تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
- خواص نوری كانی ها :


- انواع كانی ها :

1) كانی اپك : اگر در حالت نور ppl كانی ما به صورت تیره باشد آن كانی كانی اپك نام دارد . و چون نور از كانی اپك عبور نمی كند باید برای دیدن ان كانی ها از میكروسكوپ های انعكاسی استفاده كرد .

2) كانی های شفاف:

الف) یك محوری: كانی های متبلور در سیستم های هگزاگونال ،تری گونال  و تترا گونال

ب) دومحوری: كانی های متبلور در سیستم های اروترومبیك، مونوكلینیك و تری كلینیك

- عوامل موثر در شكل كانی ها :

1) تركیب شیمیایی

2)  شرایط تبلور

- شكل كانی :

1) یو هدرال :   اگر كانی زاویه دار باشد، و گوشه های آن خرده نشده باشد شکل دار است .

2) ساب هدرال : اگر گوشه ای كانی خرده باشد به آن نیمه شكل دار می گویند .

3)آن هدرال : اگر كانی زاویه دار باشد ، گوشه ها خرده باشد به آن بی شكل می گویند.

- فرم شكل كانی:

 1) شش گوش (برش عرضی Am )

2) هشت گوش( برش عرضی py )

3) ستونی ( برش طولی Am _ py )

4)سوزنی  (برش طولیAm )

5) فلسی mica grop( mus bt chl)

 اولین كانی در واكنش بون شكل دار است( الوین ) و هر چه از سری واكنش بون به پایین پیش می رویم از حالت شكل دار خارج می شود.مانند كوارتز كه بی شكل است.

- رنگ كانی

الف):دارای رنگ :

با چرخش میز میكروسكوپ كه به1-  دارای چند رنگی 2ـ فاقد چند رنگی تقسیم میشود

دارای چند رنگی

1) دارای چند رنگی مستقیم : در ج


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط