تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
الف) جایگزینی براي خرید سهام شرکتهاي بورسی: شخصی که تعدادي از واحدهاي سرمایه گذاري یکی از صندوق ها را در اختیار دارد در واقع مالک سهام چند شرکت است که صندوق از محل دارایی هاي خود به عنوان سبد سرمایه گذاري خریداري نموده است. بدین ترتیب سود یا زیان مالکان واحدهاي سرمایه گذاري صندوق، تحت تأثیر مستقیم نوسان قیمت مجموعۀ سهام موجود در سبد سرمایه گذاري صندوق است.


ب) وجود مدیریت حرفهاي: 
منظور از مدیریت حرفهاي، مقایسۀ تخصص و توان مدیران با تجربه و آشنا با بازار سهام با سرمایه گذارانی است که تجربۀ کافی و یا زمان و امکانات مناسب تحلیل براي تشکیل سبد سرمایه گذاري به صورت مستقل را ندارند.

ج) نقدشوندگی: 
یکی از مهمترین ویژگی هاي هر سرمایه گذاري، قابلیت تبدیل به وجه نقدشدن آن در زمانی است که سرمایهگذار به هر دلیل تصمیم به تغییر موضع سرمایهگذاري خود و خروج میگیرد. با توجه به ارکانی که در
صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك در سهام پیشبینی شده است سرمایه گذاران در هر زمان میتوانند با توجه به خالص ارزش روز دارایی هاي موجود در صندوق و پس از کسر هزینه هاي مربوطه، تمام یا تعدادي از واحدهاي
سرمایه گذاري خود را به وجه نقد تبدیل نموده، اصطلاحاً ابطال نمایند.
د) صرفه جویی نسبت به مقیاس: با توجه به اینکه صندوق هاي سرمایه گذاري از گردآوري پولهاي اندك تعداد زیادي سرمایه گذار تشکیلمیشوند بنابراین امکان استفاده از مزایاي یک مجموعۀ سرمایه گذاري بزرگ براي اجزاي آن فراهم خواهد بود. طبیعی است که یک سرمایه گذار به تنهایی امکان پرداخت هزینه هاي مشاوره و یا استفاده از نرم افزارهاي مختلف اطلاع رسانی و تحلیل گري را نخواهد داشت ولی با کنار هم قرار گرفتن سرمایه هاي اندك سرمایه گذاران خرد، امکان استفاده از مزایاي این چنین فراهم خواهد شد.

ه) انگیزة مدیریت صندوق سرمایه گذاري: 
با توجه به ساختار طراحی شدة صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك در سهام و ارتباط مستقیم بین رشد ارزش دارایی هاي صندوق و منتفع شدن مدیر و سایر ارکان صندوق، قابل پیشبینی است که مدیر انگیزة کافی براي تشکیل بهترین ترکیب سبد سرمایه گذاري را داشته، تلاش نماید تا خالص ارزش دارایی هاي صندوق را به حداکثر ممکن رساند.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط