تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

ویژگیهایی ارائه شده در این بخش شامل : اشکال، اوزان، طیف رنگی، ارزش ، پراکندگی در نقاط زمین، خواص، موارد استفاده شده از سنگها را میتوانید در این بخش مطالعه بفرمایید.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط