راند آفریقای جنوبی / دلار استرالیا

ZAR/AUD Ask
نرخ فعلی:: 0.0942 1.18
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0942 1.18
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0942 1.18
واحد پولی : -
کشور : افریقای جنوبی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۶:۵۶:۲۶

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.0942 16:56:26 0.0011 1.18% 0.0011 1.18% 0.0011 1.18% 0.0003 -
0.0931 16:43:32 0.0011 1.18% - - - - 0.0014 -
0.0942 16:28:29 0.0011 1.18% 0.0011 1.18% 0.0011 1.18% 0.0003 -
0.0931 16:23:00 0.0011 1.18% - - - - 0.0014 -
0.0942 16:07:50 0.0011 1.18% 0.0011 1.18% 0.0011 1.18% 0.0003 -
0.0931 15:22:52 0.0011 1.18% - - - - 0.0014 -
0.0942 15:14:30 0.0011 1.18% 0.0011 1.18% 0.0011 1.18% 0.0003 -
0.0931 15:04:19 - - - - - - 0.0014 -
0.0931 15:04:18 0.0011 1.18% - - - - 0.0014 -
0.0942 14:49:29 0.0011 1.18% 0.0011 1.18% 0.0011 1.18% 0.0003 -
0.0931 14:43:41 0.0011 1.18% - - - - 0.0014 -
0.0942 14:21:37 0.0011 1.18% 0.0011 1.18% 0.0011 1.18% 0.0003 -
0.0931 14:04:39 - - - - - - 0.0014 -
0.0931 14:04:30 0.0011 1.18% - - - - 0.0014 -
0.0942 13:56:27 0.0011 1.18% 0.0011 1.18% 0.0011 1.18% 0.0003 -
0.0931 13:43:31 0.0011 1.18% - - - - 0.0014 -
0.0942 13:35:45 - - 0.0011 1.18% 0.0011 1.18% 0.0003 -
0.0942 13:35:43 0.0011 1.18% 0.0011 1.18% 0.0011 1.18% 0.0003 -
0.0931 13:22:45 0.0011 1.18% - - - - 0.0014 -
0.0942 13:07:35 0.0011 1.18% 0.0011 1.18% 0.0011 1.18% 0.0003 -
0.0931 13:04:19 - - - - - - 0.0014 -
0.0931 13:04:04 0.0011 1.18% - - - - 0.0014 -
0.0942 12:42:31 0.0011 1.18% 0.0011 1.18% 0.0011 1.18% 0.0003 -
0.0931 12:04:52 - - - - - - 0.0014 -
0.0931 12:04:49 0.0011 1.18% - - - - 0.0014 -
0.0942 11:56:24 0.0011 1.18% 0.0011 1.18% 0.0011 1.18% 0.0003 -
0.0931 11:43:54 0.0011 1.18% - - - - 0.0014 -
0.0942 11:28:36 0.0011 1.18% 0.0011 1.18% 0.0011 1.18% 0.0003 -
0.0931 11:24:56 0.0011 1.18% - - - - 0.0014 -
0.0942 11:09:19 0.0011 1.18% 0.0011 1.18% 0.0011 1.18% 0.0003 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی