تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
افراد حقیقی یا حقوقی برای شروع فعالیت در بازار معاملات قراردادهای آتی، ابتدا باید به یکی از کارگزاران بورس کالا که دارای مجوز معاملاتی قراردادهای آتی باشند، مراجعه کنند مشتریان علاوه برتکمیل فرم درخواست درخواست کد می بایست مدارک زیر را به شرکت کارگزاری ارائه کنند:

•رونوشت شناسنامه به همراه اصل جهت مطابقت و احراز هویت
•رونوشت کارت ملی به همراه اصل جهت مطابقت و احراز هویت
•رونوشت گواهی گذراندن دور ههای آموزشی مورد تأیید بورس به همراه اصل جهت مطابقت با رونوشت ارائه شده
•تکمیل و امضای اقرارنامه و بیانیه ریسک معاملات قراردادهای آتی در حضور کارگزار.

•تکمیل و امضای فرم معرفی اطلاعات حسابهای بانکی مشتری در حضور کارگزار، جهت معرفی دو حساب بانکی افتتاح شده نزد بانکهای عامل تسویه قراردادهای آتی ؛ یکی از نوع حساب شخصی و دیگری از نوع دراختیار بورس که به این حساب حساب عملیاتیمیگویند.

شایان ذکر است مشتریان فقط با یک کارگزاری مجاز به انجام معاملات قراردادهای آتی می باشند و درصورت تمایل به تغییر کارگزاری خود، باید فرم درخواستا نتقال کد معاملاتی قراردادهای آتی  را تکمیل و آن را به کارگزار مورد نظر خودا رائه کنند.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط