تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
طبقه بندي سه مرحلهاي چرخۀ عمر صنایع به سرمایه گذاران کمک میکند تا آنها بتوانند رشد بالقوه شرکتهاي مختلف درون یک صنعت را ارزیابی نمایند. با این حال، این گونه تجزیه و تحلیل با محدودیت هایی نیز همراه است. اول اینکه، این طبقه بندي عمومی بوده و سرمایهگذاران باید دقت کنند صنایع و شرکتها را در طبقه هایی که ربطی به همدیگر ندارند طبقهبندي ننمایند. دوم اینکه، حتی چارچوب کلی ممکن است براي برخی از صنایعی که توسط برخی از شرکتهاي کوچکی که براي ادامه حیات تلاش میکنند قابل بکارگیري نباشد. سوم اینکه، مرحله نهایی در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار، قیمت هاي سهام است که تابعی از جریان مورد انتظار سودها و ریسک میباشد.

هدف چرخه عمر صنعت تمرکز بر فروش و سهم بازار و سرمایهگذاري در صنعت است. با توجه به این ویژگیهاي تحلیل چرخه عمر صنعت، مفاهیم کاربردي براي سرمایهگذاران چه چیزهایی هستند؟ مرحلۀ رشد ممکن است باعث ارائه بازده بالقوه بالایی شود ولی ریسک بالایی نیز به همراه دارد. شرکتهاي مختلفی در یک صنعت خاص ممکن است با شکست و یا ضعف عملکرد روبرو شوند. این چنین ریسکهایی ممکن است براي برخی از سرمایه گذاران مناسب باشد ولی بسیاري ازسرمایهگذاران علاقهمند هستند در این مرحله از ریسک اجتناب کنند.
شرکتها در مرحله تثبیت (بلوغ) ممکن است به خاطر رشد کمتر نسبتاً داراي سود تقسیمی پرداختی بیشتري باشند. این شرکتها اغلب در رشد سود سهام و سود تقسیمی از ثبات برخوردار هستند. شاید بتوان مرحله چهارمی را با عنوان مرحله  افول به تجزیه و تحلیل چرخه عمر صنایع اضافه کرد. واضح است که سرمایه گذاران نباید بگذارند صنایع وارد این مرحله شوند. براي مثال، در دهۀ 1990 ، در ایالات متحده و در بخش پردازش اطلاعات برخی از صنایع خاص با افول مواجه شدند. در مرحله بعد ، یعنی مرحله توسعه، که مورد علاقه سرمایه گذاران است، شرکتهایی که با موفقیت از مرحله رشد وارد این مرحله می شوند با فرصتهایی مناسبی روبرو میشوند و تقاضا براي محصولات و خدمات آنها بیشتر از اقتصاد افزایش مییابد. در این مرحله رشد سریع، ولی منظم است که وپژگی خوبی براي سرمایه گذاران است.


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط