تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
بازی حاصل جمع صفر Zero-Sum Game به شرایطی گویند که سود یا منفعت یکی از شرکت‌کنندگان مستلزم ضرر مساوی شرکت‌کننده دیگری در همان سناریو باشد.

بدین ترتیب خالص تغییر مابین تمام شرکت‌کنندگان صفر باشد. به عبارتی دیگر تغییر دارایی بین شرکت‌کنندگان صفر بوده و دارایی تنها از کسی به کس دیگر انتقال میابد. قراردادهای آتی و مشتقات مورد استفاده در بازارهای مالی ابزار حاصل جمع صفر هستند.

قمار نیز بازی حاصل جمع صفر است که تنها دارایی کسی به دیگری انتقال میابد.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط