تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
پس از محاسبه قیمت تسویه روزانه، عملیات به روز رسانی حسابها انجام میشود. بدین معنی که تفاوت قیمت تعهد شده در قرارداد آتی با قیمت تسویه روزانه محاسبه شده و متناسب با اندازه قرارداد، توسط اتاق پایاپای به حساب عملیاتی مشتری در صورت سود واریز، یا در صورت زیان از آن حساب کسر میشود.

تسویه روزانه برای سه دسته از مشتریان یا سرمایه گذاران انجام میشود؛

1. مشتریانی که در طی دوره معاملاتِ یک نماد معاملاتی، موقعیت تعهدی باز دارند؛ به عنوان مثال مشتری در طی موقعیت تعهدی خرید اتخاذ کرده است، در این صورت تا زمانی که موقعیت تعهدی او ، GCES90 نماد معاملاتی در دوره معامله باز باشد، تسویه روزانه در پایان هر جلسه معاملاتی، برای او انجام میشود.


مثال:
معاملات یک مشتری در طی سه روز به شرح زیر میباشد( اندازه هر قرارداد برابر 5 میباشد)؛
روز اول ؛ اخذ یک موقعیت تعهدی خرید به قیمتمحاسبات سود(زیان):


2. مشتریانی که در طی دوره معاملاتِ یک نماد معاملاتی، موقعیت تعهدی باز دارند ولی در طی امروز از طریق اخذ موقعیت تعهدی معکوس، اقدام به بستن موقعیت تعهدی خود کرده اند؛ به عنوان مثال مشتری چند روز قبل، در طی یک نماد معاملاتی موقعیت تعهدی خرید اتخاذ کرده است و امروز با اخذ موقعیت تعهدی فروش، موقعیت تعهدی خود را بسته است، تسویه روزانه در پایان جلسه معاملاتی امروز، برای او انجام میشود.


مثال:
معاملات یک مشتری در طی سه روز به شرح زیر م یباشد(اندازه هر قرارداد برابر 5 میباشد)؛
روز اول ؛ اخذ یک موقعیت تعهدی خرید به قیمت 450
روز سوم ؛ اخذ یک موقعیت تعهدی فروش به قیمت 490


محاسبات سود(زیان):3 مشتریانی که در طی روز در جلسه معاملاتی یک نماد معاملاتی، موقعیت تعهدی باز اخذ کرده و در همان روز با اخذ موقعیت تعهدی معکوس، اقدام به بستن موقعیت تعهدی خود کرده اند؛ به عنوان مثال مشتری در جلسه معاملاتی امروز موقعیت تعهدی خرید اتخاذ کرده است و مجددا همین امروز با اخذ موقعیت تعهدی فروش، موقعیت تعهدی خود را بسته است، تسویه روزانه در پایان جلسه معاملاتی امروز، برای او انجام میشود


مثال:
معاملات یک مشتری در طی سه روز به شرح زیر م یباشد(اندازه هر قرارداد برابر 5 میباشد)؛

روز اول ؛ اخذ یک موقعیت تعهدی خرید به قیمت 450 و اخذ یک موقعیت تعهدی فروش به قیمت 490


محاسبات سود(زیان):آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط