D

تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

Dead Weight Loss
هزینه سوخته، هزینه مرده

Dead Weight Loss
خالص رفاه ازدست رفته

Debt Service = Interest + Amortization
سرويس وام

Deflation
انقباض

Deflation
انقباض (انقباض قيمتي)

Demand
تقاضا

Demand Curve
منحنی تقاضا

Demand Schedule
جدول تقاضا

Demarcation
تمایز قائل شدن، خط تمایز

Demarcation Criteria
ضابطه تعیین مرز

Depletable Resources
منابع پایان پذیر

Depleteable Resource
منابع تمام شدنی

Depletion
به اتمام رسیاندن(در مورد منابع طبیعی)

Deprecation
استهلاک، فرسایش

Depression/Recession
ركود شديد – ركود

Deregulation
مقررات کاهی

Deregulation
آزادسازي – مقررات زدايي

Deregulation
مقررات زدایی

Derivatives
مشتقات

Derivatives
مشتقه ها

Desired Capital Stock
ذخائر سرمایه دلخواه-

Devaluation
تضعیف پول، ارزش کاهی

Devaluation
تضعیف پول

Differential Efficiency Hypothesis
نظريه كارايي افتراقي

Differentiated Goods
کالاهای متمایز شده

Discretionary Spending
هزینه استصوابی

Diseconomy
صرفه کاهی صرفه کاستی

Dishoarding
وا انباری

Disincentive
پادانگیزه، پد انگیره

Disinflation
تورم زدائی

Disinvestment
سرمایه بر داری

Dissaving
پس انداز زدائی

Distance Elasticity Of Demand
کشش مسافتی تقاضا

Distorted Price
قیمت مخدوش

Distortion
مختل بودن

Distribution
توزیع-پاشینه

Disturbance
اختلال

Divestiture
سرمايه كني – برونبري سرمايه

Divestment
واستانش سرمایه

Dollarization
دلاری کردن اقتصاد

Dominant
مسلط، غالب

Dominant Firm Theory
نظريه بنگاه مسلط يا غالب

Dominant Strategy
رویکرد فرادست

Dominated
تحت سلطه، مغلوب

Dominated Strategy
رویکرد فرو دست

Double Tax
مالیات مضاعف

Dual
دوگان

Due Diligence
ریزه کاوی

Due Diligence
واجد وجوب شرایط (برای معامله)

Due Diligence
شرایط لازم المراعات

Dumping
قیمت شکنی

Duopoly
انحصار دوگانه

Duopoly
انحصار دوجانبه

Duration
دیرش

Dutch Disease
بیماری هلندی

Dutch Disease
بیماری هلندی

Dynamic
پویائی

Debt قرض (دِیْن)
دِیْن یا قرض ( debt ) عبارت از آن چیزی است که به کسی مقروضند. معمولاً این قرض شامل دارایی‌ها است اما ممکن است که قرض عبارت باشد از تملیک کردن مالی به دیگری به این شکل که پرداختن عین آن مال، یا مثل آن و یا قیمت آن بر عهده او باشد، الزامات دیگری را نیز دربربگیرد. وقتی در مورد دارایی‌ها سخن می‌گوییم، دین ابزاری برای استفاده از قدرت خرید آینده در حال است قبل از این که پولی به دست آید.

دین هنگامی به وجود می‌آید که قرض‌دهنده توافق می‌کند تا مقداری از دارایی‌اش را به قرض‌گیرنده وام دهد.
در جوامع مدرن دارایی‌ها با تعریف بازپرداخت ازپیش‌ تعیین‌ شده قرض داده می‌شوند که در بسیاری از اوقات بهره‌ای نیز به مبلغ قرض‌داده‌شده اضافه می‌شود. در صورتی‌که بهره‌ای در کار نباشد، به این نوع قرض، قرض‌الحسنه می‌گویند.

قرض تعریفی مشابه بدهی دارد اما کلی‌تر از آن است. درحالی‌که بدهی تنها برروی دارایی است، قرض (دین) می‌تواند چیزهای دیگری به غیر از دارایی را نیز در بر بگیرد.

Diluted EPS سود سهام رقیق شده
سود سهام رقیق شده Diluted EPS برای درک مفهوم سود سهام رقیق شده لازم است تا ابتدا مفهوم اوراق بهادار رقیق‌کننده بررسی شود.

اوراق بهادار رقیق‌کننده به آپشن‌ها، وارانت‌ها، اوراق قرضه قابل تبدیل و سهام ممتاز قابل تبدیلی گویند که اگر دارنده این اوراق بهادار تصمیم به استفاده از حق خود (آپشن) در تبدیل اوراق به سهام عادی گیرد این امر به ضرر شرکت بوده و در نهایت باعث کاهش سود سهام خواهد شد.

در محاسبه سود سهام صورت کسر شامل سود مانده برای توزیع بین سهامداران سهام عادی است (سود خالص ترازنامه - سود سهام ممتاز).

در صورت وجود اوراق بهادار رقیق کننده صورت کسر بدین ترتیب تغییر می‌کند:

- اگر سهام ممتاز عامل رقیق کننده در سود سهام باشد (یعنی تبدیل سهام ممتاز به سهام عادی توسط سهامدار)، سود سهام ممتاز باید به درآمد سهامداران عادی اضافه گردد.

- اگر عامل رقیق‌کننده اوراق قرضه قابل تبدیل باشند، هزینه سود بعد از کسر مالیات این اوراق بعنوان هزینه سود پرداختی در سود سهام رقیق شده لحاظ نمی‌شود. در این صورت هزینه سود پرداختی این اوراق به صورت کسر اضافه می‌شود.

از انجایی که نهاد‌های تجاری و بازرگانی در آمریکا می‌توانند هزینه سود پرداختی را جزو مالیات خود حساب کنند و در نتیجه مالیات کمتری پرداخت کنند، در صورت کسر این هزینه مجبور به پرداخت مالیات بیشتری شده و در نتیجه از سود سهام کاسته خواهد شد.

Dilutive Securities یا اوراق بهادار رقیق شده
اوراق بهادار رقیق شده یا Dilutive Securities به آپشن‌ها، وارانت‌ها، اوراق قرضه قابل تبدیل و سهام ممتاز قابل تبدیلی گویند که اگر دارنده این اوراق بهادار تصمیم به استفاده از حق خود (آپشن) در تبدیل اوراق به سهام عادی گیرد این امر به ضرر شرکت بوده و باعث کاهش سود سهام خواهد شد.

در محاسبه سود سهام صورت کسر شامل سود مانده برای توزیع بین سهامداران سهام عادی است (سود خالص ترازنامه - سود سهام ممتاز).

در صورت وجود اوراق‌بهادار رقیق کننده صورت کسر بدین ترتیب تغییر می‌کند:

- اگر سهام ممتاز عامل رقیق کننده در سود سهام باشد (یعنی تبدیل سهام ممتاز به سهام عادی توسط سهامدار)، سود سهام ممتاز باید به درآمد سهامداران عادی اضافه گردد.

- اگر عامل رقیق‌کننده اوراق قرضه قابل تبدیل باشند، هزینه سود بعد از کسر مالیات این اوراق بعنوان هزینه سود پرداختی در سود سهام رقیق شده لحاظ نمی‌شود.

در این صورت هزینه سود پرداختی این اوراق به صورت کسر اضافه می‌شود. از انجایی که نهاد‌های تجاری و بازرگانی در آمریکا می‌توانند هزینه سود پرداختی را جزو مالیات خود حساب کنند و در نتیجه مالیات کمتری پرداخت کنند، در صورت کسر این هزینه مجبور به پرداخت مالیات بیشتری شده و در نتیجه از سود سهام کاسته خواهد شد.

Direct Debit (DD)
نوعی انتقال الکترونیک وجه که به موجب آن حساب جاری به‌طور مستقیم بدهکار می‌شود.
Discounting یا تنزیل
تنزیل یا Discounting روشی است برای تخمین ارزش حال یا ارزش فعلی جریان وجوه نقدی که در زمانبندی مشخصی در آینده قابل دریافت می‌باشند.

مبنای تئوری و منطق این روش بر اساس این حقیقت می‌باشد که "یک دلار امروز بیشتر از یک دلار فردا ارزش دارد"، که این حقیقت به دلایل مختلف از جمله وجود تورم و هزینه نگاهداری پول و غیره بدیهی بنظر می‌رسد. در حقیقت تنزیل روشی است برای بروز نمودن ارزش پولی که در آینده قابل دریافت است.

تنزیل را میتوان جزو اصلی‌ترین ارکان علم فاینانس یا تامین مالی دانست که با استفاده از آن میتوان تمامی دارایی‌های موجود از جمله اوراق قرضه را ارزیابی نمود.

در این روش ارزیابی، ارزش حال یا فعلی دارایی با استفاده از داده‌هایی مانند نرخ تنزیل، مبلغ اقساط دریافتی یا پرداختی (خالص جریان وجوه نقد در هر مقطع زمانی)، زمان دریافت یا پرداخت جریان وجوه و قیمت اسمی آن محاسبه می‌شود.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط