تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
روش های پرداخت
شما می توانید وجه را از طریق مانده پی پال، حسـاب بـانکی یـا یـک Credit Card و Debit Card کـه بـه حسابتان لینک شده، پرداخت کنید. همچنین می توانید بانک یا کارت خود را در هنگام ثبت نام یا زمانی که اولین خرید خود را انجام می دهید، به حساب پی پال تان لینک کنید. وقتی که پرداخت یا انتقال وجـه را انجـام دادیـد، پـی پـال ابتـدا از مانـده پـی پـال شـما بـرای پرداخـت استفاده می کند. اگر مانده پی پال شما، به اندازه وجه پرداختی مـورد نظـر نباشـد درایـن صـورت مـا از مانده حساب بانکی ،Credit Card یا Debit Card که شما به حسـاب پـی پـال لینـک کـرده ایـد، اسـتفاده خواهد کرد و وجه را پرداخت می کنیم.

پی پال راه های دیگری را نیز بـرای پرداخـت پیشـنهاد مـی کنـد – "Bill Me Later ‐" و "Master Card پی پال" گزینه های بسیار مناسبی هستند که شما می توانیـد بـا اسـتفاده از آنهـا هـم در آن واحـد و در آینده خرید کنید

. Bill Me Later یک نوع سرویس اعتباری پی پال است که به شما اجازه می دهـد پـس از خریـد، هزینـه آنها را بپردازید. این سرویس کاملاً با حساب پی پال شما مرتبط است.


روش های دریافت وجه
دریافت وجه نیز بسیار آسان است. شما با انتخاب گزینه ی "درخواست وجه " یا "صـدور مشخصـه هـای مربوط به حسابتان " از شخص درخواست کنید که وجه را بپردازد. هر فـردی کـه عضـو پـی پـال باشـد، درصورتیکه آدرس میل یا شماره موبایل شما را بداند، می تواند وجـه را بـه حسـاب شـما منتقـل کنـد.


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط