تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
- موقعيت


اين معدن در نزديکي شهر Virginia در استان Free State آفريقاي جنوبي واقع شده است. عمق معدن بين 500 تا 2200 متريميباشد. و تعداد افراد شاغل در اين معدن 12000 نفر ميباشند.

معدنکاري حاشيه اي هنوز هم در معدن استفاده مي شود. زير سازي معدن 4 شفت و دو کارگاه استخراج طلا ميباشد. 

توليدات اين معدن بيش از 650,000 انس طلا بوده است.

- زمين شناسي

اکتشاف ريف Beatrix (BXR)، در سطح ناپيوستگي که در زيرتشکيلات Eldorado وجود دارد، انجام گرفته است. ناپيوستگي مشابهي بر روي ريف Kalkoenkrans (KKR) در شفت 4 Beatrix ( معدن پيشين Oryx) وجود دارد که توسعه يافته است. 

ريف BXR بوسيله توالي از رسوباتKaroo با سن پرموترياس در مرز جنوبي معدن قطع و جابجا شده است. کنگلومرا با ضخامت بين 30 تا 300 سانتيمتر به صورت کانالي درون توده مذکور قرار گرفته است.

   BXR قسمتي از توده جدا و تغييرشکل نيافته بزرگ از محدوده شرقي شفت شماره 1 بوده که بوسيله گسل Stuurmanspanمحدود شده است. در اين منطقه، گسل هاي نرمال با شيب شمالي، اين ريف را به دسته هاي نامتوالي از نوارهاي باريکي با شيب شمالي تقسيم مينمايد. عموماً، شيب ريفها به آرامي به سمت شمال يا شمال شرق با زاويه اي بين 4 تا 5 درجه به سمت شمال ماده معدني معدن ميباشد.

شفت 4 Beatrix به منظور استخراج KKR توسعه يافت. گسترش اين شفت بر روي شفت اصلي معدن Beisa و سري شفت هاي قابل دستيابي KKR که درون و زير، ساختارهاي چين خورده Beisa قرار گرفته اند، متمرکز شده است. 

تصور ميشود که ساختارهاي بزرگ معدن داراي سه بعد امواج لرزه اي و تعداد زيادي گمانه هاي زيرزميني باشند که در ساختارهاي تعيين شده حفاري ميشوند. از لحاظ ساختاري شفت4 نسبتاً پيچيده است. ساختارهاي چين خورده با شيب به سمت شمال به صورت تاقديسي همراه با حاشيه غربي حوضه Witwatersrand هستند. و با گسل تراستي که داراي شيب به سمت غرب ميباشد کامل ميشود. در شرق چين خوردگي ها، شيب ريف به سمت شرق ميباشد. شيب شمالي دسته گسل هاي نرمال قابل جابجايي به سمت پايين در قسمت مسطح ريف ميباشد. 

- ذخاير و منابع

از روي مدل هاي تخميني معدن طلاي Beatrix ذخيره آن 22 ميليون انس حدس زده شد.

در ادامه گسترش شفت 3 و بازشدن توده معدني Aandenk باعث تأييد رخساره ريفي و عيار آن گرديد. جزئيات نقشه برداري زيرزميني و آناليز مغزه ها اجازه مي دهد تا تعريف مجزايي از کانال هاي Aandenk که ظرفيت انتخابي معدنکاري را تغيير ميدهد داشته باشيم. 


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط