تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
مستر کارت و ویزا کارت شبکه های جهانی پرداختی از طریق کارت‌های اعتباری هستند که می‌توانند در سرتاسر دنیا در بیش از ۲۳ میلیون ناحیه جغرافیایی استفاده شود و میلیون‌ها مشتری دارند. البته باید به این نکته اشاره کرد که مستر کارت و ویزا کارت، مستقیما برای مشتریان کارت صادر نمی‌کند. در عوض صدور کارت‌های مستر کارت و ویزا کارت در دست بانک‌هایی است که مسئولیت خدمات مستر کارت و ویزا کارت را بر عهده گرفته‌اند. همچنین هر نوع هزینه‌ای که ما برای استفاده از مستر کارت‌ و ویزا کارتمان می‌پردازیم به حساب بانک می‌رود و نه مستر کارت و ویزا کارت. در واقع مستر کارت و ویزا کارت درآمدشان را از طریق ارائه خدمات به این بانک‌ها به دست می‌آورند.

تمام هزینه‌هایی که مشتریان برای استفاده از ویزا و مستر کارت پرداخت می‌کنند به حساب بانک طرف قراردادشان می‌رود و نه ویزا کارت و مسترکارت. ویزا کارت و مستر کارت هم درآمدشان را از طریق ارائه خدماتش به بانک‌ها در سرتاسر دنیا به دست می‌آورند.


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط