تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
- موقعيت جغرافيايي:


 ناحيه معدني ارغش-چشمه زرد به وسعت 25 كيلومتر مربع در نيمه شمالي استان خراسان و در 45 كيلومتري جنوب غرب شهرستان نيشابور واقع شده است و داراي مختصات جغرافيائي "48 ´49 °35 الي "43´52 °35 شمالي و "47´34 °58 الي "5 ´38 °58 شرقي مي‌باشد. راه دسترسي به منطقه از دو طريق امكان پذير مي‌باشد: 1- جاده فرعي كلاته حسن آباد كه از كيلومتر 34 جاده آسفالته نيشابور- كاشمر منشعب گرديده و پس ازطي 8 كيلومتر جاده شوسه به كلاته حسن آباد و از آنجا پس از طي 5 كيلومتر به روستاي متروكه چشمه زرد مي‌رسد. 2- جاده فرعي روستاي ارغش كه از كيلومتر 44 جاده كاشمر منشعب شده و پس از طي 4 كيلومتر به روستاي ارغش مي‌رسد.

 - آب و هوا و ريخت شناسي:

 اين ناحيه جزء مناطق خشک تا نيمه خشک با پوشش گياهي ضعيف و نزولات جوي پايين و داراي رودخانه هاي فصلي از جمله چشمه زرد و کال ماروس است. حداکثر دما حدود 40 تا 42 درجه و حداقل آن 5 تا 10 درجه زير صفر است. منطقه داراي شيبتوپوگرافي ملايم و شبکه آبراهه هاي دندريتي است. روند عمومي ارتفاعات منطقه موازي با روند افيوليتهاي سبزوار(شمال غرب- جنوب شرق) و نوار آتشفشاني حاشيه آن است. 

 - زمين شناسي:

 منطقه مورد مطالعه در تقسيمات زمين شناسي ايران در زون ايران مركزي و در واحد ژئوتكنيكي سبزوار قرار دارد. بخشي از زون سبزوار را افيوليتهاي نابرجاي كرتاسه و بخشي ديگر را نوار آتشفشاني بعد از كرتاسه تشكيل مي‌دهد که به موازات مجموعه افيوليتي کشيده شده اند. منطقه ارغش نيز جزئي از اين نوار آتشفشاني به شمار مي‌رود. علاوه بر سنگهاي آتشفشاني تعدادي توده هاي نفوذي نيز بطور پراكنده در داخل اين واحد تزريق شده اند. واحدهاي زمين شناسي در محدوده کانسار و مناطق مجاور شامل واحدهاي ائوسن، ميوسن، پليوسن و کواترنري است.

كاني زايي طلا احتمالا ناشي از جايگزيني سيالات داراي عناصر كاني ساز حاصل از پيشرفت فرآيند تفريق ماگمايي در شكستگي ها و تشكيل رگه هاي سيليسي طلادار و كلسيت مي‌باشد.

   در ناحيه معدني ارغش گسلهاي متعددي مشاهده مي‌شوند که عمدتاً داراي دو روند اصلي تقريباً شرقي_غربي(NWW-SEE) و شمال شرقي _جنوب غربي(NE-SW) هستند. اين روند از روند گسلهاي درونه در جنوب منطقه ارغش با روند شرقي- غربي و تکنار با روند شمالي جنوبي تبعيت مي کنند. گسلهاي فرعي در منطقه ارغش داراي روندهاي شمال غرب _جنوب شرق مي باشند. رگه هاي سيليس، کلسيت و آنتيموان در امتداد گسلها در اين منطقه هستند. بنابراين شکل گيري رگه هاي موجود در ارتباط نزديک با فعاليت گسلها بوده است. ارغش بخشي از نوار آتشفشاني حاشيه کمپلکس افيوليتي سبزوار است. تشکيل اين سنگها در ارتباط با جايگزيني و حرکات تکتونيکي افيوليت هاي سبزوار مي‌باشد.

   در اين منطقه نفوذ توده هاي گرانيتوئيدي به درون سنگهاي آتشفشاني ائوسن و سيالات ماگمائي و گرمابي حاصل از آن باعث دگرساني در سنگهاي گرانيتوئيدي و سنگهاي ميزبان گشته است. به دليل اثر عواملي همچون حجم محلولهاي گرمابي و ماگمائي، ميزان ساختمانهاي اوليه و ثانويه مفيد، واکنش پذ يري سنگها، درجه حرارت و فشار، شدت و گسترش آلتراسيون در مناطق مختلف متفاوت است.

 بر اساس مطالعات پتروگرافي و شواهد صحرائي، آلتراسيونهاي سريسيتي، آرژليتي، سيليسي، پروپيليتي و نيز سرپانتيني و کلريتي شدن در منطقه قابل مشاهده است. همچنين به دليل وجود درزه و شکستگي هاي فراوان، سيالات هيدروترمالي حاصل از تفريق ماگمايي که غني از مواد معدني بوده اند، به درون شکستگي هاي مذکور تزريق شده و ضمن تشکيل رگه هاي سيليسي و کلسيتي طلادار باعث دگرساني در سنگهاي ميزبان نيز شده اند.

- فعاليتهاي اكتشافي انجام شده:

 در قالب طرح اکتشاف طلا در اين منطقه تحقيقاتي همچون اکتشافات ژئوشيميائي، مطالعات ژئوفيزيکي، حفر گمانه، تهيه نقشه هاي توپوگرافي و زمين شناسي در مقياس هاي 1:5000، 1:2000و 1:500 و نيز طراحي و حفر ترانشه صورت گرفته است. اين كانسار حاصل اكتشافات ژئوشيميايي 26 ورقه 1:100000 زون تكتونيكي متالوژنيكي سمنان – تربت حيدريه مي‌باشد.

 پس از انجام مراحل اكتشافات معدني مقدماتي در مناطق اميدبخش، فعاليتهاي اكتشافي تفصيلي درسال 1376 بر روي اين منطقه متمركز گرديد كه منجر به اكتشاف 5 محدوده طلا دار و يك محدوده آنتيموان گرديد. براي تمامي كانسارهاي مذكور تعدادي ترانشه طراحي و حفر گرديد و نمونه هاي برداشت شده جهت آناليز طلا به آزمايشگاه شركت توسعه علوم زمين ارسال شد.

در سال 1379 بيشتر فعاليتهاي اكتشافي روي كانسار شماره 3 متمركز شد. فعاليت هاي صورت گرفته در كانسار شماره 3 ارغش شامل حفر 40 ترانشه به فاصله 15 الي 20 متر و برداشت 692 نمونه و نيز حفر 14 گمانه در يك شبكه 50×40 متري به ميزان 95/1335 متر و برداشت 318 نمونه بوده است. با راه اندازي سنگ شكن و ساخت حوضچه هاي استحصال در آنوماليچشمه زرد حدود 5 كيلوگرم طلا در مرحله نيمه صنعتي استحصال گرديده است.

 پيش بيني مي شود مراحل اكتشاف تفصيلي براي تعيين ذخيره كانسار رگه اي ارغش در سال 1381 به اتمام برسد و اين كانسار آماده واگذاري براي بهره برداري باشد. همچنين پيش بيني مي شود در 4 محدوده آنومالي با عيار متوسط 4 گرم در تن، ذخيره زون اكسيده طلا حدود 3 تن و زون سولفوره حدود 60 تن باشد(كه با روش ليچينگ و با بازيافت 75 درصد استحصال مي‌شود).

کل کانسارهاي موجود در اين منطقه يک کانسار طلا محسوب مي شوند زيرا محتوي ساير عناصر با توجه به نتايج 100 نمونه(Hg,Sb,As,Cu,Au) آناليز شده پايين مي باشد. ميانگين عيار طلا در کانسارهاي مختلف کمتر از 5 ppm است(حداکثر عيار 3/17 ppm مي باشد). عيار نقره اکثر نمونه ها کمتر از 2/0 ppm مي باشد و بالاترين مقدار آن 3/1 ppm است. عيار آرسنيک از 19 تا 13352 ppm مي باشد و حداکثر آن کمتر از 1000ppm است. آنتيموان عياري برابر با 1/0 ppm دارد و بالاترين مقدار آن 13/0 ppm است. علت پايين بودن مقادير sb,Cu,Au وHg شايد به خاطر شست وشو(leaching) باشد.

اکثر طلاهاي يافت شده به صورت دانه اي(ذره اي) درون ليمونيت و سيدريت ديده شده اند.

کانسارهاي طلاي اين محدوده جزء نهشته هاي حرارتي ساب ولکانيک hypabysal محسوب مي شوند که اکثراً در حاشيه فعال قاره ها يا جزاير قوسي تشکيل شده اند.

- عملکرد گسل ها باعث جابجايي سيالات طلا تجمع کانه ها شده است.

اسليت سبز _خاکستري، سبز_زرد و آرکوزهاي دگرگون شده خاکستري تيره، سبز_خاکستري و آندزيت بازالت بالشي را منبعي براي طلا مي دانند. محدوده مورد اكتشاف به وسعت حدود 3 كيلومتر مربع در 5/2 كيلومتري جنوب شرق منطقه چشمه زرد قرار دارد. مختصات اين محدوده به قرار زير است: 

محدوده اكتشافي تحت تاثير دو سيستم آبراهه اي قرار گرفته است. سيستم اول از غرب به شرق از به هم پيوستن دو شبكه حوضه آبگير بوجود آمده است كه پس از خروج از محدوده به سمت شمال شرق منحرف ميشود. سيستم دوم نيز با همين روند غرب به شرق پس از به هم پيوستن در مركز محدوده اكتشاف به سمت شمال منحرف و آبراه بزرگي را به وجود آورده كه از كنار دهكده متروكه چشمه زرد عبور مي كند.

مرتفع ترين نقطه منطقه قله كوه پلنگ كش به ارتفاع 1586 متر مي باشد كه در شمال غرب محدوده اكتشاف مي باشد. منطقه مذكور از نقطه نظر پوشش گياهي از نوع بياباني و خشك بوده و فاقد پوشش گياهي دايم مي باشد.

سنگهاي موجود در منطقه متعلق به واحدهاي رسوبي ولكانيكي ائوسن زيرين تا بالايي ميباشند. واحدهاي سنگي كه با فعاليتهاي آتشفشاني بوجود آمده اند عبارتند از: واحد Ea محتوي برشهاي آندزيتي بنفش رنگ _تراكي آندزيت_ريوداسيت  و داسيت هاي آلتره كه بخش وسيعي از غرب و شرق محدوده اكتشافي را پوشانيده است. كانيهاي اصلي اين واحد بيشتر پلاژيوكلاز _ارتوكلاز _كوارتز و كاني هاي فرعي آپاتيت _ زيركن و كانيهاي مشتق شده در اثر پديدهاي آلتراسيون مثل آرژريت_ كلريت _ سريسيت و آهن ميباشد. شدت آلتراسيون در پاره اي نقاط انديسهايي از كائولن را بوجود آورده است.

درجه اکسيداسيون کانسارها بالاست زيرا شامل ليمونيت،سيدريت،کوارتز کلسدوني،کائولينيت،مونت موريونيت،کلسيت،ژيپس،آلونيت(نزديک سطح)مي باشد.شدت اکسيداسيون در اين محدوده قوي تر از آنومالي AuIII است زيرا توپوگرافي اين محدوده ملايم است. تمام رخنمونهاي کانسارهاي اين منطقه در زون اکسيداسيون قرار دارند.چنين پيش بيني مي شود که عمق اکسيداسيون در حدود 1360 متر باشد، با توجه به عمق زون اکسيداسيون که 1370 متر است ، بنابراين ضخامتکانسارهاي اکسيد شده در حدود 12 الي 5/47 متر است.

- کانسار 1 ارغش:

در موقعيت "5´50 °35 الي"35 ´44°35 عرض جغرافيايي و "6/47 ´35 °58 الي"52 ´35 °58 طول جغرافيايي قرار گرفته است.اين آنومالي درجنوب-غرب نيشابور و جنوب شرق روستاي ارغش در 45 کيلومتري جنوب غرب نيشابور قرار گرفته است.داراي سنگ ميزبان گرانوديوريت ،گرانيت،تراكي آندزيت ليمونيتي و آرژيليتي ،پيروكسن آندزيت بازالت،آهك و كنگلومرا مي‌باشد.

حداكثر عيار طلا در اين زون 3/18 گرم در تن و مقدار حداقل آن 0044/0 گرم در تن مي باشد.بزرگترين رگه آن داراي روند شمالي-جنوبي و طول 340 متر ،ضخامت ميانگين 1 متر و شيب 65 درجه به سمت شمال شرقي مي‌باشد.رگه سيليسي آن داراي روند شمال شرق- جنوب غرب وطول 123 متر ،ضخامت ميانگين 1 متر و شيب 55 درجه مي‌باشد.

کانسار شماره 5: در موقعيت "34´51°35 الي "5/6´52 °35عرض جغرافيايي و "5´35°58 الي"53 ´38 °58 طول جغرافيايي قرار دارد.اين ناحيه در جنوب و جنوب غرب نيشابور قرار گرفته است که در 34 کيلومتري آن جاده آسفالته قرار دارد.

واحدهاي سنگي آذرين آن شامل تراکي آندزيت پورفيري ،گرانيتي، گرانوديوريتي،کوارتز تراکي آندزيت،پيروکسن آندزيتيک بازالت وسنگ‌هاي آذرآواري (برش ولکانيکي) و واحدهاي رسوبي آن شامل واحد کربناته ائوسن، کنگلومرا، پادگانه هاي رودخانه اي و ماسه باري مي‌باشد.

  آلتراسيون درون تراکي آندزيت پورفيري به صورت آرژيليتي و ليمونيتي و گاهي سيليسي بر اثر فرآيندهاي هيدروترمال بيشتر در کانسار 5 مشاهده مي‌شود.همچنين آلتراسيون در برشهاي تشکيل شده در طول نواحي گسله در منطقه ارغش باعث آرژيليتي و ليمونيتي شدن بر اثر سيالات هيدروترمال در طول نواحي خرد شده گسله مي‌باشد.

   کانسارهاي 1 و 5 در شمال گسل امتداد لغز درونه با عملکرد چپ گردو جنوب کمربند چين تراست البرز (کوههاي بينالود )واقع شده است.گسل هاي اصلي و بزرگ مشاهده شده در اين نواحي داراي روند تقريبا ً شرقي _غربي و جهت شيبي به سمت شمال _شمال غربي هستند.

عملکرد اين گسلها موجب رانده شدن واحدهاي آذرين بر روي يکديگر شده است. با توجه به مشخصات رگه هاي برداشت شده در اين دو ناحيه معدني ملاحظه مي شود که روند تمامي اين رگه ها تقريبا ً شمالي_ جنوبي با شيبي در حدود 70 تا °80 درجه مي‌باشد که نشان مي‌دهد رگه هاي فوق در طول يک سيستم درزه همراه با بازشدگي ته نشست حاصل کرده اند.

کاني هاي گانگ شامل کوارتز ، کلسيت و به ميزان کمتر باريت ، فلوريت ، پيريت و سيليس به صورت کوارتز و آميتيست. از كانسار 1 ارغش 66 نمونه از 9 ترانشه برداشت شده است.

کانسار 2 طلاي ارغش:در موقعيت"51´50°35 الي"23´51°35عرض جغرافيايي و "15´35°58 الي "58´35 °58 طول جغرافيايي و در 50 کيلومتري جنوب نيشابور قرار دارد. ارتباط با اين منطقه از طريق جاده اصلي نيشابور-کاشمر و جاده خاکي روستاي کاشمر انجام مي‌پذيرد.

حداکثر دما در اين منطقه در حدود 40درحه سانتيگراد و حداقل دما زير صفر مي‌باشد .ميانگين دما در حدود 20_15 درجه سانتيگراد قرار دارد.ميانگين بارندگي ساليانه در حدود200 الي 300mm مي باشد .اين كانسار داراي سنگ ميزبان سيلتستون با سن كرتاسه _ پالئوسن،آندزي بازالتهاي بالشي(بخش عمده كانسار)، لاپيلي توف،آندزيت هاي پورفيري ، كنگلومراي اليگوسن، رسوبات دشت سيلابي و آبرفت ها است و از تعداد زيادي رگه سيليسي و كلسيتي تشكيل شده است.امتداد رگه ها N50E وN90E و شيب آنها 40 تا 85 درجه در جهت جنوب شرقي است .حداكثر طول رگه 300 متر و حداكثر ضخامت آن 5/1 متر است.و مقدار عيار آن بين 015/0 تا 3/13 گرم در تن متغير است.

- مطالعات قبلي انجام شده:

1) نقشه 250،000: 1 زمين شناسي تربت حيدريه (چاپ شده توسط سازمان زمين شناسي )(واعظ پور ،علوي تهراني،بهروزي ،خلقي و همکاران1992)

2) گزارش عمليات اکتشافي چهار گوش 100،000: 1 نقشه کدکن توسط گروه سازمان زمين شناسي و شرکت اکتسافات ژِئوشيميايي استان جيانکسي جمهوري خلق چين در 1996-1992 .اين گزارش آنوماليهاي طلا و آنتيموان را نشان مي‌دهدکه همراه آرسنيک ،تنگستن، جيوه و سزيم است.4 آنومالي طلا (آنومالي 2،3 و کانه طلا 4 و زون کاني طلا 2) و اطراف روستاي ار غش ،آنتيموان يافت شده است.

3) اکتشافات نيمه تفضيلي ژئو شيميايي 20،000: 1 طلاي منطقه ارغش به سرپرستي کوثري و ،شمعانيان و باستاني که شامل محدوده ² km 185 است و ترسيم نقشه زمين شناسي 20،000: 1 که توسط سازمان زمين شناسي ايران صورت گرفت.

4) نقشه زمين شناسي 5،000: 1 و گزارش مربوط به آن (مساحتي برابر² kmکه توسط م. کيوانفر و آ. عسگري از سازمان زمين شناسي کشور در سال 1999 انجام شده است .چينه شناسي، ساختمان سنگ هاي آذرين دروني و آتشفشاني در منطقه بخصوص سنگ هاي آتشفشاني ، آذر آواري و کانه دايک هاي آلکالي طي اين عمليات شناسايي شده اند.اطلاعات ترکيب شيميايي کاني ها ، پتروشيمي ، پترولوژي و ديرينه زيستي نيز جمع آوري شده است.منشـاٌ و ژنز ماده معدني با توجه بهتکتونيک صفحه اي بحث شده است. رگه هاي کاني ساز اصلي در آنوماليهاي 5،4،3،2،1 طلا و آنومالي آنتيموان با جزئيات نقشه برداري شده است. درجه کاني سازي رگه اصلي به طور دقيق مطالعه شده است.

(5 نقشه زمين شناسي 100،000: 1 کدکن منتشر شده توسط سازمان زمين شناسي و اکتشاف معدني ايران

در اين كانسار 102 نمونه از 13 ترانشه برداشت شده است.

- کانسار 3 ارغش:

در40 تا 50 کيلومتري جنوب نيشابور واقع شده است.

- مطالعات صورت گرفته :

1) اکتشافات ژئوشيميايي در زون تکتونيکي _متالوژنيکي سمنان _تربت حيدريه (اکتشافات ژئوشيميايي و ژئوفيزيکي جيانگشي چين با همکاري سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني در سال 1373 

2) تهيه نقشه زمين شناسي 5000: 1 )سازمان زمين شناسي در سال 1376 )شناسايي 5 محدوده طلادار )کانسارهاي 1 تا 5) و يک کانسار آنتيموان

(3 طراحي و حفر تعدادي ترانشه و تهيه نقشه توپوگرافي 500: 1 در کانسار شماره3 (در سال 1378)

4) نقشه زمين شناسي 500: 1 و طراحي 14 گمانه اکتشافي روي کانسار 3 ،استخراج و استحصال حدود 2000 تن ماده معدني. 

تهيه نقشه توپوگرافي و زمين شناسي در مقياس 500: 1، طراحي ترانشه و نمونه برداري در ساير کانسارها ،حفر 14 گمانه در اعماق 50 و 100 متر در کانسار 3 ، 1400 متر گمانه و برداشت 318 نمونه از بخش هاي کاني ساز ،داده هاي حاصل از استحصال 211/3 کيلوگرم طلا از 1200 تن ماده معدني .برآورد3/1378 کيلوگرم طلا و 338518 تن ماده معدني در سال 1379 

   5- 2000 متر حفاري در کانسارهاي 4،3،2،1 و استخراج 2000 تن ماده معدني ،از اين مقدار حفاري 600 متر آن به کانسار شماره 3 اختصاص داده شده است.(سالهاي 1380 و 1381) 

- واحدهاي زمين شناسي کانسار شماره 3:

1) واحد آندزيت و تراکي آندزيت شامل پيروکسن آندزيت ، ديوريت ، لاپيلي توف ، ريوليت پورفيري و ديوريت که عمده ترين سنگ ميزبا ن ماده معدني ميباشد.

2) آگلومراي خاکستري سبز، قهوه اي همراه با رگچه هاي کوارتز و کلسيت

3) لاپيلي توف هاي سبز خاکستري و قهوه اي 

4) توف هاي کريستالين قهوه اي روشن

5) توف هاي برشي قهوه اي روشن

6) پيروکسن آندزيت صورتي تيره ،خاکستري تيره 

7) ريوليت هاي پورفيري قهوه اي روشن ، زرد روشن

(8کنگلومراي اليگوسن

-کانسار شماره 3 به شش زون تقسيم بندي شده است:

الف) زون شماره:AuIII_ 1

اين زون به ضخامت 1000 متر مهمترين و بزرگترين زون به شمار مي‌رود عيار ماده معدني بيش از يک گرم در تن است.اين زون داراي سه بخش کاني سازي مي باشد1- بخش سيليسي_ليمونيتي که رگه کوارتز با بافت برشي که در بعضي نقاط با اکسيدهاي آهن آغشته است.2- بخش اکسيدي که شامل ليمونيت،گوتيت و هماتيت که پر عيارترين قسمت رگه است .3- بخش کائولينيتي که کم عيارترين بخش کانسار است.شيب رگه 55 تا 80 درجه به سمت شمال و شمال غرب است.

-داکثر عيار طلا مربوط به بخش هاي سيليسي و اکسيدي است.دامنه تغييرات عيار بين 1/0 تا 5/27 گرم در تن و عيار ميانگين 4- 5 گرم درتن است.ضخامت در بخش اول رگه 3/2 متر ، ماکزيمم ضخامت 43/6 متر و حداقل ضخامت 48/0 است و سنگ ميزبان آن گرانيت ،آندزيت آگلومراو ديوريت است.

ب) زون شماره AuIII_ 2 :

ضخامت اين زون 650 متر است که داراي عيار 1 گرم در تن مي‌باشد.اين زون به دو قسمت a و b تقسيم شده است که قسمت a داراي طول 330 متر و ضخامت 3 متر و سنگ ميزبان لاپيلي،توف ، آندزيت هاي سبز تيره و ديوريت مي‌باشد.قسمت bداراي طول 320 و ضخامت 5/4 متر مي باشدو عيار ماده معدني در اين قسمت12/3 و 25/2 گرم در تن است و داراي سنگ ميزبان لاپيلي ،توف و آندزيت است.شيب رگه 60 تا 80 درجه به سمت شمال شرق مي‌باشد.

ج) زون شماره AuIII_3 : :

اين زون داراي ضخامت 800 متر مي باشد كه داراي 8 رگه سيليسي و كلسيتي مي‌باشد.كه شيب رگه ها بين 40 تا 85 درحه به سمت شمال غرب مي‌باشد.ضخامت متوسط رگه ها در حدود 5/1 متر مي‌باشد. حداكثر عيار آن 38/2 گرم در تن مي باشد.سنگ ميزبان اين زون گرانيت، آندزيت و لاپيلي توف مي‌باشد.

د) زون شماره AuIII_4 :

ضخامت اين زون 1000متر مي‌باشدكه شامل رگه هاي سيليسي و كلسيتي مي‌باشد.ضخامت متوسط رگه 1 متر است و شيب رگه 40 تا 80 درجه به سمت شمال غرب مي‌باشد. حداكثر عيار آن در حدود 75/1 گرم در تن است.سنگ ميزبان آن گرانيت، آندزيت و لاپيلي توف مي‌باشد.

ر) زون شماره AuIII_5

ضخامت اين زون 650 متر مي باشد.كه شامل رگه كلسيتي و سيليسي است و ضخامت ميانگين رگه 1 متر مي باشد.حداكثر عيار آن 38/2 گرم درتن است .و سنگ ميزبان آن آندزيت و لاپيلي توف بوده است و همه رگه ها درآن به خوبي برونزد ندارند.

ز) زون شماره AuIII_6

ضخامت اين زون 350 متر است و حداكثر ضخامت آن 2/1 متر بوده و داراي ضخامت ميانگين 7/0 تا 8/0متر است.درون سنگ ميزبان ديوريتي و آندزيت پورفيري رگه هاي سيليسي با حداكثر عيار 31/2 گرم در تن قرار دارد.

   آلتراسيون در اين كانسار از نوع كائولن ،سريسيتي،آرژيليتي،سيليسي ،پروپيليتي،سرپانتيني و كلريتي مي‌باشد.

بدليل درزه ها و شكستگي هاي فراوان در منطقه سيالات


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط