دلار / لیره ترکیه

USD/TRY Ask
نرخ فعلی:: 9.6267 0.96
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 9.6267 0.96
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 9.6267 0.96
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار / لیره ترکیه در روز جاری

۱۹:۰۳:۲۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
9.6267 19:03:20 0.0146 0.15% 0.0913 0.96% 0.0913 0.96% 0.0782 0.6267
9.6413 19:02:48 - - 0.1059 1.11% 0.1059 1.11% 0.0928 0.6413
9.6413 19:02:48 0.0139 0.14% 0.1059 1.11% 0.1059 1.11% 0.0928 0.6413
9.6274 19:01:23 0.0138 0.14% 0.092 0.96% 0.092 0.96% 0.0789 0.6274
9.6412 18:59:12 0.0001 - 0.1058 1.11% 0.1058 1.11% 0.0927 0.6412
9.6413 18:57:14 0.002 0.02% 0.1059 1.11% 0.1059 1.11% 0.0928 0.6413
9.6393 18:56:26 0.0037 0.04% 0.1039 1.09% 0.1039 1.09% 0.0908 0.6393
9.643 18:55:17 - - 0.1076 1.13% 0.1076 1.13% 0.0945 0.643
9.643 18:55:16 0.0059 0.06% 0.1076 1.13% 0.1076 1.13% 0.0945 0.643
9.6371 18:53:15 0.0077 0.08% 0.1017 1.07% 0.1017 1.07% 0.0886 0.6371
9.6294 18:51:20 0.0034 0.04% 0.094 0.99% 0.094 0.99% 0.0809 0.6294
9.626 18:50:36 0.0092 0.10% 0.0906 0.95% 0.0906 0.95% 0.0775 0.626
9.6352 18:50:23 - - 0.0998 1.05% 0.0998 1.05% 0.0867 0.6352
9.6352 18:50:23 0.0008 0.01% 0.0998 1.05% 0.0998 1.05% 0.0867 0.6352
9.6344 18:47:14 0.0055 0.06% 0.099 1.04% 0.099 1.04% 0.0859 0.6344
9.6289 18:45:21 - - 0.0935 0.98% 0.0935 0.98% 0.0804 0.6289
9.6289 18:45:19 0.008 0.08% 0.0935 0.98% 0.0935 0.98% 0.0804 0.6289
9.6209 18:44:16 0.0051 0.05% 0.0855 0.90% 0.0855 0.90% 0.0724 0.6209
9.626 18:43:26 0.0051 0.05% 0.0906 0.95% 0.0906 0.95% 0.0775 0.626
9.6209 18:43:17 0.0015 0.02% 0.0855 0.90% 0.0855 0.90% 0.0724 0.6209
9.6194 18:41:18 0.002 0.02% 0.084 0.88% 0.084 0.88% 0.0709 0.6194
9.6214 18:39:17 0.0026 0.03% 0.086 0.90% 0.086 0.90% 0.0729 0.6214
9.624 18:37:15 0.0013 0.01% 0.0886 0.93% 0.0886 0.93% 0.0755 0.624
9.6253 18:36:16 0.0025 0.03% 0.0899 0.94% 0.0899 0.94% 0.0768 0.6253
9.6278 18:35:39 - - 0.0924 0.97% 0.0924 0.97% 0.0793 0.6278
9.6278 18:35:39 0.0003 - 0.0924 0.97% 0.0924 0.97% 0.0793 0.6278
9.6281 18:33:16 0.0069 0.07% 0.0927 0.97% 0.0927 0.97% 0.0796 0.6281
9.635 18:31:18 0.0174 0.18% 0.0996 1.04% 0.0996 1.04% 0.0865 0.635
9.6176 18:30:26 - - 0.0822 0.86% 0.0822 0.86% 0.0691 0.6176
9.6176 18:30:25 0.0214 0.22% 0.0822 0.86% 0.0822 0.86% 0.0691 0.6176
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی