بازار اوراق قرضه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 2Y 40.78 40.78 40.78 40.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۰:۳۲
Argentina 1Y 40.51 40.51 40.51 40.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۴:۰۱
Argentina 4Y 40.51 41.45 40.51 41.45 0.94 2.32% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
Argentina 3Y 37.07 37.07 37.07 37.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۵:۰۱
Argentina 5Y 83.54 83.54 83.54 83.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Argentina 9Y 51.918 51.918 51.918 51.918 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Argentina 10Y 44.32 44.32 44.32 44.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۴:۰۱
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 3M 4.35 4.35 4.35 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۲:۳۱
South Africa 2Y 5.36 5.36 5.325 5.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
South Africa 5Y 7.54 7.54 7.475 7.625 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
South Africa 10Y 9.27 9.27 9.24 9.345 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Souht Africa 12Y 9.955 9.955 10 9.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
South Africa 20Y 10.94 10.94 10.89 11.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
South Africa 25Y 11.02 11.02 10.985 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
South Africa 30Y 10.95 10.95 10.915 11.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 3M 0.622 0.622 0.616 0.628 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Germany 6M 0.625 0.625 0.621 0.629 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
Germany 9M 0.619 0.619 0.607 0.619 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Germany 1Y 0.634 0.634 0.632 0.643 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
Germany 2Y 0.695 0.695 0.686 0.697 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Germany 3Y 0.717 0.717 0.717 0.717 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۱
Germany 4Y 0.687 0.687 0.687 0.688 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Germany 5Y 0.624 0.624 0.603 0.626 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Germany 6Y 0.585 0.585 0.585 0.585 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۲
Germany 7Y 0.528 0.528 0.506 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
Germany 8Y 0.452 0.452 0.451 0.452 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Germany 9Y 0.378 0.378 0.377 0.378 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Germany 15Y 0.038 0.038 0.022 0.038 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
Germany 10Y 0.31 0.31 0.287 0.312 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
Germany 20Y 0.026 0.026 0.026 0.031 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Germany 25Y 0.109 0.109 0.109 0.112 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Germany 30Y 0.204 0.204 0.203 0.204 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 40Y 0.565 0.565 0.565 0.565 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Austria 1Y 0.658 0.658 0.658 0.658 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Austria 2Y 0.637 0.637 0.633 0.644 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Austria 3Y 0.607 0.607 0.607 0.607 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۱
Austria 4Y 0.556 0.556 0.556 0.556 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۱
Austria 5Y 0.493 0.493 0.472 0.493 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
Austria 6Y 0.454 0.454 0.453 0.454 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Austria 7Y 0.366 0.366 0.346 0.367 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Austria 8Y 0.282 0.282 0.252 0.282 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
Austria 9Y 0.167 0.167 0.166 0.167 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Austria 10Y 0.092 0.092 0.069 0.099 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
Austria 15Y 0.142 0.142 0.137 0.168 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
Austria 20Y 0.319 0.319 0.316 0.342 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Austria 25Y 0.418 0.418 0.411 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۰۲
Austria 30Y 0.485 0.485 0.485 0.485 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۱
Austria 50Y 0.299 0.299 0.274 0.307 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ساعت ۲۲:۳۱
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 3M 2.433 2.433 2.433 2.652 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۱:۰۲
Jordan 6M 2.408 2.408 2.408 2.431 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۱:۰۲
Jordan 1Y 2.532 2.532 2.532 2.542 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۱:۰۱
Jordan 2Y 2.886 2.886 2.886 2.886 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۵:۰۱
Jordan 3Y 3.069 3.069 3.069 3.123 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۳۲
Jordan 5Y 3.63 3.63 3.622 3.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۲
Jordan 7Y 3.77 3.77 3.77 3.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ساعت ۹:۳۱
Jordan 10Y 4.555 4.555 4.555 4.555 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M 0.553 0.553 0.539 0.553 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
Spain 3M 0.526 0.526 0.526 0.526 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
Spain 6M 0.505 0.505 0.501 0.505 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Spain 9M 0.507 0.507 0.504 0.511 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Spain 1Y 0.49 0.49 0.49 0.498 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Spain 2Y 0.515 0.515 0.511 0.525 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Spain 3Y 0.387 0.387 0.376 0.392 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Spain 4Y 0.326 0.326 0.313 0.326 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Spain 5Y 0.218 0.218 0.205 0.233 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Spain 6Y 0.045 0.045 0.045 0.046 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Spain 7Y 0.068 0.068 0.058 0.068 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۸:۰۲
Spain 8Y 0.214 0.214 0.211 0.214 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Spain 9Y 0.329 0.329 0.316 0.344 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
Spain 10Y 0.395 0.395 0.385 0.405 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
Spain 15Y 0.698 0.698 0.689 0.698 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۸:۰۲
Spain 20Y 0.976 0.976 0.976 0.976 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۲
Spain 25Y 1.063 1.063 1.063 1.063 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۲
Spain 30Y 1.256 1.256 1.255 1.256 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 0.037 0.037 0.037 0.046 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۰۲
Australia 2Y 0.125 0.125 0.125 0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۰۱
Australia 3Y 0.131 0.131 0.131 0.131 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۰۱
Australia 4Y 0.536 0.536 0.535 0.583 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۰۲
Australia 5Y 0.782 0.782 0.781 0.841 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۰۲
Australia 6Y 1.046 1.046 1.045 1.048 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۰۲
Australia 7Y 1.308 1.308 1.305 1.308 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۰۱
Australia 8Y 1.468 1.468 1.463 1.468 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۰۲
Australia 9Y 1.64 1.64 1.635 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۰۲
Australia 10Y 1.783 1.783 1.777 1.783 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۰۲
Australia 10Y 6.11 6.11 6.11 6.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۲:۳۲
Australia 12Y 1.901 1.901 1.896 1.901 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۰۲
Australia 15Y 2.149 2.149 2.144 2.149 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۰۱
Australia 20Y 2.514 2.514 2.514 2.519 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۰۱
Australia 30Y 2.74 2.74 2.74 2.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y 27.679 27.679 12.096 30.767 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Slovakia 2Y 0.554 0.554 0.537 0.572 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Slovakia 5Y 0.425 0.425 0.396 0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Slovakia 6Y 0.36 0.36 0.34 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Slovakia 8Y 0.211 0.211 0.199 0.274 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Slovakia 9Y 0.231 0.231 0.231 0.231 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۲
Slovakia 10Y 0.08 0.08 0.04 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
Slovakia 13Y 0.03 0.03 0.026 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Slovakia 18Y 0.492 0.492 0.471 0.492 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Slovakia 30Y 0.717 0.717 0.716 0.717 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Slovakia 50Y 0.888 0.888 0.887 0.908 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y 0.588 0.588 0.543 0.679 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
Slovenia 2Y 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۲
Slovenia 3Y 0.476 0.476 0.423 0.485 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Slovenia 5Y 0.381 0.381 0.381 0.381 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۲
Slovenia 7Y 0.217 0.217 0.217 0.217 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۲
Slovenia 8Y 0.118 0.118 0.118 0.118 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۲
Slovenia 10Y 0.023 0.023 0.014 0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Slovenia 15Y 0.408 0.408 0.408 0.408 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۲
Slovenia 20Y 0.604 0.604 0.601 0.622 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Slovenia 25Y 0.732 0.732 0.723 0.754 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 11.33 11.33 11.33 11.465 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Ukraine 2Y 12.57 12.57 12 12.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Ukraine 3Y 13.09 13.09 12.67 13.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 2.941 2.941 2.941 3.071 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۰۱
Indonesia 3M 3.166 3.166 3.166 3.166 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۵:۳۱
Indonesia 6M 3.223 3.223 3.223 3.223 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۵:۳۱
Indonesia 1Y 3.908 3.908 3.908 3.949 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۸:۰۱
Indonesia 3Y 5.452 5.452 5.383 5.452 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۱:۳۱
Indonesia 5Y 5.754 5.754 5.729 5.769 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
Indonesia 10Y 6.697 6.697 6.678 6.708 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۱:۳۱
Indonesia 15Y 6.459 6.459 6.449 6.472 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
Indonesia 20Y 7.366 7.366 7.349 7.366 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
Indonesia 25Y 7.574 7.574 7.503 7.574 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
Indonesia 30Y 7.461 7.461 7.457 7.461 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 3M 8.034 8.034 7.457 8.034 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۰۲
Uganda 6M 10.637 11.06 10.637 11.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۱:۳۱
Uganda 1Y 12.276 12.276 12.276 12.276 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
Uganda 2Y 13.566 13.566 13.513 13.566 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Uganda 3Y 14.626 14.626 14.626 14.787 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Uganda 5Y 16.196 16.196 16.196 16.196 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Uganda 10Y 16.696 16.696 16.696 16.696 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Uganda 15Y 16.587 16.587 16.533 17.021 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
بیشتر

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
U.S. 20Y 2.199 2.199 2.175 2.199 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Australia 10Y 6.11 6.11 6.11 6.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۲:۳۲
US 1M 0.036 0.036 0.033 0.036 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
US 3M 0.041 0.041 0.041 0.041 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۲
US 6M 0.063 0.063 0.063 0.069 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵:۳۱
US 1Y 0.081 0.081 0.076 0.089 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
US 2Y 0.141 0.141 0.139 0.141 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
US 3Y 0.312 0.312 0.309 0.312 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
US 5Y 0.803 0.803 0.785 0.803 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
US 7Y 1.242 1.242 1.223 1.242 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
US 10Y 1.577 1.577 1.556 1.577 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
US 30Y 2.309 2.309 2.283 2.309 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M 0.508 0.508 0.499 0.508 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Italy 3M 0.527 0.527 0.523 0.529 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Italy 6M 0.434 0.434 0.434 0.434 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۰:۳۱
Italy 9M 0.43 0.43 0.42 0.433 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Italy 1Y 0.422 0.422 0.42 0.424 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۸:۳۱
Italy 2Y 0.385 0.385 0.361 0.388 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
Italy 3Y 0.315 0.315 0.289 0.315 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
Italy 4Y 0.011 0.011 0.011 0.033 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
Italy 5Y 0.107 0.107 0.089 0.112 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
Italy 6Y 0.342 0.342 0.34 0.365 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
Italy 7Y 0.41 0.41 0.41 0.438 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
Italy 8Y 0.575 0.575 0.575 0.575 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۸:۰۲
Italy 9Y 0.705 0.705 0.704 0.736 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
Italy 10Y 0.744 0.744 0.739 0.771 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
Italy 15Y 1.199 1.199 1.192 1.225 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
Italy 20Y 1.286 1.286 1.286 1.286 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۲
Italy 30Y 1.694 1.694 1.678 1.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
Italy 50Y 1.997 1.997 1.991 2.016 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 3M 0.569 0.569 0.569 0.569 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۰۲
Ireland 6M 0.569 0.569 0.569 0.569 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۰۲
Ireland 1Y 0.661 0.661 0.545 0.661 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
Ireland 3Y 0.568 0.568 0.564 0.568 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Ireland 4Y 0.521 0.521 0.521 0.522 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Ireland 5Y 0.441 0.441 0.441 0.441 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۲
Ireland 6Y 0.356 0.356 0.356 0.356 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۲
Ireland 7Y 0.27 0.27 0.27 0.271 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Ireland 8Y 0.165 0.165 0.165 0.165 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۲
Ireland 9Y 0.187 0.187 0.193 0.158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Ireland 10Y 0.052 0.052 0.038 0.069 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Ireland 15Y 0.235 0.235 0.235 0.235 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۲
Ireland 20Y 0.319 0.319 0.316 0.319 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Ireland 30Y 0.697 0.697 0.692 0.697 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 1.52 1.52 1.52 1.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵:۳۱
Iceland 3Y 1.4 1.4 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۳۱
Iceland 5Y 2.558 2.558 2.558 2.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Iceland 6Y 1.96 1.96 1.95 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Iceland 10Y 3.549 3.549 3.549 3.549 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵:۳۱
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 3M 1.39 1.39 1.39 1.408 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Bahrain 6M 1.829 1.829 1.829 1.838 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Bahrain 9M 1.943 1.943 1.943 1.949 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Bahrain 1Y 2.662 2.662 2.662 2.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Bahrain 2Y 1.483 1.483 1.455 1.487 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۱:۰۱
Bahrain 5Y 3.416 3.416 3.415 3.417 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 3M 2.284 2.284 2.284 2.284 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۱
Brazil 6M 2.842 2.842 2.842 2.842 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۱
Brazil 9M 3.928 3.928 3.928 3.928 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۱
Brazil 1Y 4.478 4.478 4.478 4.478 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۱
Brazil 2Y 6.163 6.163 6.163 6.163 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۱
Brazil 3Y 6.507 6.507 6.507 6.507 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۱
Brazil 5Y 7.053 7.053 7.053 7.053 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۳۱
Brazil 8Y 7.992 7.992 7.933 7.992 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۴:۰۱
Brazil 10Y 8.502 8.502 8.502 8.502 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۳:۰۱
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 10Y 6.11 6.11 6.11 6.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۲:۳۲
UK 1M 0.023 0.023 0.023 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
UK 3M 0.021 0.021 0.021 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
UK 6M 0.013 0.013 0.013 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
UK 1Y 0.018 0.017 0.017 0.018 0.03 161.11% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۴:۳۱
UK 2Y 0.081 0.081 0.081 0.081 0.01 12.35% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۱:۰۲
UK 3Y 0.181 0.181 0.181 0.181 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۸:۰۲
UK 4Y 0.253 0.253 0.237 0.272 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
UK 5Y 0.364 0.364 0.344 0.379 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
UK 6Y 0.478 0.478 0.478 0.478 0.01 1.67% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۱:۰۲
UK 7Y 0.556 0.556 0.556 0.556 0.01 1.62% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۱:۰۲
UK 8Y 0.687 0.687 0.687 0.687 0.01 1.75% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۱:۰۲
UK 9Y 0.776 0.776 0.768 0.814 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
UK 10Y 0.757 0.757 0.757 0.757 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۸:۰۲
UK 12Y 0.872 0.872 0.872 0.872 0.01 1.38% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۱:۰۲
UK 15Y 1.104 1.104 1.104 1.139 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
UK 20Y 1.259 1.259 1.253 1.288 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
UK 25Y 1.291 1.291 1.289 1.326 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
UK 30Y 1.287 1.287 1.287 1.287 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۸:۰۲
UK 40Y 1.187 1.187 1.187 1.228 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
UK 50Y 1.099 1.099 1.099 1.099 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M 0.598 0.598 0.594 0.653 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Belgium 3M 0.632 0.632 0.626 0.646 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Belgium 6M 0.609 0.609 0.604 0.618 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Belgium 9M 0.637 0.637 0.628 0.637 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Belgium 1Y 0.587 0.587 0.586 0.591 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Belgium 2Y 0.66 0.66 0.66 0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۱
Belgium 3Y 0.625 0.625 0.625 0.626 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Belgium 4Y 0.564 0.564 0.564 0.564 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۱
Belgium 5Y 0.495 0.495 0.495 0.496 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Belgium 6Y 0.399 0.399 0.384 0.402 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
Belgium 7Y 0.317 0.317 0.317 0.317 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۱
Belgium 8Y 0.213 0.213 0.188 0.213 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
Belgium 9Y 0.115 0.115 0.115 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۱
Belgium 10Y 0.007 0.007 0.001 0.018 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
Belgium 15Y 0.141 0.141 0.141 0.141 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۱
Belgium 20Y 0.456 0.456 0.456 0.456 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M 0.72 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۱:۳۳
Bulgaria 1Y 0.302 0.302 0.302 0.302 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۷:۳۱
Bulgaria 3Y 0.225 0.225 0.225 0.225 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۸:۰۲
Bulgaria 5Y 0.093 0.093 0.093 0.093 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۳۱
Bulgaria 7Y 0.2 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۷:۳۱
Bulgaria 10Y 0.155 0.155 0.155 0.155 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۳۱
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 3M 0.46 0.46 0.46 0.515 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۰۲
Bangladesh 6M 0.7 0.7 0.7 0.755 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۰۲
Bangladesh 1Y 1.2 1.2 1.2 1.255 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۰۲
Bangladesh 2Y 3.14 3.14 3.14 3.195 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۰۲
Bangladesh 5Y 4.24 4.24 4.24 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۰۲
Bangladesh 10Y 6.05 6.05 6.05 6.105 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۰۲
Bangladesh 15Y 6.72 6.72 6.72 6.775 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۰۲
Bangladesh 20Y 7.02 7.02 7.02 7.075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۰۲
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 20Y 6.255 6.255 5.961 6.554 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۰:۳۱
Australia 10Y 6.11 6.11 6.11 6.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۲:۳۲
Botswana 6M 1.204 1.204 1.204 1.204 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۳۱
Botswana 3Y 3.887 3.887 3.887 4.387 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Botswana 5Y 5.165 5.165 5.165 5.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Botswana 7Y 3.534 3.534 3.534 3.534 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Botswana 13Y 4.971 4.971 4.971 4.971 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۱
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 3M 7.2 7.2 7.2 7.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Pakistan 6M 7.5 7.5 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۷:۰۲
Pakistan 1Y 8 8 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Pakistan 3Y 8.347 8.347 8.347 8.347 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۳۱
Pakistan 5Y 9.633 9.633 9.502 9.633 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Pakistan 10Y 10.381 10.381 10.381 10.381 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Pakistan 15Y 10.456 10.456 10.456 10.456 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۴:۰۱
Pakistan 20Y 10.668 10.668 10.668 10.668 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 3M 0.546 0.546 0.531 0.553 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
Portugal 6M 0.518 0.518 0.511 0.519 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Portugal 1Y 0.495 0.495 0.495 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Portugal 2Y 0.659 0.659 0.659 0.659 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۸:۰۲
Portugal 3Y 0.544 0.544 0.544 0.544 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۸:۰۲
Portugal 4Y 0.452 0.452 0.447 0.454 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۲:۰۲
Portugal 5Y 0.278 0.278 0.278 0.287 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۰۲
Portugal 6Y 0.182 0.182 0.182 0.189 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۲:۰۲
Portugal 7Y 0.036 0.036 0.036 0.046 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۰۲
Portugal 8Y 0.081 0.081 0.081 0.081 0.01 6.58% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۱۹:۰۲
Portugal 9Y 0.156 0.156 0.15 0.159 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۸:۰۲
Portugal 10Y 0.29 0.29 0.281 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۰۲
Portugal 15Y 0.683 0.683 0.657 0.694 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
Portugal 20Y 0.711 0.711 0.702 0.711 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۰۲
Portugal 30Y 1.063 1.063 1.062 1.067 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۲:۰۲
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 2Y 0.86 0.86 0.86 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۰۱
Peru 5Y 2.162 2.162 2.162 2.162 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۰۱
Peru 10Y 4.793 4.793 4.793 4.793 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۰۱
Peru 15Y 6.094 6.094 6.094 6.094 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۰۱
Peru 20Y 5.997 5.997 5.997 5.997 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۰۱
Peru 30Y 6.199 6.199 6.199 6.199 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۰۱
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 0.485 0.485 0.485 0.495 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۰۲
Thailand 2Y 0.66 0.66 0.66 0.669 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۸:۳۱
Thailand 5Y 0.947 0.947 0.927 0.947 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۱:۳۱
Thailand 7Y 1.667 1.667 1.627 1.697 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۰۲
Thailand 10Y 1.763 1.763 1.743 1.783 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Thailand 12Y 2.02 2.02 1.96 2.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Thailand 14Y 2.162 2.162 2.101 2.182 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Thailand 16Y 2.455 2.455 2.384 2.496 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۰۲
Thailand 3Y 0.716 0.716 0.716 0.736 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۰۲
Thailand 15Y 2.399 2.399 2.334 2.399 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Thailand 20Y 2.526 2.526 2.485 2.546 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.145 0.145 0.145 0.145 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
Taiwan 5Y 0.335 0.335 0.335 0.335 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۳:۰۲
Taiwan 10Y 0.39 0.39 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
Taiwan 20Y 0.645 0.645 0.645 0.645 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
Taiwan 30Y 0.76 0.76 0.76 0.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 16.945 16.945 16.945 16.945 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
Turkey 2Y 16.515 16.515 16.515 16.515 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵:۰۱
Turkey 3Y 15.585 15.585 15.075 15.585 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Turkey 5Y 14.705 14.705 14.475 14.755 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Turkey 10Y 13.91 13.91 13.86 13.965 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 2M 0.114 0.114 0.114 0.148 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۸:۰۲
Mauritius 4M 0.173 0.173 0.173 0.177 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۸:۰۲
Mauritius 6M 0.226 0.226 0.226 0.226 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۲
Mauritius 8M 0.236 0.236 0.236 0.276 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۸:۳۱
Mauritius 1Y 0.326 0.326 0.326 0.376 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Mauritius 2Y 0.513 0.513 0.513 0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Mauritius 3Y 0.746 0.746 0.746 0.746 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱:۰۱
Mauritius 4Y 1.003 1.003 1.003 1.003 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۰:۰۱
Mauritius 5Y 1.103 1.103 1.103 1.103 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۱:۰۲
Mauritius 10Y 2.007 2.007 2.006 2.007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
Mauritius 15Y 2.543 2.543 2.543 2.543 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
Mauritius 20Y 2.802 2.802 2.802 2.802 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲:۳۱
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 0.27 0.27 0.041 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Czech Republic 2Y 0.408 0.408 0.408 0.445 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 3Y 0.92 0.92 0.914 0.992 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 4Y 0.895 0.895 0.743 0.941 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 5Y 1.255 1.255 1.255 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 6Y 1.405 1.405 1.387 1.419 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 7Y 1.446 1.446 1.415 1.448 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Czech Republic 8Y 1.511 1.511 1.482 1.543 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
Czech Republic 9Y 1.61 1.61 1.556 1.621 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Czech Republic 10Y 1.738 1.738 1.725 1.764 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 15Y 1.863 1.863 1.834 1.892 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 20Y 2.072 2.072 2.072 2.107 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 50Y 2.572 2.572 2.533 2.659 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.555 2.555 2.555 2.585 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۱:۳۱
China 2Y 2.916 2.916 2.898 2.939 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
China 3Y 2.894 2.894 2.887 2.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
China 5Y 3.064 3.064 3.052 3.105 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
China 7Y 3.22 3.22 3.213 3.249 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
China 10Y 3.276 3.276 3.266 3.301 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
China 15Y 3.627 3.627 3.627 3.627 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۱:۳۲
China 20Y 3.786 3.786 3.786 3.786 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۱:۰۱
China 30Y 3.84 3.84 3.805 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M 0.59 0.59 0.64 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M 0.85 0.85 0.85 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 3M 0.791 0.791 0.781 0.791 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۰۳
Denmark 6M 0.788 0.788 0.788 0.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Denmark 1Y 0.55 0.55 0.65 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y 0.742 0.742 0.741 0.756 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Denmark 3Y 0.702 0.702 0.7 0.716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Denmark 5Y 0.616 0.616 0.614 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Denmark 8Y 0.488 0.488 0.483 0.504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Denmark 10Y 0.343 0.343 0.337 0.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Denmark 20Y 0.14 0.14 0.14 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Denmark 30Y 1.016 1.016 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia Overnight 4.07 4.07 4.07 4.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵:۰۱
Russia 1W 4.17 4.17 4.17 4.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۳:۳۲
Russia 2W 4.19 4.19 4.19 4.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۳:۰۲
Russia 1M 4.2 4.2 4.2 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۳۱
Russia 2M 4.23 4.23 4.23 4.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Russia 3M 4.26 4.26 4.26 4.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Russia 6M 4.41 4.41 4.41 4.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Russia 1Y 4.275 4.275 4.165 4.625 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Russia 2Y 5.05 5.05 5.035 5.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۱
Russia 3Y 5.105 5.105 5.105 5.195 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Russia 5Y 6.215 6.215 6.19 6.255 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Russia 7Y 6.44 6.44 6.41 6.505 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Russia 10Y 6.66 6.66 6.635 6.705 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Russia 15Y 6.915 6.915 6.875 6.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۸:۰۲
Russia 20Y 6.97 6.97 6.95 6.975 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 6M 1.661 1.661 1.661 1.661 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۱
Romania 1Y 1.801 1.801 1.801 1.851 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۰۲
Romania 2Y 2.045 2.045 1.97 2.045 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Romania 3Y 2.365 2.365 2.275 2.365 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Romania 4Y 2.495 2.495 2.35 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Romania 5Y 2.735 2.735 2.58 2.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Romania 7Y 2.89 2.89 2.76 2.905 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Romania 10Y 3.36 3.36 3.21 3.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M 0.189 0.189 0.104 0.189 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵:۳۱
Japan 3M 0.099 0.099 0.099 0.109 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵:۳۱
Japan 6M 0.108 0.108 0.108 0.119 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵:۳۱
Japan 9M 0.219 0.219 0.129 0.219 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵:۳۱
Japan 1Y 0.134 0.134 0.126 0.139 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Japan 2Y 0.134 0.134 0.12 0.137 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Japan 3Y 0.129 0.129 0.11 0.144 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Japan 4Y 0.11 0.11 0.085 0.126 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Japan 5Y 0.095 0.095 0.065 0.109 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Japan 6Y 0.07 0.07 0.022 0.086 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Japan 7Y 0.045 0.045 0.021 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Japan 8Y 0.001 0.001 0.001 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Japan 9Y 0.044 0.044 0.029 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Japan 10Y 0.084 0.084 0.067 0.149 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Japan 15Y 0.301 0.301 0.282 0.368 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Japan 20Y 0.471 0.471 0.443 0.537 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Japan 30Y 0.673 0.673 0.627 0.734 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Japan 40Y 0.688 0.688 0.661 0.747 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 3M 4.95 4.95 4.95 5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۵:۰۲
Sri Lanka 6M 5.05 5.05 5.05 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۳۱
Sri Lanka 1Y 5.075 5.075 5.075 5.125 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۵:۰۲
Sri Lanka 2Y 5.78 5.78 5.78 5.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۳۱
Sri Lanka 3Y 6.347 6.347 6.347 6.347 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۳۱
Sri Lanka 4Y 6.811 6.811 6.785 6.811 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Sri Lanka 5Y 7.174 7.174 7.174 7.174 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۳۱
Sri Lanka 6Y 7.432 7.432 7.432 7.432 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۳۱
Sri Lanka 7Y 7.643 7.643 7.643 7.643 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۳۱
Sri Lanka 8Y 7.85 7.85 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۳۱
Sri Lanka 9Y 8.213 8.213 8.213 8.213 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۳۱
Sri Lanka 10Y 8.367 8.367 8.367 8.367 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۳۱
Sri Lanka 15Y 8.574 8.574 8.574 8.574 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۳۱
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 0.314 0.314 0.314 0.314 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
Singapore 3M 0.328 0.328 0.328 0.328 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
Singapore 6M 0.325 0.325 0.296 0.325 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۰۲
Singapore 1Y 0.345 0.345 0.286 0.345 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۰۲
Singapore 2Y 0.467 0.467 0.467 0.483 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
Singapore 5Y 0.793 0.793 0.784 0.824 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
Singapore 10Y 1.533 1.533 1.522 1.563 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
Singapore 15Y 1.826 1.826 1.826 1.878 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
Singapore 20Y 1.873 1.873 1.824 1.915 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
Singapore 30Y 1.943 1.943 1.941 1.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M 0.506 0.506 0.506 0.506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 2M 0.453 0.453 0.453 0.453 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 3M 0.502 0.502 0.502 0.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 6M 0.538 0.538 0.538 0.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Sweden 2Y 0.409 0.409 0.404 0.421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 5Y 0.3 0.3 0.288 0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 7Y 0.222 0.222 0.218 0.239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sweden 10Y 0.036 0.036 0.035 0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 15Y 0.09 0.09 0.08 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 20Y 0.342 0.342 0.336 0.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 10Y 6.11 6.11 6.11 6.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۲:۳۲
Switzerland Overnight 0.76 0.82 0.76 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۴:۰۱
Switzerland 1W 0.77 0.82 0.77 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۱۳:۰۲
Switzerland 1M 0.8 0.82 0.8 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۱۳:۰۲
Switzerland 2M 0.8 0.84 0.8 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 3M 0.8 0.79 0.79 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 6M 0.8 0.84 0.77 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 1Y 0.8 0.7 0.7 0.8 0.06 7.50% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۱۳:۰۲
Switzerland 2Y 0.775 0.775 0.775 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 3Y 0.741 0.741 0.731 0.741 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Switzerland 4Y 0.655 0.655 0.641 0.656 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 5Y 0.593 0.593 0.579 0.599 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 6Y 0.509 0.509 0.491 0.514 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 7Y 0.468 0.468 0.468 0.468 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۳۱
Switzerland 8Y 0.435 0.435 0.399 0.435 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 9Y 0.359 0.359 0.324 0.359 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 10Y 0.26 0.26 0.257 0.285 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 15Y 0.105 0.105 0.078 0.106 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 20Y 0.046 0.046 0.019 0.046 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 30Y 0.06 0.06 0.038 0.063 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 50Y 0.075 0.075 0.054 0.079 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1Y 0.31 0.31 0.31 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Chile 2Y 0.51 0.51 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Chile 3Y 0.92 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Chile 4Y 1.27 1.27 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Chile 5Y 1.71 1.71 1.71 1.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Chile 8Y 3.1 3.1 3.1 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Chile 10Y 3.25 3.25 3.25 3.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۰۱
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 3Y 1.831 1.831 1.745 1.831 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Serbia 1Y 1.226 1.226 1.201 1.226 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۴:۰۱
Serbia 2Y 1.8 1.8 1.75 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
Serbia 4Y 2 2 1.92 2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Serbia 5Y 2.111 2.111 2.04 2.136 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Serbia 7Y 2.225 2.225 2.2 2.225 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۴:۰۱
Serbia 10Y 2.35 2.35 2.35 2.434 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 10Y 6.11 6.11 6.11 6.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۲:۳۲
France 1M 0.616 0.616 0.604 0.634 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
France 3M 0.669 0.669 0.627 0.676 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
France 6M 0.652 0.652 0.604 0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
France 9M 0.619 0.619 0.604 0.634 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
France 1Y 0.604 0.604 0.603 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
France 2Y 0.657 0.657 0.657 0.657 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۱
France 3Y 0.602 0.602 0.59 0.608 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
France 4Y 0.551 0.551 0.54 0.554 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
France 5Y 0.475 0.475 0.456 0.478 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
France 6Y 0.389 0.389 0.368 0.389 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
France 7Y 0.292 0.292 0.275 0.292 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
France 8Y 0.192 0.192 0.172 0.193 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
France 9Y 0.127 0.127 0.127 0.128 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
France 10Y 0.055 0.055 0.032 0.056 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
France 15Y 0.263 0.263 0.263 0.289 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
France 20Y 0.414 0.414 0.414 0.415 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
France 25Y 0.547 0.547 0.54 0.568 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
France 30Y 0.747 0.747 0.746 0.771 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
France 50Y 0.91 0.91 0.903 0.935 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y 0.623 0.623 0.616 0.637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Finland 3Y 0.6 0.6 0.591 0.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 4Y 0.53 0.53 0.524 0.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 5Y 0.503 0.503 0.501 0.521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 6Y 0.394 0.394 0.389 0.414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 8Y 0.262 0.262 0.256 0.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 10Y 0.138 0.138 0.131 0.168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 15Y 0.083 0.083 0.05 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 30Y 0.382 0.382 0.337 0.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus 2Y 0.375 0.375 0.313 0.375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Cyprus 3Y 0.558 0.558 0.069 0.558 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Cyprus 5Y 0.041 0.041 0.002 0.097 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Cyprus 7Y 0.114 0.114 0.114 0.114 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۱
Cyprus 10Y 0.395 0.395 0.393 0.408 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 0.795 0.795 0.795 0.795 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
Philippines 3M 1.235 1.235 1.235 1.235 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
Philippines 6M 1.243 1.243 1.243 1.243 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Philippines 1Y 1.659 1.659 1.658 1.659 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
Philippines 2Y 2.453 2.453 2.453 2.453 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
Philippines 3Y 2.456 2.456 2.456 2.456 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
Philippines 4Y 2.665 2.665 2.665 2.665 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
Philippines 5Y 2.969 2.969 2.969 2.969 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
Philippines 7Y 3.664 3.664 3.664 3.664 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
Philippines 10Y 4.036 4.036 4.036 4.036 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
Philippines 20Y 5.059 5.059 5.059 5.059 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
Philippines 25Y 3.772 3.772 3.772 3.772 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 2Y 0.549 0.549 0.548 0.549 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۳۱
Qatar 3Y 0.698 0.698 0.69 0.698 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۳۱
Qatar 5Y 1.172 1.172 1.158 1.172 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۳۱
Qatar 7Y 1.734 1.734 1.682 1.744 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
Qatar 10Y 2.326 2.326 2.305 2.326 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Qatar 30Y 3.667 3.667 3.652 3.667 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 0.088 0.088 0.088 0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
Canada 2M 0.096 0.096 0.096 0.096 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵:۰۱
Canada 3M 0.109 0.109 0.109 0.109 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Canada 6M 0.146 0.146 0.146 0.148 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Canada 1Y 0.183 0.183 0.169 0.183 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Canada 2Y 0.293 0.293 0.293 0.293 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Canada 3Y 0.37 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Canada 4Y 0.595 0.595 0.59 0.595 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Canada 5Y 0.908 0.908 0.902 0.908 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Canada 7Y 0.987 0.987 0.977 0.987 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Canada 10Y 1.506 1.506 1.501 1.508 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۳۱
Canada 20Y 1.688 1.688 1.672 1.688 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۴:۳۱
Canada 30Y 1.888 1.888 1.886 1.888 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 0.603 0.603 0.603 0.603 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
South Korea 2Y 0.87 0.87 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
South Korea 3Y 1.067 1.067 1.067 1.067 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
South Korea 4Y 1.33 1.33 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
South Korea 5Y 1.441 1.441 1.441 1.441 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
South Korea 10Y 1.995 1.995 1.995 1.995 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
South Korea 20Y 2.117 2.117 2.117 2.117 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
South Korea 30Y 2.125 2.125 2.125 2.125 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
South Korea 50Y 2.145 2.145 2.145 2.145 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 9M 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Croatia 1Y 0.082 0.082 0.082 0.133 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Croatia 3Y 0.189 0.189 0.183 0.189 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۰۲
Croatia 5Y 0.252 0.252 0.213 0.252 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
Croatia 10Y 0.597 0.597 0.597 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۰۲
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 2.07 2.07 2.055 2.129 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
Colombia 4Y 3.8 3.8 3.8 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Colombia 5Y 4.65 4.65 4.65 4.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۱
Colombia 10Y 5.68 5.68 5.63 5.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Colombia 15Y 6.68 6.68 6.569 6.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya Overnight 5.049 5.049 5.049 5.049 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۰۱
Kenya 3M 7.024 7.024 7.024 7.024 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Kenya 6M 7.765 7.765 7.765 7.765 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Kenya 1Y 9.071 9.071 9.071 9.071 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Kenya 2Y 9.49 9.49 9.49 9.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱
Kenya 3Y 10.322 10.322 10.062 10.322 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱
Kenya 4Y 10.708 10.708 10.588 10.972 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱
Kenya 5Y 10.966 10.966 10.966 10.966 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۳۱
Kenya 6Y 12.069 12.069 12.069 12.069 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱
Kenya 7Y 11.971 11.971 11.971 12.334 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱
Kenya 8Y 12.294 12.294 12.294 12.564 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱
Kenya 9Y 12.401 12.401 12.401 12.604 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
Kenya 10Y 12.561 12.561 12.561 12.804 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۸:۳۱
Kenya 12Y 13.1 13.1 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 13.148 13.148 13.148 13.352 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱
Kenya 20Y 13.52 13.52 13.52 13.777 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱
Kenya 25Y 13.628 13.628 13.628 13.834 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y 0.11 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Latvia 3Y 0.085 0.085 0.085 0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Latvia 5Y 0.025 0.025 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 7Y 1.246 1.246 1.246 1.246 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
Poland Overnight 0.1 0.1 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۵:۰۲
Poland 1M 0.14 0.14 0.14 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵:۳۱
Poland 2M 0.12 0.12 0.12 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Poland 1Y 0.034 0.034 0.005 0.039 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Poland 2Y 0.084 0.084 0.073 0.159 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Poland 3Y 0.396 0.396 0.369 0.446 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Poland 4Y 0.631 0.631 0.606 0.661 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Poland 5Y 0.896 0.896 0.872 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Poland 7Y 1.068 1.068 1.068 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Poland 6Y 1.029 1.029 0.98 1.039 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Poland 10Y 1.595 1.595 1.588 1.661 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Poland 15Y 1.473 1.473 1.463 1.528 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y 0.085 0.085 0.085 0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Lithuania 5Y 0.026 0.026 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
Lithuania 10Y 0.283 0.283 0.283 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1M 0.459 0.459 0.459 0.459 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Malta 3M 0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Malta 6M 0.42 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Malta 1Y 0.349 0.349 0.349 0.349 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 3Y 0.266 0.266 0.266 0.266 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 5Y 0.139 0.139 0.139 0.139 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 10Y 0.511 0.511 0.491 0.511 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 20Y 1.127 1.127 1.127 1.127 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 25Y 1.269 1.269 1.269 1.269 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 3W 1.78 1.78 1.78 1.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Malaysia 3M 1.78 1.78 1.78 1.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۱۳:۰۲
Malaysia 7M 1.78 1.78 1.78 1.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۱۳:۰۲
Malaysia 1Y 1.78 1.78 1.78 1.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۱۳:۰۲
Malaysia 3Y 2.141 2.141 2.035 2.144 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
Malaysia 5Y 2.511 2.511 2.388 2.511 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
Malaysia 10Y 3.232 3.232 3.128 3.232 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
Malaysia 20Y 4.093 4.093 4.027 4.093 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
Malaysia 7Y 2.903 2.903 2.863 2.903 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
Malaysia 15Y 3.865 3.865 3.798 3.865 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
Malaysia 30Y 4.457 4.457 4.391 4.457 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 3M 0.637 0.637 0.637 0.637 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۱۷:۰۲
Hungary 6M 0.576 0.576 0.576 0.576 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۷:۰۲
Hungary 1Y 0.575 0.575 0.575 0.575 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 3Y 1.565 1.565 1.565 1.565 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۷:۰۲
Hungary 5Y 1.855 1.855 1.855 1.855 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۷:۰۲
Hungary 10Y 2.67 2.67 2.67 2.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۷:۰۲
Hungary 15Y 3.205 3.205 3.205 3.205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 3M 1.336 1.336 1.336 1.336 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Morocco 6M 1.397 1.397 1.397 1.397 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Morocco 2Y 1.641 1.641 1.641 1.641 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Morocco 5Y 1.901 1.901 1.901 1.901 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۹:۳۱
Morocco 10Y 2.29 2.29 2.29 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۲۱:۰۲
Morocco 15Y 2.634 2.634 2.634 2.634 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt Overnight 8.791 8.791 8.791 8.791 1.15 13.07% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۱۳:۰۲
Egypt 3M 13.554 13.554 13.554 13.927 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Egypt 6M 13.607 13.607 13.607 13.812 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Egypt 9M 13.419 13.419 13.419 13.561 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Egypt 1Y 13.195 13.195 13.195 13.311 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Egypt 2Y 14.155 14.155 14.155 14.155 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Egypt 3Y 14.546 14.546 14.543 14.547 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۱:۰۱
Egypt 5Y 14.772 14.772 14.772 14.772 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳
Egypt 7Y 14.88 14.88 14.88 14.904 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۱:۰۱
Egypt 10Y 15.095 15.095 15.095 15.095 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 4.139 4.139 4.139 4.139 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲:۳۱
Mexico 3M 4.124 4.124 4.114 4.124 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۵:۳۱
Mexico 6M 4.226 4.226 4.226 4.226 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Mexico 9M 4.24 4.24 4.24 4.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Mexico 1Y 4.323 4.323 4.323 4.323 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Mexico 3Y 4.505 4.505 4.505 4.505 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Mexico 5Y 5.028 5.028 5.028 5.028 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Mexico 7Y 5.72 5.72 5.72 5.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Mexico 10Y 6.473 6.473 6.473 6.473 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Mexico 15Y 6.828 6.828 6.828 6.828 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Mexico 20Y 7.249 7.249 7.249 7.249 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Mexico 30Y 7.471 7.471 7.471 7.471 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 3M 4.259 4.259 4.234 4.259 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
Namibia 6M 4.379 4.379 4.379 4.379 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۳۱
Namibia 9M 4.429 4.429 4.397 4.429 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۱:۰۱
Namibia 1Y 4.403 4.403 4.403 4.403 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۳۱
Namibia 3Y 7.7 7.7 7.534 7.809 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Namibia 7Y 5.685 5.685 5.685 9.128 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۰:۳۱
Namibia 10Y 10.134 10.134 10.078 11.218 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Namibia 15Y 7.35 7.35 11.371 7.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۰:۳۱
Namibia 20Y 13.092 13.092 13.04 13.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 3M 0.274 0.274 0.274 0.285 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴:۰۲
Norway 6M 0.183 0.183 0.155 0.183 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۰۲
Norway 9M 0.184 0.184 0.155 0.185 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۰۲
Norway 1Y 0.191 0.191 0.16 0.218 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Norway 2Y 0.115 0.115 0.11 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
Norway 3Y 0.715 0.715 0.697 0.718 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۸:۳۱
Norway 5Y 1.041 1.041 1.034 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۸:۳۱
Norway 10Y 1.476 1.476 1.469 1.488 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۸:۳۱
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 3M 0.558 0.558 0.558 0.558 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
Nigeria 6M 1.892 1.892 1.892 1.892 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۰:۰۲
Nigeria 1Y 2.035 2.035 2.035 2.035 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۰:۰۲
Nigeria 2Y 2.261 2.261 2.261 2.261 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳
Nigeria 4Y 9.038 9.038 9.038 9.038 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Nigeria 7Y 10.096 10.096 10.096 10.096 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Nigeria 10Y 10.401 10.401 10.401 10.401 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Nigeria 20Y 11.097 11.097 11.097 11.097 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 0.29 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
New Zealand 2M 0.32 0.32 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
New Zealand 3M 0.35 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱:۰۱
New Zealand 4M 0.36 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱:۰۱
New Zealand 5M 0.36 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱:۳۱
New Zealand 6M 0.37 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱:۰۱
New Zealand 1Y 0.237 0.237 0.237 0.237 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۷:۰۱
New Zealand 2Y 0.399 0.399 0.38 0.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۳۱
New Zealand 5Y 1.197 1.197 1.177 1.214 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۳۱
New Zealand 7Y 1.338 1.338 1.314 1.358 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۳۱
New Zealand 10Y 1.94 1.94 1.903 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۳۱
New Zealand 15Y 2.145 2.145 2.106 2.165 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۳۱
New Zealand 20Y 2.84 2.84 2.803 2.866 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۳۱
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M 0.626 0.626 0.61 0.631 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Netherlands 3M 0.623 0.623 0.623 0.623 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۵:۳۲
Netherlands 6M 0.612 0.612 0.612 0.621 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
Netherlands 2Y 0.658 0.658 0.652 0.674 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Netherlands 3Y 0.685 0.685 0.685 0.685 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Netherlands 4Y 0.649 0.649 0.644 0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
Netherlands 5Y 0.593 0.593 0.593 0.593 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۲
Netherlands 6Y 0.542 0.542 0.542 0.542 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Netherlands 7Y 0.464 0.464 0.456 0.467 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
Netherlands 8Y 0.393 0.393 0.393 0.393 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۲
Netherlands 9Y 0.321 0.321 0.309 0.322 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
Netherlands 10Y 0.247 0.247 0.246 0.247 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Netherlands 15Y 0.134 0.134 0.133 0.134 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Netherlands 20Y 0.115 0.115 0.115 0.131 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
Netherlands 25Y 0.116 0.116 0.102 0.131 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۰۲
Netherlands 30Y 0.181 0.181 0.181 0.181 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 3M 3.28 3.28 3.23 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
India 6M 3.48 3.48 3.44 3.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
India 1Y 4.111 4.111 4.111 4.158 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 2Y 4.735 4.735 4.735 4.806 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 3Y 5.026 5.026 5.026 5.058 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 4Y 5.716 5.716 5.703 5.757 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 5Y 5.849 5.849 5.809 5.854 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 6Y 6.293 6.293 6.274 6.342 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 7Y 6.417 6.417 6.417 6.444 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 8Y 6.549 6.549 6.549 6.589 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 9Y 6.342 6.342 6.331 6.359 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 10Y 6.232 6.232 6.218 6.246 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
India 11Y 6.614 6.614 6.614 6.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 12Y 6.76 6.76 6.754 6.794 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
India 13Y 6.657 6.657 6.657 6.663 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
India 14Y 6.786 6.786 6.765 6.786 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
India 15Y 6.823 6.823 6.808 6.851 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 19Y 6.904 6.904 6.879 6.904 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 24Y 6.952 6.952 6.952 6.952 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۸:۰۲
India 30Y 6.838 6.838 6.83 6.881 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1W 0.041 0.041 0.041 0.041 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۳۱
Hong Kong 1M 0.019 0.019 0.006 0.019 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
Hong Kong 3M 0.059 0.059 0.059 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۴:۰۱
Hong Kong 6M 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۳۱
Hong Kong 9M 0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۳۱
Hong Kong 1Y 0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۸:۳۱
Hong Kong 2Y 0.115 0.115 0.104 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
Hong Kong 3Y 0.209 0.209 0.182 0.209 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
Hong Kong 5Y 0.725 0.725 0.683 0.729 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
Hong Kong 7Y 1.007 1.007 1.007 1.009 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
Hong Kong 10Y 1.393 1.393 1.332 1.397 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
Hong Kong 15Y 1.865 1.865 1.621 1.865 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 1Y 92571.43 92571.43 88137.93 92571.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Venezuela 5Y 81.706 81.706 81.706 81.706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
Venezuela 15Y 11.458 11.458 11.458 11.583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Venezuela 20Y 7.894 7.894 7.894 7.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 0.266 0.266 0.266 0.266 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 2Y 0.441 0.441 0.441 0.441 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 3Y 0.592 0.592 0.592 0.592 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 5Y 0.999 0.999 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 7Y 1.517 1.517 1.517 1.517 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 10Y 2.293 2.293 2.293 2.333 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 15Y 2.582 2.582 2.577 2.612 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 20Y 3.032 3.032 3.032 3.032 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 25Y 3.191 3.191 3.191 3.191 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۳۱
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 0.174 0.174 0.174 0.174 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۰۲
Greece 3M 0.207 0.207 0.207 0.207 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۰۲
Greece 6M 0.233 0.233 0.233 0.233 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۰۲
Greece 3Y 0.164 0.164 0.136 0.179 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Greece 10Y 0.961 0.961 0.953 0.971 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۱
Greece 15Y 1.239 1.239 1.229 1.252 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
Greece 20Y 1.359 1.359 1.359 1.359 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۲
Greece 25Y 1.482 1.482 1.469 1.489 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۰۲
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی