شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کدام دسته از مشتریان باید درباره صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس بدانند؟