تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
بازار جبرانی در صورتی تشکیل میشود که پس از پایان معاملات روزانه، کارگزار نتواند موقعیت تعهدی باز مشتری را در مهلت مقرر ببندد. در نتیجه، در بازار جبرانی تمام یا بخشی از موقعیت های تعهدی باز مشتری، توسط ناظر بازار به قیمت های ممکن، طبق دستورا لعمل مربوطه، بسته میشود.
درصورت تشکیل بازار جبرانی ساعات و مراحل جلسه معاملات قراردادهای آتی به صورت زیر میباشد:

بازار جبرانی متشکل از 6 دوره ی 10 دقیقه ای حراج تک قیمتی است، بعد از این 6 دوره، کمیته آتی با توجه به شرایط بازار تصمیمات لازم مبنی بر افزایش تعداد دوره های حراج تک قیمتی را اتخاذ می نماید.

در بازار جبرانی، در ابتدای هر دوره ی حراج تک قیمتی، سامانه معاملاتی، سفارش مربوط به قراردادهایآتی مشتریان را براساس لیستی که اتاق پایاپای تهیه و اعلام میکند، مطابق دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی با قیمت حداقل یا حداکثر دامنه نوسان قیمت آن دوره ( باتوجه به موقعیت تعهدی باز مشتری ) در سامانه معاملاتی قرار می دهد. در صورتیکه در پایان هر دوره، تمام یا قسمتی از سفارشات مشتریان معامله نشود، دوره حراج تک قیمتی بعدی آغاز میشود.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط