اهمیت امنیت سایبری برای سرمایه گذاران و مشاوران در چیست؟