تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
 
اين پروژه، در سال 1379 توسط سازمان زمين شناسى شناسايى و معرفى گرديد و در سال 1379 توسط سازمان زمين شناسى شناسايى و معرفى گرديد و در سال 1379 براى آن پروانه اکتشاف صادر گرديد و در حال حاضر جهت بهره بردارى به بخش خصوصى واگذار شده است.
 
 
 
کانسار طلاى شرف آباد-هيزه جان
 
·   اين رخداد معدنى در 30 کيلومترى شمال باخترى ورزقان قرار دارد و در سال 1379 در چارچوب پروژه اکتشاف طلاى ارسباران شناسايى و معرفى گرديد.وسعت محدوده کانى سازى بر 15 کيلومتر مربع بالغ مى گردد که در يک ميزبان آندزيتى-تراکى آندزيتى به شکل رگه هاى کوارتزى-برشى پلى متال و زون هاى سيليسى شده رخ داده است.
·   در اين محدوده 21 رگه و زون سيليسى شناسايى شده که پهناى آنها از 25 سانتى متر تا 50 متر و طول قابل مشاهده آنها از 3 تا 1050 متر متغير مى باشد. کانى شناسى رگه ها و زون هاى کانى سازى شده شامل روتيل، پيروتيت، پيريت، مارکاسيت، کوبانيت، کالکوپيريت، بورنيت، گالن، اسفالريت، تتراهدريت، طلاى آزاد، ديژنيت، انواع سيليس و کربنات ها است.
·   رگه اصلى طولى برابر 600 متر، پهناى ميانگينى برابر 5متر و عيار متوسطى برابر با 4ppm داشته و عيار آن تا 48 ppm مى رسد. مطالعات اکتشافى عمدتا برروى اين رگه متمرکز شده و شامل حفر ترانشه و حفر 13 گمانه اکتشافى به متراژ کلى 1014 متردر 3 سطح 30، 60 و 90 مترى مى باشد. ميزان ذخيره کلى برآورد شده براى اين رگه 2/3 تن باعيار ميانگين 4 گرم درتن مى باشد
·        اين کانسار در حال حاضر جهت بهره بردارى وتکميل مطالعات اکتشافى به بخش خصوصى واگذار شده است.
 
 
فعاليت هاى اکتشافى صورت گرفته در محدوده شرف آباد-هيزه جان 
 
·        تهيه نقشه زمين شناسى ومعدنى 5000/1بوسعت 15 کيلومترمربع
·        حفر ترانشه اکتشافى 348 متر مکعب
·        تهيه نقشه توپوگرافى 5000/1 بوسعت 10 هکتار
·        ژئوفيزيک بروش ip ,rs 73 هکتار
·        احداث جاده وسکوى حفارى 8 کيلومتر
·        آناليز870 نمونه جهت آناليز طلا وعناصر همراه
·        تهيه ومطالعه مقاطع نازک ،صيقلى وXRD  410 نمونه
·        حفارى ومغزه گيرى به متراژ 1014 متر
·        تست تکنولوژى در مقياس آزمايشگاهى بر روى 5/1 تن ماده معدنى
 
 
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط