تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
این رنگ ها، بخشی از استاندارد بین المللی بازارهای پولی و مالی و اقتصادیست و به دلخواه برگزیده نشده اند بلکه در سراسر دنیا و بازارهای مالی و بورس ها از همین رنگ ها برای نمایش جهت حرکت شاخص ها و نوسانات معاملات استفاده می شود.

رنگ قرمز نشانه وضعیت نزولی در بازارهاست یعنی شاخص مورد نظر کاهش یافته است

رنگ سبز نشانه وضعیت صعودی در بازارهاست یعنی شاخص مورد نظر افزایش یافته است

رنگ زرد نشانه وضعیت خنثی و ایستا در بازارهاست یعنی شاخص مورد نظر تغییری پیدا نکرده استآیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط