044 1.043 1.025 1.095 0.04 4.09% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Switzerland 8Y 1.156 1.147 1.135 1.198 0.04 3.86% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Switzerland 9Y 1.274 1.283 1.255 1.336 0.05 3.66% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Switzerland 10Y 1.365 1.36 1.34 1.406 0.05 3.41% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Switzerland 15Y 1.554 1.535 1.521 1.591 0.05 3.26% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Switzerland 20Y 1.525 1.523 1.511 1.579 0.03 1.94% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Switzerland 30Y 1.515 1.511 1.5 1.567 0.03 2.02% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Switzerland Overnight 0.26 0.25 0.24 0.35 0.01 3.85% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1Y 9.36 9.36 9.36 9.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۱۲
Chile 2Y 8.15 8.15 8.15 8.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۱۲
Chile 3Y 6.48 6.48 6.48 6.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۱۲
Chile 4Y 6.43 6.43 6.43 6.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۱۲
Chile 5Y 6.44 6.44 6.44 6.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۱۲
Chile 8Y 6.37 6.37 6.37 6.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۴:۱۲
Chile 10Y 6.4 6.4 6.4 6.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۱۲
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 4.091 4.238 4.091 4.238 0.06 1.41% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Serbia 2Y 4.295 4.295 4.295 4.295 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۳:۱۱
Serbia 3Y 5.249 5.1 5.1 5.249 0.02 0.46% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Serbia 7Y 6.69 6.8 6.69 7.089 0.39 5.75% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Serbia 10Y 7.33 7.926 7.33 7.926 0.52 7.59% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۵:۱۳
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M 0.601 0.612 0.601 0.649 0.03 3.99% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۵:۱۳
France 1Y 0.66 0.661 0.618 0.666 0.04 5.94% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۴۰
France 2Y 0.785 0.789 0.731 0.818 0.05 7.09% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
France 3M 0.475 0.473 0.473 0.498 0.01 2.06% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
France 3Y 1.305 1.304 1.224 1.326 0.08 6.18% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
France 4Y 1.457 1.459 1.374 1.48 0.08 5.73% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
France 5Y 1.622 1.623 1.539 1.648 0.08 5.12% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
France 6M 0.14 0.135 0.124 0.14 0.01 4.76% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
France 6Y 1.734 1.735 1.646 1.761 0.09 5.28% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
France 7Y 1.7925 1.7935 1.702 1.8115 0.09 5.10% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
France 8Y 1.88 1.879 1.777 1.897 0.10 5.62% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
France 9M 0.296 0.311 0.296 0.345 0.01 1.69% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
France 9Y 2.011 2.01 1.901 2.028 0.11 5.51% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
France 10Y 2.178 2.177 2.07 2.196 0.11 5.12% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
France 15Y 2.44 2.441 2.329 2.46 0.10 4.27% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
France 20Y 2.58 2.582 2.466 2.598 0.11 4.28% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
France 25Y 2.594 2.593 2.487 2.614 0.10 3.88% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
France 30Y 2.685 2.686 2.581 2.704 0.10 3.87% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
France 50Y 2.605 2.609 2.518 2.63 0.09 3.66% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 1M 0.178 0.178 0.178 0.178 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ساعت ۱۷:۳۵
Finland 2M 0.2 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ساعت ۱۷:۳۵
Finland 2Y 0.823 0.725 0.645 0.865 0.06 8.01% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Finland 3M 0.197 0.197 0.197 0.197 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ساعت ۱۷:۳۵
Finland 3Y 1.176 1.196 1.135 1.21 0.06 5.66% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Finland 4Y 1.457 1.446 1.385 1.495 0.07 5.05% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Finland 5Y 1.639 1.64 1.554 1.69 0.08 5.13% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Finland 6M 0.015 0.015 0.015 0.015 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ساعت ۱۷:۳۵
Finland 6Y 1.725 1.727 1.638 1.76 0.08 4.93% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
Finland 8Y 1.997 1.998 1.906 2.029 0.08 4.39% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
Finland 10Y 2.059 2.06 1.967 2.083 0.09 4.36% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Finland 15Y 2.321 2.322 2.222 2.345 0.10 4.31% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
Finland 30Y 2.334 2.335 2.238 2.357 0.09 4.15% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 1.368 1.368 1.368 1.368 0.09 6.65% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۱۲
Philippines 1Y 2.461 2.461 2.461 2.461 0.10 4.24% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۱۲
Philippines 2Y 4.438 4.438 4.438 4.438 0.14 3.19% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۱۲
Philippines 3M 1.842 1.842 1.842 1.842 0.03 1.49% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۱۲
Philippines 3Y 5.629 5.629 5.629 5.629 0.10 1.78% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۱۲
Philippines 4Y 5.629 5.629 5.629 5.629 0.10 1.78% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۱۲
Philippines 5Y 5.524 5.524 5.524 5.524 0.01 0.15% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۱۲
Philippines 6M 2.292 2.292 2.292 2.292 0.35 18.21% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۱۲
Philippines 7Y 6.636 6.636 6.636 6.636 0.12 1.87% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۱۲
Philippines 10Y 7.262 7.262 7.262 7.262 0.01 0.15% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۱۲
Philippines 20Y 6.874 6.874 6.874 6.874 0.19 2.78% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۱۲
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus 2Y 1.176 1.323 1.176 1.351 0.02 1.70% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
Cyprus 3Y 1.649 1.63 1.556 1.765 0.10 6.25% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Cyprus 5Y 2.301 2.299 2.299 2.355 0.02 0.65% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Cyprus 7Y 3.124 3.139 3.094 3.16 0.02 0.51% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Cyprus 10Y 3.33 3.342 3.329 3.397 0.02 0.63% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kazakhstan 1Y 11.681 11.673 11.673 11.681 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Kazakhstan 2Y 11.957 11.95 11.95 11.957 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Kazakhstan 3Y 12.077 13.293 12.077 13.293 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Kazakhstan 4Y 12.255 12.25 12.25 12.255 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Kazakhstan 5Y 12.323 12.326 12.323 12.326 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۱۴
Kazakhstan 6Y 12.576 12.575 12.575 12.576 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Kazakhstan 7Y 12.651 13.2 12.651 13.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Kazakhstan 8Y 12.665 14.182 12.665 14.182 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Kazakhstan 9Y 12.696 12.696 12.696 12.696 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۱۵
Kazakhstan 10Y 12.701 12.7 12.7 12.701 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Kazakhstan 15Y 12.772 12.771 12.771 12.772 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Kazakhstan 25Y 12.85 12.85 12.85 12.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۱۵
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 2Y 3.394 3.382 3.382 3.474 0.06 1.77% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Qatar 3Y 3.605 3.58 3.519 3.685 0.03 0.95% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
Qatar 5Y 3.619 3.621 3.522 3.833 0.22 6.16% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Qatar 10Y 3.879 3.878 3.866 3.898 0.02 0.41% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Qatar 30Y 4.725 4.722 4.679 4.734 0.04 0.75% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.41 1.368 1.342 1.41 0.03 2.32% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Canada 1Y 3.142 3.132 3.121 3.142 0.04 1.29% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۲
Canada 2M 1.76 1.786 1.76 1.801 0.02 1.31% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۴۲
Canada 2Y 3.216 3.213 3.201 3.248 0.01 0.37% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Canada 3M 2.114 2.114 2.114 2.114 0.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۵:۱۳
Canada 3Y 3.255 3.25 3.246 3.286 0.01 0.37% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Canada 4Y 3.254 3.243 3.239 3.286 0.02 0.62% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Canada 5Y 3.28 3.29 3.28 3.343 0.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Canada 6M 2.639 2.639 2.639 2.639 0.01 0.38% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۶:۱۴
Canada 7Y 3.297 3.309 3.297 3.363 0.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Canada 10Y 3.407 3.408 3.405 3.464 0.00 0.06% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Canada 20Y 3.443 3.442 3.442 3.511 0.03 0.76% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
Canada 30Y 3.362 3.368 3.362 3.422 0.03 0.77% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 2.891 2.891 2.891 2.891 0.02 0.70% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۴۴
South Korea 2Y 3.525 3.502 3.491 3.542 0.01 0.34% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۴۴
South Korea 3Y 3.539 3.548 3.529 3.586 0.03 0.88% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۴۳
South Korea 4Y 3.667 3.667 3.667 3.667 0.01 0.38% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۴۴
South Korea 5Y 3.673 3.694 3.673 3.748 0.06 1.50% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۴۳
South Korea 10Y 3.664 3.683 3.664 3.729 0.06 1.64% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۴۳
South Korea 20Y 3.586 3.617 3.586 3.631 0.05 1.42% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۴۳
South Korea 30Y 3.493 3.52 3.493 3.535 0.04 1.12% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۴۳
South Korea 50Y 3.477 3.477 3.477 3.477 0.03 0.83% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۴۴
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 1Y 0.294 0.234 0.117 0.449 0.07 33.64% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۸:۴۴
Croatia 3Y 1.582 1.637 1.582 1.637 0.00 0.06% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۱۴
Croatia 5Y 2.414 2.448 2.414 2.448 0.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۱۴
Croatia 10Y 3.359 3.376 3.233 3.479 0.13 3.93% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۸:۱۴
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 10.179 10.179 10.179 10.179 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ساعت ۱۳:۴۳
Colombia 4Y 10.959 11.01 10.959 11.105 0.25 2.25% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Colombia 5Y 11.1 11.155 11.1 11.4 0.24 2.14% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Colombia 10Y 11.391 11.388 11.388 11.556 0.30 2.62% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Colombia 15Y 11.616 11.616 11.616 11.616 0.24 2.06% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.974 9.974 9.974 9.974 0.01 0.13% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۳:۱۴
Kenya 2Y 11.576 11.643 11.576 11.643 0.07 0.58% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Kenya 3M 8.013 8.013 8.013 8.013 0.09 1.11% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۳:۱۴
Kenya 3Y 12.169 12.069 12.069 12.333 0.16 1.35% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Kenya 4Y 12.837 12.686 12.686 12.837 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Kenya 5Y 13.266 13.267 13.266 13.267 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۱۴
Kenya 6M 9.163 9.163 9.163 9.163 0.07 0.74% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۳:۱۴
Kenya 6Y 13.49 13.33 13.33 13.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Kenya 7Y 13.839 13.679 13.679 13.839 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Kenya 8Y 13.998 13.837 13.837 13.998 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Kenya 9Y 14.163 14.163 14.163 14.163 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۲۲:۱۶
Kenya 10Y 14.165 14.005 14.005 14.165 0.27 1.93% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Kenya 15Y 14.498 14.337 14.337 14.498 0.21 1.50% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Kenya 20Y 14.594 14.434 14.348 14.594 0.25 1.71% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Kenya 25Y 14.625 14.465 14.465 14.625 0.25 1.70% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Kenya Overnight 5.182 5.182 5.182 5.182 0.05 0.89% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۰:۴۲
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 1M 7 6.99 6.89 7 0.16 2.34% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۱۲
Poland 1Y 6.469 6.681 6.469 6.815 0.21 3.25% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۴۲
Poland 2M 7.07 7.04 6.99 7.07 0.10 1.43% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۱۲
Poland 2Y 7.71 7.714 7.707 7.963 0.04 0.57% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Poland 3Y 7.307 7.273 7.273 7.567 0.06 0.79% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۱۴
Poland 4Y 7.67 7.669 7.668 7.951 0.10 1.25% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Poland 5Y 7.567 7.568 7.567 7.833 0.09 1.24% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Poland 6Y 7.273 7.28 7.273 7.545 0.10 1.42% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۱۴
Poland 7Y 7.237 7.319 7.237 7.458 0.01 0.08% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۴۲
Poland 9Y 7.127 7.129 7.127 7.392 0.12 1.64% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۱۴
Poland 10Y 7.231 7.32 7.231 7.453 0.03 0.39% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۴۲
Poland Overnight 5.45 5.69 5.45 5.75 0.22 4.21% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۳:۴۴
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1M 0.487 0.449 0.449 0.539 0.01 1.81% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Malta 1Y 0.551 0.561 0.541 0.618 0.00 0.36% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Malta 3M 0.492 0.492 0.492 0.492 0.03 6.72% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۵:۱۳
Malta 3Y 1.728 1.728 1.728 1.728 0.10 6.21% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۱۵
Malta 5Y 2.22 2.22 2.22 2.22 0.11 5.11% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۱۵
Malta 6M 0.349 0.309 0.259 0.349 0.06 22.46% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۴۲
Malta 10Y 2.747 2.737 2.642 2.806 0.08 3.12% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Malta 20Y 3.158 3.158 3.158 3.158 0.08 2.57% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۱۵
Malta 25Y 3.224 3.223 3.148 3.248 0.07 2.15% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 2.31 2.31 2.31 2.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ساعت ۱۳:۱۵
Malaysia 3M 2.1 2.1 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ساعت ۱۳:۱۵
Malaysia 3W 2.02 2.02 2.02 2.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ساعت ۱۳:۱۵
Malaysia 3Y 3.611 3.611 3.611 3.611 0.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۵:۰۹
Malaysia 5Y 3.962 3.962 3.962 3.962 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۱۳:۴۶
Malaysia 7M 2.24 2.24 2.24 2.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ساعت ۱۳:۱۵
Malaysia 7Y 4.255 4.253 4.251 4.255 0.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Malaysia 10Y 4.267 4.267 4.267 4.267 0.01 0.30% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۳:۴۴
Malaysia 15Y 4.665 4.702 4.665 4.702 0.02 0.39% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۳:۴۴
Malaysia 20Y 4.96 4.96 4.96 4.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۱۳:۴۶
Malaysia 30Y 5.031 5.031 5.031 5.031 0.03 0.64% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۳:۴۴
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y 7.149 7.149 7.149 7.149 0.07 1.02% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۱۵
Hungary 3M 6.544 6.544 6.544 6.544 0.06 0.95% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۱۵
Hungary 3Y 8.42 8.42 8.42 8.42 0.07 0.78% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۱۵
Hungary 5Y 8.57 8.57 8.57 8.57 0.06 0.71% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۱۵
Hungary 6M 7.149 7.149 7.149 7.149 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۱۵
Hungary 10Y 8.385 8.385 8.385 8.385 0.10 1.15% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۱۵
Hungary 15Y 8.33 8.33 8.33 8.33 0.10 1.15% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۱۵
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 1.906 1.906 1.906 1.906 0.03 1.65% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Morocco 3M 1.589 1.556 1.556 1.589 0.02 1.47% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Morocco 5Y 2.177 2.177 2.177 2.177 0.08 3.81% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Morocco 6M 1.636 1.636 1.636 1.636 0.00 0.06% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۱۴
Morocco 10Y 2.389 2.389 2.389 2.389 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۲۰:۱۵
Morocco 15Y 2.634 2.634 2.634 2.634 0.02 0.57% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 15.548 15.344 15.338 15.548 0.20 1.33% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Egypt 2Y 15.04 14.79 14.79 15.04 0.25 1.69% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Egypt 3M 15.682 15.982 15.682 16.156 0.30 1.90% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Egypt 3Y 15.84 15.625 15.625 15.84 0.22 1.38% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Egypt 5Y 16.323 16.27 16.27 16.323 0.05 0.33% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Egypt 6M 15.325 15.726 15.325 15.811 0.40 2.59% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Egypt 7Y 16.682 16.768 16.682 16.769 0.09 0.52% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Egypt 9M 14.993 15.431 14.993 15.487 0.44 2.90% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Egypt 10Y 16.941 16.941 16.941 16.941 0.19 1.15% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Egypt Overnight 11.296 11.296 11.296 11.296 0.02 0.16% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۱۲
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 8.071 8.071 8.071 8.071 0.01 0.11% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۱۱
Mexico 1Y 9.659 9.659 9.659 9.659 0.00 0.01% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۱۱
Mexico 3M 8.46 8.46 8.46 8.46 0.03 0.37% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۱۱
Mexico 3Y 9.715 9.743 9.715 9.783 0.04 0.39% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
Mexico 5Y 9.535 9.542 9.535 9.549 0.01 0.09% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
Mexico 6M 9.047 9.047 9.047 9.047 0.08 0.92% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۱۱
Mexico 7Y 9.39 9.394 9.389 9.394 0.02 0.21% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
Mexico 9M 8.514 8.514 8.514 8.514 0.90 10.58% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۱۱
Mexico 10Y 9.387 9.355 9.355 9.387 0.08 0.81% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۱۱
Mexico 15Y 9.429 9.406 9.406 9.429 0.09 0.91% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
Mexico 20Y 9.438 9.436 9.436 9.438 0.08 0.84% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۱۱
Mexico 30Y 9.43 9.439 9.409 9.439 0.08 0.89% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 6.03 6.046 6.03 6.046 0.02 0.25% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Namibia 3M 4.955 4.984 4.955 4.984 0.03 0.57% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Namibia 3Y 8.379 8.396 8.305 8.431 0.07 0.88% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Namibia 6M 6.224 6.238 6.224 6.238 0.01 0.21% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Namibia 7Y 4.91 4.91 4.91 4.91 0.01 0.14% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Namibia 9M 6.672 6.672 6.672 6.672 0.02 0.33% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Namibia 10Y 11.981 11.99 11.981 12.019 0.11 0.94% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Namibia 15Y 7.63 7.63 7.63 7.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۲۲:۱۶
Namibia 20Y 13.519 13.531 13.43 13.561 0.09 0.67% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۱۴
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 1Y 2.405 2.397 2.371 2.405 0.04 1.56% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۸:۴۴
Norway 3M 1.447 1.446 1.413 1.449 0.00 0.14% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۸:۴۴
Norway 3Y 3.127 3.133 3.127 3.19 0.01 0.39% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۱۴
Norway 5Y 3.197 3.196 3.196 3.275 0.00 0.06% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۱۲
Norway 6M 1.806 1.781 1.762 1.806 0.05 2.56% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۸:۴۴
Norway 9M 2.079 2.077 2.04 2.079 0.03 1.56% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۱۲
Norway 10Y 3.224 3.228 3.224 3.305 0.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۱۲
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 5.488 5.488 5.488 5.488 0.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۱۴
Nigeria 2Y 8.057 8.057 8.057 8.057 0.08 1.05% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۱۴
Nigeria 3M 2.802 2.802 2.802 2.802 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Nigeria 4Y 9.997 9.997 9.997 9.997 0.25 2.51% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۱۴
Nigeria 5Y 10.706 10.706 10.706 10.706 0.01 0.05% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۱۴
Nigeria 6M 4.381 4.381 4.381 4.381 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Nigeria 7Y 10.892 10.892 10.892 10.892 0.05 0.43% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۱۴
Nigeria 10Y 11.21 11.21 11.21 11.21 0.05 0.46% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۱۴
Nigeria 20Y 12.465 12.465 12.465 12.465 0.02 0.12% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۱۴
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 2.37 2.37 2.37 2.37 0.01 0.42% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۳:۱۰
New Zealand 2M 2.61 2.61 2.61 2.61 0.01 0.38% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۳:۳۸
New Zealand 2Y 3.569 3.589 3.569 3.635 0.02 0.45% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۹:۴۱
New Zealand 3M 2.85 2.83 2.83 2.85 0.01 0.35% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۳:۱۰
New Zealand 4M 3.05 3.05 3.05 3.05 0.02 0.66% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۳:۳۸
New Zealand 5M 3.24 3.24 3.24 3.24 0.02 0.62% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۳:۳۸
New Zealand 5Y 3.758 3.779 3.758 3.825 0.02 0.40% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۹:۴۱
New Zealand 6M 3.44 3.43 3.43 3.44 0.03 0.88% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۳:۳۸
New Zealand 7Y 3.826 3.847 3.826 3.892 0.01 0.37% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۹:۴۱
New Zealand 10Y 3.928 3.948 3.928 3.994 0.02 0.41% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۹:۴۱
New Zealand 15Y 4.003 4.023 4.003 4.069 0.02 0.40% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۹:۴۱
New Zealand 20Y 4.254 4.274 4.254 4.32 0.01 0.33% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۹:۴۱
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 1.857 1.839 1.839 1.857 0.02 0.92% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۹:۴۱
Vietnam 2Y 2.144 2.122 2.122 2.144 0.02 0.99% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۹:۴۱
Vietnam 3Y 2.33 2.33 2.33 2.33 0.07 2.96% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۹:۴۱
Vietnam 5Y 2.503 2.503 2.503 2.503 0.01 0.28% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۹:۴۱
Vietnam 7Y 3.085 3.085 3.085 3.085 0.02 0.52% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۹:۴۱
Vietnam 10Y 3.345 3.345 3.345 3.345 0.01 0.21% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۹:۴۱
Vietnam 15Y 3.527 3.535 3.527 3.535 0.01 0.26% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۹:۴۱
Vietnam 20Y 3.605 3.605 3.605 3.605 0.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۹:۴۱
Vietnam 25Y 3.694 3.694 3.694 3.694 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۱۰:۱۴
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M 0.69 0.699 0.69 0.797 0.11 13.32% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۴۰
Netherlands 2Y 0.989 0.994 0.939 1.031 0.05 5.55% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Netherlands 3M 0.48 0.479 0.469 0.5 0.02 3.81% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Netherlands 3Y 1.269 1.268 1.194 1.306 0.08 6.73% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Netherlands 4Y 1.41 1.411 1.333 1.445 0.08 5.94% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
Netherlands 5Y 1.522 1.526 1.461 1.565 0.07 4.68% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Netherlands 6M 0.383 0.383 0.383 0.383 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۱۵
Netherlands 6Y 1.612 1.613 1.53 1.643 0.08 5.50% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Netherlands 7Y 1.714 1.712 1.626 1.738 0.09 5.67% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۴۰
Netherlands 8Y 1.765 1.766 1.679 1.793 0.09 5.31% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Netherlands 9Y 1.831 1.832 1.735 1.855 0.09 5.29% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Netherlands 10Y 1.947 1.945 1.857 1.973 0.09 4.90% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۴۰
Netherlands 15Y 2.096 2.098 1.99 2.112 0.10 5.06% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
Netherlands 20Y 2.173 2.174 2.083 2.194 0.09 4.12% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Netherlands 25Y 2.072 2.074 2.005 2.101 0.08 4.23% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
Netherlands 30Y 2.073 2.075 1.987 2.102 0.08 4.22% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 6.225 6.271 6.201 6.271 0.10 1.67% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۴۲
India 2Y 6.544 6.638 6.544 6.638 0.01 0.21% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۴۲
India 3M 5.1 5.09 5.08 5.1 0.02 0.39% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۵:۱۳
India 3Y 7.004 7.023 6.98 7.043 0.08 1.21% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۴۲
India 4Y 7.206 7.222 7.169 7.222 0.07 0.95% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۴۲
India 5Y 7.282 7.307 7.277 7.307 0.05 0.73% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۴۲
India 6M 5.68 5.72 5.68 5.72 0.02 0.35% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۴۴
India 6Y 7.321 7.328 7.321 7.337 0.06 0.80% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۴۲
India 7Y 7.42 7.4 7.399 7.42 0.08 1.15% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۴۴
India 8Y 7.42 7.461 7.42 7.461 0.06 0.86% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۴۲
India 9Y 7.46 7.462 7.44 7.463 0.05 0.70% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۴۲
India 10Y 7.466 7.465 7.441 7.466 0.06 0.80% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۵:۱۳
India 11Y 7.594 7.594 7.594 7.594 0.06 0.84% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۴۲
India 12Y 7.524 7.524 7.524 7.524 0.04 0.57% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۴۲
India 13Y 7.585 7.601 7.582 7.601 0.04 0.54% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۴۲
India 14Y 7.634 7.637 7.616 7.641 0.04 0.54% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۴۲
India 15Y 7.658 7.645 7.645 7.658 0.04 0.56% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۴۲
India 19Y 7.637 7.637 7.637 7.637 0.04 0.53% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۴۲
India 24Y 7.551 7.551 7.551 7.551 0.04 0.55% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۴۲
India 30Y 7.734 7.742 7.716 7.76 0.05 0.60% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۹:۴۲
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1M 0.294 0.333 0.287 0.333 0.01 3.89% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۱۲
Hong Kong 1W 0.183 0.157 0.157 0.183 0.02 14.38% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۵:۰۹
Hong Kong 1Y 2.272 2.272 2.272 2.272 0.01 0.44% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۰:۴۲
Hong Kong 2Y 2.664 2.641 2.641 2.664 0.01 0.23% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۱۲
Hong Kong 3M 0.994 0.882 0.812 0.994 0.16 19.33% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۱۲
Hong Kong 3Y 2.491 2.464 2.464 2.491 0.02 0.85% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۱۲
Hong Kong 5Y 2.82 2.805 2.805 2.82 0.00 0.07% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۱۲
Hong Kong 6M 1.697 1.758 1.687 1.758 0.01 0.53% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۱۲
Hong Kong 7Y 2.908 2.884 2.884 2.908 0.01 0.38% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۱۲
Hong Kong 9M 2.076 2.066 2.066 2.117 0.04 1.93% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۱۲
Hong Kong 10Y 3.085 3.055 3.055 3.085 0.03 0.82% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۱۲
Hong Kong 15Y 3.244 3.172 3.172 3.244 0.07 2.17% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۱۲
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 0.497 0.25 0.25 0.497 0.02 3.54% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۳:۱۴
Greece 3M 0.627 0.627 0.627 0.627 0.08 15.47% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۵:۴۱
Greece 5Y 2.767 2.741 2.716 2.796 0.07 2.60% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۱۲
Greece 6M 1.003 1.003 1.003 1.003 0.03 3.40% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۵:۴۱
Greece 10Y 3.887 3.882 3.839 3.911 0.04 1.09% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Greece 15Y 4.134 4.106 4.09 4.16 0.00 0.07% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۴۰
Greece 20Y 3.825 3.838 3.812 3.868 0.01 0.13% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۱:۱۲
Greece 25Y 2.216 2.216 2.216 2.216 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی