تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
تحلیل گران فنی معتقدند که اطلاعات مهم درباره نوسان هاي آتی قیمت سهام را می توان از طریق مطالعه تغییرات قبلی قیمت هاي سهام بدست آورد. اطلاعات مالی بر روي نمودارها ثبت می شود و این اطلاعات به منظور دستیابی به الگوهاي تکراري به دقت مورد بررسی قرار میگیرد. تحلیلگران فنی تصمیمهاي خرید و فروش خود را بر اساس نمودارهایی که تهیه می کنند قرار میدهند. تحلیل گران فنی اعتقاد دارند که :
1) ارزش بازار از تقابل عرضه و تقاضا تعیین می شود.
2) تغییرات قیمت اوراق بهادار داراي روندي است که به رغم نوسانهاي ناچیز براي مدت قابل ملاحظه اي دوام دارد.
3) تغییرات روندها به دلیل نقل و انتقالهاي عرضه و تقاضا است.
4) اینکه چه اتفاقی افتاده (پیشینه قیمت) بسیار مهمتر است از چرائی آن(چرا اتفاق افتاده)
5) تغییرات عرضه و تقاضا را میتوان در نمودارهاي تغییرات قیمت پیگیري کرد.


تحلیلگران فنی اعتقاد دارند که قیمت فعلی منعکس کننده تمام اطلاعات است. با توجه به اینکه اطلاعات قبلاً اثر خود را بر روي قیمت گذاشته است، لذا قیمت نشان دهنده ارزش منصفانه می باشد و باید اساس تحلیل را تشکیل دهد. در مجموع قیمت بازار نشان دهنده کلیه اطلاعات مشارکت کنندگان در بازار است. مشارکت کنندگان شامل: معاملهگران، سرمایه گذاران، شرکت هاي سرمایه گذاري، تحلیل گران خرید سهام، تحلیل گران فروش سهام، تحلیل گران فنی ، تحلیل گران بنیادي و سایر تحلیل گران می باشند. تحلیلگر فنی با گردآوري اطلاعات، از قیمت براي تفسیر اینکه بازار چه میگوید با هدف پیشبینی آینده استفاده میکند  اعتقاد تحلیل گران فنی بر این است که تشخیص روند امکانپذیر بوده و میتوان بر مبناي روند قیمت همه چیز را دانست ولی ارزش واقعی هیچ چیز را نمیدانند.


تحلیل گران فنی در ارزیابی آتی قیمت سهام با اطلاعات مهم سر و کار دارند:
1. قیمت فعلی چیست؟
2. سابقه تغییرات قیمت چیست؟

قیمت، نتیجه تقابل نهایی نیروهاي عرضه و تقاضا براي سهام شرکت است. هدف تحلیلگر فنی پیشبینی جهت تغییرات قیمت آتی است. تحلیل فنی با تمرکز بر روي قیمت و فقط قیمت، نمایانگر یک دیدگاه مستقیم است. بنیادگراها به دنبال چرایی قیمت میگردند، حال آنکه تحلیل گران فنی به مورد چرایی قیمت با دید تردید نگاه میکنند. تحلیل گران فنی اعتقاد دارند که بهترین کار این است که به دنبال چیستی قیمت باشیم و به چرایی آن اهمیت ندهیم. چرا قیمت بالا میرود؟ بخاطر بیشتر بودن خریداران (تقاضا) از فروشندگان (عرضه) سرانجام، ارزش هر چیز برابر با پولی است که یک فرد حاضر است براي آن بپردازد. چه لزومی دارد بدانیم چرا؟


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط