تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
P/E در مقایسه با قیمت بازار شاخص بهترى براى ارزشگذارى سهم است. مثلاً به شرط پایدارى سایر متغیرها، سهمى با قیمت 2000 ریال و P/E برابر 10 بسیار گرانتر از سهمى با قیمت 20000 و P/E برابر 10 است. توجه کنید که محدودیت هایى در این مثال وجود دارد. شما نمی توانید P/E هاى دو شرکت کاملاً متفاوت را براى ارزشگذارى بهتر آنها مقایسه کنید. به عبارت دیگر تعیین بالا یا پایین بودن P/E بدون توجه به دو عامل اصلى بسیار دشوار است: ( 1) نرخ رشد شرکت و ( 2) نوع صنعت 
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط