دلار / دلار کانادا

USD/CAD Ask
نرخ فعلی:: 1.2141 0.2
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.2141 0.2
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.2141 0.2
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۰:۱۰:۳۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.2141 20:10:38 - - 0.0024 0.20% 0.0024 0.20% 0.0026 0.2141
1.2141 20:10:31 0.0005 0.04% 0.0024 0.20% 0.0024 0.20% 0.0026 0.2141
1.2136 20:09:38 0.0005 0.04% 0.0029 0.24% 0.0029 0.24% 0.0031 0.2136
1.2141 20:09:26 0.0002 0.02% 0.0024 0.20% 0.0024 0.20% 0.0026 0.2141
1.2139 20:06:27 0.0002 0.02% 0.0026 0.21% 0.0026 0.21% 0.0028 0.2139
1.2141 20:05:36 - - 0.0024 0.20% 0.0024 0.20% 0.0026 0.2141
1.2141 20:05:33 0.0003 0.02% 0.0024 0.20% 0.0024 0.20% 0.0026 0.2141
1.2138 20:03:39 0.0001 0.01% 0.0027 0.22% 0.0027 0.22% 0.0029 0.2138
1.2139 20:01:50 0.0003 0.02% 0.0026 0.21% 0.0026 0.21% 0.0028 0.2139
1.2136 19:59:22 0.0003 0.02% 0.0029 0.24% 0.0029 0.24% 0.0031 0.2136
1.2139 19:57:24 0.0003 0.02% 0.0026 0.21% 0.0026 0.21% 0.0028 0.2139
1.2136 19:56:34 0.0001 0.01% 0.0029 0.24% 0.0029 0.24% 0.0031 0.2136
1.2137 19:55:21 - - 0.0028 0.23% 0.0028 0.23% 0.003 0.2137
1.2137 19:55:21 0.0001 0.01% 0.0028 0.23% 0.0028 0.23% 0.003 0.2137
1.2136 19:53:19 0.0002 0.02% 0.0029 0.24% 0.0029 0.24% 0.0031 0.2136
1.2134 19:52:29 0.0001 0.01% 0.0031 0.26% 0.0031 0.26% 0.0033 0.2134
1.2133 19:51:28 0.0003 0.02% 0.0032 0.26% 0.0032 0.26% 0.0034 0.2133
1.2136 19:49:33 0.0004 0.03% 0.0029 0.24% 0.0029 0.24% 0.0031 0.2136
1.214 19:47:23 0.0001 0.01% 0.0025 0.21% 0.0025 0.21% 0.0027 0.214
1.2139 19:45:29 - - 0.0026 0.21% 0.0026 0.21% 0.0028 0.2139
1.2139 19:45:28 0.0001 0.01% 0.0026 0.21% 0.0026 0.21% 0.0028 0.2139
1.2138 19:44:22 0.0006 0.05% 0.0027 0.22% 0.0027 0.22% 0.0029 0.2138
1.2132 19:43:58 0.0006 0.05% 0.0033 0.27% 0.0033 0.27% 0.0035 0.2132
1.2138 19:43:23 0.0003 0.02% 0.0027 0.22% 0.0027 0.22% 0.0029 0.2138
1.2135 19:41:24 0.0001 0.01% 0.003 0.25% 0.003 0.25% 0.0032 0.2135
1.2134 19:38:23 0.0001 0.01% 0.0031 0.26% 0.0031 0.26% 0.0033 0.2134
1.2135 19:37:26 0.0003 0.02% 0.003 0.25% 0.003 0.25% 0.0032 0.2135
1.2132 19:36:28 0.0004 0.03% 0.0033 0.27% 0.0033 0.27% 0.0035 0.2132
1.2136 19:35:49 - - 0.0029 0.24% 0.0029 0.24% 0.0031 0.2136
1.2136 19:35:48 0.0003 0.02% 0.0029 0.24% 0.0029 0.24% 0.0031 0.2136
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی