تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
P/E این نسبت p (قیمت سهم) به ESP (سود هر سهم) است. همانگونه که از نام آن پیدا است، براى محاسبه P/E آخرین قیمت روز سهام یک شرکت به سود هر سهم آن تقسیم مى شود. غالباً P/E در تاریخ هایى محاسبه مى شود که شرکت ها اطلاعات EPS (معمولاً سه ماهانه) را افشا مىکنند. این P/E را که بر مبناى آخرین EPS محاسبه مىشود، بعضاً P/E دنباله دار نیز مىگویند. اما گاهى از EPS برآوردى براى محاسبه P/E استفاده مى شود، این EPS معمولاً معرف سود برآوردى سال آینده است. در این صورت به P/E محاسبه شده P/E برآوردى یا پیشتاز گفته مى شود. اختلاف عمدهاي بین این دو P/E محاسبه شده نباید وجود داشته باشد. P/E دنبالهدار بر اساس اطلاعات واقعی تاریخی محاسبه میشود. در حالیکه P/E دوم بر اساس اطلاعات برآوردي محاسبه میشود. 

مشکل بزرگ محاسبه P/E مربوط به شرکتهایى است که سود آور نیستند. از این رو EPS منفى دارند. در خصوص چگونگى رفتار با این پدیده دیدگاههاى متفاوتى وجود دارد. برخى قائل به وجود P/E منفى هستند، گروهى در این حالت P/E را صفر مىدانند و بسیارى دیگر هم معتقدند که P/E دیگر در این شرکتها موضوعی در خور بررسی نمیباشد. 

به لحاظ تاریخى در بورس اوراق بهادار تهران عموماً میانگین P/E در دامنه 3/2 و 13/2 تجربه شده است. نوسان P/E در این دامنه عمدتاً بستگى به شرایط اقتصادى هر زمان دارد. در حال حاضر میانگین P/E کل شرکت هاى پذیرفته شده در بورس تهران حدود 8/2 است. همچنین P/E بین شرکتها و صنایع مىتواند کاملاً متفاوت باشد.


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط