تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
به طور کلی شرکت کنندگان و تشکیل دهندگان این بازار عبارتند از: دولتها، بانکها و بانکهای مرکزی، موسسات مالی و افراد حقیقی و حقوقی.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط