راند آفریقای جنوبی / بات تایلند

ZAR/THB Ask
نرخ فعلی:: 2.2022 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.2022 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.2022 -
واحد پولی : -
کشور : افریقای جنوبی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

راند آفریقای جنوبی / بات تایلند در روز جاری

۱۳:۰۷:۲۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.2022 13:07:28 0.0433 1.97% - - 0.0433 1.97% - 0.2022
2.2455 13:02:56 - - 0.0433 1.97% - - 0.0433 0.2455
2.2455 13:02:54 0.0433 1.97% 0.0433 1.97% - - 0.0433 0.2455
2.2022 12:42:29 0.0433 1.97% - - 0.0433 1.97% - 0.2022
2.2455 12:03:17 - - 0.0433 1.97% - - 0.0433 0.2455
2.2455 12:03:09 0.0433 1.97% 0.0433 1.97% - - 0.0433 0.2455
2.2022 11:56:23 0.0433 1.97% - - 0.0433 1.97% - 0.2022
2.2455 11:43:21 0.0433 1.97% 0.0433 1.97% - - 0.0433 0.2455
2.2022 11:28:28 0.0433 1.97% - - 0.0433 1.97% - 0.2022
2.2455 11:22:40 0.0433 1.97% 0.0433 1.97% - - 0.0433 0.2455
2.2022 11:07:29 0.0433 1.97% - - 0.0433 1.97% - 0.2022
2.2455 10:22:42 0.0433 1.97% 0.0433 1.97% - - 0.0433 0.2455
2.2022 10:14:25 0.0433 1.97% - - 0.0433 1.97% - 0.2022
2.2455 10:02:54 - - 0.0433 1.97% - - 0.0433 0.2455
2.2455 10:02:53 0.0433 1.97% 0.0433 1.97% - - 0.0433 0.2455
2.2022 09:49:30 0.0433 1.97% - - 0.0433 1.97% - 0.2022
2.2455 09:43:32 0.0433 1.97% 0.0433 1.97% - - 0.0433 0.2455
2.2022 09:21:32 0.0433 1.97% - - 0.0433 1.97% - 0.2022
2.2455 09:02:37 - - 0.0433 1.97% - - 0.0433 0.2455
2.2455 09:02:27 0.0433 1.97% 0.0433 1.97% - - 0.0433 0.2455
2.2022 08:56:25 0.0433 1.97% - - 0.0433 1.97% - 0.2022
2.2455 08:43:30 0.0433 1.97% 0.0433 1.97% - - 0.0433 0.2455
2.2022 08:35:33 - - - - 0.0433 1.97% - 0.2022
2.2022 08:35:32 0.0433 1.97% - - 0.0433 1.97% - 0.2022
2.2455 08:22:38 0.0433 1.97% 0.0433 1.97% - - 0.0433 0.2455
2.2022 08:07:27 0.0433 1.97% - - 0.0433 1.97% - 0.2022
2.2455 08:02:44 - - 0.0433 1.97% - - 0.0433 0.2455
2.2455 08:02:40 0.0433 1.97% 0.0433 1.97% - - 0.0433 0.2455
2.2022 07:42:29 0.0433 1.97% - - 0.0433 1.97% - 0.2022
2.2455 07:02:32 - - 0.0433 1.97% - - 0.0433 0.2455
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی