تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
این خصیصه بیانگر تاریخ یا ساعتی است که آخرین تغییرات در نرخ مربوطه صورت گرفته است.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط