تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
هنگام ثبت سفارش توسط کارگزار، سفارشات مشتریان برا ساس اولویت قیمت و درصورت تساوی قیمتها براساس اولویت زمانی ورود سفارش به سامانه معاملاتی، اجرا میشود قبل از شروع معامله در هر نماد معاملاتی ، در دوره پیش گشایش مشتریان میتوانند از وضعیت بازار ارزیابی داشته باشند. دوره پیش گشایش دوره ایست که در آن امکان ثبت، تغییر و حذف سفارش وجود دارد اما هیچ معامله ای انجام نمیشود. مدت این دوره 30 دقیقه ابتدایی جلسه معاملاتی است که پس از آن حراج تک قیمتی اجرا خواهد شد. پس از دورهپیش گشایش، حراج تک قیمتی، جهت کشف یک نرخ برای اجرای سفارشات ثبت شده انجام میشود. در حراج تک قیمتیا ز بین قیمتهای موجود در صف خرید و صف فروش که امکان انطباق با یکدیگر را دارند، قیمتی انتخاب می شود که براساس آن بیشترین حجم معاملات در بازار امکان پذیر باشد؛ سپس تمامی سفارشات ممکن را به آن قیمت با یکدیگر تطبیق داده و از صف خارج مینمایند. پس از حراج تک قیمتی معاملات با حراج پیوسته ادامه می یابد. لازم به ذکر است در اولین روز شروع نماد معاملاتی جدید در صورت عدم انجام معامله در حراج تک قیمتی، قرارداد آتی متوقف و مجددا همین فرآیند، روز کاری بعد تکرار خواهد شد. در حراج پیوسته سفارشات خرید و فروش به ترتیب، با اولویت قیمتی و سپس اولویت زمانی برای مشتریان در صف خرید یا فروش قرار م یگیرند. هر زمان قیمت خرید و فروش با یکدیگر تطبیق یابند در همان زمان معامله انجام میگیرد. قابل ذکر است که در دوره پایانی معاملات (5 دقیقه پایانی یک روز معاملاتی)، ورود سفارش جدید یا ابطال سفارشات امکان پذیر نمیباشد.

ساعات و روزهای انجام معامله در بورس توسط هیئت مدیره بورس تعیین و اعلام م یشود. ساعت انجام معاملات، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 الی 18 و پنج شنب هها از ساعت 10 الی 16 میباشد. تغییرات ساعات و روزهای معامله حداقل سه روز کاری قبل،از طریق سایت رسمی بورس کالابه اطلاع عموم میرسد. مشتریان برای آگاهیاز تغییرات اعمال شده در بازار می توانند اطلاعیه ها را پیگیری کنند.

به طور کلی دوره معاملات هر قراردادآتی، فاصله زمانی اولین تا آخرین روز معاملات میباشد. آخرین روز معاملاتی هر قرار داد آتی، در نمای بازار هر نماد معاملاتی، قابل مشاهده میباشد که به طور معمول پنج روز قبل از پایان ماه قرارداد میباشد. به عنوان مثال آخرین روز معاملاتی قرارداد آتی سکه طلا تحویل تیرماه 91 تاریخ 91/4/26  می باشد.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط