تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
تمامی دارندگان موقعیت تعهدی باز، باید طی مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل(که 2 روز کاری قبل از آخرین روز معاملاتی هر نماد میباشد) توسط کارگزار مربوطه، گواهی آمادگی تحویل را به اتاق پایاپای ارائه کند. درصورتیکه تا پایان مهلت مقرر برای ارائه گواهی آمادگی تحویل، دارنده  موقعیت تعهدی باز مدارک خود را ارائه نکند، قرارداد آتی وی بر اساس قیمت تسویه  روز پایان مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل، تسویه نقدی شده و مشمول جریمه های مقرر در مشخصات قرارداد آتی میشود. مشتریانی که اقدام به اخذ موقعیت تعهدی در روز ارائه گواهی آمادگی تحویل نموده اند باید با اخذ موقعیت تعهدی جدید در آن روز همزمان گواهی آمادگی تحویل را نیز ارائه کنند. پس از مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل، اخذ هرگونه موقعیت تعهدی جدید نشان دهنده ی آمادگی وی برای تحویل میباشد.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط