تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
- تمرکز روي قیمت: اگر هدف پیش بینی قیمت آینده است، متمرکز شدن روي تغییرات قیمت منطقی است. تغییرات قیمت معمولا بر روش بنیادي پیشی میگیرند. با تمرکز بر قیمت تحلیل گران بطور اتوماتیک به آینده توجه میکنند. بازار بعنوان یک شاخص رهبر در نظر گرفته میشود و میتوان گفت که اقتصاد 6 تا 9 ماه آینده را تعیین میکند. براي همراهی با بازار لازم است که تغییرات قیمت را بطور دقیق زیر نظر داشت. معمولا تغییر قیمت یک موجود زیرك و حیله گر پنداشته میشود. با وجود اینکه بازار مستعد یک تغییر ناگهانی است، راهنمایی ها و نشانه ها معمولاً قبل از تغییرات مهم ظاهر میشوند. یک تحلیلگر معمولاً به دوره هاي خرید در کف  به عنوان گواهی بر ترقی قریب الوقوع سهم نگاه کرده و همچنین دوره هاي فروش در سقف را به عنوان شاهدي براي یک دوره رکود در شرف وقوع در نظر می گیرد.


- عرضه، تقاضا و تغییرات قیمت: خیلی از تحلیل گران قیمت باز شدن، بسته شدن، حداکثر و حداقل یک سهم را مورد بررسی قرار میدهند. در هر جزء از این داده ها، اطلاعات ذی قیمتی نهفته است. آنها بطور جداگانه گویاي مطلبی نیستند ولی وقتی با هم در نظر گرفته می شوند تاثیرات عرضه و تقاضا بر قیمت سهم را نشان می دهند.
مثال بالا سهمی را که با یک جهش مثبت باز شده است را نشان میدهد یعنی قبل از باز شدن سهم تعداد دستورات خرید بیشتر از دستورات فروش بوده و قیمت بالا رفته تا فروشندگان بیشتري را جذب کند. تقاضا از همان ابتدا بالا بوده است. قیمت حداکثر در طول روز نشان دهنده شدت تقاضا میباشد. قیمت حداقل در طول روز نیز گویاي میزان عرضه (فروشنده) موجود براي این سهم است. قیمت بسته شدن قیمت نهایی مورد توافق فروشن دگان و خریداران است. در مورد مثال فوق قیمت بسته شدن نسبت به قیمت حداکثر اختلاف زیادي داشته و بیشتر به قیمت حداقل نزدیک است. این موضوع گویاي اینست که علی رغم اینکه تقاضا (خریداران) در طول روز قوي بوده است، عرضه (فروشندگان) دست آخر غالب شده و باعث کاهش قیمت نهایی (پایان روز) شده اند. در عین حال با وجود فشار فروشندگان، قیمت بسته شدن بالاتر از باز شدن باقی مانده است. با نگاه کردن به نمودار تغییرات قیمت در طول یک دوره زمانی طولانی میتوان به وضوح شاهد تقابل و رویارویی عرضه و تقاضا بود. به ساده ترین زبان میتوان گفت: قیمت هاي بالا بیانگر تقاضاي بیشتر و قیمت هاي پایین معرف فزونی عرضه است.
حمایت- مقاومت آنالیز اولیه و ساده نمودارهاي قیمت میتواند در تشخیص درجه حمایت - مقاومت مفید باشد. این پارامترها معمولا توسط دورههاي تراکم (محدوده داد و ستد) که قیمت ها در یک محدوده مشخص تغییر میکند مشخص می شوند. این مطلب گویاي این است که قواي متقابل عرضه و تقاضا به تعادل رسیده اند و داد و ستد به بن بست رسیده است. وقتی قیمت از این محدوده خارج میشود نشان دهنده این است که عرضه یا تقاضا شروع به رشد کرده و بر دیگري فائق آمده است. اگر قیمت بالاتر از حد بالایی محدوده قیمت برود نشان دهنده آن است که تقاضا برنده شده و اگر از حد پایینی خارج شود عرضه افزایش یافته است.


- پیشینه قیمت بصورت تصویري: حتی براي تحلیل گران بنیادي باتجربه و کارآزموده نیز یک نمودار قیمت، حاوي اطلاعات مفیدي است. نمودار قیمت یک شرکت، نشان دهنده یک نمودار تصویري و گویا از روند قیمت سهام آن شرکت در طول یک دوره زمانی است. نمودار بسیار گویاتر و خواناتر از یک جدول اعداد است.


- تسهیل در تشخیص زمان خرید : تحلیل فنی کمک زیادي در تشخیص زمان خرید میکند. برخی تحلیل گران، روش بنیادي را براي شناسایی سهام مناسب جهت خرید و روش فنی را براي تشخیص زمان خرید بکار میبرند. این نکته کاملاً واضح است که زمان مناسب خرید، نقش مهمی در عملکرد دارد. روش تحلیل فنی میتواند در تشخیص تقاضا (حمایت) یا عرضه (مقاومت) و همچنین زمان خروج از بازار مفید واقع شود. بطور مشخص انتظار براي خروج از بازار در نرخ هایی بالاتر از نرخ هاي عرضه گسترده و یا خرید در نرخ هایی در نزدیکی نرخ هاي حمایتی میتواند بازده را بهبود بخشد. دانستن سابقه تاریخی قیمت یک سهم مهم است. اگر شما سهمی را در دو سال گذشته به عنوان یک سهم عالی ارزیابیمیکرده اید، ولی روند سهم در این مدت ثابت بوده است معلوم میشود. اگر سهمی به اندازه زیادي رشد داشته باید گوش به زنگ برگشت رو به عقب آن سهم بود. یا اگر سهمی از حد مورد انتظار بیشتر افت نموده شاید این ارزش را داشته باشد که آن را در این قیمت بخرید و منتظر روند رو به رشد آن بمانید.آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط