تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
سامانه این اجازه را میدهد که به صورت خودکار گزارشهایی درباره وضعیت حساب و تاریخچه آن، در اینترنت منتشر شود. برای این منظور بایستی پارامترهای ارتباطی سیستم را در پروتکل FTP تنظیم نمائید.پارامترهای ذیل در این پنجره موجود میباشند:
Enable : فعال/غیرفعالسازی انتشار گزارشها. اگر این فیلد انتخاب نشده باشد، دیگر فیلدها غیرقابل دسترس هستند.
Account : (حساب)؛ شماره حساب کاربری که گزارش باید برای آن چاپ شود. برای انتشار گزارشات، ارتباط باید از طریق این حساب شکل گیرد.
Refresh every : دوره ارسال گزارشات به وبسرور به دقیقه
FTP–Server : آدرس Ftp سروری است که گزارش به آن ارسال م یشود. به عنوان مثال: ftp . company . com
FTP Path : آدرس یک Directory بر روی سرور FTP برای ذخیره گزارشات. این نکته مهم است

که آدرس از Root directory مشخص گردد. به عنوان مثال: /Inetpub/statements
FTP Log in : ورود به سیستم در سرور FTP
FTP Password : کلمه عبور برای ورود به سرور FTP
Passive mode : قابلیت تغییر بین حالت Active و Passive . در حالت Active ، سامانه مشتری ارتباط با سرور FTP را میپذیرد، در حالت Passive کاملاً برعکس است و سرور ارتباط را از سامانه میپذیرد.
Test : این گزینه برای ارسال گزارشات از حساب فعال با پارامترهای مشخص شده برای بررسی صحت آن است. نتیجه تست در پنجر های دیگر نمایش داده میشود. اگر ارسال گزارش موفقی تآمیز باشد، تنظیمات باید توسط کلیک بر دکمه »OK« تأیید گردند.آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط