تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
مثال 1
معاملات یک مشتری در طی پنج روز به شرح زیر میباشد ( اندازه هر قرارداد برابر 5 میباشد)؛
روز اول؛ اخذ 1 موقعیت تعهدی خرید به قیمت 450

محاسبات سود(زیان):

مثال 2
معاملات یک مشتری در طی پنج روز به شرح زیر میباشد ( اندازه هر قرارداد برابر 5 میباشد)؛
روز اول ؛ اخذ یک موقعیت تعهدی فروش به قیمت

محاسبات سود(زیان):

 مثال 3:

معاملات یک مشتری در طی پنج روز به شرح زیر میباشد ( اندازه هر قرارداد برابر 5 میباشد)؛
روز اول ؛ اخذ یک موقعیت تعهدی خرید به قیمت 470
روز سوم ؛ اخذ دو موقعیت فروش به قیمت هرکدام 450
روزپنجم ؛ اخذ سه موقعیت خرید به قیمت هرکدام 420

محاسبات سود(زیان):

مثال 4
معاملات یک مشتری در طی پنج روز به شرح زیر میباشد ( اندازه هر قرارداد برابر 5 میباشد)؛
روز اول ؛ اخذ یک موقعیت فروش به قیمت 470
روز سوم ؛ اخذ 2 موقعیت خرید به قیمت هرکدام 450
روز پنجم ؛ اخذ 3 موقعیت فروش به قیمت هر کدام420 

محاسبات سود (زیان):

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط