تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
قبل از ثبت سفارشات مشتری در فرمهای ثبت سفارش، کارگزاران می بایست از واریز وجه تضمین اولیه توسط مشتریان، به ازای هر قرارداد آتی اطمینان حاصل نمایند. کارگزاران موظفند کلیه سفارشات هر مشتری را در فرمهای ثبت سفارش  که توسط بورس ابلاغ می شود، ثبت نمایند. سفارشات می توانند به صورت کتبی، تلفنی، از طریق اینترنت و یا سایر روشهای تعیین شده توسط بورس انجام شوند.

هر سفارش حداکثر می تواند 10 قرارداد آتی را در برگیرد. به عنوان مثال اگر شخصی مایل به اخذ قرارداد آتی به میزان 500 عدد سکه باشد، باید آن را حداقل طی 5 سفارش که هر کدام شامل 10 قرارداد آتی باشد، ثبت کند. حداکثر
تعداد موقعیت های تعهدی باز هر مشتری، طبق ضوابط بورس تعیین می شود که در مشخصات قرارداد آتی مندرج می شود.

سفارشات از لحاظ نوع به دو دسته قابل تقسیم می باشند:

• سفارش به قیمت معین: سفارشی است که باید در قیمت تعیین شده توسط مشتری یا قیمت بهتر انجام شود.

• سفارش به قیمت بازار: سفارشی است که مشتری تعیین می کند در قیمت بازار معامله شود.

سفارشات از لحاظ اعتبار نیز به چهار دسته تقسیم می شوند:

• اعتبار جلسه معامله: اعتبار این نوع سفارش تا پایان جلسه معاملاتی خواهد بود.
• اعتبار روزانه: اعتبار تا پایان روز معاملاتی ثبت سفارش. تفاوت این نوع سفارش با سفارش قبلی در این است که به عنوان مثال ممکن است در طی روز، دو جلسه معاملاتی برگزار شود. اعتبار روزانه یعنی تا پایان هر دو جلسه معاملاتی که در طی روز انجام م یشود.
• اعتبار تا زمان ابطال: اعتبار این نوع سفارش تا زمان حذف آن توسط مشتری خواهد بود.
• اعتبار تا زمان تعیین شده: اعتبار این نوع سفارش تا زمان تعیین شده در سفارش می باشد. لازم به ذکر است هم اکنون در بورس کالا، سفارشات مشتریان فقط تا پایان جلسه معاملاتی اعتبار دارد.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط