تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
کانسارهای تیتانیوم در ادوار مختلف زمین شناسی مانندنهشته های پرکامبرین در سپرهای بالتیک، کانادا، هند و آفریقای جنوبی و در خلال کوه زایی های کالدونین در آفریقای جنوبی، نروژ و اورال، هرسی نین در اورال وآلپین در امریکای شمالی و جنوبی نام برد .

کانی های تیتانیوم دار ایلمنیت ، لوکوکسن ( محصول دگرسان شده ایلمنیت) ، اولواسپینل و چندشکلی (پلی مورف) اکسید تیتان شامل : روتیل ، آناتاس ، بروکیت درآنورتوزیت ها ، نوریت ، سنگ های گابرویی و نیز به صورت پلاسر و دریایی حاصل ازآنورتوزیت یافت می شوند .

بیشتر اکسیدهای روتیل, به صورت پلاسرند و بندرت در گنیسو شیست گزارش شده اند .

بر طبق تقسیم بندی آی - مالیشف دو تیپ اصلی کانسارهای تیتانیوم دار عبارتند از :

1) کانسارهای تیتانیوم موجود در سنگ های آنورتوزیت باکانه های ایلمنیت و روتیل .

2) کانسارهای تیتانیوم موجود در سنگ های گابرویی با کانه های ایلمنیت و تیتانومنیتیت.

کانسارهای اقتصادی تیتانیوم نهشته هایی هستند که دارایبیش از 10 % TiO2 در کانسارهای اولیه و بیش از 10 % ایلمنیت یا 5/1 %روتیل در کانسارهای پلاسری می باشند . عناصر مزاحم در این کانسارها کروم ، فسفر ،گوگرد ، کلسیم و منیزیم می باشد .

سنگ های گابرو ، آنورتیت و گرانیت در سنگ های آذرین و شیست سبز در سنگ های دگرگونه به عنوان منبع اولیه و سنگ های موجود در محیط های ساحلی ، رسوبات رودخانه ای ، تل ماسه های بادی و ساحلی ، افق های لاتریتی به عنوان منبع ثانویه تیتانیوم می باشند .


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط