راند آفریقای جنوبی / پوند مصر

ZAR/EGP Ask
نرخ فعلی:: 1.0791 1.34
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.0791 1.34
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.0791 1.34
واحد پولی : -
کشور : افریقای جنوبی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

راند آفریقای جنوبی / پوند مصر در روز جاری

۱۵:۰۳:۰۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.0791 15:03:01 - - 0.0143 1.34% - - 0.0004 0.0791
1.0791 15:02:59 0.0143 1.34% 0.0143 1.34% - - 0.0004 0.0791
1.0648 14:49:28 0.0143 1.34% - - 0.0143 1.34% 0.0139 0.0648
1.0791 14:43:34 0.0143 1.34% 0.0143 1.34% - - 0.0004 0.0791
1.0648 14:21:35 0.0143 1.34% - - 0.0143 1.34% 0.0139 0.0648
1.0791 14:03:26 - - 0.0143 1.34% - - 0.0004 0.0791
1.0791 14:03:23 0.0143 1.34% 0.0143 1.34% - - 0.0004 0.0791
1.0648 13:56:27 0.0143 1.34% - - 0.0143 1.34% 0.0139 0.0648
1.0791 13:43:33 0.0143 1.34% 0.0143 1.34% - - 0.0004 0.0791
1.0648 13:35:36 - - - - 0.0143 1.34% 0.0139 0.0648
1.0648 13:35:36 0.0143 1.34% - - 0.0143 1.34% 0.0139 0.0648
1.0791 13:22:46 0.0143 1.34% 0.0143 1.34% - - 0.0004 0.0791
1.0648 13:07:34 0.0143 1.34% - - 0.0143 1.34% 0.0139 0.0648
1.0791 13:02:59 - - 0.0143 1.34% - - 0.0004 0.0791
1.0791 13:02:58 0.0143 1.34% 0.0143 1.34% - - 0.0004 0.0791
1.0648 12:42:26 0.0143 1.34% - - 0.0143 1.34% 0.0139 0.0648
1.0791 12:03:38 - - 0.0143 1.34% - - 0.0004 0.0791
1.0791 12:03:38 0.0143 1.34% 0.0143 1.34% - - 0.0004 0.0791
1.0648 11:56:26 0.0143 1.34% - - 0.0143 1.34% 0.0139 0.0648
1.0791 11:43:42 0.0143 1.34% 0.0143 1.34% - - 0.0004 0.0791
1.0648 11:28:23 0.0143 1.34% - - 0.0143 1.34% 0.0139 0.0648
1.0791 11:22:21 0.0143 1.34% 0.0143 1.34% - - 0.0004 0.0791
1.0648 11:07:25 0.0143 1.34% - - 0.0143 1.34% 0.0139 0.0648
1.0791 10:22:34 0.0143 1.34% 0.0143 1.34% - - 0.0004 0.0791
1.0648 10:14:23 0.0143 1.34% - - 0.0143 1.34% 0.0139 0.0648
1.0791 10:02:52 - - 0.0143 1.34% - - 0.0004 0.0791
1.0791 10:02:52 0.0143 1.34% 0.0143 1.34% - - 0.0004 0.0791
1.0648 09:49:25 0.0143 1.34% - - 0.0143 1.34% 0.0139 0.0648
1.0791 09:43:30 0.0143 1.34% 0.0143 1.34% - - 0.0004 0.0791
1.0648 09:21:28 0.0143 1.34% - - 0.0143 1.34% 0.0139 0.0648
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی