تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
اشخاص به دلایل مختلف از حساب پی پال استفاده می کنند. عده ای معمولا برای خرید آنلایـن، عـده ای برای خرید و فروش و تعدادی هم برای تجارت تمام وقت آنلاین از حساب پی پال استفاده می کنند. . حساب Personal، حساب Premier، حساب Business و حساب Student که به شـما ایـن امکـان را مـی دهد تا با نوجوان خود یک حساب مشترک داشته باشید.


Personal Account
اگر شما فقط قصد خرید و یا انتقال وجه بـه حسـاب دوسـتان یـا اعضـای خـانواده تـان را داریـد، حسـاب Personal برای شما مناسب است.


Premier Account
اگر شما قصد تجارت آنلاین تمام وقت را ندارید، اما می خواهید در هنگام فروش آنلاین، از حساب پـی پال استفاده کنید و آن را بپردازید، Premier Account را مد نظر قرار دهید.


Business Account
ما حساب های تجاری را برای تجارت های آنلاین پیشنهاد می کنیم که این حسـاب هـا مـی تواننـد بـه نـام کمپانی یا نام یک گروه باشند.


Student Account
مخصوص دانش آموزان 13 سال به بـالا مـی باشـد و بـه شـما کمـک مـی کنـد تـا بـه فرزندان خود آموزش دهید چگونه پول خود را مدیریت کننـد Student Account . بـه حسـاب پـی پـال شما لینک می شود در نتیجه شما می توانید همه ی تـراکنش هـا را دنبـال کنیـد. شـما مـی توانیـد چهـار Student Account را تحـت Personal Account ، Premier Account یـا Business Account خـود ، ایجاد نمایید.


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط