تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
در بخش هاي قبلی ایدهاي را بیان کردیم که شاخص هاي ترکیبی خاصی میتوانند در پیشبینی شرایط چرخه تجاري مفید باشند. با این حال، قیمت هاي سهام یکی از شاخص هاي مهمی است که میتواند وضعیت اقتصادي را از نظر رونق یا رکود نشان دهند. در این حالت سرمایه گذاران براي پیشبینی بازار چه کاري باید انجام دهند؟ این رابطه مهم میان قیمت سهام و اقتصاد باید در پیشبینی تغییرات قیمت سهام مورد استفاده قرار گیرد. قیمتهاي سهام معمولاً در حالت رکود کاهش مییابند و هرچه میزان رکود بیشتر باشد میزان کاهش نیز زیادتر خواهد بود. با این حال، سرمایه گذاران به منظور پیشبینی تغییرات بازار سهام باید در مورد تغییرات چرخه تجاري مطالبی را بدانند. اگر به نظر برسد که در آینده چرخه تجاري کاهش خواهد یافت بعد از گذشت چند ماه از افول اقتصادي، احتمالاً بازار سهام نیز با افول روبرو خواهد شد. اقتصاد، بازده کل سهام (براساس سالانه) میتواند در شرایط رونق (افول) چرخه تجاري، منفی (مثبت) باشد. وقتی که چرخه تجاري به نقطه پایین خود میرسد قیمتهاي سهام تقریباً همیشه افزایش مییابد. میزان این افزایش زیاد است به طوري که سرمایه گذاران در طول این دوره عملکرد خوبی دارند. به علاوه، وقتی چرخه تجاري وارد اولین مرحله رونق میشود قیمتهاي سهام اغلب ثابت میماند و یا حتی به صورت ناگهانی کاهش مییابد.

طبق این تحلیلها میتوان گفت :

1) اگر سرمایه گذاران بتوانند قبل از وقوع رکود اقتصاد آن را تشخیص دهند میتوانند حداقل براساس تجربیات گذشته افزایش در بازار سهام را پیشبینی کنند.
2) هر چه که اقتصاد رونق مییابد قیمتهاي سهام ممکن است کاهش یابد. بنابراین، دومین حرکت مهم در بازار ممکن است براساس تجربیات گذشته قابل پیشبینی باشد.

3) طبق رکودهاي اقتصادي گذشته P/E بازار معمولاً قبل از پایان رکود افزایش مییابد و تقریباً در طول سال آینده بدون تغییر باقی میماند.


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط