تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
سربرگ «دفتر وقایع » شامل ثبت وقایع و فعالیت های یک معامله گر و سامانه مشتری از ابتدای زمان باز کردن پنجره است.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط