تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
1- ایده آل (Ideal):
کمترین سطح خارجی با بیشترین درخشندگی که فقط در نوع گرد دیده می شود.

2- اعلا (Premium):
بسیار نزدیک به نوع ایده آل
3- خیلی خوب (Very good):
این نوع الماس قسمت بیشتر نوری را که داخل سنگ می شود، منعکس می کند در این نوع برش الماس به قطعات درشت تری تقسیم می شود.

4- خوب (Good):
این نوع الماس، کمی بیشتر از نوری که در داخل می ماند، انعکاس می دهد و برش دهنده برای خلق بزرگترین قطعه ممکن، این نوع برش را انتخاب می کند.

5- نسبتاً خوب و ضعیف (Fair & Poor):
فقط تعداد کمی از نوری که وارد آن می شود، منعکس می کند که معمولاً برای بالاترین وزن الماس این نوع برش را انتخاب می کند.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط