تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
منظور جواهرفروشان از رنگ الماس حد بین سفیدی یا بی رنگی کامل و وجود مقدار کمی رنگ متمایل به زرد در آن می باشد.
از آنجایی که الماس بی رنگ مانند پنجره ای شفاف، نور بیشتری را منعکس می کند، درخشانتر و براق تر به نظر می رسد. بنابراین هر چه الماس بی رنگتر باشد، قیمتی تر است.
- توجه: رنگ های فانتزی الماس، از این قاعده پیروی نمی کنند و بخاطر کمیاب بوندشان بسیار گرانقیمت هستند و در رنگهای آبی تا سبز و زرد روشن وجود دارند.
سازمان سنجش تخصصی سنگهای قیمتی (GIA)، ترتیب رنگ بندی را با D به عنوان بالاترین کیفیت شروع کرده و به Z که زرد روشن است، ختم می کند که به صورت زیر است:

- بی رنگ DEF
- نزدیک بی رنگ GH
- سفید IJ
- زرد خیلی کمرنگ KLM
- زرد خیلی روشن NOPQR
- زرد روشن STUVWXYZ
این ترتیب رنگ بندی در شکل زیر آورده شده است.


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط