تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
Account Limitation چیست؟

محدودیت حساب باعث می شود کـه شـما نتوانیـد بعضـی اقـدامات خـاص از جملـه برداشـت، انتقـال یـا دریافت وجه، از حساب خود را به طور کامل انجام دهید. این محدودیت ها زمانی اعمال می شوند که مـا یک فعالیت غیر معمول یا مشکوک را مشاهده کنیم و در نتیجه اعمال محـدودیت هـا کمـک مـی کنـد کـه هم از حساب پی پال خریداران و هم فروشندگان محافظت کنیم. محدودیت ها همچنین به ما کمک میکنند تا اطلاعات لازم برای باز نگه داشتن حساب شما را جمع آوری کنیم و اطمینـان دهـیم کـه اطلاعـات مشتریان ما حفاظت شده می باشند.


كارمزدهاي حساب
زمانيكه شما خريد مي كنيد و زمانيكه وجه را از حساب بانكي يا مانده ي پي پـال خـود منتقـل مـي كنيـد، خدمات پي پال مجاني است. اما اگـر از Credit Card يـا Debit Card بـراي انتقـال وجـه اسـتفاده كنيـد، كارمزد اعمال مي شود و انتقال دهنده ي وجه تصميم مي گيرد كه چه كسي كارمزد را بپردازد. اگـر شـما از حساب پي پالتان به منظور درخواست وجـه از فـرد ديگـري اسـتفاده كنيـد، زمانيكـه وجـه را دريافـت كنيد بايد كـارمزد را بپردازيـد. و اگـر شـما وجهـي را از فـردي كـه بيـرون از ايـالات متحـده مـي باشـد، دريافت كنيد در نتيجه كارمزد اضافه تري را بايد بپردازيد.


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط