تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
 (1نام برخی كانی‌ها بسیار كهن است و هنوز دلیل نامیده شدن به چنین نام‌هایی را به‌درستی نمی‌دانیم؛ مانند كوارتز.


(2نام برخی از كانی‌ها از نام كاشفشان گرفته شده است؛ مانندكوولیت از كوولی، كانی‌شناس ایتالیایی.

(3نام برخی كانی‌ها از نام جایی گرفته شده كه نخستین‌بار در آن‌جا پیدا شده‌اند؛ مانند آرگونیت از آرگون در اسپانیا.

(4برخی كانی‌ها نام‌های افسانه‌ای دارند؛ مانند مارتیت از مارس(خدای جنگ(

(5 نام برخی كانی‌ها از تركیب شیمیایی آن‌ها گرفته شده است؛ مانند سیدریت از سیدروس به معنای آهن.

(6نام برخی از كانی‌ها از ویژگی‌های فیزیكی آن‌ها گرفته شده است؛ مانند باریت از باروس به معنای سنگین.

(7نام برخی از كانی‌ها از نوع كاربرد آن ها گرفته شده است؛ مانند نفریت از نفرون كلیه‌ها، زیرا این كانی برای درمان آسیب‌های كلیه سودمند است.

(8نام برخی از كانی‌ها از رنگ آن‌ها گرفته شده است؛ مانند الوین به معنای كانی سبز زیتونی.

9)برخی كانی‌ها نام محلی دارندكه جنبه‌ی جهانی پیدا كرده است؛ مانند كرندوم و سافیر كه نام هندی این كانی‌هاست.

كانی‌هایی با نام‌های ایرانی

(1بیرونیت( Birunite ): سیلیكات كلسیم و كربنات كلسیم آب‌دار

این كانی در س


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط