تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
براي تشکیل و ادارة یک صندوق سرمایه گذاري مشترك در سهام چندین رکن در اساسنامه پیشبینی گردیده است تا این ارکان شرایط اجرایی و نظارتی لازم جهت عملکرد مناسب صندوق هاي سرمایه گذاري را فراهم نمایند.

الف) مجمع صندوق
: مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوة یک واحدهاي سرمایه گذاري ممتاز داراي حق رأي صندوق رسمیت مییابد. مجمع صندوق بالاترین رکن صندوق قلمداد میگردد و مهمترین وظیفۀ آن انتخاب
مدیر، متولی، ضامن و حسابرس و معرفی به سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) جهت تأیید است.

ب) مدیر صندوق: 
رکن اجرایی صندوق و متخصص در بازار سرمایه است که لازم است مطابق اساسنامه گزارشات پیشبینی شده و اطلاعات قابل ارائه را تهیه و در اختیار متولی، حسابرس و سبا قرار دهد. همچنین با استفاده از تارنماي مربوط به صندوق سرمایه گذاري، اطلاعات ذکر شده در بخش اطلاعرسانی اساسنامه را جهت آگاهی عموم افشاء مینماید.

ج) متولی صندوق: 
رکن نظارتی صندوق محسوب گردیده و توسط مجمع صندوق انتخاب خواهد شد. (یادآوري: هویت متولی و سایر ارکان صندوق در امیدنامۀ مربوطه و در تارنماي هر صندوق افشاء میگردد).

د) ضامن: 
ضامن نیز توسط مجمع انتخاب شده، پساز تأیید سبا در امیدنامۀ صندوق براي عموم معرفی خواهد شد. منظور از ضمانت در ساختار صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك در سهام (در اندازة کوچک) فراهم نمودن نقدینگی کافی در شرایطی است که صندوق براي انجام پرداخت ها طبق اساسنامه و یا ابطال واحدهاي سرمایه گذاري متقاضیان به قیمت ابطال محاسبه شده وجه نقد کافی نداشته باشد.

ه) حسابرس:
رکن دیگر نظارتی است که از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سبا و توسط متولی، جهت تأیید به مجمع صندوق معرفی میگردد. مدت مأموریت حسابرس توسط مجمع تعیین میگردد و حسابرس با قبولی سمت ارائه
گردید وظایف و مسئولیت هاي محوله طبق اساسنامه را به عهده خواهد گرفت.
و) کارگزاران صندوق: مدیر صندوق براي انجام امور مربوط به معاملات سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از خدمات کارگزارانی که قبلاً قبولی سمت دریافت شده از آنها را براي سبا ارسال نموده است استفاده خواهد کرد.
کارگزاران مذکور که داراي مجوز فعالیت از سبا هستند علاوه بر وظایف معمول، موظف به انجام وظایف محوله طبق اساسنامه نیز خواهند بود.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط