تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
مهمترین تفاوت ماهیت واحدهاي سرمایه گذاري صندوقها با سهام یک شرکت، تعیین قیمت معاملاتی آنها است. قیمت یک واحد سرمایه گذاري صندوق برخلاف قیمت سهام شرکتها تحت تأثیر میزان عرضه و تقاضاي آن قرار نمیگیرد. مبناي خرید و فروش واحدهاي سرمایه گذاري که توسط شعب صندوق و تحت عنوان صدور یا ابطال واحدهاي سرمایه گذاري صورت میگیرد، خالص ارزش دارایی هاي موجود در صندوق در پایان هر روز است از آنجایی که صندوقهاي سرمایه گذاري فاقد دارایی فیزیکی بوده، سبد دارایی هاي آن متشکل از سهام و اوراق بهادار، اوراق مشارکت و یا وجه نقد است بنابراین خالص ارزش دارایی هاي آن در هر روز بر اساس ارزش روز داراییهاي تشکیل دهندة صندوق قابل محاسبه است.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط