راند آفریقای جنوبی / ریال عمان

ZAR/OMR Ask
نرخ فعلی:: 0.0268 0.37
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0268 0.37
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0268 0.37
واحد پولی : -
کشور : افریقای جنوبی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۵:۲۲:۴۲

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.0268 05:22:42 0.0016 5.97% 0.0001 0.37% - - 0.0016 -
0.0284 05:14:31 0.0016 5.97% 0.0015 5.58% 0.0016 5.97% - -
0.0268 05:03:57 - - 0.0001 0.37% - - 0.0016 -
0.0268 05:03:54 0.0016 5.97% 0.0001 0.37% - - 0.0016 -
0.0284 04:49:25 0.0016 5.97% 0.0015 5.58% 0.0016 5.97% - -
0.0268 04:43:56 0.0016 5.97% 0.0001 0.37% - - 0.0016 -
0.0284 04:21:30 0.0016 5.97% 0.0015 5.58% 0.0016 5.97% - -
0.0268 04:03:58 - - 0.0001 0.37% - - 0.0016 -
0.0268 04:03:57 0.0016 5.97% 0.0001 0.37% - - 0.0016 -
0.0284 03:56:30 0.0016 5.97% 0.0015 5.58% 0.0016 5.97% - -
0.0268 03:43:42 0.0016 5.97% 0.0001 0.37% - - 0.0016 -
0.0284 03:35:38 - - 0.0015 5.58% 0.0016 5.97% - -
0.0284 03:35:38 0.0016 5.97% 0.0015 5.58% 0.0016 5.97% - -
0.0268 03:22:28 0.0016 5.97% 0.0001 0.37% - - 0.0016 -
0.0284 03:07:36 0.0016 5.97% 0.0015 5.58% 0.0016 5.97% - -
0.0268 03:04:02 - - 0.0001 0.37% - - 0.0016 -
0.0268 03:04:00 0.0016 5.97% 0.0001 0.37% - - 0.0016 -
0.0284 02:42:31 0.0016 5.97% 0.0015 5.58% 0.0016 5.97% - -
0.0268 02:04:31 - - 0.0001 0.37% - - 0.0016 -
0.0268 02:04:30 0.0016 5.97% 0.0001 0.37% - - 0.0016 -
0.0284 01:56:38 0.0016 5.97% 0.0015 5.58% 0.0016 5.97% - -
0.0268 01:44:38 0.0016 5.97% 0.0001 0.37% - - 0.0016 -
0.0284 01:28:35 0.0016 5.97% 0.0015 5.58% 0.0016 5.97% - -
0.0268 01:23:00 0.0016 5.97% 0.0001 0.37% - - 0.0016 -
0.0284 01:07:46 0.0016 5.97% 0.0015 5.58% 0.0016 5.97% - -
0.0268 00:44:29 - - 0.0001 0.37% - - 0.0016 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی