تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
P/E همه چیز یا به عبارتى حرف آخر را درباره ارزش سهم نمى گوید اما براى مقایسه شرکت هاى یک صنعت، کل بازار یا روند تاریخى P/E یک شرکت سودآور است به یاد بسپارید که :

1) P/E یک نسبت است و از تقسیم قیمت روز سهم به سود هر سهم به دست مى آید.

2) دو نوع اصلی P/E , P/E دنباله دار و P/E آینده وجود دارد.

3) به لحاظ تاریخى، میانگین P/E در دامنه 3/2تا 13/2 قرار مى گیرد.

4) به لحاظ نظرى،P/E یک سهم به ما مىگوید که سرمایه گذاران حاضرند چند ریال به ازاى یک ریال سود بپردازند.

5) تفسیر بهترى از P/E این است که آن بازتاب خوشبینى بازار از آینده رشد یک شرکت است. 

6)P/E در مقایسه با قیمت بازار شاخص بهترى براى ارزشگذارى یک سهم است.

7) بدون در نظر گرفتن نرخ هاى رشد صنعت، صحبت از بالا یا پایین بودن P/E یک شرکت بى معناست.

8) تغییر در اصول حسابدارى شامل وجود چندین روش مجاز براى سود (EPS) تجزیه و تحلیل P/E را دشوار مى کند. 

9) P/E ها عموماً در زمان تورم حاد پایین تر مىآیند.

10) تفاسیر بسیارى پیرامون دلیل پایین بودن P/E یک شرکت وجود دارد. 

11) تنها به اتکاى ضریب P/E اقدام به خرید و فروش سهام نکنید. 


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط