تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
عناصر گروه پلاتین (P.G.E) Platinum Group Elements شامل 6 عنصر پلاتین Pt، پالادیوم Pd، اسمیوم Os، ایریدیم Ir، رودیوم Ru و روتنیوم Rh می باشد.

این عناصر در تركیب پوسته جامد زمین بسیار نادر هستند. عناصر گروه پلاتین عمدتاً خاصیت سیدروفیلی دارند و فقط پالادیوم و روتنیوم خاصیت كالكوفیلی قوی تری نشان می دهند.

فلزات گروه پلاتین به 2دسته تقسیم می شوند:

- پالادیوم-روتنیومو رودیوم كه از طلا سبكتر هستند و وزن مخصوص آنها بین 4/12-3/11 می باشد.

-  پلاتین-ایریدیمو اسمیوم كه سنگین تر از طلا هستند و وزن مخصوص آنها بین 5/22-19 می باشد.

پالادیوم از نظر فراوانی نسبی تقریباً 2 برابر پلاتین و سایر فلزات این گروه و به مقیاستقریبی 1/0 تركیب پوسته جامد زمین را می سازد. این فلزات در پوسته جامد زمین درسنگ های قلیایی همراه تركیبات كروم وآهن (كرومیت) و یا همراه با پیروتین های نیكل دار متمركز می شوند.

درفازهای گرمابی نیز در برخی مواقع پالادیوم ظاهر می شود. مقاومت آنها در مقابل عوامل شیمیایی و عدم میل تركیبی آنها با مواد دیگر موجب تمركز این فلزات در پلاسرها می شوند.

پلاتینیوم اغلب در یك حالت خالص و كانه اسپریلیت (آرسینوپلاتینیومPtAs2( یافت می شود و یك منبع اصلی فلزی است.

آلیاژ ایریدیم / پلاتینیوم با منشأ طبیعی یك Platiniridium است و این فلز در كانی كوپریت ( سولفید پلاتینیوم pts) یافت می شود.

این فلز اغلب همراه با مقادیر كمی فلزات دیگر گروه پلاتینیوم است كه در نهشته های آبرفتی در كلمبیا، اونتاریو، كوههای اورال و در غرب امریكا یافت می شود. پلاتینیوم از نظر اقتصادی همراه با فرآوری نیكل تولید می شود. در مقادیر عظیمی از نیكل فرآوری شده تنها PPm2 ذخیره پلاتین وجود دارد.

عیار پلاتین در یك كانسار دارای ارزش اقتصادی بین PPb10-5 است كه تقریباً از این نظر همانند كانسارهای طلا می باشند.

بخش اعظم فلزات گروه پلاتین در طبیعت به صورت آلیاژهای آنها یافت می شوند، مع ذالک تركیبات پلاتین و یا پالادیوم با گوگرد، آرسنیك، آنتیموان، بیسموت، مس، قلع و سربكانی های ویژه پلاتین محسوب می شود.

مهمترین كانی های پلاتین عبارتست از:

- اسپریلیت PtAs

اسپریلیت معمولاً مقدار كمی ردیوم، آهن، پالادیوم و آنتیموان نیز در تركیب خود دارد. اسپریلیت فراوان ترین كانی پلاتین است. سختی این کانی بین 6 تا 7، وزن مخصوص برابر6/10 و مقدار پلاتین آن 58 درصد است.

- ژورسیت PtSb2

مقدار پلاتین ژورسیت 45 درصد است و تا امروز فقط در معادن پلاتین ترانسوال شناخته شده است.

-كوپریت Pts

سختی كوپریت 5، وزن مخصوص برابر 9 و مقدار پلاتین آن 89 درصد است.

- براگیت S (Pt, Pd, Ni)

مقدار پلاتین براگیت 59 درصد است.

- لوریت RuS2

سختی لوریت بین 5/7، وزن مخصوص برابر 7 و مقدار روتنیوم آن 67 درصد است.

- استیبیوپالادینیتPdSb3

سختی استیبیو پالادینیت 4/4، وزن مخصوص برابر 5/9 و مقدار پالادیوم آن 4/72 درصد است.

- فرودیت PdBi 2

سختی فرودیت 5/2، وزن مخصوص برابر 5/9 است و در سیستم كوبیک متبلور می شود.

- میشنریت PdBi 2

سختی میشنریت 5/2، وزن مخصوص برابر 5/12 بوده و تا بحال فقط در معدن سودبوری پیدا شده است و در سیستم منوكلینیك متبلور می شود.

 


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط