خبر

راند آفریقای جنوبی / بولبوا پاناما

ZAR/PAB Ask
نرخ فعلی:: 0.0532 0.19
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0532 0.19

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0532 0.19

واحد پولی : -

کشور : افریقای جنوبی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی