دسته ها

C 07. صندوق های معاملاتی

  • 02-صندوق سرمایه گذاری مشترك به چه معناست و چه کارکردی دارد؟
    صندوق سرمایه گذاري مشترك، نهادي است که منابع مالی را از مردم جمع آوري نموده و در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاري میکند. این صندوقها با توجه به تعریف صورت گرفته در قانون بازار اوراق بهادار مصوب مجلس شوراي اسلامی در آذرماه 1384 و به عنوان جایگزین مناسبی براي سبدهاي مشاع ایجاد گردیدهاند. با ایجاد صندوقهاي سرمایه گذاري، سبدهاي مشاع که پیش از این توسط تعدادي از کارگزارانی که مجوز سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) دریافت نمودهاند تشکیل شده بودند- به کار خود خاتمه دادند. براي مطلع شدن از چگونگی فعالیت و نظارت بر این صندوقها لازم است که سرمایه گذاران با مطالعۀ دقیق اساسنامه و امیدنامۀ مربوطه با جزئیات آن آشنا شوند و با توجه به استراتژي ها و انتظارات خود از سرمایه گذاري در بورس اوراق بهادار در مورد خرید واحدهاي سرمایه گذاري این صندوق ها تصمیم مناسبی اتخاذ نمایند.
    در این راستا سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور گسترش امکان سرمایه گذاري و متنوع نمودن ابزارهاي در دسترس سرمایه گذاران، اقدام به ارایه مجوز تشکیل صندوق سرمایه گذاري مشترك به شرکتهاي کارگزاري که داراي مجوز ارایه خدمات مشاوره و سبد گردانی هستند، نموده است. لذا خرید گواهی این صندوق ها براي سرمایه گذاران خرد و افرادي که قصد سرمایه گذاري در سهام و سایر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس را دارند اما به دلیل فقدان توان تحلیلی مناسب، نداشتن وقت به منظور بررسی و انتخاب سهم و ... با سازوکار بازار آشنا نیستند، مطلوب و مناسب است. قیمت گواهی هاي سرمایه گذاري مشترك برابر با ارزش خالص دارایی هاي صندوق است.