تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
قیمت تسویه روزانه میانگین وزنی قیمت معاملات انجام شده، طی نیم ساعت پایانی آخرین جلسه معاملاتی طی آن روز است. چنانچه حجم معاملات انجام شده در نیم ساعت پایانی، کمتر از 20 % حجم کل معاملات همان روز باشد؛ برای محاسبه قیمت تسویه روزانه، میانگین وزنی قیمت معاملات انجام شده طی یک ساعت پایانی آخرین جلسه معاملاتی آن روز را در نظر میگیرند. اگر حجم معاملات انجام شده در یک ساعت پایانی، کمتر از 20 % حجم کل معاملات همان روز باشد؛ محاسبه قیمت تسویه روزانه، براساس میانگین وزنی قیمت کل معاملات انجام شده در آن روز میباشد. درصورتیکه در یک روز هیچ معامله ای انجام نشود، برای بدست آوردن قیمت تسویه، میانگین ساده قیمت بهترین سفارش خرید و فروش ثبت شده در تابلو معاملات(سرخط ها) در لحظه اتمام جلسه معاملاتی در آن روز، در نظر گرفته میشود. اگر نتوان با هیچ یک از روش های فوق، قیمت تسویه را محاسبه نمود (مثلا در شرایطی که در کل روز فقط صف خرید یا فقط صف فروش وجود داشته باشد)، قیمت تسویه به صورت تئوریک محاسبه میشود. این محاسبه از طریق فرمول تعیین شده توسط کمیته آتی که به تصویب هیئت مدیره بورس رسیده است، انجام میشود.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط